• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Kodeks postępowania karnego - 1997

  Przeczytaj także...
  Postępowanie karne (proces karny) – zespół norm prawnych regulujących czynności procesowe zmierzające do realizacji prawa karnego materialnego. Jego głównym celem jest ustalenie, czy zaistniał czyn zabroniony mający postać przestępstwa, a następnie wykrycie jego sprawcy i pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej.Kodeks (z łac. codex: księga, spis) – akt normatywny zawierający logicznie usystematyzowany zbiór przepisów regulujących określoną dziedzinę stosunków społecznych. Obecnie w Polsce kodeksy są wydawane w formie ustaw; w II RP kilka kodeksów wydano w formie rozporządzenia z mocą ustawy. Kodeks może mieć moc prawną równą ustawie zwykłej (tak jest obecnie w polskim prawie), ale w niektórych systemach prawnych jego pozycja może być wyższa, wskutek czego przepisy innych ustaw sprzeczne z kodeksem podlegają uchyleniu. Normy kodeksowe, nawet jeśli są równe innym ustawom, mają jednak szczególne znaczenie ze względu na kompleksowość normowanych spraw i proces interpretacji przepisów.
  Akt prawny – rezultat tworzenia prawa przez właściwy organ państwowy lub organ do tego upoważniony. Akt prawny rozumiany jest też jako działanie organu państwa lub podmiotu prawnego, zgodne z obowiązującymi przepisami w celu wywołania skutków prawnych w konkretnym stosunku prawnym (orzeczenie lub inna czynność prawna). Akt prawny w tym rozumieniu może być jednostronny albo dwustronny czy też konstytutywny lub deklaratoryjny.

  Kodeks postępowania karnego – podstawowy akt prawny regulujący polskie postępowanie karne (Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego obowiązuje od 1 września 1998 r. (z wyjątkiem art. 647, 650 § 3 i 674 § 3, które – zgodnie z ustawą wprowadzającą – weszły w życie 1 stycznia 2003 r.).

  Poprzednie kodeksy pochodziły z lat 1928 (Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 19 marca 1928 r. Dz.U. nr 33 poz. 313) i 1969 (Ustawa z 19 kwietnia 1969 r. Dz.U. nr 13 poz. 96)

  Struktura redakcyjna kodeksu[]

  Kodeks postępowania karnego składa się z 15 działów.

 • DZIAŁ I: Przepisy wstępne (art. 1-23)
 • DZIAŁ II: Sąd
 • Rozdział 1: Właściwość i skład sądu (art. 24-39)
 • Rozdział 2: Wyłączenie sędziego (art. 40-44)
 • DZIAŁ III: Strony, obrońcy, pełnomocnicy, przedstawiciel społeczny (art. 164-181)
 • Rozdział 3: Oskarżyciel publiczny (art. 45-48)
 • Rozdział 4: Pokrzywdzony (art. 49-52)
 • Rozdział 5: Oskarżyciel posiłkowy (art. 53-58)
 • Rozdział 6: Oskarżyciel prywatny (art. 59-61)
 • Rozdział 7: Powód cywilny (art. 62-70)
 • Rozdział 8: Oskarżony (art. 71-81)
 • Rozdział 9: Obrońcy i pełnomocnicy (art. 82-89)
 • Rozdział 10: Przedstawiciel społeczny (art. 90-91)
 • DZIAŁ IV: Czynności procesowe
 • Rozdział 11: Orzeczenia, zarządzenia i polecenia (art. 92-107)
 • Rozdział 12: Narada i głosowanie (art. 108-115)
 • Rozdział 13: Porządek czynności procesowych (art. 116-121)
 • Rozdział 14: Terminy (art. 122-127)
 • Rozdział 15: Doręczenia (art. 128-142)
 • Rozdział 16: Protokoły (art. 143-155)
 • Rozdział 17: Przeglądanie akt i sporządzanie odpisów (art. 156-159)
 • Rozdział 18: Odtworzenie zaginionych lub zniszczonych akt (art. 160-166)
 • DZIAŁ V: Dowody
 • Rozdział 19: Przepisy ogólne (art. 167-174)
 • Rozdział 20: Wyjaśnienia oskarżonego (art. 175-176)
 • Rozdział 21: Świadkowie (art. 177-192)
 • Rozdział 22: Biegli, tłumacze, specjaliści (art. 193-206)
 • Rozdział 23: Oględziny. Otwarcie zwłok. Eksperyment procesowy (art. 207-212)
 • Rozdział 24: Wywiad środowiskowy i badanie osoby oskarżonego (art. 213-216)
 • Rozdział 25: Zatrzymanie rzeczy. Przeszukanie (art. 217-236a)
 • Rozdział 26: Kontrola i utrwalanie rozmów (art. 237-242)
 • DZIAŁ VI: Środki przymusu
 • Rozdział 27: Zatrzymanie (art. 243-248)
 • Rozdział 28: Środki zapobiegawcze (art. 249-277)
 • Rozdział 29: Poszukiwanie oskarżonego i list gończy (art. 278-280)
 • Rozdział 30: List żelazny (art. 281-284)
 • Rozdział 31: Kary porządkowe (art. 285-290)
 • Rozdział 32: Zabezpieczenie majątkowe (art. 291-296)
 • DZIAŁ VII: Postępowanie przygotowawcze
 • Rozdział 33: Przepisy ogólne (art. 297-302)
 • Rozdział 34: Wszczęcie śledztwa (art. 303-308)
 • Rozdział 35: Przebieg śledztwa (art. 309-320)
 • Rozdział 36: Zamknięcie śledztwa (art. 321-325)
 • Rozdział 36a: Dochodzenie (art. 325a-325i)
 • Rozdział 37: Nadzór prokuratora nad postępowaniem przygotowawczym (art. 326-328)
 • Rozdział 38: Czynności sądowe w postępowaniu przygotowawczym (art. 329-330)
 • Rozdział 39: Akt oskarżenia (art. 331-336)
 • DZIAŁ VIII: Postępowanie przed sądem pierwszej instancji
 • Rozdział 40: Wstępna kontrola oskarżenia (art. 337-347)
 • Rozdział 41: Przygotowanie do rozprawy głównej (art. 348-354)
 • Rozdział 42: Jawność rozprawy głównej (art. 355-364)
 • Rozdział 43: Przepisy ogólne o rozprawie głównej (art. 365-380)
 • Rozdział 44: Rozpoczęcie rozprawy głównej (art. 381-384)
 • Rozdział 45: Przewód sądowy (art. 385-405)
 • Rozdział 46: Głosy stron (art. 406-407)
 • Rozdział 47: Wyrokowanie (art. 408-424)
 • DZIAŁ IX: Postępowanie odwoławcze
 • Rozdział 48: Przepisy ogólne (art. 425-443)
 • Rozdział 49: Apelacja (art. 444-458)
 • Rozdział 50: Zażalenie (art. 459-467)
 • DZIAŁ X: Postępowania szczególne
 • Rozdział 51: Postępowanie uproszczone (art. 468-484)
 • Rozdział 52: Postępowanie w sprawach z oskarżenia prywatnego (art. 485-499)
 • Rozdział 53: Postępowanie nakazowe (art. 500-507)
 • Rozdział 54 (art. 508- 517) – skreślony
 • Rozdział 54a: Postępowanie przyspieszone (art. 517a-517j)
 • DZIAŁ XI: Nadzwyczajne środki zaskarżenia
 • Rozdział 55: Kasacja (art. 518-539)
 • Rozdział 56: Wznowienie postępowania (art. 540-548)
 • DZIAŁ XII: Postępowanie po uprawomocnieniu się orzeczenia
 • Rozdział 57: Podjęcie postępowania warunkowo umorzonego (art. 549-551)
 • Rozdział 58: Odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie (art. 552-559)
 • Rozdział 59: Ułaskawienie (art. 560-568)
 • Rozdział 60: Wyrok łączny (art. 569-577)
 • DZIAŁ XIII: Postępowanie w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych
 • Rozdział 61: Immunitety osób należących do przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych (art. 578-584)
 • Rozdział 62: Pomoc prawna i doręczenia w sprawach karnych (art. 585-589f)
 • Rozdział 63: Przejęcie i przekazanie ścigania karnego (art. 590-592)
 • Rozdział 64: Wystąpienie o wydanie lub przewóz osób ściganych lub skazanych przebywających za granicą oraz o wydanie przedmiotów (art. 593-601)
 • Rozdział 65: Ekstradycja oraz przewóz osób ściganych albo skazanych lub wydanie przedmiotów na wniosek państw obcych (art. 602-607)
 • Rozdział 65a: Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o przekazanie osoby ściganej na podstawie europejskiego nakazu aresztowania (art. 607a-607j)
 • Rozdział 65b: Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o przekazanie osoby ściganej na podstawie europejskiego nakazu aresztowania (art. 607k-607zc)
 • Rozdział 66: Przejęcie i przekazanie orzeczeń do wykonania (art. 608-611f)
 • Rozdział 67: Przepisy końcowe (art. 612-615)
 • DZIAŁ XIV: Koszty procesu
 • Rozdział 68: Przepisy ogólne (art. 616-622)
 • Rozdział 69: Zwolnienie od kosztów sądowych (art. 623-625)
 • Rozdział 70: Zasądzenie kosztów procesu (art. 626-641)
 • Rozdział 71: Koszty procesu związane z powództwem cywilnym i zasądzeniem odszkodowania z urzędu (art. 642-645)
 • DZIAŁ XV: Postępowanie karne w sprawach podlegających orzecznictwu sądów wojskowych
 • Rozdział 72: Przepisy ogólne (art. 646-662)
 • Rozdział 73: Środki przymusu i postępowanie przygotowawcze (art. 663-668)
 • Rozdział 74: Postępowanie przed sądem (art. 669-673)
 • Rozdział 75 (Postępowanie w sprawach o wykroczenia) – skreślony (art. 674-682 )
 • Zobacz też[]

 • postępowanie karne
 • kodeks
 • Linki zewnętrzne[]

 • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 1997 r. Nr 89, poz. 555) • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.021 sek.