• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Komendant hufca

  Przeczytaj także...
  Przyboczny, przyboczna - funkcja w drużynie harcerskiej, lub gromadzie zuchowej. Przyboczny jest głównym pomocnikiem drużynowego lub drużynowej. W niektórych drużynach pełni on też funkcję zastępowego Zastępu Zastępowych (tzw. zz), w skład którego wchodzą inni zastępowi (oraz, w zależności od zwyczajów przyjętych w danym środowisku, podzastępowi). Funkcja ta jest też często traktowana jako wstęp i przygotowanie do przyjęcia roli drużynowego.Komendant chorągwi - osoba kierująca zarządem chorągwi - jednostki terenowej w ogólnopolskich organizacjach harcerskich, o zasięgu terytorialnym odpowiadającym najczęściej województwu.
  Stowarzyszenie Harcerskie - organizacja harcerska powstała w 1996 jako organizacja harcerska kontynuująca pracę Śródmiejskiego Hufca Harcerek ZHP i Śródmiejskiego Hufca Harcerzy ZHP (działających w Warszawie).

  Komendant hufcainstruktor harcerski kierujący zarządem hufca – jednostki terenowej w ogólnopolskich organizacjach harcerskich, o zasięgu terytorialnym odpowiadającym najczęściej powiatowi lub gminie.

  Związek Harcerstwa Polskiego[]

  W ZHP komendant hufca, jest wybierany przez zjazd hufca na czteroletnią kadencję. Komendant hufca może pełnić swoją funkcję maksymalnie dwie kadencje. Po tym czasie należy wybrać innego komendanta. Komendant kieruje pracą komendy hufca i działalnością hufca, prowadzi gospodarkę finansową przy pomocy skarbnika hufca. Wydaje też rozkazy i reprezentuje hufiec na zewnątrz. Komendant ma przynajmniej jednego zastępcę. Oznaką pełnienia funkcji komendanta hufca jest sznur srebrny poczwórnie pleciony, noszony z lewego ramienia.

  Drużynowy - harcerz (najlepiej instruktor), stojący na czele drużyny harcerskiej lub gromady zuchowej. Kieruje on działalnością swojej jednostki. Jest odpowiedzialny za wychowywanie jej członków w duchu harcerskich ideałów, zgodnie z kanonami metody harcerskiej.Gmina (od niem. Gemeinde – komuna, społeczność) – wspólnota samorządowa osób zamieszkujących określone terytorium.

  Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej[]

  W ZHR, komendant hufca, zwyczajowo zwany hufcowym to instruktor ZHR posiadający stopień harcmistrza lub podharcmistrza kierujący pracą hufca. Hufcowego powołuje lub odwołuje właściwy Komendant Chorągwi. Hufcowy jest przełożonym drużynowych lub komendantów innych jednostek działających w ramach hufca. Do zadań hufcowego należy:

  Harcmistrz – najwyższy harcerski stopień instruktorski, zdobywany przez instruktorów harcerskich. Oznaczany czerwoną podkładką pod krzyżem harcerskim oraz czerwoną lilijką naszytą na lewym ramieniu munduru harcerskiego. Często zapisywany w skrócie jako hm. przed imieniem i nazwiskiem.Hufiec – jednostka organizacyjna w organizacjach harcerskich, usytuowana w hierarchii pomiędzy podstawowymi jednostkami organizacyjnymi a chorągwią.
 • dbanie o utrzymanie właściwego poziomu wychowawczego drużyn i innych jednostek organizacyjnych z terenu hufca
 • zatwierdzanie planów pracy jednostek, które mu podlegają
 • powoływanie, przyjmowanie, zawieszanie i rozwiązywanie jednostek organizacyjnych z terenu hufca
 • mianowanie i zwalnianie komendantów jednostek organizacyjnych z terenu hufca
 • powoływanie opiekunów jednostek prowadzonych przez nie instruktorów
 • powoływanie i obsadzanie na funkcje pomocnicze w hufcu
 • prowadzenie dokumentacji hufca
 • zarządzanie majątkiem Związku na terenie hufca
 • wydawanie rozkazów
 • Stowarzyszenie Harcerskie[]

  W SH komendant hufca wybierany jest przez radę hufca (najwyższą władzę hufca) roczną kadencję. Komendant kieruje pracą hufca między radami hufca i ponosi za nią jednoosobową odpowiedzialność. Oznaczeniem funkcji komendanta hufca jest srebrny sznur noszony z ramienia. Do zadań komendanta hufca należy:

  Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej – organizacja harcerska, powołana 12 lutego 1989 przez instruktorów z terenu całej Polski. Powstała, aby zjednoczyć wysiłki niezależnych środowisk harcerskich poprzez powołanie alternatywnej ogólnopolskiej organizacji harcerskiej.Podharcmistrz (podharcmistrzyni) – drugi (z trzech - obecnie) stopni instruktorskich w harcerstwie. Oznaczany zieloną podkładką pod krzyżem harcerskim oraz zieloną lilijką noszoną na lewym rękawie munduru harcerskiego. Często zapisywany w skrócie jako phm. przed imieniem i nazwiskiem.
 • kierowanie bieżącą działalnością hufca
 • wykonywanie uchwał i decyzji władz wyższego stopnia
 • koordynowanie i nadzorowanie pracy gromad, drużyn i innych jednostek hufca
 • mianowanie i odwoływanie drużynowych, przybocznych i innych szefów podstawowych jednostek organizacyjnych hufca
 • wydawanie na bieżąco rozkazów
 • reprezentowanie hufca na zewnątrz
 • kierowanie pracą komendy hufca, o ile taką powołał
 • tworzenie warunków do działania podstawowych jednostek organizacyjnych
 • koordynowanie realizacji zadań programowych i metodycznych podległych mu jednostek hufca
 • opracowywanie planów kształcenia drużynowych i funkcyjnych oraz nadzór nad ich realizacją
 • prowadzenie dokumentacji hufca
 • W celu realizacji tych zadań komendant może powołać:

  Instruktor - kategoria członkowska w organizacji harcerskiej, odnosząca się do osób pełniących określone funkcje w organizacji, w tym przede wszystkim pełniących funkcje wychowawcze.Powiat (w Polsce) – jednostka samorządu terytorialnego II stopnia i podziału administracyjnego, obejmująca część obszaru województwa. Ich funkcjonowanie reguluje ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 1998 r. Nr 91, poz. 578).
 • komendę hufca, której to pracą zarządza
 • hufcową komisję stopnia przewodnika
 • Bibliografia[]

 • Regulaminu Hufca Harcerzy ZHR (Uchwała Naczelnictwa ZHR nr 80/6 z dnia 18 stycznia 1998 r z późniejszymi zmianami)
 • Instrukcja w sprawie organizacji i działania hufca Stowarzyszenia Harcerskiego
 • (window.RLQ=window.RLQ||).push(function(){mw.log.warn("Gadget \"edit-summary-warning\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"wikibugs\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"ReferenceTooltips\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"main-page\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");});
  Związek Harcerstwa Polskiego (ZHP) – największa polska organizacja harcerska, powstała 1 listopada 1918, z połączenia wszystkich wcześniej działających organizacji harcerskich i skautowych, z trzech zaborów. Jest wychowawczym, patriotycznym, dobrowolnym i samorządnym stowarzyszeniem otwartym dla wszystkich bez względu na pochodzenie, rasę czy wyznanie.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.027 sek.