• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Komitet Nauk Geologicznych PAN  Podstrony: 1 [2] [3]
  Przeczytaj także...
  Paleontologia (od gr. palaios – stary + on – byt + logos – nauka) – dziedzina biologii zajmująca się organizmami kopalnymi, wyprowadzająca na podstawie skamieniałości i śladów działalności życiowej organizmów wnioski ogólne o życiu w przeszłości geologicznej. Ściśle związana z geologią, posługuje się często fizyką i chemią.Krzysztof Jaworowski (ur. 2 grudnia 1937 w Warszawie) - polski geolog, profesor, specjalista w zakresie sedymentologii i geologii regionalnej.

  Komitet Nauk Geologicznych PAN – jeden z komitetów Polskiej Akademii Nauk.

  Komitet zajmuje się naukami geologicznymi: geologią dynamiczną, stratygrafią, tektoniką, paleontologią, geochemią, kartografią geologiczną, geologią złóż, geologią inzynierską, hydrografią. Komitet został powołany w 1952 roku. Współpracuje m.in. z Międzynarodową Unią Nauk Geologicznych (IUGS).

  Stanowisko w sprawie zmian klimatu[ | edytuj kod]

  Na posiedzeniu Komitetu Nauk Geologicznych PAN w Warszawie w dniu 14.11.2008 r. problemy zmian klimatu dyskutowali profesorowie: Janusz Kotlarczyk, Andrzej Żelaźniewicz, Leszek Marks, Ryszard Marcinowski, Krystyna Piotrowska, Marek Lewandowski (geolog), Krzysztof Jaworowski, Jerzy Żaba, Grzegorz Racki, Krzysztof Jakubowski (geolog) oraz Izabela Bojakowska. Główny wątek dyskusji dotyczył przyczyn ocieplania się klimatu oraz wzrostu zawartości CO2 w atmosferze:

  Hydrografia – początkowo dział geografii fizycznej, zajmujący się badaniem stosunków wodnych na Ziemi w ujęciu dynamicznym i w powiązaniu ze środowiskiem geograficznym; w miarę rozwoju nauk geograficznych wykształcony w osobną naukę – hydrologię. Obecnie przedmiotem badań hydrografii jest kartowanie wód występujących na Ziemi (mapy hydrograficzne, locje).Geologia dynamiczna - dział geologii poświęcony procesom dynamicznym - endogenicznym i egzogenicznym, kształtującym powierzchnię naszej planety.
  Zgodzono się, iż procesy te mają charakter przede wszystkim naturalny. Rzeczywisty wkład człowieka w obserwowane obecnie zmiany jest niewielki. Dostarczycielem CO2 do atmosfery jest nie tylko przemysł ale i hodowla zwierząt rzeźnych, z której trudno rezygnować. Zauważono, że podejmowane globalne działania, prowadzące do ograniczenia emisji CO2, mają głównie wydźwięk polityczny, a proponowane kary za przekroczenie limitów mogą mieć dramatyczne konsekwencje dla polskiej gospodarki. Ustalono, że społeczność geologów, którą reprezentuje KNG, powinna aktywnie włączyć się do publicznej dyskusji, wskazując na faktyczne przyczyny zachodzących procesów. Postanowiono, że Komitet sformułuje swoje stanowisko w sprawie zmian klimatu oraz zagrożenia globalnym ociepleniem oraz zadba o możliwie najszersze jego rozpowszechnienie.

  12 lutego 2009 roku Komitet Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk wydał oświadczenie w sprawie zagrożenia globalnym ociepleniem. Dokument zawiera wiele argumentów dotyczących kontrowersji globalnego ocieplenia. Oświadczenie to jest wykorzystywane w mediach. M.in. Marek Rabij pisze w lutym Komitet Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk stwierdził w oficjalnym stanowisku, że teza o wpływie człowieka, a konkretnie przemysłu na zmiany klimatyczne nie znajduje na razie uzasadnienia w wynikach badań.

  Globalne ocieplenie – obserwowane od połowy XX wieku podwyższenie średniej temperatury atmosfery przy powierzchni ziemi i oceanów oraz przewidywane ocieplenie w przyszłości.Stratygrafia – dział geologii historycznej zajmujący się ustalaniem wieku i przyczyn rozmieszczenia skał w skorupie ziemskiej.

  Część z tych argumentów jest dyskutowana w stanowisku Komitetu Geofizyki PAN (zajmującego się badaniami fizyki atmosfery) w sprawie współczesnej zmiany klimatu z czerwca 2009.

  Stanowisko KNG PAN z 2009r. zostało surowo skrytykowane przez Marcina Popkiewicza i prof. Szymona Malinowskiego na łamach portalu Nauka o klimacie.

  9 grudnia 2019r. KNG opublikował zaktualizowane stanowisko w debacie klimatycznej. Zostało ono nominowane w konkursie na Klimatyczną bzdurę roku 2019 za stwierdzenie, że w okresie MEL ludzie przemieszczali się saniami przez całkowicie zamarznięty Bałtyk. Doczekało się też krytycznej oceny na blogu popularnonaukowym oraz portalu Nauka o Klimacie . Stanowisko KNG zostało przyjęte tuż przed wyborami, podczas których zmienił się znacznie skład Komitetu Nauk Geologicznych PAN.

  Nauka o klimacie – portal naukowy i popularnonaukowy założony w 2013 roku. Celem portalu jest rozpowszechnianie wiedzy o zmianach klimatycznych, zwłaszcza tych antropogenicznych. Laureat konkursu „Popularyzator Nauki” organizowanego przez PAP i MNiSW – za rok 2017, w kategorii „Zespół”. Geologia złóż to dział geologii zajmujący się wyszukiwaniem, badaniem i udostępnianiem złóż surowców mineralnych, których eksploatacja ma sens ekonomiczny. Jako samodzielna nauka powstała z końcem XIX wieku w wyniku badań A. Groddecka i A.W. Stelznera. Geologia złóż klasyfikuje złoża pod względem rozpoznania i użyteczności a także ze względu na miejsce powstania złoża.


  Podstrony: 1 [2] [3]
  Warto wiedzieć że... beta

  Szymon Piotr Malinowski – polski fizyk atmosfery, profesor nauk o Ziemi, członek korespondent PAN. Od 2016 dyrektor Instytutu Geofizyki UW.
  Narodowe i międzynarodowe akademie nauk oraz profesjonalne stowarzyszenia wytworzyły obecną opinię naukową o zmianie klimatu, w szczególności o globalnym ociepleniu. Oceny te w znacznej mierze potwierdzają i popierają stanowisko IPCC głoszące, że rosnąca liczba obserwacji daje zbiorczy obraz ocieplającego się świata i innych zmian w systemie klimatycznym... Istnieją nowe i mocniejsze dowody, że większość ocieplenia zaobserwowanego w ostatnich 50 latach spowodowana jest działalnością człowieka.
  Janusz Kotlarczyk (ur. 20 czerwca 1931 w Wadowicach) – polski geolog, profesor AGH, członek PAN (1991 członek korespondent, 2007 członek rzeczywisty) i PAU.
  Kartografia geologiczna zajmuje się przedstawianiem budowy geologicznej skorupy ziemskiej w postaci map i planów geologicznych, przekrojów geologicznych oraz innych form wyników obserwacji i interpretacji zjawisk geologicznych. Z kartografii geologicznej korzystają wszystkie dziedziny geologii ale w szczególności geologia stosowana. Podstawową formą badań kartografii geologicznej jest zdjęcie geologiczne czyli terenowa obserwacja naturalnych i sztucznych wychodni skał, zwietrzeliny, ukształtowania terenu oraz późniejsze badania kameralane pobranych próbek i okazów. Największym sukcesem polskiej kartografii geologicznej jest stworzenie Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski w skali 1:50 000. Mapa ta zawiera poza arkuszem zasadniczym również liczne przekroje geologiczne i profile stratygraficzne oraz szkice dodatkowe jak:
  Jerzy Żaba - doktor habilitowany nauk geologicznych, profesor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, kierownik Zakładu Geologii Fizycznej i Geotektoniki.
  Polska Akademia Nauk (PAN) – państwowa instytucja naukowa będąca z jednej strony placówką skupiającą najwybitniejszych polskich uczonych, na wzór Francuskiej Akademii Nauk, a z drugiej - siecią wspólnie zarządzanych państwowych instytutów naukowych, których celem jest prowadzenie badań naukowych o możliwie najwyższym poziomie naukowym.
  Marek Rabij (ur. 1974 w Głogowie) – polski dziennikarz i publicysta, specjalizujący się w tematyce globalizacji i transkontynentalnych relacji gospodarczych, podróżnik, znawca Azji Południowo-Wschodniej.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.022 sek.