• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Komisja do Spraw Specjalizacji Lekarzy Weterynarii

  Przeczytaj także...
  Ryszard Badura (ur. 3 listopada 1923 w Trzebini) – polski lekarz weterynarii, emerytowany profesor nauk weterynaryjnych, specjalista chirurgii, kierownik specjalizacji lekarsko-weterynaryjnej Chirurgia weterynaryjna.Stanisław Winiarczyk – polski lekarz weterynarii, profesor doktor habilitowany nauk weterynaryjnych, specjalność epizootiologia, dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, kierownik Katedry Epizootiologii i Kliniki Chorób Zakaźnych na tymże wydziale oraz członek zarządu Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych, kierownik specjalizacji lekarsko-weterynaryjnej Choroby psów i kotów.
  Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna – samorząd zawodowy zrzeszający i reprezentujący lekarzy weterynarii. Zajmuje się nadzorem nad należytym wykonaniem zawodu lekarza weterynarii.

  Komisja do Spraw Specjalizacji Lekarzy Weterynarii - komisja powołana aby kształcić podyplomowo lekarzy weterynarii w poszczególnych dziedzinach medycyny weterynaryjnej. Lekarz weterynarii który ukończył studia specjalizacyjne może tytułować się specjalistą w danej dziedzinie. Komisja działa na podstawie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 28 listopada 1994 w sprawie trybu i szczegółowych zasad uzyskania tytułu specjalisty przez lekarza weterynarii. Komisja mieści się przy Weterynaryjnym Centrum Kształcenia Podyplomowego Państwowego Instytutu Weterynaryjnego w Puławach. W ramach komisji działa 17 zespołów egzaminacyjnych. Członkowie poszczególnych zespołów ustalają program poszczególnych specjalizacji, organizują egzaminy specjalizacyjne oraz nadają tytuły specjalistów w poszczególnych dziedzinach. Komisja składa się z 26 członków. Członków Komisji powołuje Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej na wniosek Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej na okres 4 lat. W skład zespołów egzaminacyjnych dla poszczególnych specjalności wchodzą: krajowy kierownik specjalizacji jako przewodniczący, dwie osoby posiadające stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego, specjalizujące się w danej dziedzinie weterynarii,przedstawiciel Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej, przedstawiciel Państwowego Instytutu Weterynaryjnego, przedstawiciel Ministerstwa Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

  Zygmunt Pejsak (ur. 17 kwietnia 1948 w Tarnowskich Górach) – polski lekarz weterynarii, profesor doktor habilitowany nauk weterynaryjnych, specjalność choroby świń, epizootiologia, doktor honoris causa Uniwersytetu Przyrodnicznego w Lublinie z 2004 r.Lekarz weterynarii (pot. weterynarz) – przedstawiciel jednej z trzech nauk lekarskich (obok medycyny i stomatologii) – osoba, która ukończyła 5,5-letnie studia na jednym z wydziałów medycyny weterynaryjnej i uzyskała prawo do wykonywania zawodu nadawane przez okręgową izbę lekarsko-weterynaryjną, posiadająca kwalifikacje do badania i leczenia zwierząt oraz do kontroli środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego.

  Przewodniczącym komisji IV kadencji na 2008-2012r jest:

 • prof. dr hab. dr h.c. Włodzimierz Kluciński
 • Specjalizacje i krajowi kierownicy kadencji 2008-2012

 • Specjalizacja Nr 1 Choroby przeżuwaczy prof. zw. dr hab. Edward Malinowski
 • Specjalizacja Nr 2 Choroby koni prof. dr hab. Andrzej Raś
 • Specjalizacja Nr 3 Choroby trzody chlewnej prof. dr hab. dr h.c. Zygmunt Pejsak
 • Specjalizacja Nr 4 Choroby psów i kotów prof. dr hab. Stanisław Winiarczyk
 • Specjalizacja Nr 5 Choroby drobiu i ptaków ozdobnych prof. dr hab. Michał Mazurkiewicz
 • Specjalizacja Nr 6 Choroby zwierząt futerkowych dr hab. Jan Siemionek
 • Specjalizacja Nr 7 Użytkowanie i patologia zwierząt laboratoryjnych prof. dr hab. Józef Szarek
 • Specjalizacja Nr 8 Choroby ryb dr Jan Żelazny
 • Specjalizacja Nr 9 Choroby owadów użytkowych dr hab. Paweł Chorbiński
 • Specjalizacja Nr 10 Choroby zwierząt nieudomowionych prof. dr hab. Aleksander Demiaszkiewicz
 • Specjalizacja Nr 11 Rozród zwierząt prof. dr hab. Tomasz Janowski
 • Specjalizacja Nr 12 Chirurgia weterynaryjna prof. dr hab. dr h.c. mult. Ryszard Badura
 • Specjalizacja Nr 13 Radiologia weterynaryjna dr Tadeusz Narojek
 • Specjalizacja Nr 14 Prewencja weterynaryjna i higiena pasz prof. dr hab. Andrzej Wernicki
 • Specjalizacja Nr 15 Higiena zwierząt rzeźnych i żywności zwierzęcego pochodzenia prof. dr hab. Krzysztof Kwiatek
 • Specjalizacja Nr 16 Weterynaryjna diagnostyka laboratoryjna prof. dr hab. dr h.c. Włodzimierz Kluciński
 • Specjalizacja Nr 17 Epizootiologia i administracja weterynaryjna prof. dr hab. Zbigniew Grądzki
 • Zobacz też[]

 • Medycyna weterynaryjna
 • Lekarz weterynarii
 • Michał Mazurkiewicz (ur. 10 kwietnia 1941 w Łówczy, zm. 28 lutego 2013 we Wrocławiu) – polski lekarz weterynarii, profesor nauk weterynaryjnych, rektor Akademii Rolniczej (2002–2006) i Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (2006–2008).Krzysztof Kwiatek (ur. 1953) – polski lekarz weterynarii, profesor doktor habilitowany nauk weterynaryjnych, specjalność higiena żywności. Kierownik Zakładu Higieny Pasz Państwowego Instytutu Weterynaryjnego w Puławach, członek zarządu Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych, kierownik specjalizacji lekarsko-weterynaryjnej Higiena zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy – instytut badawczy podległy ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi, posiadający od 2003 roku status państwowego instytutu badawczego.
  Zbigniew Janusz Grądzki – polski lekarz weterynarii, profesor doktor habilitowany nauk weterynaryjnych, specjalność epizootiologia.
  Edward Malinowski (ur. 1946, zm. 6 września 2013) – polski lekarz weterynarii, profesor doktor habilitowany nauk weterynaryjnych, specjalność fizjopatologia rozrodu.
  Medycyna weterynaryjna (potocznie weterynaria) – nauka traktująca o chorobach zwierząt, ich leczeniu oraz profilaktyce, higienie produktów pochodzenia zwierzęcego oraz zajmująca się ochroną ludzi przed chorobami pochodzenia odzwierzęcego.
  Komisja – zespół ludzi oddelegowany z większego grona, powołany specjalnie do nadzorowania wykonywania jakiegoś zadania, przy czym zadanie to może być również wykonywane przez komisję samodzielnie. Podstawową cechą działania komisji jest kolektywne wykonywanie pracy. W ten sposób, poprzez obarczenie odpowiedzialnością za prawidłową realizację zadania większej grupy osób, komisja staje się podmiotem o wyższej randze i powadze w porównaniu z pojedynczą osobą sprawującą funkcję kierowniczą lub kontrolną, a jednocześnie kolegialność podejmowanych przez komisję czynności i decyzji ma za zadanie przeciwdziałać nieprawidłowościom. Stąd dąży się do tego, aby skład komisji, poprzez jej zróżnicowanie, był jak najbardziej reprezentatywny. W zależności od wielkości, komisja posiada mniej lub bardziej złożoną organizację, jednak zazwyczaj posiada wyznaczonego przewodniczącego odpowiadającego za pracę komisji. Działalność komisji jest poświadczana przez wszystkich jej członków.
  Włodzimierz Kluciński (ur. 12 października 1947 w Żyrardowie) – polski lekarz weterynarii, były rektor SGGW oraz dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW. Obecnie profesor nauk weterynaryjnych, kierownik Zakładu Weterynaryjnej Diagnostyki Laboratoryjnej i Klinicznej Katedry Patologii i Diagnostyki Laboratoryjnej Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie, przewodniczący Komitetu Nauk Weterynaryjnych PAN, przewodniczący Komisji do Spraw Specjalizacji Lekarzy Weterynarii, kierownik specjalizacji lekarsko-weterynaryjnej Weterynaryjna diagnostyka laboratoryjna.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.026 sek.