• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Komórki NC

  Przeczytaj także...
  Makrofag – komórka tkanki łącznej, wywodząca się z komórek prekursorowych pochodzących ze szpiku kostnego. Bezpośrednio wywodzi się z monocytów, które opuściły krew.Limfocyty B, inaczej limfocyty szpikozależne (B od łac. Bursa Fabricii - kaletka Fabrycjusza) - komórki układu odpornościowego należące do limfocytów odpowiedzialne za humoralną odpowiedź odpornościową, czyli wytwarzanie przeciwciał. Limfocyty B powstają w szpiku kostnym, a w przebiegu odpowiedzi immunologicznej różnicują się w obwodowych narządach limfatycznych w komórki plazmatyczne i komórki pamięci. Stężenie limfocytów B we krwi obwodowej wynosi 0,06–0,66 x 10/l.
  Cytotoksyczność naturalna – rodzaj cytotoksyczności, która w przeciwieństwie do cytotoksyczności zależnej od przeciwciał nie wymaga pobudzenia mechanizmów swoistych w postaci przeciwciał. Komórkami odpowiedzialnymi za ten rodzaj cytotoksyczności są głównie komórki NK.

  Komórki NC (ang. Natural Cytotoxic cells – komórki naturalnie cytotoksyczne) – hipotetyczne i być może nieistniejące komórki, którym przypisuje się cytotoksyczność naturalną. Istnienie tych komórek opisano u myszy, u których wraz z wiekiem dochodzi do utraty aktywności komórek NK, ale jednocześnie wciąż istnieje grupa komórek, która wykazuje cytotoksyczność naturalną nie zanikającą w trakcie starzenia się . Nie posiadają one markerów różnicowania komórek NK , mają natomiast zdolność lizowania komórek nowotworowych i są pobudzane przez IL-2 i IL-3 . Komórki NC nie posiadają także cech właściwych limfocytom T, limfocytom B oraz makrofagom . W trakcie rozwoju osobniczego pojawiają się wcześnie - ich aktywność opisano już w 10-dniowych zarodkach mysich .

  Limfocyty T inaczej limfocyty grasicozależne (T od łac. thymus - grasica) – komórki układu odpornościowego należące do limfocytów odpowiedzialne za komórkową odpowiedź odpornościową. Komórki prekursorowe, nie posiadające cech limfocytów T, wytwarzane są w czerwonym szpiku kostnym, następnie dojrzewają głównie w grasicy, skąd migrują do krwi obwodowej oraz narządów limfatycznych. Stężenie limfocytów T we krwi obwodowej wynosi 0,77–2,68 x 10/l. Czas życia limfocytów T wynosi od kilku miesięcy do kilku lat.Interleukina 3, IL-3 (synonimy: MCGF, MULTI-CSF) – cytokina wydzielana przez limfocyty T, ale wpływająca nie na lokalne procesy zapalne, lecz na procesy hemopoezy. IL-3 pobudza powstawanie praktycznie wszystkich linii komórkowych krwi, chociaż może to czynić na wczesnych bądź późnych etapach rozwoju komórek . Pod względem działania bardzo przypomina czynnik stymulujący tworzenie kolonii granulocytów i makrofagów, zaś jeśli chodzi o wpływ na bazofile i eozynofile, jej działanie jest podobne do interleukiny 5. Podobieństwa te wynikają z faktu, że receptory dla czynnika stymulującego tworzenie kolonii granulocytów i makrofagówF, interleukiny 5 i interleukiny 3 posiadają tę samą podjednostkę biakową, wzbudzającą podobne szlaki sygnałowe . W odróżnieniu od czynnika stymulującego tworzenie kolonii granulocytów i makrofagów, interleukina 3 nie bierze udziału w krwiotworzeniu u osób zdrowych, lecz jest wydzielana dopiero w trakcie procesu zapalnego, jej zadaniem jest więc pobudzenie produkcji krwinek podczas infekcji . Interleukina 3 u człowieka jest kodowana przez gen znajdujący się na chromosomie 5 w lokacji 5q31.1 .

  Działanie komórek NC polega na wydzielaniu dużych ilości TNF, cytokiny działającej cytotoksycznie na komórki nowotworowe i jest to kolejna cecha odróżniająca komórki NC od komórek NK . Komórki NC rozpoznają komórki nowotworowe za pośrednictwem lektyn, szczególnie tych, które mają zdolność do wiązania D-mannozy . W porównaniu ze swoistymi limfocytami Tc oraz aktywowanymi komórkami NK, komórki NC potrzebują więcej czasu do zabicia docelowych komórek nowotworowych (ok. 18-24 godzin) . Również mechanizm zabijania komórek docelowy przez komórki NC jest odmienny od mechanizmu działania limfocytów Tc .

  PMID (ang. PubMed Identifier, PubMed Unique Identifier) – unikatowy identyfikator przypisany do każdego artykułu naukowego bazy PubMed.Interleukina 2, IL-2 – cytokina będąca najważniejszym czynnikiem wzrostu dla limfocytów T, zwłaszcza cytotoksycznych, oraz komórek NK. Jednocześnie cytokina ta wpływa zwrotnie na odpowiedź odpornościową, gdyż po pobudzeniu limfocytu T indukuje pojawienie się na jego powierzchni cząsteczek umożliwiających apoptozę tej komórki .

  Opracowanie przeciwciała monoklonalnego rozpoznającego antygen NC-1.1 na powierzchni mysich komórek NC pozwoliło na głębszy wgląd strukturę tej populacji. Wydaje się, że w jej skład wchodzą komórki o różnej wielkości i ziarnistości, prawdopodobnie będące prekursorami różnych linii leukocytów na pewnych etapach rozwojowych . Wydaje się zatem, że termin komórka NC odnosi się raczej do określonych cech funkcjonalnych, a nie do konkretnej linii rozwojowej leukocytów.

  Nowotwór (łac. neoplasma, skrót npl – z greckiego neoplasia) – grupa chorób, w których komórki organizmu dzielą się w sposób niekontrolowany przez organizm, a nowo powstałe komórki nowotworowe nie różnicują się w typowe komórki tkanki. Utrata kontroli nad podziałami jest związana z mutacjami genów kodujących białka uczestniczące w cyklu komórkowym: protoonkogenów i antyonkogenów. Mutacje te powodują, że komórka wcale lub niewłaściwie reaguje na sygnały z organizmu. Powstanie nowotworu złośliwego wymaga kilku mutacji, stąd długi, ale najczęściej bezobjawowy okres rozwoju choroby. U osób z rodzinną skłonnością do nowotworów część tych mutacji jest dziedziczona.Liza (gr. lysis - rozpuszczenie) – w biologii jest to rozpad obłonionych elementów (zwykle komórek) poprzez dezintegrację błony i wylanie się zawartości do środowiska.

  Przypisy

  1. Edward Schneider: Handbook of The Biology of Aging. Elsevier, 2012, s. 166. ISBN 0323162142.
  2. EC. Lattime, GA. Pecoraro, O. Stutman. Natural cytotoxic cells against solid tumors in mice. III. A comparison of effector cell antigenic phenotype and target cell recognition structures with those of NK cells.. „J Immunol”. 126 (5), s. 2011-4, May 1981. PMID: 7217680. 
  3. EC. Lattime, G. Pecoraro, O. Stutman. Natural cytotoxic cells against solid tumors in mice. IV. Natural cytotoxic (NC) cells are not activated natural killer (NK) cells.. „Int J Cancer”. 30 (4), s. 471-7, Oct 1982. PMID: 7141742. 
  4. EC. Lattime, GA. Pecoraro, O. Stutman. The activity of natural cytotoxic cells is augmented by interleukin 2 and interleukin 3.. „J Exp Med”. 157 (3), s. 1070-5, Mar 1983. PMID: 6403648. 
  5. O. Stutman, MJ. Cuttito. Normal levels of natural cytotoxic cells against solid tumours in NK-deficient beige mice.. „Nature”. 290 (5803), s. 254-7, Mar 1981. PMID: 7207617. 
  6. CA. Dahl. Natural cytotoxicity in the mouse embryo: characterization of yolk sac-associated natural cytotoxic cells and their activity.. „Eur J Immunol”. 13 (9), s. 747-55, Sep 1983. DOI: 10.1002/eji.1830130910. PMID: 6617732. 
  7. MR. Jadus, G. Schmunk, JY. Djeu, R. Parkman. Morphology and lytic mechanisms of interleukin 3-dependent natural cytotoxic cells: tumor necrosis factor as a possible mediator.. „J Immunol”. 137 (9), s. 2774-83, Nov 1986. PMID: 2428873. 
  8. PQ. Patek, Y. Lin, JL. Collins. Natural cytotoxic cells and tumor necrosis factor activate similar lytic mechanisms.. „J Immunol”. 138 (5), s. 1641-6, Mar 1987. PMID: 3805728. 
  9. O. Stutman, P. Dien, RE. Wisun, EC. Lattime. Natural cytotoxic cells against solid tumors in mice: blocking of cytotoxicity by D-mannose.. „Proc Natl Acad Sci U S A”. 77 (5), s. 2895-8, May 1980. PMID: 6930673. 
  10. PQ. Patek, JL. Collins, M. Cohn. Evidence that cytotoxic T cells and natural cytotoxic cells use different lytic mechanisms to lyse the same targets.. „Eur J Immunol”. 13 (5), s. 433-6, May 1983. DOI: 10.1002/eji.1830130516. PMID: 6189729. 
  11. YC. Smart, KL. Stevenson, ML. Farrelly, JH. Brien i inni. Production of a monoclonal allo-antibody to murine natural cytotoxic cells.. „Immunol Cell Biol”. 68 ( Pt 4), s. 277-84, Aug 1990. DOI: 10.1038/icb.1990.38. PMID: 2249875. 
  12. JH. Brien, YC. Smart, ML. Farrelly, RC. Burton. Phenotype and morphology of murine NC-1.1+ natural cytotoxic cells.. „Immunol Cell Biol”. 72 (2), s. 161-8, Apr 1994. DOI: 10.1038/icb.1994.24. PMID: 8200691. 
  Lektyny – białka lub glikoproteiny wiążące węglowodany. Początkowo opisano je u roślin, jednak występują także u innych organizmów.Mannoza – organiczny związek chemiczny z grupy aldoheksoz. Metabolizm mannozy zachodzi poprzez fosforylację jej przez heksokinazę do mannozo-6-fosforanu, który potem przekształcany jest przez izomerazę fosforanu mannozy do fruktozo-6-fosforanu.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Komórki NK (ang. Natural Killer – naturalni zabójcy) – główna grupa komórek układu odpornościowego odpowiedzialna za zjawisko naturalnej cytotoksyczności. Komórki NK zostały odkryte w latach 70. XX w. u osób zdrowych, wśród których nie spodziewano się odpowiedzi przeciwnowotworowej. Okazało się, że taka odpowiedź jednak występuje i jest silniejsza niż u osób chorych. Obok komórek NK za taki efekt odpowiadają hipotetyczne komórki NC. Ze względu na swoje właściwości komórki NK są zaliczane do komórek K. Efekt cytotoksyczny jest widoczny już po 4 godz. od kontaktu z antygenem i standardowo testuje się go na linii białaczkowej K562.
  Przeciwciała monoklonalne (mAb – ang. Monoclonal AntiBodies) – zbiór przeciwciał, które wykazują jednakową swoistość względem danego antygenu i ewentualnie takie samo lub podobne powinowactwo. Nazwa wywodzi się stąd, że wszystkie takie przeciwciała są otrzymywane z jednego klonu limfocytów B. Przeciwieństwem przeciwciał monoklonalnych są przeciwciała poliklonalne, czyli takie, które wiążą różne antygeny i względem tego samego antygenu wykazują różne powinowactwo. Analogicznie: surowica zawierająca przeciwciała monoklonalne to surowica monoklonalna, zaś surowica zawierająca przeciwciała poliklonalne to surowica poliklonalna.
  Antygen różnicowania komórkowego – określany w skrócie jako CD (ang. cluster of differentiation, gronko różnicowania) jest standardem używanym w celu identyfikacji molekuł na powierzchni komórek. CD mogą działać na wiele sposobów, spełniając często funkcje receptora bądź ligandu (związku aktywującego receptor).
  Leukocyty, krwinki białe – elementy morfotyczne krwi. Są niemal bezbarwne i mniej liczne od erytrocytów, posiadają zdolność ruchu. Żyją od kilku dni (granulocyty) nawet do 20 lat (limfocyty B pamięci immunologicznej). Ich zadaniem jest ochrona organizmu przed patogenami takimi jak wirusy i bakterie. Wszystkie leukocyty wykazują ekspresję cząsteczki CD45 .
  Limfocyty Tc czyli limfocyty T cytotoksyczne, to subpopulacja limfocytów potrafią uśmiercić komórkę prezentującą w kontekście MHC I antygen uczulający dany limfocyt. Jest to jeden z rodzajów odporności komórkowej. Komórki T cytotoksyczne wykazują ekspresję białka CD8, umożliwiającego rozpoznawanie MHC klasy I. Należy jednak zwrócić uwagę, że cytotoksyczność mogą również wykazywać limfocyty T CD4+ . Limfocyty Tc odgrywają zasadniczą rolę w odpowiedzi odpornościowej przeciwko patogenom wewnątrzkomórkowym, takim jak wirusy i riketsje, oraz przeciwko komórkom nowotworowym.
  TNF (z ang. tumor necrosis factor - czynnik martwicy nowotworu, dawniej: kachektyna) - grupa białek z grupy cytokin wydzielanych przez komórki układu odpornościowego.
  DOI (ang. digital object identifier – cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego) – identyfikator dokumentu elektronicznego, który w odróżnieniu od identyfikatorów URL nie zależy od fizycznej lokalizacji dokumentu, lecz jest do niego na stałe przypisany.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.031 sek.