• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Kościół Chrześcijan Baptystów w RP  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]
  Przeczytaj także...
  Jan Petrasz (ur. 3 marca 1871 w Bolesławiu, zm. 1958 w Argentynie) – polski duchowny baptystyczny, pierwszy prezes Związku Zborów Słowiańskich Baptystów w PolsceW dniach 6-16 października 1978 Polskę odwiedził Billy Graham – amerykański ewangelista przebudzeniowy, teolog i antropolog, jeden z najbardziej znanych ewangelistów na świecie. Polska była 57. krajem, który odwiedził kaznodzieja. Przebywał on kolejno w następujących miastach: Warszawie, Białymstoku, Poznaniu, Wrocławiu, Katowicach, Oświęcimiu, Krakowie, Częstochowie i ponownie w Warszawie.

  Kościół Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiejkościół protestancki o charakterze ewangelikalnym, zrzeszający większość baptystów żyjących w Polsce. W 2014 roku liczył 5204 członków. Jest członkiem Polskiej Rady Ekumenicznej, Konferencji Kościołów Europejskich, Aliansu Ewangelicznego w RP, Europejskiej Federacji Baptystycznej oraz Światowego Związku Baptystycznego. Organem prasowym jest miesięcznik Słowo Prawdy. Siedzibą władz jest miasto stołeczne Warszawa. Podstawą jego bytu prawnego jest ustawa z 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej. Przewodniczącym Rady Kościoła jest pastor prezbiter dr Mateusz Wichary.

  Związek Ewangelicznych Chrześcijan – polska, chrześcijańska wspólnota o charakterze ewangelikalnym, powstała w wyniku dziewiętnastowiecznego ruchu przebudzeniowego w Rosji skupionego wokół Iwana Prochanowa.Pułtusk – miasto w województwie mazowieckim, w powiecie pułtuskim (siedziba starostwa), siedziba władz gminy miejsko-wiejskiej Pułtusk. Położone w północnej części Mazowsza, na skraju Puszczy Białej nad Narwią, w mezoregionie Dolina Dolnej Narwi.

  Spis treści

 • 1 Historia
 • 1.1 Początki baptyzmu na ziemiach polskich
 • 1.2 Okres międzywojenny
 • 1.3 Okres okupacji hitlerowskiej i sowieckiej
 • 1.4 Okres Polski Ludowej
 • 1.5 Okres III Rzeczypospolitej
 • 2 Status prawny Kościoła
 • 3 Ekumenizm
 • 4 Ustrój Kościoła
 • 5 Członkostwo w organizacjach międzykościelnych i konfesyjnych
 • 6 Zobacz też
 • 7 Uwagi
 • 8 Przypisy
 • 9 Bibliografia
 • 10 Linki zewnętrzne
 • Zbór – określenie stosowane m.in. w Polsce, Czechach (czes. sbor) i na Białorusi (biał. збор) w odniesieniu do lokalnej wspólnoty wiernych kościołów protestanckich (gmina, zgromadzenie, kongregacja) oraz niektórych ugrupowań nieprotestanckich, historycznie wywodzących się z protestantyzmu oraz przez np. Świadków Jehowy.Kościół wolny – to określenie stosowane wobec Kościołów chrześcijańskich, które są całkowicie oddzielone od rządu państwowego (w przeciwieństwie do teokracji i religii państwowej) i popierają całkowity rozdział państwa od kościoła. Kościoły wolne zwykle nie przyjmują także od władzy świeckiej finansowego poparcia.

  Historia[]

  Początki baptyzmu na ziemiach polskich[]

  Początki baptyzmu na terenie byłego Królestwa Kongresowego łączą się z osobą wiejskiego nauczyciela Gotfryda Fryderyka Alfa (1831-1898), mieszkającego we wsi Adamów koło Pułtuska. Pod wpływem lektury Biblii przeżył on duchowy przełom i dzięki wsparciu misjonarzy baptystycznych z Prus Wschodnich został wraz z grupą innych wierzących ochrzczony dnia 28 listopada 1858 roku. Ten dzień przyjmuje się jako początek baptyzmu na rdzennych ziemiach polskich oraz datę powstania zboru baptystycznego w Adamowie (pierwszego w zaborze rosyjskim).

  Związek Nieniemieckich Ewangelicko-Wolnokościelnych Zborów (baptyści) (niem. Bund Nichtdeutscher Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden (Baptisten) – utworzony w 1940 r. i zarejestrowany w 1942 r. w Generalnym Gubernatorstwie protestancki związek wyznaniowy o charakterze baptystycznym złożony z osób narodowości innych niż niemiecka. Powstał on ze względu na dokonaną przez hitlerowskie władze okupacyjne delegalizację Związku Słowiańskich Zborów Baptystów oraz Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy Baptystów i związaną z tym niemożność prowadzenia działalności religijnej przez wspólnoty baptystyczne na terenie Generalnego Gubernatorstwa. Poza baptystami w Związku znaleźli się wyznawcy ze Związku Ewangelicznych Chrześcijan, tzw. pierwochrześcijanie, wyznawcy Zjednoczenia Kościołów Chrystusowych i darbyści. Rejestracja nastąpiła 29 kwietnia 1942 r.. Jego prezesem został w 1940 r. Aleksander Kircun. Po zakończeniu II wojny światowej na bazie Związku powstał w maju 1945 r. Polski Kościół Ewangelicznych Chrześcijan Baptystów, który decyzją Ministra Administracji Publicznej z 4 maja 1946 r. (l. dz. 2433/46) został uznany za publiczno-prawny związek religijny.Konferencja Kościołów Europejskich (ang. Conference of European Churches) (CEC) – ekumeniczny ruch europejskich Kościołów chrześcijańskich (z wyjątkiem Kościoła katolickiego) powstały w latach 50. XX wieku.

  Baptyzm na współczesnych ziemiach polskich pojawił się jednak wcześniej. W Elblągu pierwszy zbór baptystyczny powstał w 1844, Wrocławiu, Olsztynie i Szczecinie w 1846, a w Legnicy w 1849 roku. Zasadniczy wpływ na powstanie wszystkich tych niemieckich zborów miał Johann Gerhard Oncken, który rozpoczął ruch baptystyczny w Europie poza Wyspami Brytyjskimi. W roku 1904 łódzki zbór liczył 1935 członków.

  Elbląg (łac. Elbinga, Elbingus, niem. Elbing, prus. Elbings, rus. Эльблонг) – miasto na prawach powiatu w województwie warmińsko-mazurskim, siedziba władz powiatu elbląskiego i gminy wiejskiej Elbląg, ale miasto nie wchodzi w ich skład, stanowiąc odrębną jednostkę samorządu terytorialnego. Od 1992 stolica diecezji elbląskiej. Najstarsze miasto w województwie, jedno z najstarszych w Polsce (rok założenia 1237, prawa miejskie 1246). Miasto posiadało prawo do czynnego uczestnictwie w akcie wyboru króla. Także najniżej położone miasto w Polsce. Leży u ujścia rzeki Elbląg do Zalewu Wiślanego. Według danych z 30 czerwca 2012 r. ma 123 977 mieszkańców.Alians Ewangeliczny w RP – polska organizacja międzykościelna zrzeszająca kościoły, zbory i inne organizacje (np. fundacje) związane z ewangelikalnym protestantyzmem. Członkami zwyczajnymi Aliansu są ewangeliczne kościoły protestanckie, podczas gdy członkiem stowarzyszonym może być także inna organizacja.

  Okres międzywojenny[]

  Do pierwszych lat XX w., baptyzm na ziemiach polskich rozprzestrzeniał się głównie wśród ludności niemieckiej. Po tej dacie zaczął zyskiwać coraz szersze przyjęcie wśród ludności słowiańskiej, w tym Polaków, zwłaszcza na ówczesnych wschodnich rubieżach Rzeczypospolitej. Po I wojnie światowej istniały w Polsce dwie odrębne denominacje baptystyczne: Unia Zborów Baptystów Języka Niemieckiego w Polsce (licząca 41 zborów) oraz Związek Zborów Słowiańskich Baptystów (68 zborów), którego czołowym organizatorem był Karol Władysław Strzelec, a pierwszym prezesem Jan Petrasz.

  I Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów w Warszawie – zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów znajdujący się w Warszawie, przy ulicy Waliców 25. Należy do okręgu centralnego Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP, liczy około 400 wiernych.Ewangelikalizm, chrześcijaństwo ewangelikalne, pot. chrześcijaństwo ewangeliczne – jest nurtem pobożnościowym w protestantyzmie, opartym na specyficznej duchowości. W większości protestantyzm ewangelikalny jest nurtem konserwatywnym i sprzeciwia się tendencjom liberalnego chrześcijaństwa, które zaznaczają się w głównym nurcie protestantyzmu. Powstał na gruncie purytanizmu, ortodoksji protestanckiej i pietyzmu. Niektóre jego elementy pobożnościowe w 2. połowie XX wieku przyjęły się także poza protestantyzmem.

  W 1921 rozpoczęły się rozmowy zjednoczeniowe pomiędzy Związkiem Zborów Słowiańskich Baptystów a Związkiem Ewangelicznych Chrześcijan. W 1923 odbyła się w Brześciu konferencja zjednoczeniowa, na której wybrano Komitet Zjednoczenia. Baptyści byli reprezentowani przez 40 delegatów, ewangeliczni przez 44. Na czele Związku stanął Ludwik Szenderowski, przedstawiciel ewangelicznych chrześcijan. W 1924 do Związku przystąpiła „misja Fetlera”. Baptyści znaleźli się w mniejszości. Baptyści opuścili Związek we wrześniu 1925 roku. Przyczyną była stronniczość (zdaniem baptystów) prezesa Ludwika Szenderowskiego w kierowaniu Związkiem.

  Polska Rada Ekumeniczna (PRE) − organizacja ekumeniczna zrzeszająca polskie Kościoły protestanckie, starokatolickie i prawosławne; działająca od czasów II wojny światowej, zarejestrowana w 1946. PRE opowiada się za wolnością religijną.Gotfryd Fryderyk Alf (ur. 1831, zm. 1898) – pionier ruchu baptystycznego w Królestwie Kongresowym, niemiecki duchowny baptystyczny i przywódca powstającej denominacji tego wyznania w zaborze rosyjskim.

  Od 1908 działało baptystyczne seminarium teologiczne w Łodzi, które po przerwie związanej m.in. z I wojną światową wznowiło działalność w 1922 roku. Obok tego organizowano liczne kursy dokształcające oraz konferencje dla pracowników zborowych i misyjnych. Prowadzono działalność charytatywną. Baptyści byli jedynym ewangelikalnym ugrupowaniem posiadającym w Polsce własny szpital oraz dom sióstr w Łodzi. W 1923 otwarto drukarnię w Łodzi (oficyna „Kompas”), w której powstawała większość wielojęzycznej literatury baptystycznej rozpowszechnianej na terenie II Rzeczypospolitej i przemycanej także do ZSRR.

  Miesięcznik jest to czasopismo, które ukazuje się regularnie raz w miesiącu. Przeważnie miesięczniki poświęcone są jakiejś konkretnej problematyce, np. z zakresu sztuki, nauki, techniki, sportu, turystyki czy gier komputerowych, a także konkretnym regionom oraz problematyce politycznej i społecznej. Niektóre miesięczniki wydawane są też w formie poradników.II wojna światowa – największy konflikt zbrojny w historii świata, trwający od 1 września 1939 do 2 września 1945 roku (w Europie do 8 maja 1945), obejmujący zasięgiem działań wojennych prawie całą Europę, wschodnią i południowo-wschodnią Azję, północną Afrykę, część Bliskiego Wschodu i wszystkie oceany. Niektóre epizody wojny rozgrywały się nawet w Arktyce i Ameryce Północnej. Poza większością państw europejskich i ich koloniami, brały w niej udział państwa Ameryki Północnej i Ameryki Południowej oraz Azji. Głównymi stronami konfliktu były państwa Osi i państwa koalicji antyhitlerowskiej (alianci). W wojnie uczestniczyło 1,7 mld ludzi, w tym 110 mln z bronią. Według różnych szacunków zginęło w niej od 50 do 78 milionów ludzi.

  W 1925 obok licznych baptystycznych czasopism niemieckich zaczęto wydawać polskojęzyczny miesięcznik Słowo Prawdy, który pełnił rolę organu prasowego Związku Zborów Słowiańskich Baptystów w Polsce. Jego pierwszym redaktorem był Ludwik Miksa.

  W latach 30. w Brześciu baptyści zorganizowali sierociniec, prowadził go Łukasz Dziekuć-Malej. W 1937 zorganizowano w Narewce przytułek dla starców, kierowany przez Bronisława Spałka.

  W 1937 obie denominacje baptystyczne istniejące w Polsce, czyli Unia Zborów Baptystów Języka Niemieckiego w Polsce i Związek Zborów Słowiańskich Baptystów w Polsce, postanowiły utworzyć wspólny Kościół Ewangeliczno-Baptystyczny w Rzeczypospolitej Polskiej. Wspólnota ta obejmowała łącznie 31 242 wiernych. Nie doczekała się jednak uznania przez władze II Rzeczypospolitej.

  Światowy Związek Baptystyczny – międzynarodowa organizacja stanowiąca porozumienie krajowych kościołów, unii oraz związków baptystów z całego świata, powstała w 1905 r. Obecnie Związek zrzesza 210 baptystycznych denominacji z 47 milionami dorosłych wiernych w ponad 200 krajach świata.Słowianie – gałąź ludów indoeuropejskich posługujących się językami słowiańskimi, o wspólnym pochodzeniu, podobnych zwyczajach, obrzędach i wierzeniach. Zamieszkują Europę wschodnią, środkową i południową oraz pas północnej Azji od Uralu po Ocean Spokojny. Stanowią najliczniejszą grupę ludności indoeuropejskiej w Europie.

  W okresie międzywojennym baptyści prowadzili szeroko zakrojoną działalność wydawniczą. W latach 1919-1939 ukazywał się rosyjsko-języczny miesięcznik „Gost'” („Gość”). Ukazało się łącznie 247 jego numerów. W latach 1922-1939 wydawany był „Majak” („Latarnia Morska”). Wydano łącznie 203 numerów tego pisma. W latach 1923-1924 ukazywał się „Christijanin” („Chrześcijanin”). Ukazało się 11 numerów tego miesięcznika. W latach 1932-1935 ukazywał się miesięcznik „Jewangelska Wiera” („Wiara Ewangeliczna”). Ponadto w latach 1933-1939 ukazywał się miesięcznik „Swiet k proswieszczeniju” („Światło rozjaśniające”). Ukazało się łącznie 52 numerów tego pisma.

  Henryk Ryszard Tomaszewski (ur. 1 listopada 1948 w Olsztynie) – polski duchowny protestancki, historyk Kościoła, absolwent Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej.Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.

  Sytuacja prawna baptystów w okresie międzywojennym kształtowała się odmiennie w każdej z dzielnic porozbiorowych państwa. W dawnej dzielnicy pruskiej wyznanie to miało status religii uznanej. Gorsze położenie zachodziło na terenie b. Kongresówki i w dawnym zaborze austriackim.

  Okres okupacji hitlerowskiej i sowieckiej[]

  Wojna przyniosła baptystom w Polsce olbrzymie straty, tak pod względem liczby wiernych, których wielu zginęło w trakcie działań okupacyjnych i wojennych bądź znalazło się poza granicami, jak i w wymiarze materialnym. W okresie okupacji na terenie Generalnego Gubernatorstwa baptyści wraz z reprezentantami kilku innych wspólnot ewangelikalnych byli skupieni w zarejestrowanym w 1942 Związku Nieniemieckich Ewangelicko-Wolnokościelnych Zborów, na czele którego stał prezbiter Aleksander Kircun.

  Aleksander Kircun senior (1905-1989) – polski duchowny baptystyczny, w latach 1940-1945 prezes Związku Nieniemieckich Ewangelicko-Wolnokościelnych Zborów (baptyści), zaś w latach 1945-1968 prezes Naczelnej Rady Polskiego Kościoła Chrześcijan Baptystów. Był absolwentem baptystycznego seminarium teologicznego w Łodzi (studia w latach 1930-1932). W latach 1935-1939 pełnił funkcję prezesa Stowarzyszenia Chrześcijańskiej Młodzieży przy Związku Zborów Słowiańskich Baptystów (ZZSB). W 1937 r. został ordynowany na urząd prezbitera. W czerwcu 1939 r. wybrano go w skład Naczelnej Rady ZZSB. W 1940 r. objął funkcję drugiego kaznodziei zboru baptystycznego w Warszawie. W tym samym roku powierzono mu funkcję prezesa Związku Nieniemieckich Ewangelicko-Wolnokościelnych Zborów (baptyści). Po zakończeniu wojny, w maju 1945 r. został wybrany na funkcję nowo powstałego wielowyznaniowego Polskiego Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan Baptystów. Jednocześnie, aż do roku 1980, był pastorem zboru w Warszawie. W 1946 r. był jednym ze współzałożycieli Chrześcijańskiej Rady Ekumenicznej. Od 1947 r. wykładał przedmioty pastoralne w Seminarium Teologicznym Polskiego Kościoła Chrześcijan Baptystów w Malborku. W 1965 r. został wybrany na stanowisko jednego z wiceprezydentów Światowego Związku Baptystycznego. Był inicjatorem i koordynatorem budowy siedziby naczelnych władz Kościoła oraz zboru stołecznego przy ul. Waliców 25 w Warszawie. Przez wiele lat pełnił także funkcję prezbitera Okręgu Centralnego PKChB. Zmarł w Warszawie i został pochowany na cmentarzu ewangelicko-reformowanym w Warszawie.Protestantyzm – jedna z głównych gałęzi chrześcijaństwa, obok katolicyzmu i prawosławia, na którą składają się wyznania religijne powstałe na skutek ruchów reformacyjnych wewnątrz Kościoła rzymskokatolickiego rozpoczętych wystąpieniem Marcina Lutra w XVI wieku oraz ruchów przebudzeniowych w łonie macierzystych wyznań protestanckich w kolejnych stuleciach.

  Okres Polski Ludowej[]

  Po zakończeniu II wojny światowej ze względu na zmiany granic i deportację mniejszości niemieckiej pozostało w Polsce prawdopodobnie nie więcej niż tysiąc baptystów. Wiele zborów zanikło po wyjeździe baptystów niemieckojęzycznych. W stanie niemal nienaruszonym zachował się tylko region białostocki, który przejął funkcję centrum baptyzmu w powojennej Polsce. W 1946 Polski Kościół Chrześcijan Ewangelicznych Baptystów zyskał w Polsce uznanie prawne, w 1968 otrzymał zatwierdzenie swojego statutu.

  Słowo Prawdy – założony w 1925 r. miesięcznik chrześcijański o profilu ewangelikalnym, organ prasowy Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP. Od 2010 r. jego redaktorem naczelnym jest pastor Mateusz Wichary.Unia Zborów Baptystów Języka Niemieckiego w Polsce – istniejący w II Rzeczypospolitej związek religijny skupiający niemieckojęzycznych wyznawców baptyzmu.

  Przez cały okres Polski Ludowej Kościół stopniowo odbudowywał swój stan posiadania. Rosła liczba wiernych i zborów: w 1945 Kościół liczył 1 763 wiernych, a w 1989 była to wspólnota skupiająca 6 157 osób; w w 1953 istniały 64 zbory, a w 1989 było ich 129.

  Kościół prowadził znaczącą działalność wydawniczą w ramach Wydawnictwa „Słowo Prawdy”, w tym wydawał miesięcznik „Słowo Prawdy” – w 1972 nakład wynosił 3 500 egzemplarzy.

  Zygmunt Karel (ur. 1950) - duchowny ewangelikalny, pierwszy rektor założonego w 1990 r. Biblijnego Seminarium Teologicznego we Wrocławiu, przekształconego następnie w Ewangelikalną Wyższą Szkołę Teologiczną we Wrocławiu. Absolwent Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. W 2004 r. na podstawie rozprawy pt. Idea Kościoła w ujęciu katolickim i baptystycznym. Studium teologiczno-historyczne Rada Wydziału Teologicznego ChAT nadała mu stopień doktora nauk teologicznych. Przez wiele lat pastor zborów Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP. Jeden z czołowych twórców Unii Ewangelikalnej w Rzeczypospolitej Polskiej i duchowny tego związku wyznaniowego.Gustaw Cieślar (ur. 6 lipca 1957 w Brennej) – polski duchowny baptystyczny, w latach 2007-2013 przewodniczący Rady Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP. Absolwent Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Pełnił funkcje duszpasterskie w zborach baptystycznych w Krakowie, Gdańsku, Warszawie-Radości i w Szczecinie. W latach 1993-2005 był rektorem Wyższego Baptystycznego Seminarium Teologicznego w Warszawie-Radości. Od 1995-2004 był członkiem Rady Kościoła, w której w latach 1999-2003 zajmował stanowisko wiceprzewodniczącego i skarbnika Rady. W latach 2010-2013 był członkiem Komisji Wspólnej Przedstawicieli Rządu RP i Polskiej Rady Ekumenicznej. W 2013 r. ponownie został wybrany na urząd rektora WBST.

  W 1978 ważnym wydarzeniem była wizyta Billy Grahama.

  Ze względu na tranzytową pozycję Polski między Zachodem a ZSRR, Służba Bezpieczeństwa usiłowała inwigilować Kościół w celu powstrzymania przepływu literatury religijnej do Związku Radzieckiego i rozpracowania osób zajmujących się tego rodzaju przemytem. Wyróżniającymi się agentami na omawianym polu byli: „Marian”, „Kasprzak” i „Tomasz”. Agenci „Marian”, „Kasprzak”, „Tomasz” i „Stefan” pełnili ważne funkcje w Kościele i mieli za zadanie eliminować wszelkie antykomunistyczne tendencje, które mogłyby się pojawiać w działaniach baptystycznych organizacji na Zachodzie. Mieli oni kształtować w środowisku amerykańskich baptystów przychylne opinie o PRL. Henryk Ryszard Tomaszewski ocenił, że spośród baptystycznych działaczy okresu PRL-u niezłomną postawą wobec władz wykazali się: A. Kircun, Jan Mackiewicz, M. Stankiewicz, P. Dajludzionek i K. Wiazowski.

  Świętajno (niem. Altkirchen, do 1938 r. Schwentainen) – wieś w Polsce, położona w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie szczycieńskim, w gminie Świętajno, której jest siedzibą.Zdzisław Pawlik (ur. 13 września 1928 w Nowym Sączu - zm. 12 listopada 2010 w Pradze) – duchowny Polskiego Kościoła Chrześcijan Baptystów, działacz ekumeniczny, wieloletni sekretarz i dyrektor biura Polskiej Rady Ekumenicznej, działacz charytatywny, tłumacz literatury teologicznej.

  Czołowymi działaczami w okresie PRL byli: Krzysztof Bednarczyk, Piotr Dajludzionek, Zygmunt Karel, Aleksander Kircun, Alfred Władysław Kurzawa, Zdzisław Pawlik, Adam Piasecki, Stefan Rogaczewski, Andrzej Seweryn, Michał Stankiewicz, Konstanty Wiazowski.

  Okres III Rzeczypospolitej[]

  Kluczowym faktem w dziejach Kościoła po 1989 było uzyskanie pełniej wolności prowadzenia działalności religijnej i społecznej, co zostało zagwarantowane w Konstytucji RP z 1997. Kościół też mógł odzyskać część nieruchomości utraconych na skutek wojny i działań władz PRL. Jedyna uczelnia wyższa Kościoła Wyższe Baptystyczne Seminarium Teologiczne w Warszawie uzyskało w 1995 uprawnienie do nadawania ważnego w całym systemie szkolnictwa wyższego tytułu zawodowego licencjata teologii baptystycznej.

  Grzegorz Bednarczyk (ur. 1956) – polski duchowny baptystyczny, w latach 1995-1999 przewodniczący Rady Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP. Absolwent magisterskich studiów teologicznych w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. W 1995 r. na podstawie rozprawy pt. Kulturowo-społeczne uwarunkowania ewangelizacji na przykładzie Bielska-Białej napisanej pod kierunkiem ks. prof. Władysława Piwowarskiego uzyskał na Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie socjologii, specjalność: socjologia religii.Polska Rzeczpospolita Ludowa (PRL) – oficjalna nazwa państwa polskiego w latach 1952–1989. Uprzednio, w latach 1945–1952 ten sam organizm państwowy funkcjonował jako podmiot prawa międzynarodowego pod nazwą Rzeczpospolita Polska. Państwo to w okresie 1945-1989 propagandowo i kolokwialnie określane było jako Polska Ludowa.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Polska Ludowa – potoczna nazwa państwa polskiego w okresie rządów Polskiej Partii Robotniczej, a następnie Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i zależności od ZSRR w latach 1944-1989.
  Służba Bezpieczeństwa (SB) – organ bezpieczeństwa państwa działający w strukturach resortu spraw wewnętrznych, działający w PRL w latach 1956–1990, powołany m.in. do zapewniania porządku publicznego, bezpieczeństwa wewnątrz kraju, zdobywania informacji i kreowania pozytywnych dla interesu państwa zdarzeń na zewnątrz. W końcowej fazie swojego istnienia, w sierpniu 1989, SB zatrudniała 24,3 tys. funkcjonariuszy, którzy kontrolowali 90 tys. tajnych współpracowników. Oznacza to, że na jednego funkcjonariusza przypadało statystycznie 1564 obywateli, a TW stanowili 0,2 % ogółu ludności.
  Karol Władysław Strzelec (ur. 1869, zm. 1962 w Cleveland) – duchowny baptystyczny, wiodący inicjator Związku Zborów Słowiańskich Baptystów w Polsce i pierwszy prezes Zjednoczenia Ewangelicznych Chrześcijan i Baptystów w Polsce.
  Ludwik Miksa (ur. 10 lipca 1883 w Kętach, zm. 17 lipca 1956 w Nowym Jorku) – duchowny baptystyczny, prezes Związku Zborów Słowiańskich Baptystów w Polsce.
  Agenda (łac.) - zakład przedsiębiorstwa lub urzędu. Agenda jest wyodrębniona w strukturze jednostki macierzystej, jednak jej działanie podlega nadzorowi i kontroli organów zwierzchnich wobec niej, w przedsiębiorstwie czy urzędzie.
  Europejska Federacja Baptystyczna (ang. European Baptist Federation) – powstała w 1949 roku organizacja skupiająca kościoły i unie baptystyczne z krajów Europy i Bliskiego Wschodu. Federacja jest także jedną z sześciu regionalnych wspólnot Światowego Związku Baptystycznego.
  Krzysztof Bednarczyk (ur. 25 lipca 1925 w Rawie Ruskiej, zm. 6 sierpnia 1992 w Krakowie) – polski duchowny baptystyczny, historyk Kościoła, autor i tłumacz literatury teologicznej i religijnej, wydawca, prezbiter Okręgu Południowego Polskiego Kościoła Chrześcijan Baptystów (PKChB), członek władz naczelnych PKChB, działacz ekumeniczny.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.057 sek.