• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

  Przeczytaj także...
  Kodeks (z łac. codex: księga, spis) – akt normatywny zawierający logicznie usystematyzowany zbiór przepisów regulujących określoną dziedzinę stosunków społecznych. Obecnie w Polsce kodeksy są wydawane w formie ustaw; w II RP kilka kodeksów wydano w formie rozporządzenia z mocą ustawy. Kodeks może mieć moc prawną równą ustawie zwykłej (tak jest obecnie w polskim prawie), ale w niektórych systemach prawnych jego pozycja może być wyższa, wskutek czego przepisy innych ustaw sprzeczne z kodeksem podlegają uchyleniu. Normy kodeksowe, nawet jeśli są równe innym ustawom, mają jednak szczególne znaczenie ze względu na kompleksowość normowanych spraw i proces interpretacji przepisów.Wykroczenie – czyn społecznie szkodliwy, zabroniony przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia pod groźbą kary aresztu, ograniczenia wolności, grzywny do 5.000 złotych lub nagany. Sprawca czynu zabronionego nie popełnia wykroczenia, jeżeli czyn jest niezawiniony (art. 1 §2 Kodeksu wykroczeń).
  Prawo wykroczeń (inaczej prawo karno-administracyjne) – dziedzina prawa, spokrewniona z prawem karnym. Od strony materialnej, reguluje je Kodeks wykroczeń z 20 maja 1971, a od strony proceduralnej – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia z dnia 24 sierpnia 2001.

  Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia – podstawowy akt prawny regulujący polskie postępowanie w sprawach o wykroczenia.

  Akt prawny – rezultat tworzenia prawa przez właściwy organ państwowy lub organ do tego upoważniony. Akt prawny rozumiany jest też jako działanie organu państwa lub podmiotu prawnego, zgodne z obowiązującymi przepisami w celu wywołania skutków prawnych w konkretnym stosunku prawnym (orzeczenie lub inna czynność prawna). Akt prawny w tym rozumieniu może być jednostronny albo dwustronny czy też konstytutywny lub deklaratoryjny.

  Struktura redakcyjna kodeksu[]

 • Dział I: Zasady ogólne (art. 1-8)
 • Dział II: Sąd (art. 9-16)
 • Rozdział 1: Właściwość i skład sądu (art. 9-15)
 • Rozdział 2: Wyłączenie sędziego (art. 16)
 • Dział III: Strony, obrońcy i pełnomocnicy (art. 17-31)
 • Rozdział 3: Oskarżyciel publiczny (art. 17-19)
 • Rozdział 4: Obwiniony i jego obrońca (art. 20-24)
 • Rozdział 5: Pokrzywdzony, oskarżyciel posiłkowy i pełnomocnicy (art. 25-31)
 • Dział IV: Czynności procesowe (art. 32-38)
 • Dział V: Dowody (art. 39-44)
 • Rozdział 6: Przepisy ogólne (art. 39-40)
 • Rozdział 7: Przeprowadzanie poszczególnych dowodów. Przeszukanie (art. 41-44)
 • Dział VI: Środki przymusu (art. 45-53)
 • Rozdział 8: Zatrzymanie (art. 45-47)
 • Rozdział 9: Zabezpieczenie i zajęcie przedmiotów (art. 48)
 • Rozdział 10: Kary porządkowe i pozostałe środki przymusu (art. 49-53)
 • Dział VII: Czynności wyjaśniające (art. 54-56a)
 • Dział VIII: Postępowanie zwyczajne (art. 57-88)
 • Rozdział 11: Wszczęcie postępowania. Orzekanie przed rozprawą (art. 57-64)
 • Rozdział 12: Przygotowanie do rozprawy (art. 65-69)
 • Rozdział 13: Rozprawa (art. 70-84)
 • Rozdział 14: Postępowanie w sprawach osób podlegających orzecznictwu sądów wojskowych (art. 85-88)
 • Dział IX: Postępowania szczególne (art. 89-102)
 • Rozdział 15: Postępowanie przyspieszone (art. 89-92)
 • Rozdział 16: Postępowanie nakazowe (art. 93-94)
 • Rozdział 17: Postępowanie mandatowe (art. 95-102)
 • Dział X: Środki odwoławcze (art. 103-109)
 • Dział XI: Nadzwyczajne środki zaskarżenia (art. 110-113)
 • Rozdział 18: Kasacja (art. 110-112)
 • Rozdział 19: Wznowienie postępowania (art. 113)
 • Dział XII: Postępowanie po uprawomocnieniu się orzeczenia (art. 114-116)
 • Rozdział 20: Odszkodowanie za niesłuszne ukaranie lub zatrzymanie (art. 114-116)
 • Dział XIIa: Postępowanie w sprawach ze stosunków międzynarodowych (art. 116a-116b)
 • Rozdział 20a: Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie postanowienia o zatrzymaniu dowodów lub mającego na celu zabezpieczenie mienia oraz wykonanie orzeczenia sądu lub innego organu państwa członkowskiego Unii Europejskiej o zatrzymaniu dowodów lub mającego na celu zabezpieczenie mienia (art. 116a)
 • Rozdział 20b: Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie grzywny, środków karnych w postaci nawiązki lub obowiązku naprawienia szkody lub też orzeczenia zasądzającego koszty postępowania oraz wykonanie orzeczenia sądu lub innego organu państwa członkowskiego Unii Europejskiej o karach o charakterze pieniężnym (art. 116b)
 • Dział XIII: Koszty postępowania (art. 117-119)
 • Zobacz też[]

 • prawo wykroczeń
 • kodeks
 • Linki zewnętrzne[]

 • Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2001 r. Nr 106, poz. 1148)
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1713)
 • (window.RLQ=window.RLQ||).push(function(){mw.log.warn("Gadget \"edit-summary-warning\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"wikibugs\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"ReferenceTooltips\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"main-page\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");});  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.021 sek.