• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Kodeks karny - 1997  Podstrony: [1] 2 [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Recydywa (powrót do przestępstwa) – słowo to wywodzi się z języka łacińskiego, od słów: recidivus co oznacza – powrotny, powtórny, od recidere - popadać w coś na nowo, wracać.Kodeks (z łac. codex: księga, spis) – akt normatywny zawierający logicznie usystematyzowany zbiór przepisów regulujących określoną dziedzinę stosunków społecznych. Obecnie w Polsce kodeksy są wydawane w formie ustaw; w II RP kilka kodeksów wydano w formie rozporządzenia z mocą ustawy. Kodeks może mieć moc prawną równą ustawie zwykłej (tak jest obecnie w polskim prawie), ale w niektórych systemach prawnych jego pozycja może być wyższa, wskutek czego przepisy innych ustaw sprzeczne z kodeksem podlegają uchyleniu. Normy kodeksowe, nawet jeśli są równe innym ustawom, mają jednak szczególne znaczenie ze względu na kompleksowość normowanych spraw i proces interpretacji przepisów.

  UWAGA: TA PODSTRONA MOŻE ZAWIERAĆ TREŚCI PRZEZNACZONE TYLKO DLA OSÓB PEŁNOLETNICH  Struktura redakcyjna kodeksu[ | edytuj kod]

  K.k. posiadał pierwotnie 363 artykuły, dzieli się na trzy części oraz 44 rozdziały:

 • Część ogólna (art. 1-116)
 • Rozdział I. Zasady odpowiedzialności karnej (art. 1-12)
 • Rozdział II. Formy popełnienia przestępstwa (art. 13-24)
 • Rozdział III. Wyłączenie odpowiedzialności karnej (art. 25-31)
 • Rozdział IV. Kary (art. 32-38)
 • Rozdział V. Środki karne (art. 39-43c)
 • Rozdział Va. Przepadek i środki kompensacyjne (art. 44-52)
 • Rozdział VI. Zasady wymiaru kary i środków karnych (art. 53-63)
 • Rozdział VII. Powrót do przestępstwa (art. 64-65)
 • Rozdział VIII. Środki związane z poddaniem sprawcy próbie (66-84a)
 • Rozdział IX. Zbieg przestępstw oraz łączenie kar i środków karnych (art. 85-92)
 • Rozdział X. Środki zabezpieczające (art. 93-100)
 • Rozdział XI. Przedawnienie (art. 101-105)
 • Rozdział XII. Zatarcie skazania (art. 106-108)
 • Rozdział XIII. Odpowiedzialność za przestępstwa popełnione za granicą (art. 109-114)
 • Rozdział XIV. Objaśnienie wyrażeń ustawowych (art. 115)
 • Rozdział XV. Stosunek do ustaw szczególnych (art. 116)
 • Część szczególna (art. 117-316)
 • Rozdział XVI. Przestępstwa przeciwko pokojowi, ludzkości oraz przestępstwa wojenne (art. 117-126)
 • Rozdział XVII. Przestępstwa przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej (art. 127-139)
 • Rozdział XVIII. Przestępstwa przeciwko obronności (art. 140-147)
 • Rozdział XIX. Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (art. 148-162)
 • Rozdział XX. Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu (art. 163-172)
 • Rozdział XXI. Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwo w komunikacji (art. 173-180)
 • Rozdział XXII. Przestępstwa przeciwko środowisku (art. 181-188)
 • Rozdział XXIII. Przestępstwa przeciwko wolności (art. 189-193)
 • Rozdział XXIV. Przestępstwa przeciwko wolności sumienia i wyznania (art. 194-196)
 • Rozdział XXV. Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności (art. 197-205)
 • Rozdział XXVI. Przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece (art. 206-211)
 • Rozdział XXVII. Przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej (art. 212-217)
 • Rozdział XXVIII. Przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową (art. 218-221)
 • Rozdział XXIX. Przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego (art. 222-231)
 • Rozdział XXX. Przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości (art. 232-247)
 • Rozdział XXXI. Przestępstwa przeciwko wyborom i referendum (art. 248-251)
 • Rozdział XXXII. Przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu (art. 252-264a)
 • Rozdział XXXIII. Przestępstwa przeciwko ochronie informacji (art. 265-269b)
 • Rozdział XXXIV. Przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów (art. 270-277)
 • Rozdział XXXV. Przestępstwa przeciwko mieniu (art. 278-295)
 • Rozdział XXXVI. Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu (art. 296-309)
 • Rozdział XXXVII. Przestępstwa przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi (art. 310-316)
 • Część wojskowa (art. 317-363)
 • Rozdział XXXVIII. Przepisy ogólne dotyczące żołnierzy (art. 317-337)
 • Rozdział XXXIX. Przestępstwa przeciwko obowiązkowi pełnienia służby wojskowej (art. 338-342)
 • Rozdział XL. Przestępstwa przeciwko zasadom dyscypliny wojskowej (art. 343-349)
 • Rozdział XLI. Przestępstwa przeciwko zasadom postępowania z podwładnymi (art. 350-353)
 • Rozdział XLII. Przestępstwa przeciwko zasadom obchodzenia się z uzbrojeniem i uzbrojonym sprzętem wojskowym (art. 354-355)
 • Rozdział XLIII. Przestępstwa przeciwko zasadom pełnienia służby (art. 356-357)
 • Rozdział XLIV. Przestępstwa przeciwko mieniu wojskowego (art. 358-363).
 • Nowelizacje[ | edytuj kod]

  Kodeks karny zmieniano ponad 100 razy. Część zmian wynikała z wyroków Trybunału Konstytucyjnego. Jak dotąd zostało wydanych 5 tekstów jednolitych (w 2016, 2017, 2018, 2019 i 2020 r.). Pierwsza nowelizacja nastąpiła w 1999 r.

  Kodeks karny wykonawczy (k.k.w.) – polski akt normatywny regulujący zasady wykonywania orzeczeń sądowych w sprawach karnych i o wykroczenia, w tym o przestępstwa i wykroczenia skarbowe, a także kar porządkowych i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności.Tekst jednolity – tekst aktu prawnego uwzględniający wszelkie zmiany, jakie w nim zaszły od chwili ogłoszenia albo od chwili ogłoszenia poprzedniego tekstu jednolitego.

  Ze względu na rekordową liczbę nowelizacji, w polskiej nauce prawa karnego zwraca się uwagę na szkodliwe zjawisko tzw. populizmu penalnego.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • kodeks karny
 • kodeks


 • Podstrony: [1] 2 [3] [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Środek zabezpieczający stosuje się zamiast kary wobec sprawcy czynu zabronionego, który nie podlega odpowiedzialności karnej z powodu niepoczytalności lub znikomej społecznej szkodliwości czynu, albo jeśli orzeczenie kary byłoby niecelowe z uwagi na zaburzenia psychiczne, które wpłynęły na popełnienie przez niego przestępstwa. Celem środków zabezpieczających jest ochrona społeczeństwa przed zachowaniami osób, które w sposób niezawiniony zagrażają porządkowi prawnemu. Orzekając środek zabezpieczający sąd nie określa terminu jego obowiązywania. Środek podlega uchyleniu, jeśli tylko ustaje przyczyna jego stosowania. W skrajnych sytuacjach może więc być wykonywany do końca życia sprawcy.
  Kraków (łac. Cracovia, niem. Krakau) – miasto na prawach powiatu w południowej Polsce, siedziba władz województwa małopolskiego, drugie w kraju pod względem liczby mieszkańców i pod względem powierzchni.
  Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.
  Kara kryminalna – podstawowy (i szczególnie ostry) środek przymusu przewidziany przez prawo karne, wymierzany przez organ państwowy (sąd) w akcie ujemnego ocenienia zachowania sprawcy, stosowany w celu ochrony stosunków (wartości) społecznych. Wykonanie kary kryminalnej wiąże się z dolegliwością moralną lub ekonomiczną dla sprawcy oraz jego rodziny.
  Zbieg przestępstw - związany jest z wielością czynów (liczba zachowań, sterowanych wolą sprawcy, podjętych przez niego). Wyróżnia się zbieg przestępstw realny, pozorny i pomijalny.
  Przedawnienie – pojęcie odnoszące się do odpowiedzialności karnej w dwóch aspektach – karalności przestępstwa oraz wykonania orzeczonej kary.
  Środek probacyjny – instytucja prawa karnego materialnego i wykonawczego realizująca wychowawcze i szczególnoprewencyjne cele reakcji prawnokarnej sprawcy przestępstwa.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.024 sek.