• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Komisja bezpieczeństwa i porządku

  Przeczytaj także...
  Prokuratura okręgowa – powszechna jednostka organizacyjna prokuratury (jednostka organizacyjna prokuratury w pionie cywilnym).Policja – umundurowana (służba mundurowa) i uzbrojona formacja służąca społeczeństwu i przeznaczona do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz do utrzymywania bezpieczeństwa publicznego i porządku publicznego. Została utworzona na mocy Ustawy o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 roku. Policja podlega Ministerstwu Spraw Wewnętrznych.
  Rada gminy (rada miejska, rada miasta) – organ stanowiący i kontrolny gminy. Do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej (domniemanie kompetencji rady).

  Komisja bezpieczeństwa i porządku – organ w admnistracji powiatu (miasta na prawach powiatu), powołany w celu realizacji zadań starosty (prezydenta miasta na prawach powiatu) w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi (miejskimi) służbami, inspekcjami i strażami oraz innych zadań dotyczących porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.

  Miasto na prawach powiatu – jednostka samorządu terytorialnego w Polsce, niekiedy określana potocznie jako powiat grodzki lub powiat miejski. Miasto na prawach powiatu jest gminą o statusie miasta, wykonującą zadania powiatu. We wszystkich miastach na prawach powiatu władzę wykonawczą sprawuje prezydent miasta. Są jednostkami samorządu terytorialnego (podziału terytorialnego).Prezydent miasta – w Polsce organ władzy wykonawczej gminy w gminach miejskich powyżej 50 tys. mieszkańców, wybierany w wyborach bezpośrednich. W mniejszych miastach i gminach miejsko-wiejskich odpowiednikiem prezydenta miasta jest burmistrz, a w gminach wiejskich - wójt. W miastach na prawach powiatu prezydent pełni ponadto funkcję zarządu powiatu i wykonuje zadania starosty. Urząd prezydenta miasta występuje również w Niemczech i w Szwajcarii, przy czym w Niemczech funkcji tej odpowiada funkcja nadburmistrza (Oberbürgermeister), zaś nazwą prezydenta miasta (Stadtpräsident) określa się przewodniczącego rady miasta.

  W 2002 r. dokonano nowelizacji ustawy o samorządzie powiatowym. Jedną ze zmian było dodanie artkyłu 38a, tworzącego komisję. Wbrew pozorom nie jest ona jedną z komisji rady powiatu (miasta na prawach powiatu), a całkowicie odrębnym organem, w skład którego wchodzą przedstawiciele różnych podmiotów. Istnienie Komisji pozwala organizacjom pozarządowym na wsparcie organów samorządu powiatu (miasta na prawach powiatu) w zakresie bezpieczeństwa i porządku.

  Organizacja pozarządowa – organizacja obywatelska (założona przez obywateli lub ich organizacje) działająca z własnej inicjatywy na rzecz wybranego interesu publicznego i niedziałająca dla osiągnięcia zysku. W prawie międzynarodowym, w odróżnieniu od organizacji międzyrządowych, organizacje pozarządowe grupują nie państwa lecz osoby fizyczne lub prawne, i to z reguły z różnych krajów (najczęściej przyjmuje się, że minimum z trzech). Działają w oparciu o prawo krajowe siedziby organizacji, a powstają w wyniku nie umowy międzynarodowej, ale umowy cywilnoprawnej.Rada powiatu - organ stanowiący i kontrolny samorządu powiatowego. Jego członkowie (radni) wybierani są w wyborach bezpośrednich w systemie wyborów proporcjonalnych.

  Prezydent miasta na prawach powiatu i starosta powiatu graniczącego z takim miastem mogą utworzyć, w drodze porozumienia, wspólną komisję dla miasta na prawach powiatu oraz powiatu graniczącego z takim miastem. W takim przypadku prezydent miasta i starosta współprzewodniczą komisji.

  Powiat (w Polsce) – jednostka samorządu terytorialnego II stopnia i podziału administracyjnego, obejmująca część obszaru województwa. Ich funkcjonowanie reguluje ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 1998 r. Nr 91, poz. 578).

  Zadania komisji[]

 • Ocena zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu (miasta na prawach powiatu)
 • Opiniowanie pracy Policji i innych powiatowych (miejskich) służb, inspekcji i straży, a także jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu (miasta na prawach powiatu) zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa
 • Przygotowywanie projektu powiatowego (miejskiego) programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli
 • Opiniowanie projektów innych programów współdziałania Policji i innych powiatowych (miejskich) służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu (miasta na prawach powiatu) zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli
 • Opiniowanie projektu budżetu powiatu (miasta na prawach powiatu) – w swoim zakresie
 • Opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego i innych dokumentów w sprawach związanych ze swoim zakresem działania
 • Opiniowanie, zleconych przez starostę (prezydenta miasta na prawach powiatu), innych niż wymienione, zagadnień dotyczących porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.
 • Skład komisji[]

 • Starosta (prezydent miasta na prawach powiatu), jako przewodniczący
 • Dwaj radni delegowani przez radę powiatu (miasta na prawach powiatu)
 • Dwaj przedstawiciele delegowani przez komendanta powiatowego (miejskiego) Policji
 • Trzy osoby powołane przez starostę (prezydenta miasta na prawach powiatu) spośród osób wyróżniających się wiedzą w zakresie w którym działa komisja, cieszących się w społeczności powiatu autorytetem i zaufaniem (w szczególności przedstawicieli samorządów gminnych, organizacji pozarządowych, pracowników oświaty, a także instytucji zajmujących się zwalczaniem zjawisk patologii społecznych i zapobieganiem bezrobociu)
 • W pracach komisji uczestniczą także z głosem doradczym:

 • prokurator wskazany przez właściwego prokuratora okręgowego
 • funkcjonariusze i pracownicy innych niż Policja powiatowych (miejskich) służb, inspekcji i straży, pracownicy innych organów administracji publicznej – wyznaczeni przez starostę (prezydenta miasta na prawach powiatu).
 • Przypisy

  1. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814)  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.016 sek.