• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Komisje sejmowe  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Komisja Rozwoju Przedsiębiorczości (ROP) - była stałą komisją sejmową w Sejmie V kadencji. Do zakresu jej działania należały sprawy związane z tworzeniem właściwych podstaw prawnych dla powstawania, działania i rozwoju mikroprzedsiębiorstw, małych i średnich przedsiębiorstw, dostosowywania norm prawnych do potrzeb i możliwości działania takich przedsiębiorstw, a także rozwoju rzemiosła, spółdzielczości oraz działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości oraz usług. Po wyborach parlamentarnych w 2007 została włączona do Komisji Gospodarki.Komisja Nadzwyczajna "Przyjazne Państwo" do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji (NPP) – nadzwyczajna komisja sejmowa powołana 20 grudnia 2007 roku do zwalczania absurdalnych przepisów oraz biurokracji. Do zakresu działania Komisji należy: 1. przegląd i analiza przepisów regulujących kwestie społeczne, ekonomiczne i gospodarcze w celu wskazania przepisów niejasnych, niespójnych, nieskutecznych, zbędnych lub nadmiernie regulujących: 2. przygotowanie, w oparciu o przegląd i analizę przepisów określonych w pkt 1. tez dotyczących niezbędnych zmian w ustawodawstwie; 3. występowanie z inicjatywą ustawodawczą w celu realizacji tez. o których mowa w pkt 2.
  Posiedzenie sejmowej Komisji Gospodarki i Rozwoju (2015)
  Standardowa informacja o trwającym posiedzeniu komisji

  Komisja sejmowa – organ Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

  Spis treści

 • 1 Opis
 • 2 Stałe komisje sejmowe
 • 2.1 VIII kadencja
 • 2.2 VII kadencja
 • 2.3 VI kadencja
 • 2.4 V kadencja
 • 2.5 IV kadencja
 • 3 Komisje nadzwyczajne
 • 3.1 VI kadencja
 • 4 Komisje śledcze
 • 4.1 VI kadencja
 • 4.2 V kadencja
 • 4.3 IV kadencja
 • 5 Przypisy
 • 6 Zobacz też
 • 7 Linki zewnętrzne
 • Opis[]

  Zgodnie z art. 17 Regulaminu Sejmu komisje sejmowe są powoływane do:

  Komisja Obrony Narodowej (skrót: OBN) jest kolejną z 26 stałych komisji sejmowych. Do zakresu jej zadań należą sprawy obrony państwa, dotyczące zwłaszcza działalności sił zbrojnych, systemu oraz funkcjonowania obrony terytorialnej kraju i obrony cywilnej, wykonywania obowiązków w dziedzinie umacniania obronności przez organy państwowe i przedsiębiorstwa państwowe, organizacje spółdzielcze i społeczne oraz przez obywateli, a także sprawy zakład przemysłu obronnego.Sejm VIII kadencji – skład Sejmu VIII kadencji wyłoniony został w wyborach do Sejmu i Senatu przeprowadzonych 25 października 2015.
 • rozpatrywania i przygotowywania spraw stanowiących przedmiot prac Sejmu,
 • wyrażania opinii w sprawach przekazanych pod ich obrady przez Sejm, Marszałka Sejmu lub Prezydium Sejmu
 • kontroli sejmowej w zakresie określonym Konstytucją i ustawami.
 • Zgodnie z art. 110 Konstytucji można wyróżnić dwa rodzaje komisji sejmowych: komisje stałe i komisje nadzwyczajne - czyli takie, które są powoływane przez Sejm i mają dokładnie określone: cel, zasady i tryb działania.

  Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia niektórych projektów ustaw z zakresu prawa wyborczego – nadzwyczajna komisja sejmowa powołana 2 kwietnia 2009 r. w celu pracy nad projektem kodeksu wyborczego oraz innych ustaw z zakresu prawa wyborczego.Prezydium Sejmu – naczelny organ kierowniczy Sejmu. W skład Prezydium Sejmu wchodzi Marszałek Sejmu wraz z wicemarszałkami. W jego pracach z głosem doradczym uczestniczy Szef Kancelarii Sejmu.

  Specjalnym rodzajem komisji nadzwyczajnej jest komisja śledcza.

  Skład osobowy poszczególnych komisji jest wybierany przez Sejm na wniosek Prezydium Sejmu po zasięgniętej uprzednio opinii Konwentu Seniorów.

  Pierwsze posiedzenie komisji zwołuje i prowadzi Marszałek Sejmu - na posiedzeniu tym komisja wybiera ze swego grona prezydium komisji w składzie: przewodniczący oraz zastępcy przewodniczącego. Członkowie prezydium są powoływani i odwoływani przez komisję w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.

  Bieżącą obsługę administracyjną komisji zapewnia Biuro Komisji Sejmowych, a w przypadku Komisji do Spraw Unii Europejskiej - Biuro Spraw Międzynarodowych Kancelarii Sejmu.

  Komisja do spraw Służb Specjalnych (KSS) – stała komisja sejmowa zajmującą się opiniowaniem projektów ustaw i rozporządzeń dotyczących służb specjalnych oraz oceną aktów normatywnych o charakterze ogólnym w sprawach działalności tych służb. Do jej zadań należy również: opiniowanie kierunków pracy służb specjalnych w oparciu o informacje przedstawiane przez szefów tych służb, rozpatrywanie corocznych sprawozdań szefów tych służb, opiniowanie wniosków w sprawie powołania poszczególnych osób na stanowiska szefów i zastępców szefów służb specjalnych, opiniowanie projektu budżetu w zakresie dotyczącym służb specjalnych oraz sprawozdania z jego wykonania, ocena współdziałania służb specjalnych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Obrony Narodowej oraz współdziałania tych służb z innymi służbami i jednostkami wojskowymi nadzorowanymi przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, ocena współdziałania służb specjalnych z organami administracji państwowej i organami ścigania oraz badanie skarg dotyczących działalności służb specjalnych.Komisja Polityki Społecznej (skrót: POS) wchodziła w skład stałych komisji sejmowych. Została utworzona po wyborach parlamentarnych w 2005 z wcześniejszej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Do zakresu jej działania należały sprawy kształtowania polityki socjalnej państwa, ochrony pracowników, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy, analizy systemu płac i kosztów utrzymania. Zajmowała się także sprawami walki z bezrobociem, problemów społecznych i socjalnych, pomocy społecznej, komunalnego budownictwa mieszkaniowego oraz problemów kombatantów. Po wyborach do Sejmu w 2007 została zlikwidowana.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Komisja Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (skrót INT) – stała komisja sejmowa zajmująca się sprawami innowacyjności, informatyzacji i rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Komisja została powołana do życia 29 października 2010.
  Komisja śledcza do zbadania rozstrzygnięć dotyczących przekształceń kapitałowych i własnościowych w sektorze bankowym oraz działań organów nadzoru bankowego w okresie od 4 czerwca 1989 r. do 19 marca 2006 r. - komisja sejmowa powołana 24 marca 2006 do zbadania m.in. prawidłowości i celowości działań Narodowego Banku Polskiego i Komisji Nadzoru Bankowego jako organów nadzoru bankowego w latach 1989-2006.
  Komisja do Spraw Kontroli Państwowej (skrót: KOP), wchodzi w skład stałych komisji sejmowych. Do zakresu jej zadań wchodzą:
  Komisja Łączności z Polakami za Granicą (skrót: LPG) – stała komisja sejmowa do której należą sprawy więzi z krajem Polaków i osób pochodzenia polskiego zamieszkałych za granicą na stałe lub czasowo.
  Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki (skrót: KFS) – stała komisja sejmowa zajmująca się sprawami kultury fizycznej i sportu.
  Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki (skrót: KFS) – stała komisja sejmowa zajmująca się sprawami kultury fizycznej i sportu.
  Komisja Skarbu Państwa (skrót: SUP) jest stałą komisją sejmową. Do zakresu jej zadań należą sprawy przekształceń form własności, w tym głównie sektora państwowego, oraz nadzoru nad własnością publiczną w gospodarce.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.089 sek.