Komisja sejmowa

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
(Przekierowano z Komisje sejmowe)
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Budynek Komisji Sejmowych (po lewej) przy ul. Wiejskiej 1 w kompleksie budynków Sejmu
Posiedzenie sejmowej Komisji Gospodarki i Rozwoju (2015)
Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (2017)
Standardowa informacja o trwającym posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Informacja o wspólnym posiedzeniu czterech stałych komisji w celu rozpatrzenia dokumentu rządu Raport o rozwoju społeczno-gospodarczym, regionalnym oraz przestrzennym (druk 684) w Sali Kolumnowej (2016)

Komisja sejmowa – organ Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

Sejm VII kadencji – skład Sejmu VII kadencji wyłoniony został w wyborach do Sejmu i Senatu przeprowadzonych 9 października 2011.Komisja Obrony Narodowej (skrót: OBN) jest kolejną z 26 stałych komisji sejmowych. Do zakresu jej zadań należą sprawy obrony państwa, dotyczące zwłaszcza działalności sił zbrojnych, systemu oraz funkcjonowania obrony terytorialnej kraju i obrony cywilnej, wykonywania obowiązków w dziedzinie umacniania obronności przez organy państwowe i przedsiębiorstwa państwowe, organizacje spółdzielcze i społeczne oraz przez obywateli, a także sprawy zakład przemysłu obronnego.

Opis[ | edytuj kod]

Zgodnie z art. 17 Regulaminu Sejmu komisje sejmowe są powoływane do:

Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia niektórych projektów ustaw z zakresu prawa wyborczego – nadzwyczajna komisja sejmowa powołana 2 kwietnia 2009 r. w celu pracy nad projektem kodeksu wyborczego oraz innych ustaw z zakresu prawa wyborczego.Komisja Polityki Przestrzennej, Budowlanej i Mieszkaniowej (PBM) – stała komisja Sejmu do końca III kadencji. Do zakresu działania Komisji należą sprawy budownictwa oraz gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej.
 • rozpatrywania i przygotowywania spraw stanowiących przedmiot prac Sejmu,
 • wyrażania opinii w sprawach przekazanych pod ich obrady przez Sejm, Marszałka Sejmu lub Prezydium Sejmu
 • kontroli sejmowej w zakresie określonym Konstytucją i ustawami.
 • Zgodnie z art. 110 Konstytucji można wyróżnić dwa rodzaje komisji sejmowych: komisje stałe i komisje nadzwyczajne – czyli takie, które są powoływane przez Sejm i mają dokładnie określone: cel, zasady i tryb działania.

  Komisja Śledcza do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład Grupy Amber Gold skrót SKAG (Komisja Śledcza ds. Amber Gold) – komisja śledcza powołana uchwałą Sejmu VIII kadencji z 19 lipca 2016 do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład Grupy Amber Gold.Prezydium Sejmu – naczelny organ kierowniczy Sejmu. W skład Prezydium Sejmu wchodzi Marszałek Sejmu wraz z wicemarszałkami. W jego pracach z głosem doradczym uczestniczy Szef Kancelarii Sejmu.

  Specjalnym rodzajem komisji nadzwyczajnej jest komisja śledcza.

  Skład osobowy poszczególnych komisji jest wybierany przez Sejm na wniosek Prezydium Sejmu po zasięgniętej uprzednio opinii Konwentu Seniorów.

  Pierwsze posiedzenie komisji zwołuje i prowadzi Marszałek Sejmu – na posiedzeniu tym komisja wybiera ze swego grona prezydium komisji w składzie: przewodniczący oraz zastępcy przewodniczącego. Członkowie prezydium są powoływani i odwoływani przez komisję w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.

  Bieżącą obsługę administracyjną komisji zapewnia Biuro Komisji Sejmowych, a w przypadku Komisji do Spraw Unii Europejskiej – Biuro Spraw Międzynarodowych Kancelarii Sejmu.

  Sejm II kadencji – skład Sejmu II kadencji wyłoniony został w wyborach do Sejmu i Senatu przeprowadzonych 19 IX 1993.Komisja do spraw Służb Specjalnych (KSS) – stała komisja sejmowa zajmującą się opiniowaniem projektów ustaw i rozporządzeń dotyczących służb specjalnych oraz oceną aktów normatywnych o charakterze ogólnym w sprawach działalności tych służb. Do jej zadań należy również: opiniowanie kierunków pracy służb specjalnych w oparciu o informacje przedstawiane przez szefów tych służb, rozpatrywanie corocznych sprawozdań szefów tych służb, opiniowanie wniosków w sprawie powołania poszczególnych osób na stanowiska szefów i zastępców szefów służb specjalnych, opiniowanie projektu budżetu w zakresie dotyczącym służb specjalnych oraz sprawozdania z jego wykonania, ocena współdziałania służb specjalnych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Obrony Narodowej oraz współdziałania tych służb z innymi służbami i jednostkami wojskowymi nadzorowanymi przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, ocena współdziałania służb specjalnych z organami administracji państwowej i organami ścigania oraz badanie skarg dotyczących działalności służb specjalnych.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Warto wiedzieć że... beta

  Komisja Polityki Społecznej (skrót: POS) wchodziła w skład stałych komisji sejmowych. Została utworzona po wyborach parlamentarnych w 2005 z wcześniejszej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Do zakresu jej działania należały sprawy kształtowania polityki socjalnej państwa, ochrony pracowników, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy, analizy systemu płac i kosztów utrzymania. Zajmowała się także sprawami walki z bezrobociem, problemów społecznych i socjalnych, pomocy społecznej, komunalnego budownictwa mieszkaniowego oraz problemów kombatantów. Po wyborach do Sejmu w 2007 została zlikwidowana.
  Ulica Wiejska w Warszawie – jedna z ulic warszawskiego Śródmieścia o długości ok. 1 km, biegnąca od ul. Pięknej do pl. Trzech Krzyży.
  Komisja śledcza do zbadania rozstrzygnięć dotyczących przekształceń kapitałowych i własnościowych w sektorze bankowym oraz działań organów nadzoru bankowego w okresie od 4 czerwca 1989 r. do 19 marca 2006 r. - komisja sejmowa powołana 24 marca 2006 do zbadania m.in. prawidłowości i celowości działań Narodowego Banku Polskiego i Komisji Nadzoru Bankowego jako organów nadzoru bankowego w latach 1989-2006.
  Komisja do Spraw Kontroli Państwowej (skrót: KOP), wchodzi w skład stałych komisji sejmowych. Do zakresu jej zadań wchodzą:
  Komisja Łączności z Polakami za Granicą (skrót: LPG) – stała komisja sejmowa do której należą sprawy więzi z krajem Polaków i osób pochodzenia polskiego zamieszkałych za granicą na stałe lub czasowo.
  Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki (skrót: KFS) – stała komisja sejmowa zajmująca się sprawami kultury fizycznej i sportu.
  Komisja Polityki Senioralnej (skrót PSN) – stała komisja sejmowa zajmująca się sprawami kształtowania polityki państwa dotyczącej osób starszych.

  Reklama