• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Komisja rewizyjna hufca

  Przeczytaj także...
  Komisja rewizyjna chorągwi - organ kontrolny chorągwi Związku Harcerstwa Polskiego - jednostki terenowej o zasięgu terytorialnym odpowiadającym najczęściej województwu, posiadającej osobowość prawną.Hufiec – jednostka organizacyjna w organizacjach harcerskich, usytuowana w hierarchii pomiędzy podstawowymi jednostkami organizacyjnymi a chorągwią.
  Związek Harcerstwa Polskiego (ZHP) – największa polska organizacja harcerska, powstała 1 listopada 1918, z połączenia wszystkich wcześniej działających organizacji harcerskich i skautowych, z trzech zaborów. Jest wychowawczym, patriotycznym, dobrowolnym i samorządnym stowarzyszeniem otwartym dla wszystkich bez względu na pochodzenie, rasę czy wyznanie.

  Komisja rewizyjna hufca ZHP jest organem kontrolnym hufca, odpowiedzialnym przed zjazdem hufca.

  Centralna Komisja Rewizyjna ZHP - naczelny organ kontrolny Związku Harcerstwa Polskiego, opowiedzialny przed Zjazdem ZHP.

  Komisja rewizyjna hufca:

 • czuwa nad zgodnością działania komendy hufca i komendanta oraz jednostek organizacyjnych hufca ze Statutem ZHP i przepisami prawa,
 • sprawuje kontrolę nad działalnością gospodarczą i finansową jednostek organizacyjnych i władz hufca pod względem legalności, rzetelności, gospodarności i celowości,
 • ocenia realizację programu rozwoju hufca,
 • przedstawia komendzie hufca informacje, zalecenia i wnioski.
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Centralna Komisja Rewizyjna Związku Harcerstwa Polskiego
 • Komisja rewizyjna chorągwi
 • Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Statut ZHP
 • Reklama

  Czas generowania strony: 0.732 sek.