• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Komisja habilitacyjna

  Przeczytaj także...
  Habilitacja (z łac. habilitas – zdatność, zręczność) – posiadające różny zakres, w zależności od sytuacji prawnej w danym kraju, uprawnienie do:Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów – instytucja państwowa działająca na terenie Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki.
  Administracja publiczna jest przedmiotem zainteresowania wielu nauk i może być rozpatrywana z różnych punktów widzenia, co wiąże się z rozległością przedmiotu badań.

  Komisja habilitacyjna – organ administracji publicznej określony przez ustawę z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. z 2016 r. poz. 882) wykonujący niektóre czynności postępowania habilitacyjnego. W każdym postępowaniu habilitacyjnym powoływana jest odrębna komisja habilitacyjna. Możliwość tworzenia komisji powstała z dniem 1 października 2011 r.

  Powołanie i skład Komisji[ | edytuj kod]

  Komisję powołuje Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów po stwierdzeniu spełniania przez wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego wymagań formalnych. Powinno to nastąpić w terminie 6 tygodni od dnia wpłynięcia poprawnego wniosku.

  Skład komisji jest następujący:

 • czterech członków, w tym jej przewodniczący i dwóch recenzentów, powoływanych przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów;
 • trzech członków, w tym jej sekretarz i jeden recenzent, wyznaczonych przez jednostkę wybraną do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego.
 • Postępowanie przed Komisją[ | edytuj kod]

  Ustawa wymaga, by w terminie nie dłuższym niż sześć tygodni od dnia powołania komisji habilitacyjnej, recenzenci wchodzący w jej skład ocenili w pisemnych recenzjach, czy osiągnięcia naukowe habilitanta spełniają kryteria ustawowe.

  Po zapoznaniu się z recenzjami i autoreferatem habilitanta członkowie komisji w jawnym głosowaniu podejmują uchwałę zawierającą opinię w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego. Przed podjęciem tej uchwały komisja może przeprowadzić z habilitantem rozmowę o jego osiągnięciach i planach naukowych.

  W ciągu 21 dni od dnia otrzymania wszystkich recenzji komisja przedkłada radzie jednostki organizacyjnej wybranej do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego swoją uchwałę w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego wraz z uzasadnieniem i pełną dokumentacją sprawy.

  Dalsze czynności postępowania habilitacyjnego należą do rady jednostki organizacyjnej przeprowadzającej to postępowanie.

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Hubert Izdebski, Jan Michał Zieliński, Ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym. Komentarz, Warszawa 2013.
 • Źródła[ | edytuj kod]

 • Tekst ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. Nr 65, poz. 595, z późn. zm.) w Internetowym Systemie Aktów Prawnych (dostęp: 26 kwietnia 2014 r.)
 • Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Komunikat nr 1/2012 Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów dotyczący toku postępowania habilitacyjnego (dostęp: 26 kwietnia 2014 r.)
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2011 r. nr 84, poz. 455).
  2. Zob. art. 18a ust. 5 o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki.
  3. Zob. art. 18a ust. 7-11 o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.007 sek.