• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych

  Przeczytaj także...
  Komisja Nadzoru Finansowego, KNF – centralny organ administracji państwowej sprawujący nadzór nad rynkiem finansowym w Polsce. Powołany na mocy ustawy z dnia 21 lipca 2006 o nadzorze nad rynkiem finansowym. Nadzór nad działalnością Komisji sprawuje Prezes Rady Ministrów.Iwona Duda (ur. 8 października 1967 w Ostrowcu Świętokrzyskim) – polska ekonomistka, urzędnik państwowy, Zastępca Przewodniczącego KNF w latach 2006–2008; specjalistka w zakresie rynku finansowego, emerytalnego oraz nadzoru finansowego.
  Jan Monkiewicz (ur. 13 sierpnia 1949 na Syberii) – polski ekonomista, dydaktyk, pracownik naukowy Politechniki Warszawskiej oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

  Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych (KNUiFE) – centralny organ administracji rządowej działający od 1 kwietnia 2002 r. do 18 września 2006 r. Utworzony na mocy ustawy z dnia 1 marca 2002 r. o zmianach w organizacji i funkcjonowaniu centralnych organów administracji rządowej i jednostek im podporządkowanych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2002 r. Nr 25, poz. 253 z późn. zm.) w miejsce Urzędu Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi i Państwowego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń. Ustawa z dnia 22 maja 2003 o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz o Rzeczniku Ubezpieczonych przeniosła na KNUiFE także dotychczasowe kompetencje Ministra Finansów, jako organu licencyjnego dla zakładów ubezpieczeń. Na mocy ustawy z dnia 21 lipca 2006 o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2006 r. Nr 157, poz. 1119) kompetencje KNUiFE przejęła Komisja Nadzoru Finansowego.

  Ministerstwo Finansów – urząd pomocniczy Ministra Finansów, centralnego organu administracji rządowej odpowiedzialnego za dział administracji rządowej – finanse publiczne. Pomaga Ministrowi Finansów w m.in. projektowaniu budżetu państwa, kierowaniu sprawami podatków, finansowania samorządów terytorialnych oraz sprawami związanymi z długiem publicznym.Cezary Banasiński (ur. 28 listopada 1953 w Sochaczewie) – polski urzędnik państwowy, pracownik naukowy, były prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

  Organizacja[]

  Organizację i zasady działania Komisji regulowała ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze ubezpieczeniowym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych (Dz. U. nr 124 poz. 1153 (Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1153 z późn. zm.)).

  Skład Komisji[]

  Przewodniczący i zastępcy Przewodniczącego[]

  W skład Komisji wchodzili Przewodniczący, dwóch zastępców Przewodniczącego oraz dwóch członków. Przewodniczącego powoływał Prezes Rady Ministrów na wspólny wniosek ministra właściwego do spraw instytucji finansowych i ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego – na pięcioletnią kadencję. Dwóch zastępców Przewodniczącego wyznaczali odpowiednio minister właściwy do spraw instytucji finansowych i minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.

  Prezes Rady Ministrów (potocznie premier) – polityk, osoba kierująca Radą Ministrów w ustroju politycznym Polski. Zwyczajowo Prezes Rady Ministrów nazywany jest premierem. W Polsce występuje w podwójnej roli, jako przewodniczący Rady Ministrów oraz jako odrębny naczelny organ administracji rządowej.18 września jest 261. (w latach przestępnych 262.) dniem w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostaje 104 dni.

  Członkowie Komisji[]

  Członkami Komisji byli:

 • Przewodniczący Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, albo jego zastępca
 • Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, albo wyznaczony przez niego przedstawiciel.
 • Ostatni skład Komisji[]

 • Prof. dr hab. Jan Monkiewicz – Przewodniczący KNUiFE
 • Iwona Duda – Zastępca Przewodniczącego, Przedstawiciel Ministra Finansów
 • Michał Stępniewski – Zastępca Przewodniczącego, Przedstawiciel Ministra Pracy i Polityki Społecznej
 • Pozostali członkowie:

  Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (KPWiG) – istniejący w latach 1991-2006 organ państwowy sprawujący nadzór nad przestrzeganiem reguł uczciwego obrotu i konkurencji w zakresie publicznego obrotu papierami wartościowymi i towarami giełdowymi oraz nad zapewnieniem powszechnego dostępu do rzetelnych informacji na rynku papierów wartościowych i rynku towarów giełdowych. KPWiG miała siedzibę w Warszawie. Zadania KPWiG przejęła Komisja Nadzoru Finansowego.1 marca jest 60. (w latach przestępnych 61.) dniem w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostaje 305 dni. W starożytnym Rzymie był to pierwszy dzień w roku.
 • Jarosław H. Kozłowski – Przewodniczący Komisji Papierów Wartościowych i Giełd
 • Cezary Banasiński – Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
 • Linki zewnętrzne[]

 • Komisja Nadzoru Finansowego
 • Archiwalna strona KNUiFE w serwisie archive.org • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej – ministerstwo powołała 31 października 2005 r. Rada Ministrów Kazimierza Marcinkiewicza. Powstało ono na mocy rozporządzenia wydanego przez Radę Ministrów. MPiPS powstało w wyniku reorganizacji dotychczasowych Ministerstw Gospodarki i Pracy oraz Polityki Społecznej.
  Urząd Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi – wyspecjalizowany organ nadzoru nad funduszami emerytalnymi i pracowniczymi programami emerytalnymi utworzony na podstawie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, jako element reformy emerytalnej, działający w latach 1998–2002. W 2002 zlikwidowany wraz z Państwowym Urzędem Nadzoru Ubezpieczeń i zastąpiony Komisją Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych. Prezesem UNFE był Cezary Mech, a wiceprezesem Paweł Pelc. W 1998–1999 UNFE wydał 21 zezwoleń na utworzenie powszechnych towarzystw emerytalnych i otwartych funduszy emerytalnych. Opracował m.in. 3 raporty dotyczące nadzorowanego rynku: Bezpieczeństwo dzięki konkurencji (2000), Bezpieczeństwo dzięki zapobiegliwości (2001) i Bezpieczeństwo dzięki emeryturze (2002).
  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) – polski urząd antymonopolowy, obsługujący Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który jest centralnym organem administracji państwowej (rządowej), działający na podstawie ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331). Organizację Urzędu określa statut nadany, w drodze zarządzenia, przez Prezesa Rady Ministrów (M.P. z 2007 r. Nr 39, poz. 451).
  Ustawa – akt prawny o charakterze powszechnie obowiązującym, najczęściej obecnie uchwalany przez parlament (w niektórych państwach zatwierdzany później przez organ władzy wykonawczej). W porządkach prawnych różnych państw występują ustawy: zasadnicze (konstytucje), organiczne i zwykłe.
  Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej – ministerstwo powołała 31 października 2005 r. Rada Ministrów Kazimierza Marcinkiewicza. Powstało ono na mocy rozporządzenia wydanego przez Radę Ministrów. MPiPS powstało w wyniku reorganizacji dotychczasowych Ministerstw Gospodarki i Pracy oraz Polityki Społecznej.
  Ministerstwo Finansów – urząd pomocniczy Ministra Finansów, centralnego organu administracji rządowej odpowiedzialnego za dział administracji rządowej – finanse publiczne. Pomaga Ministrowi Finansów w m.in. projektowaniu budżetu państwa, kierowaniu sprawami podatków, finansowania samorządów terytorialnych oraz sprawami związanymi z długiem publicznym.
  Państwowy Urząd Nadzoru Ubezpieczeń – wyspecjalizowany organ nadzoru nad rynkiem ubezpieczeniowym działający w latach 1996-2002. Państwowy Urząd Nadzoru Ubezpieczeń sprawował nadzór ubezpieczeniowy jedynie w zakresie nadzoru bieżącego nad działalnością zakładów ubezpieczeń, podczas gdy uprawnienia związane z licencjonowaniem zakładów ubezpieczeń pozostawiono w kompetencjach Ministra Finansów. Prezesem PUNU była Danuta Wałcerz. W 2002 r. PUNU zlikwidowano wraz z Urzędem Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi i utworzono Komisję Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych, jako zintegrowany organ nadzoru ubezpieczeniowego i emerytalnego.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.021 sek.