• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Komisja rewizyjna chorągwi

  Przeczytaj także...
  Rada chorągwi - władza uchwałodawcza chorągwi Związku Harcerstwa Polskiego - jednostki terenowej o zasięgu terytorialnym odpowiadającym najczęściej województwu.Komenda chorągwi - zarząd chorągwi - jednostki terenowej w ogólnopolskich organizacjach harcerskich, o zasięgu terytorialnym odpowiadającym najczęściej województwu.
  Komendant chorągwi - osoba kierująca zarządem chorągwi - jednostki terenowej w ogólnopolskich organizacjach harcerskich, o zasięgu terytorialnym odpowiadającym najczęściej województwu.

  Komisja rewizyjna chorągwi – organ kontrolny chorągwi Związku Harcerstwa Polskiego – jednostki terenowej o zasięgu terytorialnym odpowiadającym najczęściej województwu, posiadającej osobowość prawną.

  Komisja rewizyjna chorągwi:

 • czuwa nad zgodnością działania rady chorągwi, komendanta i komendy chorągwi oraz jednostek organizacyjnych chorągwi ze Statutem ZHP i przepisami prawa,
 • sprawuje stałą kontrolę nad działalnością gospodarczą i finansową jednostek organizacyjnych i władz chorągwi pod względem legalności, rzetelności, gospodarności i celowości,
 • ocenia realizację programu rozwoju chorągwi,
 • przedstawia komendzie chorągwi informacje, zalecenia i wnioski,
 • przedstawia zjazdowi chorągwi sprawozdanie ze swej działalności,
 • corocznie przedstawia radzie chorągwi wnioski w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego chorągwi wraz z wnioskiem w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków komendy chorągwi,
 • przedstawia zjazdowi chorągwi ocenę działalności wraz z wnioskiem w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków komendy chorągwi,
 • wykonuje zadania kontrolne zlecone przez Centralną Komisję Rewizyjną ZHP.
 • Komisja rewizyjna chorągwi liczy co najmniej 5 członków, wybieranych przez zjazd chorągwi.

  Zjazd chorągwi - najwyższa władza chorągwi Związku Harcerstwa Polskiego. Zjazd obraduje jako zjazd zwykły lub zjazd nadzwyczajny.Chorągiew – jednostka terenowa w ogólnopolskich organizacjach harcerskich - Związku Harcerstwa Polskiego i Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej - o zasięgu terytorialnym odpowiadającym najczęściej województwu.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Absolutorium (łac. absolutorium - zwolnienie, unieważnienie) - określenie aktu prawnego, który dokonywany jest poprzez organ uprawniony (np. parlament) na podstawie przedstawionego sprawozdania rachunkowego. Udzielenie absolutorium oznacza stwierdzenie prawidłowości działania finansowego organu wykonawczego (w tym przypadku rządu) w określonym przedziale czasowym.
  Związek Harcerstwa Polskiego (ZHP) – największa polska organizacja harcerska, powstała 1 listopada 1918, z połączenia wszystkich wcześniej działających organizacji harcerskich i skautowych, z trzech zaborów. Jest wychowawczym, patriotycznym, dobrowolnym i samorządnym stowarzyszeniem otwartym dla wszystkich bez względu na pochodzenie, rasę czy wyznanie.
  Województwo – jednostka podziału administracyjnego wyższego stopnia w Polsce, od 1990 r. jednostka zasadniczego podziału terytorialnego dla administracji rządowej, od 1999 r. także jednostka samorządu terytorialnego.
  Centralna Komisja Rewizyjna ZHP - naczelny organ kontrolny Związku Harcerstwa Polskiego, opowiedzialny przed Zjazdem ZHP.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.028 sek.