• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Komisja Mazura

  Przeczytaj także...
  Najwyższy Sąd Wojskowy (NSW) – sąd najwyższej instancji należący do pionu sądownictwa wojskowego. W latach 1919-1920 funkcjonował pod nazwą Naczelny Sąd Wojskowy.Zbigniew Domino (ur. 21 grudnia 1929 w Kielnarowej k.Rzeszowa) – prokurator Naczelnej Prokuratury Wojskowej w czasach stalinizmu, pułkownik Ludowego Wojska Polskiego, pisarz polski.
  Mieczysław Szerer (ur. 19 kwietnia 1884 w Krakowie, zm. 30 października 1981 w Warszawie) – polski prawnik socjolog i publicysta, specjalista z zakresu prawa karnego.

  Komisja dla zbadania odpowiedzialności byłych pracowników Głównego Zarządu Informacji, Naczelnej Prokuratury Wojskowej i Najwyższego Sądu Wojskowego (tzw. komisja Mazura) – komisja powołana po śmierci Bolesława Bieruta w celu zbadania przypadków łamania prawa w naczelnych wojskowych organach ścigania i wymiaru sprawiedliwościGłównego Zarządu Informacji, Naczelnej Prokuraturze Wojskowej oraz w Najwyższym Sądzie Wojskowym do 1956.

  Polska Rzeczpospolita Ludowa (PRL) – oficjalna nazwa państwa polskiego w latach 1952–1989. Uprzednio, w latach 1945–1952 ten sam organizm państwowy funkcjonował jako podmiot prawa międzynarodowego pod nazwą Rzeczpospolita Polska. Państwo to w okresie 1945-1989 propagandowo i kolokwialnie określane było jako Polska Ludowa.Ministerstwo Obrony Narodowej (MON) – urząd administracji rządowej w Polsce podlegający ministrowi właściwemu do spraw obrony narodowej. W okresie II Rzeczypospolitej i II wojny światowej nosił nazwę Ministerstwa Spraw Wojskowych (M.S.Wojsk.).

  Komisję Mazura powołano w wyniku porozumienia Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego PRL 10 grudnia 1956.

  Do 18 marca 1957 komisja działała pod przewodnictwem zastępcy prokuratora generalnego PRL Mariana Mazura, a po powierzeniu mu pełnienia obowiązków Prokuratora Generalnego – pod przewodnictwem zastępcy prokuratora generalnego PRL Jana Wasilewskiego. W skład komisji weszli: prezes Sądu Wojewódzkiego dla województwa warszawskiego Stanisław Kotowski, sędzia Sądu Najwyższego Mieczysław Szerer (do 13 maja 1957) oraz przedstawiciele MON płk. Mieczysław Majewski i płk. Adam Uziembło.

  Wymiar sprawiedliwości – funkcja działalności państwa polegającą na rozstrzyganiu sporów o prawo, w których przynajmniej jedną ze stron jest osoba fizyczna lub podmiot podobny (np. osoba prawna). Spory te rozstrzygane są w trybie przepisanym przez prawo.Główny Zarząd Informacji, Informacja Wojskowa – Wojska Polskiego/ Ministerstwa Obrony Narodowej/ Komitetu do spraw Bezpieczeństwa Publicznego – organ kontrwywiadu wojskowego działający w Polsce Ludowej w latach 1944 – 1957, odpowiedzialny obok Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego za masowe represje wśród żołnierzy Wojska Polskiego, Armii Krajowej (AK), Wolności i Niezawisłości (WiN), Narodowych Sił Zbrojnych (NSZ) oraz ludności cywilnej. Następnie (1957) przekształcony w Wojskową Służbę Wewnętrzną Ministerstwa Obrony Narodowej.

  W wyniku badań komisja stwierdziła, iż największe nasilenie łamania praworządności występowało w latach od 1948 do 1954, przy czym przeważająca większość wyroków sądowych w spreparowanych procesach przypada na okres od marca 1952 do drugiego kwartału 1953.

  Prace zakończyły się wydaniem sprawozdania komisji dnia 29 czerwca 1957. Komisja nie uznała za możliwe ścigania karnego wszystkich winnych osób z organów byłej Informacji, prokuratury i sądownictwa za łamanie praworządności, i wnioskowała o wdrożenie postępowania karnego „tylko w stosunku do tych osób, o których winie nabrała głębokiego przekonania”.

  Prawo, a ściślej prawo w ujęciu przedmiotowym – system norm prawnych, czyli ogólnych, abstrakcyjnych i jednoznacznych dyrektyw postępowania, które powstały w związku z istnieniem i funkcjonowaniem państwa lub innego uporządkowanego organizmu społecznego, ustanowione lub uznane przez właściwe organy władzy odpowiednio publicznej lub społecznej i przez te organy stosowane, w tym z użyciem przymusu.„Gazeta Wyborcza” (oficjalny skrót GW) – wysokonakładowy, ogólnopolski dziennik społeczno-polityczny wydawany w Warszawie od 8 maja 1989 przez koncern mediowy Agora S.A.. „Gazeta Wyborcza” powstała na podstawie uzgodnień Okrągłego Stołu, początkowo jako organ prasowy NSZZ „Solidarność”, a po zerwaniu współpracy ze związkiem – jako niezależna gazeta. Redaktorem naczelnym pisma jest Adam Michnik.

  Utajniony przez przeszło 40 lat raport opublikowano w 1999 (Gazeta Wyborcza, nr 18 z dnia 22 stycznia 1999).

  Zastrzeżenia do wiarygodności raportu komisji Mazura w części dotyczącej GZI WP zgłosiło dwóch jego współautorów: gen. bryg. Adam Uziembło i pisarz płk. Zbigniew Domino.

  Zobacz też[]

 • Raport Kosztirki (1956)
 • Przypisy

  1. Raport_komisji_Mazura. Gazeta Wyborcza. [dostęp 1999-01-22].
  2. Lech Kowalski, „Generałowie”, Instytut Wydawniczy „PAX”, Warszawa 1992, rozdział „Racja stanu” - wywiad z gen. Uziembło z III.1990, str. 241–257.
  Bolesław Bierut, znany pod pseudonimami, tj. „Jerzy Bolesław Bielak”, „Bolesław Birkowski” oraz pseudonimami „Anatol”, „Bielak”, „Borzęcki”, „Jan Iwaniuk”, „Janowski”, „Mietek”, „Mikołaj”, „Tomasz”, „Tomasz Biały”, „Wacek”, „Wagner” (ur. 18 kwietnia 1892 w Rurach Brygidkowskich (dziś dzielnica Lublina), zm. 12 marca 1956 w Moskwie) – polski polityk, działacz komunistyczny, Przewodniczący Krajowej Rady Narodowej od 1944, pierwszy przywódca Polski Ludowej, Prezydent RP od 1947, Przewodniczący KC PZPR od 1948, Prezes Rady Ministrów PRL od 1952, Poseł na Sejm PRL I kadencji, członek Komisji Wojskowej Biura Politycznego KC PZPR nadzorującej tzw. Ludowe Wojsko Polskie od maja 1949.Ministerstwo Sprawiedliwości – urząd pomocniczy Ministra Sprawiedliwości, naczelnego organu administracji rządowej odpowiedzialnego za dział administracji rządowej - sprawiedliwość. Minister Sprawiedliwości z mocy Konstytucji jest członkiem Krajowej Rady Sądownictwa.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Adam Olgierd Uziembło (ur. 3 maja 1906 w Kimrach, zm. 30 października 1990 w Warszawie) – generał brygady Wojska Polskiego.
  Naczelna Prokuratura Wojskowa – najwyższa w hierarchii komórka organizacyjna wojskowej części prokuratury w Polsce, którą kieruje Naczelny Prokurator Wojskowy. W Polsce w Prokuraturze Wojskowej (Naczelnej Prokuraturze Wojskowej, 2 Wojskowych Prokuraturach Okręgowych i w 11 Prokuraturach Garnizonowych) pracuje około 140-170 prokuratorów i około 150 pracowników cywilnych.
  Prokurator Generalny – naczelny organ prokuratury i zwierzchnik prokuratorów. W latach 1990–2010 i ponownie od 2016 funkcję tę pełni z urzędu Minister Sprawiedliwości.
  Marian Mazur (ur. 31 października 1910, zm. 18 listopada 1974) – aplikant adwokacki w Biłgoraju (1935–1942), prezes Sądu Apelacyjnego w Lublinie (1948–1950) jako przewodniczący Izby Karnej Sądu Najwyższego (1951–1952) został odwołany i ukarany naganą partyjną, wiceprezes Głównej Komisji Arbitrażowej (1952–1956), zastępca prokuratora generalnego (od 1956 do 28 lutego 1957 i od 8 sierpnia 1957 do 1961), p.o. prokuratora generalnego (od 28 lutego 1957 do 8 sierpnia 1957), prezes Sądu Najwyższego ds. ogólnych (1961–1974), członek KPP (od 1929), PPR (od marca 1945) oraz PZPR.
  Komisja – zespół ludzi oddelegowany z większego grona, powołany specjalnie do nadzorowania wykonywania jakiegoś zadania, przy czym zadanie to może być również wykonywane przez komisję samodzielnie. Podstawową cechą działania komisji jest kolektywne wykonywanie pracy. W ten sposób, poprzez obarczenie odpowiedzialnością za prawidłową realizację zadania większej grupy osób, komisja staje się podmiotem o wyższej randze i powadze w porównaniu z pojedynczą osobą sprawującą funkcję kierowniczą lub kontrolną, a jednocześnie kolegialność podejmowanych przez komisję czynności i decyzji ma za zadanie przeciwdziałać nieprawidłowościom. Stąd dąży się do tego, aby skład komisji, poprzez jej zróżnicowanie, był jak najbardziej reprezentatywny. W zależności od wielkości, komisja posiada mniej lub bardziej złożoną organizację, jednak zazwyczaj posiada wyznaczonego przewodniczącego odpowiadającego za pracę komisji. Działalność komisji jest poświadczana przez wszystkich jej członków.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.018 sek.