• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Komendant chorągwi

  Przeczytaj także...
  Komendant hufca – instruktor harcerski kierujący zarządem hufca - jednostki terenowej w ogólnopolskich organizacjach harcerskich, o zasięgu terytorialnym odpowiadającym najczęściej powiatowi lub gminie.Komenda chorągwi - zarząd chorągwi - jednostki terenowej w ogólnopolskich organizacjach harcerskich, o zasięgu terytorialnym odpowiadającym najczęściej województwu.
  Harcmistrz – najwyższy harcerski stopień instruktorski, zdobywany przez instruktorów harcerskich. Oznaczany czerwoną podkładką pod krzyżem harcerskim oraz czerwoną lilijką naszytą na lewym ramieniu munduru harcerskiego. Często zapisywany w skrócie jako hm. przed imieniem i nazwiskiem.

  Komendant chorągwi - osoba kierująca zarządem chorągwi - jednostki terenowej w ogólnopolskich organizacjach harcerskich, o zasięgu terytorialnym odpowiadającym najczęściej województwu.

  Związek Harcerstwa Polskiego[]

  W ZHP komendant chorągwi:

 • kieruje pracą komendy chorągwi,
 • kieruje bieżącą działalnością chorągwi,
 • reprezentuje chorągiew,
 • wydaje rozkazy,
 • zarządza majątkiem chorągwi i prowadzi gospodarkę finansową przy pomocy skarbnika chorągwi, na zasadach określonych w Statucie ZHP.
 • Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej[]

  W ZHR zgodnie z tradycją sprzed II wojny światowej istnieją odrębne organizacje żeńska i męska: Organizacja Harcerek skupiająca zuchenki, harcerki i instruktorki, a także Organizacja Harcerzy skupiająca zuchów, harcerzy i instruktorów.

  Chorągiew – jednostka terenowa w ogólnopolskich organizacjach harcerskich - Związku Harcerstwa Polskiego i Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej - o zasięgu terytorialnym odpowiadającym najczęściej województwu.Hufiec – jednostka organizacyjna w organizacjach harcerskich, usytuowana w hierarchii pomiędzy podstawowymi jednostkami organizacyjnymi a chorągwią.

  Komendantką chorągwi harcerek jest instruktorka harcerska w stopniu harcmistrzyni a w szczególnych przypadkach podharcmistrzyni (pełni wtedy obowiązki komendantki chorągwi harcerek), która jest wybierana przez zbiórkę wyborczą wszystkich instruktorek danej chorągwi, mianowana przez przez Naczelniczkę Harcerek ZHR.

  Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej – organizacja harcerska, powołana 12 lutego 1989 przez instruktorów z terenu całej Polski. Powstała, aby zjednoczyć wysiłki niezależnych środowisk harcerskich poprzez powołanie alternatywnej ogólnopolskiej organizacji harcerskiej.Krzyż harcerski – odznaka harcerska stosowana w większości organizacji harcerskich w Polsce (wyjątek stanowi SHK Zawisza, które używa, jak całe FSE, krzyża FSE, przypinanego do beretu nad lewą skronią).

  Komendantem chorągwi harcerzy jest instruktor w stopniu harcmistrza lub w szczególnych przypadkach podharcmistrza (pełni wtedy obowiązki komendanta chorągwi harcerzy), który jest wybierany przez zbiórkę wyborczą wszystkich instruktorów danej chorągwi, mianowany przez przez Naczelnika Harcerzy ZHR.

  Związek drużyn - rodzaj pośredniej struktury w organizacjach harcerskich, istniejącej pomiędzy gromadami, drużynami i kręgami, a szczeblem wyższym.Związek Harcerstwa Polskiego (ZHP) – największa polska organizacja harcerska, powstała 1 listopada 1918, z połączenia wszystkich wcześniej działających organizacji harcerskich i skautowych, z trzech zaborów. Jest wychowawczym, patriotycznym, dobrowolnym i samorządnym stowarzyszeniem otwartym dla wszystkich bez względu na pochodzenie, rasę czy wyznanie.

  Komendantka chorągwi harcerek ZHR i komendant chorągwi harcerzy ZHR zasiada z urzędu w Zarządzie Okręgu ZHR - terytorialnej jednostki administracyjno-gospodarczej, skupiającej jedną lub więcej chorągwie harcerek, jedną lub więcej chorągwi harcerzy oraz organizację Kół Przyjaciół Harcerstwa.

  Województwo – jednostka podziału administracyjnego wyższego stopnia w Polsce, od 1990 r. jednostka zasadniczego podziału terytorialnego dla administracji rządowej, od 1999 r. także jednostka samorządu terytorialnego.Podharcmistrz (podharcmistrzyni) – drugi (z trzech - obecnie) stopni instruktorskich w harcerstwie. Oznaczany zieloną podkładką pod krzyżem harcerskim oraz zieloną lilijką noszoną na lewym rękawie munduru harcerskiego. Często zapisywany w skrócie jako phm. przed imieniem i nazwiskiem.

  Komendantka/komendant chorągwi pomaga odpowiednio instruktorkom / instruktorom i jednostkom organizacyjnym Związku w realizacji ich działalności wychowawczej, a w szczególności:

  1. powołuje (rozwiązuje) hufce, związki drużyn oraz mianuje (zwalnia) hufcowych i komendantów związków drużyn, z zastrzeżeniem sytuacji, gdy komendantem chorągwi jest podharcmistrz - wtedy obowiązek ten przejmuje Naczelnik Harcerzy ZHR,
  2. prowadzi pracę chorągwi w oparciu o program pracy zatwierdzony przez Naczelnika Harcerzy ZHR,
  3. organizuje kształcenie instruktorów harcerskich z terenu chorągwi do poziomu stopnia podharcmistrza,
  4. powołuje członków komisji instruktorskiej chorągwi i mianuje jej przewodniczącego, zgodnie z zasadami kształcenia obowiązującymi w Organizacji Harcerzy,
  5. nadaje na wniosek komisji instruktorskiej chorągwi stopnie przewodnika i podharcmistrza, pod warunkiem posiadania przez komisję uprawnień nadawanych przez Naczelnika Harcerzy każdej nowo powołanej komisji,
  6. reprezentuje interesy instruktorów harcerskich chorągwi i działających na jej terenie jednostek organizacyjnych ZHR wobec władz naczelnych Związku,
  7. wizytuje podległe jednostki organizacyjne,
  8. wykonuje obowiązki wynikające z innych przepisów ZHR,
  9. prowadzi dokumentację pracy chorągwi,
  10. przedstawia zbiórce instruktorów chorągwi oraz Naczelnikowi Harcerzy sprawozdania z działalności chorągwi,
  11. zwołuje nadzwyczajną zbiórkę instruktorów chorągwi oraz konferencje programowe i metodyczne instruktorów chorągwi,
  12. wydaje rozkazy,
  13. prowadzi ewidencję odznak instruktorskich, krzyży i książeczek służbowych,
  14. kontroluje oddawanie rocznych sprawozdań finansowych i inwentarzowych hufców,
  15. współuczestniczy w pozyskiwaniu środków finansowych na statutową działalność jednostek organizacyjnych chorągwi.

  Bibliografia[]

 • Regulamin Chorągwi Harcerzy ZHR
 • Przewodnik (forma żeńska: przewodniczka, skrót: pwd.) – pierwszy harcerski stopień instruktorski. Jego posiadacz wyróżnia się filcową, granatową podkładką pod krzyżem harcerskim oraz granatową plakietką w kształcie lilijki (tzw. lilijką instruktorską) noszoną na lewym rękawie munduru harcerskiego. W harcerstwie przedwojennym zamiast stopnia istniał tytuł drużynowego po próbie (DPP), oznaczany w identyczny sposób.Instruktor - kategoria członkowska w organizacji harcerskiej, odnosząca się do osób pełniących określone funkcje w organizacji, w tym przede wszystkim pełniących funkcje wychowawcze.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Naczelnik Harcerzy ZHR - instruktor ZHR, w stopniu harcmistrza, który został wybrany przez instruktorów spośród kandydatów na tę funkcję na Zjeździe ZHR. Należy do Rady Naczelnej ZHR oraz Naczelnictwa, kieruje Organizacją Harcerzy i jest przełożonym instruktorów.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.027 sek.