• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Komitet Centralny Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Język rosyjski (ros. русский язык, russkij jazyk; dawniej też: język wielkoruski) – język należący do grupy języków wschodniosłowiańskich, posługuje się nim jako pierwszym językiem około 145 mln ludzi, ogółem (według różnych źródeł) 250-300 mln. Jest językiem urzędowym w Rosji, Kirgistanie i na Białorusi, natomiast w Kazachstanie jest językiem oficjalnym oraz jest jednym z pięciu języków oficjalnych a jednocześnie jednym z sześciu języków konferencyjnych Organizacji Narodów Zjednoczonych. Posługuje się pismem zwanym grażdanką, graficzną odmianą cyrylicy powstałą na skutek jej upraszczania.Powstanie węgierskie 1956, nazywane dziś często rewolucją 1956 (węg.: 1956-os forradalom). Powstanie wybuchło 23 października 1956 i trwało do 10 listopada 1956, kiedy to zostało ostatecznie stłumione przez zbrojną interwencję Armii Radzieckiej. Było ono próbą narodu węgierskiego zdobycia wolności i uwolnienia się spod sowieckiej dominacji.
  Były budynek Wydziału Zagranicznego KC KPZR na Starym Placu 8, wcześniej hotel "Bojarski Dwór", obecnie siedziba Administracji Prezydenta Rosji
  Były budynek Wydziału Ogólnego KC KPZR na Starym Placu 8, wcześniej dom handlowy, siedziba Moskiewskiego Banku Kupieckiego (Московский купеческий банк), obecnie siedziba Administracji Prezydenta Rosji
  Były budynek Komitetu Kontroli Partyjnej przy KC KPZR na ul. Ilinka 23, wcześniej b. siedziba Północnego Towarzystwa Ubezpieczeń, Ludowego Komisariatu Handlu Zagranicznego ZSRR, obecnie Administracji Prezydenta Rosji
  Były budynek Wyższej Szkoły Partyjnej przy KC KPZR w Moskwie

  Komitet Centralny Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego (ros. Центральный комитет Коммунистической партии Советского Союза) – centralna instancja partii, wykonująca polecenia Biura Politycznego Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego (Политическое бюро ЦК КПСС - Политбюро), de facto organ zarządzania wszystkimi dziedzinami życia w tym kraju.

  Kreml moskiewski (ros. Московский Кремль) − gród warowny na wzgórzu, na lewym brzegu rzeki Moskwy. Jego ogólna powierzchnia wynosi 28 hektarów. Jest to warownia z zabudowaniami książęcymi, cerkwiami i budynkami administracyjnymi.Kitajgród (ros. Китай-город) – historyczna dzielnica miasta Moskwy. Od Kremla oddziela ją Plac Czerwony. Dzielnica była od lat 1536-1539 otoczona murami obronnymi zbudowanymi przez włoskiego architekta. Mury posiadały 13 baszt i 6 bram. Ostatnią oryginalną wieżę obronną wyburzono w 1930 roku. Podczas wojny polsko-rosyjskiej (tzw. wojny moskiewskiej) po zwycięstwie w bitwie pod Kłuszynem, w 1610 roku dzielnica została obsadzona przez polskich żołnierzy z pułku Aleksandra Zborowskiego. Jesienią 1612 roku polski garnizon Kitajgrodu skapitulował przed prowadzącymi oblężenie wojskami moskiewskimi. W czasach ZSRR dzielnica została poważnie zniszczona podczas wyburzeń w latach 30., późnych 40. i 60.XX w. Obecnie dzielnica pełni funkcję biurową i biznesową. Znajdował się też tutaj kompleks obiektów Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego.

  Spis treści

 • 1 Komórki organizacyjne
 • 2 Siedziba Komitetu Centralnego
 • 3 Bibliografia
 • 4 Zobacz też
 • 5 Przypisy


 • Podstrony: 1 [2] [3] [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Ludowy Komisariat Handlu Zagranicznego (Народный комиссариат внешней торговли) - organ zarządzający państwowym monopolem handlu zagranicznego w ZSRR, odpowiednik ministerstwa.
  Armia Czerwona, ros. Красная Армия, pełna nazwa Robotniczo-Chłopska Armia Czerwona (Рабоче-Крестьянская Красная Армия, RKKA), od 23 lutego 1946 roku Armia Radziecka (ros. Советская армия, stosowane również tłumaczenie Armia Sowiecka) – wojska lądowe Sił Zbrojnych ZSRR, istniejące do grudnia 1991 (przemianowane m.in. na Wojska Lądowe Republiki Białoruś, Wojska Lądowe Federacji Rosyjskiej oraz wojska lądowe każdej z pozostałych dawnych republik ZSRR).
  Komunistyczna Partia Związku Radzieckiego (KPZR, ros. Коммунистическая партия Советского Союза – КПСС) – ostatnia nazwa założonej w 1903 partii komunistycznej, rządzącej w RFSRR i ZSRR od 1917 do 1991 (1903-1912 SDPRR, Socjaldemokratyczna Partia Robotnicza Rosji, frakcja bolszewików; 1912-1918 SDPRR(b), Socjaldemokratyczna Partia Robotnicza Rosji (bolszewików); 1918-1925 RPK(b), Rosyjska Partia Komunistyczna (bolszewików); 1925-1952 WKP(b), Wszechzwiązkowa Partia Komunistyczna (bolszewików)). Formalnie centralną instancją partii był Komitet Centralny (KC), największą zaś realną władzę posiadało jego Biuro Polityczne i Sekretariat Komitetu Centralnego na czele z sekretarzem generalnym. Generalny sekretarz KC był przywódcą całej partii. Sekretariatowi KC podlegały wydziały Komitetu Centralnego, oparte na zasadzie funkcjonalnej i pełniące funkcje ministerstw. W okresie istnienia ZSRR partia miała też swoje republikańskie sekcje (komunistyczne partie republik związkowych ZSRR) z wyjątkiem (do 1990) Rosji. Kontrolowała też większość innych partii komunistycznych na świecie, zarówno formalnie poprzez organizacje międzynarodowe (np. Komintern, Kominform), jak i nieformalnie w wyniku faktycznego zwierzchnictwa ZSRR nad częścią z państw oraz sponsorowania i utrzymywania kontaktów w pozostałych przez Wydział Zagraniczny Komitetu Centralnego i radziecki wywiad (INO NKWD i GRU).
  Wiertuszka (вертушка) – nazwa telefonu w sieci rządowej w ZSRR, którą obsługiwał Komitet Bezpieczeństwa Państwowego. Powstała w 1918 na osobiste polecenie W. Lenina. Inna nazwa tego rodzaju telefonów – kremlówka (кремлевка). Początkowo ich numery były trzycyfrowe, obecnie czterocyfrowe, zaś spoza sieci siedmiocyfrowe – 296-- – - - .
  Biuro Polityczne Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego (w skrócie Politbiuro) – organ kierujący Komunistyczną Partią Związku Radzieckiego, wybierany przez Komitet Centralny w celu kierowania pracą partii w okresie między obradami plenarnymi (plenami) Komitetu Centralnego. W jego skład wchodzili kierujący wyższymi partyjnymi i państwowymi organami, najbardziej wyróżniający się wiedzą i doświadczeniem działacze partyjni.
  Nomenklatura partyjna – najogólniej oznacza pracowników aparatu partyjnego (zob. partia komunistyczna) oraz mianowanych przez władze partyjne urzędników i funkcjonariuszy państwa, organizacji społecznych i administracji przemysłowej.
  Prawda (ros. Правда) – nazwa gazety codziennej, będącej oficjalnym organem prasowym Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego i jej poprzedniczek.

  Reklama