Komisja Nadzoru Finansowego

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Budynek przy placu Powstańców Warszawy 1, w którym mieszczą się biura Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) – organ właściwy do sprawowania nadzoru nad instytucjami krajowymi w rozumieniu przepisów UE. Powołany na mocy ustawy z dnia 21 lipca 2006 o nadzorze nad rynkiem finansowym. Przejęła zadania zniesionej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd oraz Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych. Wbrew powszechnej opinii KNF nie jest centralnym organem administracji rządowej bowiem ustawa nie wskazuje na taką pozycję tego organu.

Budżet państwa – najwyższej rangi plan finansowy polityki państwa oraz narzędzie polityki społecznej, uwzględniające planowane dochody i wydatki państwa w okresie roku budżetowego. Jako dochody uwzględnia się m.in.: wpływy z podatków pośrednich i bezpośrednich, dochody niepodatkowe (np. cła), dochody z prywatyzacji oraz dochody zagraniczne. Mianem wydatków określa się m.in. koszty dotacji, obsługi długu publicznego, obsługi strefy budżetowej, rozliczeń z bankami, subwencji dla gmin oraz rezerw ogólnych. Termin „budżet” pochodzi z łacińskiego bulga, oznaczającego skórzany mieszek przeznaczony do zbierania dochodów. Słowo to przyjęło się następnie w wielu językach (ang. budget, starofr. bougette, fr. le budget]. Dla historycznego rozwoju instytucji budżetu znaczenie miało kilka zdarzeń, które rozstrzygnęły o jej współczesnym kształcie, wśród których – poza oddzieleniem majątku publicznego od majątku królewskiego – wymienić należy rozwijanie stosunków towarowo-pieniężnych, parlamentaryzmu, funkcji socjalnych i gospodarczych państwa, rozwój międzynarodowych stosunków gospodarczych i finansowych oraz procesy integracyjne zachodzące we współczesnym świecie.Marek Niechciał (ur. 24 marca 1969) - historyk, ekonomista. 4 kwietnia 2007 powołany na stanowisko prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przez premiera Jarosława Kaczyńskiego, odwołany 4 czerwca 2008 przez premiera Donalda Tuska.

Komisja i Przewodniczący Komisji wykonują swoje zadania przy pomocy Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF). Pracami UKNF kieruje Przewodniczący KNF i jego trzej zastępcy.

Siedziba KNF i UKNF znajduje się przy ul. Pięknej 20, biura UKNF mieszczą się także przy placu Powstańców Warszawy 1.

Nadzór nad działalnością Komisji sprawuje Prezes Rady Ministrów.

Leszek Czarnecki (ur. 9 maja 1962 we Wrocławiu) – polski przedsiębiorca, inżynier, doktor nauk ekonomicznych, od 2006 roku mieszka na Malcie. Mariusz Haładyj – polski prawnik, kontroler i urzędnik państwowy, w latach 2012–2015 podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki, w latach 2015–2018 podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju, od 2018 podsekretarz stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii.

Zadania Komisji[ | edytuj kod]

 • Sprawowanie nadzoru nad sektorem bankowym, rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym, nadzór nad instytucjami płatniczymi i biurami usług płatniczych, instytucjami pieniądza elektronicznego oraz nad sektorem kas spółdzielczych
 • Podejmowanie działań służących prawidłowemu funkcjonowaniu rynku finansowego, ubezpieczeniowego i emerytalnego
 • Podejmowanie działań mających na celu rozwój rynku finansowego i jego konkurencyjności
 • Podejmowanie działań edukacyjnych i informacyjnych w zakresie funkcjonowania rynku finansowego
 • Udział w przygotowywaniu projektów aktów prawnych w zakresie nadzoru nad rynkiem finansowym, ubezpieczeniowym i emerytalnym
 • Stwarzanie możliwości polubownego i pojednawczego rozstrzygania sporów między uczestnikami rynku finansowego, w szczególności sporów wynikających ze stosunków umownych między podmiotami podlegającymi nadzorowi Komisji a odbiorcami usług świadczonych przez te podmioty
 • Zakres nadzoru[ | edytuj kod]

  Komisja Nadzoru Finansowego sprawuje nadzór w następującym zakresie:

  Jacek Jastrzębski (ur. 10 maja 1980 roku w Warszawie) - polski prawnik, adwokat, doktor habilitowany nauk prawnych, pracownik naukowy i wykładowca Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.Iwona Duda (ur. 8 października 1967 w Ostrowcu Świętokrzyskim) – polska ekonomistka, urzędnik państwowy, Zastępca Przewodniczącego KNF w latach 2006–2008; specjalistka w zakresie rynku finansowego, emerytalnego oraz nadzoru finansowego.
 • nadzór bankowy, sprawowany zgodnie z przepisami:
 • ustawy – Prawo bankowe,
 • ustawy o Narodowym Banku Polskim
 • ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających;
 • nadzór emerytalny, sprawowany zgodnie z przepisami:
 • ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych,
 • ustawy o pracowniczych programach emerytalnych,
 • ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego
 • ustawy o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym;
 • nadzór ubezpieczeniowy, sprawowany zgodnie z przepisami:
 • ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej,
 • ustawy o dystrybucji ubezpieczeń,
 • ustawy o dopłatach do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich,
 • ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych,
 • nadzór nad rynkiem kapitałowym, sprawowany zgodnie z przepisami:
 • ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2021 r. poz. 328),
 • ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2080),
 • ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. z 2020 r. poz. 95),
 • ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 312),
 • ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym,
 • nadzór nad instytucjami płatniczymi i biurami usług płatniczych (a także instytucjami pieniądza elektronicznego), sprawowany zgodnie z przepisami:
 • ustawy o usługach płatniczych,
 • nadzór uzupełniający, sprawowany zgodnie z przepisami:
 • ustawy o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego,
 • nadzór nad sektorem kas spółdzielczych, sprawowany zgodnie z przepisami:
 • ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 2059),
 • ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1844),
 • ustawy z dnia 19 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r. poz. 613).
 • Komisja Nadzoru Finansowego nie obejmuje swoim nadzorem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego oraz ubezpieczenia zdrowotnego w Narodowym Funduszu Zdrowia. Podlegają one nadzorom właściwych ministrów. W przypadku podmiotów w żaden sposób niepodlegających pod jej kontrolę  (czyli działających nielegalnie, nierejestrujących swojej działalności w żadnych instytucjach) – KNF ma prawo prowadzić czynności sprawdzające lub postępowanie wyjaśniające.

  Cezary Kochalski (ur. 26 września 1967 w Iławie) – polski ekonomista i nauczyciel akademicki, doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor uczelni na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, od 2012 do 2016 prorektor tej uczelni, członek Rady Polityki Pieniężnej w kadencji 2020–2026. Marek Stanisław Bucior (ur. 8 maja 1970 w Kozienicach) – polski urzędnik państwowy, z wykształcenia historyk, od 2008 podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

  Przy KNF działa również Sąd Polubowny.

  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Warto wiedzieć że... beta

  Radosław Domagalski-Łabędzki (ur. 2 czerwca 1978 w Łodzi) – polski menedżer i prawnik, w latach 2015–2016 wiceminister rozwoju, następnie do 2018 prezes zarządu KGHM Polska Miedź.
  Jerzy Pruski (ur. 15 marca 1959 w Pabianicach) – polski ekonomista, były członek Rady Polityki Pieniężnej i były wiceprezes Narodowego Banku Polskiego, doradca społeczny Prezydenta RP ds. ekonomicznych i jego przedstawiciel w Komisji Nadzoru Finansowego.
  Andrzej Kaźmierczak (ur. 12 lipca 1950 w Warszawie) – polski ekonomista, profesor nauk ekonomicznych, członek Rady Polityki Pieniężnej.
  Witold Koziński (ur. 12 maja 1946 w Gostyninie) – polski ekonomista i bankowiec, profesor nauk ekonomicznych, wiceprezes Narodowego Banku Polskiego.
  Nadzór bankowy – jest to instytucja monitorująca działalność podległych jej banków komercyjnych, której podstawowym celem jest zapewnienie stabilności i bezpieczeństwa systemu bankowego, a także tworzenie kontrolowanych przez nadzór norm ostrożnościowych.
  Andrzej Jakubiak (ur. 25 września 1959 w Warszawie) – polski samorządowiec, urzędnik państwowy i radca prawny, od 2006 do 2011 wiceprezydent Warszawy, następnie przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego.
  Maciej Roman Wąsik (ur. 16 października 1969 w Warszawie) – polski polityk, urzędnik państwowy i samorządowy, w latach 2006–2009 zastępca szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, poseł na Sejm VIII kadencji, od 2015 sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

  Reklama