• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Komisje senackie

  Przeczytaj także...
  Senat Rzeczypospolitej Polskiej – organ władzy ustawodawczej, druga izba (tradycyjnie określana jako izba wyższa) polskiego parlamentu. Składa się ze 100 senatorów wybieranych w wyborach powszechnych, bezpośrednich i w głosowaniu tajnym, w jednomandatowych okręgach wyborczych na czteroletnią kadencję, rozpoczynającą się i kończącą wraz z kadencją Sejmu (jeśli kadencja Sejmu zostanie skrócona, skróceniu ulega także kadencja Senatu). W przypadku wygaśnięcia mandatu Prezydent RP zarządza wybory uzupełniające.Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi była stałą komisją senacką w czasie V kadencji. Po wyborach parlamentarnych w 2005 roku została wcielona do Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Przedmiotem działania komisji były:
  Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej – najwyższy przedstawiciel Senatu Rzeczypospolitej, stojący na straży jego praw i godności. Obecnie stanowisko to zajmuje Bogdan Borusewicz (niezależny, wybrany do Senatu RP z listy Platformy Obywatelskiej).
  Informacje o posiedzeniach trzech komisji senackich w Sali Posiedzeń Senatu

  Komisja senackakomisja parlamentarna powoływana przez Senat w celu rozpatrywania i przygotowywania spraw stanowiących przedmiot prac Senatu oraz wyrażania opinii w sprawach przekazanych pod ich obrady przez Senat, Marszałka Senatu lub Prezydium Senatu.

  Komisja Obrony Narodowej (wcześniej Komisja Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego) wchodzi w skład stałych komisji senackich. Przedmiotem działania komisji są:Komisja Ustawodastwa i Praworządności wchodziła w skład stałych komisji senackich w czasie V kadencji. Po wyborach parlamentarnych w 2005 roku została rozdzielona pomiędzy: Komisję Ustawodawczą oraz Komisję Praw Człowieka i Praworządności. Przedmioty działania komisji były:

  Stałe komisje senackie[]

  VII kadencja Senatu[]

 • Komisja Budżetu i Finansów Publicznych
 • Komisja Gospodarki Narodowej
 • Podkomisja „Przyjazne Państwo”
 • Komisja Kultury i Środków Przekazu
 • Komisja Nauki, Edukacji i Sportu
 • Komisja Obrony Narodowej
 • Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
 • Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich
 • Komisja Rodziny i Polityki Społecznej
 • Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
 • Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą
 • Komisja Spraw Unii Europejskiej
 • Komisja Spraw Zagranicznych
 • Komisja Środowiska
 • Komisja Ustawodawcza
 • Komisja Zdrowia
 • VI kadencja Senatu[]

 • Komisja Gospodarki Narodowej
 • Komisja Kultury i Środków Przekazu
 • Komisja Nauki, Edukacji i Sportu
 • Komisja Obrony Narodowej
 • Komisja Praw Człowieka i Praworządności
 • Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich
 • Komisja Rodziny i Polityki Społecznej
 • Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska
 • Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
 • Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą
 • Komisja Spraw Unii Europejskiej
 • Komisja Spraw Zagranicznych
 • Komisja Ustawodawcza
 • Komisja Zdrowia
 • V kadencja Senatu[]

 • Komisja Emigracji i Polaków za Granicą
 • Komisja Gospodarki i Finansów Publicznych
 • Komisja Kultury i Środków Przekazu
 • Komisja Nauki, Edukacji i Sportu
 • Komisja Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego
 • Komisja Ochrony Środowiska
 • Komisja Polityki Społecznej i Zdrowia
 • Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich
 • Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
 • Komisja Skarbu Państwa i Infrastruktury
 • Komisja Spraw Unii Europejskiej
 • Komisja Spraw Zagranicznych
 • Komisja Ustawodawstwa i Praworządności
 • Zobacz też[]

 • Komisje sejmowe
 • Linki zewnętrzne[]

 • Komisje w Senacie RP VII kadencji
 • Komisje w Senacie RP VI kadencji
 • Regulamin Senatu RP
 • Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska - stała komisja senacka utworzona po wyborach parlamentarnych w 2005 roku z wcześniejszych: Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Ochrony Środowiska.Komisja Ochrony Środowiska wchodziła w skład stałych komisji senackich w czasie V kadencji. Po wyborach parlamentarnych w 2005 roku została wcielona do Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Przedmiotem działania tej komisji były: ochrona środowiska i kształtowanie środowiska, ochrona zasobów naturalnych , gospodarka wodna, leśnictwo i gospodarka leśna, łowiectwo, edukacja ekologiczna, gospodarka finansowa państwa w zakresie ochrony środowiska, atomistyka i ochrona radiologiczna, współpraca z zagranicą w zakresie polityki ekologicznej.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Komisja Spraw Unii Europejskiej jest stałą komisją senacką, której przedmiotem działania są sprawy związane z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, w szczególności zajmowanie stanowisk i wyrażanie opinii na temat projektów aktów prawnych Unii Europejskiej, projektów umów międzynarodowych, których stroną mają być Unia Europejska, Wspólnoty Europejskie lub ich państwa członkowskie oraz planów pracy Rady Unii Europejskiej i rocznych planów legislacyjnych Komisji Europejskiej. Jej zadaniem jest również rozpatrywanie informacji i innych dokumentów przedkładanych przez Radę Ministrów.
  Komisja Spraw Zagranicznych wchodzi w skład stałych komisji senackich. Przedmiotem działania komisji jest polityka zagraniczna państwa oraz kontakty międzyparlamentarne i międzynarodowe stosunki gospodarcze.
  Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą (wcześniej Komisja Emigracji i Polaków za Granicą) - jedna ze stałych komisji polskiego senatu.
  Komisja Polityki Społecznej i Zdrowia była jedną ze stałych komisji senackich V kadencji. Po wyborach parlamentarnych w 2005 roku została rozdzielona pomiędzy Komisję Zdrowia a Komisję Rodziny i Polityki Społecznej. Przedmiotem działania tej komisji były: polityka socjalna państwa, system ubezpieczeń społecznych, bezpieczeństwo i higiena pracy, ochrona zdrowia, prawna ochrona rodziny oraz problemy ekonomiczne, mieszkaniowe i wychowawczo - kulturowe rodziny.
  Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej jest komisją parlamentarną, która wchodzi w skład stałych komisji senackich. Przedmiotem działania komisji są: organizacja i funkcjonowanie struktur samorządu terytorialnego, rozwój regionalny, finanse samorządu terytorialnego, gospodarka mieniem komunalnym, funkcjonowanie organów administracji państwowej.
  Komisja Ustawodawcza wchodzi w skład stałych komisji senackich VI kadencji. Po wyborach parlamentarnych w 2005 roku została wydzielona z wcześniejszej Komisji Ustawodastwa i Praworządności.
  Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich wchodzi w skład stałych komisji senackich. Przedmiotem działania komisji są: rozpatrywanie wniosków dotyczących immunitetu parlamentarnego, czynności związane z wnioskiem o pociągnięcie do odpowiedzialności konstytucyjnej senatora przed Trybunałem Stanu, warunki wykonywania mandatu senatorskiego, wygaśnięcie mandatu, rozpatrywanie zarzutów niewykonywania przez senatora obowiązków senatorskich i zachowania nieodpowiadającego godności senatora. Zajmuje się także sprawami z zakresu etyki senatorskiej, analizowaniem oświadczeń senatorów o stanie majątkowym i przedstawianiem wyników analizy Prezydium Senatu. W zakres jej kompetencji wchodzi sprawdzanie działalności biur senatorskich, wyrażanie opinii w sprawach określonych w Regulaminie Senatu dotyczących w szczególności wykładni i stosowania regulaminu, dokonywanie analiz skarg i wniosków kierowanych do Senatu i jego organów oraz rozpatrywanie spraw wynikających z funkcjonowania Kancelarii Senatu.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.021 sek.