• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Komitet Ministrów Rady Europy

  Przeczytaj także...
  Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy (ang. Parliamentary Assembly of the Council of Europe - PACE) – jeden z dwóch głównych organów statutowych Rady Europy. Zasiada w nim 636 członków - 318 przedstawicieli parlamentów krajowych i 318 zastępców. Złożone jest z przedstawicieli parlamentów krajowych a ich liczba zależna jest od liczby mieszkańców państw. Zasiadają oni na sali według przynależności partyjnej.Statut Rady Europy (zwany też traktatem londyńskim) – umowa międzynarodowa powołująca do życia Radę Europy. Statut został podpisany 5 maja 1949 roku w Londynie przez 10 państw (Belgię, Danię, Francję, Holandię, Irlandię, Luksemburg, Norwegię, Szwecję, Wielką Brytanię i Włochy). Po uzyskaniu wymaganej liczby ratyfikacji wszedł w życie 3 sierpnia 1949 roku. Obecnie jego stronami jest 47 państw – wszystkie państwa europejskie z wyjątkiem Białorusi.
  Europejska Konwencja Praw Człowieka (pełna nazwa: Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, w skrócie "Konwencja Europejska" lub EKPC) – umowa międzynarodowa z zakresu ochrony praw człowieka zawarta przez państwa członkowskie Rady Europy. Konwencja została otwarta do podpisu 4 listopada 1950 r., a po uzyskaniu niezbędnych 10 ratyfikacji weszła w życie 3 września 1953 r. Stronami Konwencji jest wszystkie 47 państw członkowskich Rady Europy (jest to obecnie warunek członkostwa w tej organizacji).

  Komitet Ministrów Rady Europy – jedyny organ decyzyjny Rady Europy. Skupia ministrów spraw zagranicznych państw członkowskich. Ważne decyzje podejmuje jednomyślnie, przyjęcie nowych członków zatwierdza większością 2/3 głosów, inne bezwzględną.

  Komitet Ministrów działa w imieniu całej organizacji, nadzoruje jej działalność, dba o dalszy rozwój. W celu wykonywania swoich zadań może zawierać umowy międzynarodowe oraz wydawać zalecenia rządom państw członkowskich. Nominalnie członkami Komitetu są ministrowie spraw zagranicznych państw członkowskich. W tak doniosłym składzie Komitet zbiera się rzadko i rozpatruje wtedy najważniejsze sprawy. Znacznie częściej natomiast organ ten obraduje w składzie stałych zastępców ministrów – w praktyce są to stali przedstawiciele państw akredytowani przy Radzie Europy.

  Rada Europy (ang. Council of Europe, fr. Conseil de l’Europe) – międzynarodowa organizacja rządowa skupiająca prawie wszystkie państwa Europy oraz kilka państw spoza tego kontynentu. Jej głównym celem jest „osiągnięcie większej jedności między jej członkami, aby chronić i wcielać w życie ideały i zasady stanowiące ich wspólne dziedzictwo oraz aby ułatwić ich postęp ekonomiczny i społeczny” (art. 1a Statutu Rady Europy). Realizując tak określony cel organizacja ta zajmuje się przede wszystkim promocją i ochroną praw człowieka, demokracji i współpracą państw członkowskich w dziedzinie kultury.Europejski Trybunał Praw Człowieka (ETPC) w Strasburgu (ang. European Court of Human Rights, fr. Cour européenne des droits de l’homme) – europejski organ sądownictwa międzynarodowego powołany w 1959. W następstwie zmian wprowadzonych Protokołem 11, w 1998 Trybunał stał się jedynym i działającym w pełnym wymiarze czasu (ang. full-time) organem sądowym Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, zastępując w tym zakresie Europejską Komisję Praw Człowieka i Trybunał Praw Człowieka.

  Komitet Ministrów zbiera się raz do roku (w maju lub listopadzie), jednakże zastępcy spotykają się co tydzień. Posiedzenia odbywają się przy drzwiach zamkniętych w siedzibie Rady Europy, chyba że sam Komitet zdecyduje inaczej.

  Przewodnictwo[]

  Przewodnictwo w Komitecie Ministrów sprawowane jest rotacyjne. Zmiany następują co pół roku (w maju i listopadzie) zgodnie z porządkiem alfabetycznym krajów członkowskich w języku angielskim. Aby zapewnić ciągłość prac kolejnych przewodnictw w 1975 r. po raz pierwszy powołano Prezydium. Od roku 2001 liczy ono sześciu członków: obecnego przewodniczącego Komitetu, dwóch poprzednich przewodniczących i trzech przyszłych przewodniczących. Członkowie Prezydium spotykają się trzy razy w miesiącu, kiedy to zajmują się przeważnie sprawami organizacyjnymi, głównie przygotowaniem posiedzeń zastępców ministrów.

  Sekretarz Generalny Rady Europy – organ administracyjny Rady Europy, jeden z czterech najważniejszych organów organizacji (obok Komitetu Ministrów, Zgromadzenia Parlamentarnego i Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Europy).

  Kompetencje[]

  Komitet ma następujące kompetencje (według art. 15 Statutu Rady Europy):

 • „na zlecenie Zgromadzenia Parlamentarnego lub z własnej inicjatywy rozpatruje środki właściwe do realizacji celu Rady Europy, w tym zawieranie konwencji i układów oraz przyjmowanie przez rządy wspólnej polityki odnośnie do określonych spraw.” Podjęte decyzje przedstawia rządom państw członkowskich w formie rekomendacji (akty prawnie niewiążące), bądź są też one przedmiotem umów międzynarodowych (które mają charakter wiążący w stosunków do państw, które je ratyfikują), a także deklaracji i rezolucji;
 • jest odpowiedzialny za wprowadzanie w życie postanowień porozumień i konwencji oraz kontrolę ich przestrzegania;
 • czuwa nad wykonywaniem przez państwa członkowskie wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka;
 • zaprasza państwa kandydujące do przystąpienia do Rady, musi jednak w tej kwestii zasięgnąć opinii Zgromadzenia Parlamentarnego, która - choć niewiążąca - zazwyczaj jest przez Komitet respektowana;
 • jest zobowiązany do podejmowania decyzji w sprawach wewnętrznych Rady; odpowiada za regulacje dotyczące finansów i administracji: uchwala budżet oraz swój regulamin wewnętrzny.
 • Komisje[]

  Komitet ma prawo tworzyć komisje, mające charakter doradczy lub techniczny. Komisjom tym podlega około 80 komitetów ekspertów i grup specjalistów. Istnieje także siedemnaście komitetów zarządzających, np. Bioetyki, Ochrony Danych Osobowych i siedem powoływanych ad hoc np. Komitet Ekspertów do Spraw Prawnych Aspektów Azylu Terytorialnego, Uchodźców i Bezpaństwowców.

  Zobacz też[]

 • Rada Europy
 • Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy
 • Sekretarz Generalny Rady Europy
 • Europejska Konwencja Praw Człowieka
 • Europejski Trybunał Praw Człowieka
 • Linki zewnętrzne[]

 • Strona internetowa Komitetu Ministrów
 • Portal Rady Europy • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.048 sek.