• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Kolonizacja

  Przeczytaj także...
  Osadnictwo – całokształt działalności grup ludzkich wywołujący zmiany w środowisku geograficznym. Obejmuje ono proces zajmowania, podziału i użytkowania terenu wraz ze wszystkimi wytworami powstałymi w ramach tej działalności i służącymi jej. (według Z. Woźniaka)Kolonializm – polityka państw rozwiniętych gospodarczo polegająca na utrzymywaniu w zależności politycznej i ekonomicznej krajów słabo rozwiniętych, wykorzystywaniu ich zasobów ludzkich i surowcowych. Zgodnie z zachodnią tradycją kolonializm datowany jest od epoki wielkich odkryć geograficznych, chociaż znany był już w czasach starożytności.
  Kolonizacja józefińska (niem. Josefinische Kolonisation) – planowa akcja osadnicza, prowadzona przez cesarza Józefa II w końcu XVIII w., głównie w Galicji. Koloniści józefińscy zasilili społeczność mniejszości niemieckiej Galicji.

  Kolonizacja – osadzenie mieszkańców i tworzenie osad na terenach słabo zaludnionych lub niezamieszkanych.

  Rodzaje kolonizacji ze względu na pochodzenie osadników:

 • wewnętrzna – przeprowadzana w ramach jednego państwa (jednego obszaru etnicznego);
 • zewnętrzna – osadnicy pochodzą z terenu innych państw (obszarów etnicznych).
 • Rodzaje kolonizacji ze względu na sposób przeprowadzenia:

 • samorzutna (np. zajmowanie terenów puszczańskich przez zbiegłych chłopów);
 • kierowana (np. ściąganie osadników do Ameryki przy końcu XV w.);
 • planowana (np. kolonizacja józefińska w Europie w końcu XVIII w.).
 • Odrębnym pojęciem, zawierającym jednakże elementy kolonizacji jest kolonializm, polegający na zakładania ośrodków handlowych i wytwórczych oraz baz wojskowych na już zasiedlonych terenach poza obszarem własnego państwa.

  Kolonizacja w Polsce – zasiedlanie terenów bezludnych lub słabo zaludnionych. Najwcześniejsza polegała na osiedlaniu jeńców. Od XI w. prowadzona "Obyczajem wolnych gości".Dekolonizacja – proces uzyskiwania niezależności państwowej przez terytoria będące koloniami, likwidacja kolonializmu. Może następować za porozumieniem stron – w sposób pokojowy, lub na skutek powstania, rewolucji czy innego konfliktu zbrojnego.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • kolonializm, postkolonializm, dekolonizacja
 • wielka kolonizacja
 • osadnictwo
 • Kolonizacja w Polsce
 • możliwości kolonizacji Kosmosu
 • Kolonizacja na prawie niemieckim
 • Warto wiedzieć że... beta

  Post-kolonializm (także studia post-kolonialne, teoria post-kolonialna, postkolonializm) to dyscyplina naukowa opierająca się na intelektualnym dyskursie, który służy do analizowania i wyjaśniania zarówno kulturowych pozostałości kolonializmu i imperializmu, jak i badania konsekwencji kontrolowania kraju i zasiedlania go w celu ekonomicznej eksploatacji ludności tubylczej i jej ziemi. Wywodzące się ze szkoły postmodernistycznej studia post-kolonialne analizują politykę wiedzy (jej wytwarzanie, kontrolę i dystrybucję) poprzez badanie funkcjonalnych relacji między społeczną i polityczną władzą, która podtrzymuje kolonializm i neo-kolonializm. Zadają w ten sposób pytanie, jak imperialny reżim wytwarza obraz (społeczny, polityczny, kulturowy) kolonizatora i kolonizowanego.
  Wielka kolonizacja – termin "wielka kolonizacja" utworzony został przez historyków dla odróżnienia ruchu osadniczego, w którym brały udział polis greckie w okresie archaicznym, od podobnych zjawisk występujących w świecie greckim przed oraz po "Wielkiej kolonizacji". W odróżnieniu od poprzednich ruchów migracyjnych w których brały udział całe plemiona, podczas "Wielkiej kolonizacji" ruch kolonizacyjny organizowany był przez małe greckie miasta-państwa (gr. polis). Kolonizacja obejmowała wybrzeża Morza Śródziemnego i Morza Czarnego od VIII do VI w. p.n.e. Terminem "kolonia" historycy oznaczają osadę grecką założoną poza granicami Grecji w VIII.
  Osadnik – osoba pochodząca z innego regionu kraju, innego kraju lub kontynentu zakładająca (w grupie) osady (lub miasta) na terenach słabo rozwiniętych, słabo zaludnionych lub niezamieszkanych, albo też przejętych od innego państwa czy właściciela na drodze zbrojnej (wojna) lub pokojowej (traktat pokojowy, nabycie). Osadników nazywano także kolonistami lub pionierami.
  Kolonizacja na prawie niemieckim (osadnictwo na prawie niemieckim) - było to zjawisko społeczno-gospodarcze, które miało miejsce w Środkowo-Wschodniej Europie od XII do XIV wieku. Polegało ono na planowym osadnictwie ludności pochodzącej głównie z zachodnich obszarów Niemiec.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.562 sek.