• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Kleryk - student

  Przeczytaj także...
  Encyklopedia PWN – encyklopedia internetowa, oferowana – bezpłatnie i bez konieczności uprzedniej rejestracji – przez Wydawnictwo Naukowe PWN. Encyklopedia zawiera około 122 tysiące haseł i 5 tysięcy ilustracji.Teologia (gr. θεος, theos, „Bóg”, + λογος, logos, „nauka”) – dyscyplina wiedzy posługująca się metodami filozoficznymi w wyjaśnianiu świata w jego relacji do Boga. Klasycznie uznawana za dziedzinę naukową, także w Polsce znajduje się na liście dziedzin naukowych, ustalonej przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów. Stanowi metodyczne studium prawd religijnych objawionych przez Boga, w myśl maksymy (łac.) fides quaerens intellectum – wiara szukająca zrozumienia. Współcześnie zasadność uznawania pytań o Boga za naukowe jest kwestionowana. Według części autorów teologia nie spełnia współczesnych wymagań stawianych nauce, chociażby poprzez brak weryfikowalności stawianych przez nią hipotez oraz oparcie na dogmatach jako punkcie wyjściowym swoich rozważań zamiast na metodzie naukowej, czy paradygmatach naukowych. Polemikę z tymi zarzutami przedstawił m.in. papież Benedykt XVI w Wykładzie ratyzbońskim.
  Lektor – chrześcijanin powołany do funkcji czytania Słowa Bożego w zgromadzeniu liturgicznym. W Kościele Katolickim odczytuje lekcje z Pisma Świętego (nie zaś Ewangelię); może w braku diakona czy też kantora zapowiadać wezwania modlitwy powszechnej, a także wykonać psalm responsoryjny. W czasie procesji na wejście, gdy nie ma diakona, może także wnieść Księgę Ewangelii (Ewangeliarz).
  Kleryk

  Kleryk (inaczej alumn) – student seminarium duchownego, przygotowujący się do pełnienia posługi duchownego.

  Katolicyzm[ | edytuj kod]

  W Kościele katolickim kleryk studiuje filozofię oraz teologię. Podczas trwania formacji seminaryjnej (niekiedy równoległej do formacji zakonnej) podlega rektorowi seminarium. Status, prawa i obowiązki kleryków reguluje Kodeks prawa kanonicznego, zwłaszcza w kanonach 232–264 oraz 1024–1052.

  Śluby zakonne (profesja zakonna) – w Kościele katolickim – zobowiązanie członka danej wspólnoty do przestrzegania rad ewangelicznych: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa (wobec przełożonych zakonnych oraz papieża).Towarzystwo Jezusowe, SJ (łac. Societas Iesu, SI), jezuici – męski papieski zakon apostolski Kościoła katolickiego, zatwierdzony przez papieża Pawła III 27 września 1540. Towarzystwo Jezusowe zostało założone w głównej mierze do walki z reformacją, by bronić i rozszerzać wiarę oraz naukę Kościoła katolickiego, przede wszystkim przez publiczne nauczanie, ćwiczenia duchowe, edukację i udzielanie sakramentów.

  W czasie formacji kleryk powinien otrzymać posługi lektora i akolity.

  W zależności od przynależności do rytu albo do zgromadzenia, formacja w seminarium może przebiegać w odmienny sposób, ale z zachowaniem podstawowych zasad zawartych w prawie kanonicznym. W zgromadzeniach zakonnych studia połączone są zazwyczaj z formacją zakonną i dlatego np. w Towarzystwie Jezusowym studia są wydłużone o kilka lat. Natomiast w zgromadzeniach tradycjonalistycznych (np. Bractwo Świętego Piotra) po przyjęciu tonsury kleryk wprowadzany jest kolejno w urzędy ostiariusza, lektora, egzorcysty, akolity oraz subdiakona zgodnie z zasadami z 1962 r.

  Wyższe Seminarium Teologiczne im. Jana Łaskiego w Warszawie – protestanckie seminarium teologiczne należące do Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego, budynek szkoły znajduje się przy ul. Słonecznej 12 B w Konstancinie-Jeziornie, zaś biura szkoły przy ul. Mokotowskiej 12 w Warszawie.Kościół Zielonoświątkowy w Rzeczypospolitej Polskiej – chrześcijański wolny Kościół protestancki o charakterze ewangelikalnym nurtu zielonoświątkowego; drugi, pod względem wielkości Kościół protestancki w Polsce (po Kościele Ewangelicko-Augsburskim w RP), posiadający ponad 23 tysięcy wiernych zrzeszonych w ramach 217 zborów; największy polski Kościół protestancki nurtu ewangelicznego; największa, choć nie jedyna, wspólnota zielonoświątkowców w Polsce, związana z pentekostalną tradycją amerykańskich Zborów Bożych i przyjmująca ustrój kongregacjonalno-synodalny. Kościół Zielonoświątkowy w RP jest członkiem Europejskiej Wspólnoty Zielonoświątkowej, Światowej Wspólnoty Zborów Bożych oraz Towarzystwa Biblijnego w Polsce. Organem prasowym Kościoła jest miesięcznik „Chrześcijanin”. Siedzibą władz Kościoła jest miasto stołeczne Warszawa. Podstawą prawną działalności Kościoła jest Ustawa o stosunku Państwa do Kościoła Zielonoświątkowego w Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 20 lutego 1997. Obecnym Przewodniczącym Naczelnej Rady Kościoła i Prezbiterem Naczelnym Kościoła jest bp dr Marek Kamiński.

  Po przyjęciu święceń diakonatu celibatariusz może nadal być klerykiem i kształcić się aż do przyjęcia święceń prezbiteratu, mimo że jest już duchownym. W zakonach warunkiem dopuszczenia do święceń diakonatu może być uprzednie złożenie ślubów wieczystych.

  W Polsce święcenia diakonatu zostają udzielone najczęściej na V roku studiów, natomiast prezbiteratu po VI roku. Klerycy zgodnie z miejscowym zwyczajem mają prawo lub obowiązek noszenia strojów duchownych.

  Codex Iuris canonici auctoritate Joannis Pauli PP. II promulgatus (pol. Kodeks prawa kanonicznego, skrót: CIC lub KPK) – podstawowy dokument ustawodawczy Kościoła katolickiego obrządku łacińskiego promulgowany 25 stycznia 1983 przez Jana Pawła II konstytucją apostolską Sacrae disciplinae leges. Wszedł w życie 27 listopada 1983 r. Zastąpił pio-benedyktyński kodeks prawa kanonicznego i liczne ustawy kościelne wydane po 1917.Posługa (łac. ministerium; dawniej święcenia niższe, w tradycji wschodniej chirotesja) – w chrześcijaństwie jest to urząd powierzany przez biskupa (rzadziej tez przez prezbitera) wiernemu, który ma pełnić określone zadania w Kościele (w liturgii i poza nią). W świadomości katolickiej posługi odróżnia się od święceń sakramentalnych (które udzielane są przez nałożenie rąk), podobnie, jak w Kościołach prawosławnych odróżnia się chirotesję od chirotonii. Ceremonia (obrzęd) wprowadzenia w posługę nazywa się obecnie ustanowieniem (łac. institutione).

  Protestantyzm[ | edytuj kod]

  W Polsce[ | edytuj kod]

  Kandydaci do stanu duchownego większości Kościołów (m.in. luteranie, reformowani, metodyści, baptyści, adwentyści, zielonoświątkowcy) studiują teologię w:

 • Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, Ewangelikalnej Wyższej Szkole Teologicznej we Wrocławiu, bądź we własnych seminariach, np.
 • adwentyści – Wyższa Szkoła Teologiczno-Humanistyczna im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej,
 • baptyści – Wyższe Baptystyczne Seminarium Teologiczne w Warszawie-Radości,
 • metodyści – Wyższe Seminarium Teologiczne im. Jana Łaskiego w Warszawie,
 • zielonoświątkowcy – Warszawskie Seminarium Teologiczne, po których często kontynuują naukę w ChAT.
 • Na co dzień klerycy wyznań protestanckich większości polskich kościołów protestanckich, w odróżnieniu od np. kleryków wyznania rzymskokatolickiego, nie noszą wyróżniającego ich stroju (sutanna, koloratka etc).

  Seminarium duchowne (z łac. szkółka roślin, od semen – nasienie, seminis – narybek, latorośl) – w Kościołach chrześcijańskich specjalny dom, w którym kandydaci do stanu duchownego odbywają intensywną formację teologiczną, moralną i naukową.Wyższa Szkoła Teologiczno-Społeczna (WSTS) – wyznaniowa jednowydziałowa zielonoświątkowa szkoła wyższa typu zawodowego, o charakterze kolegium biblijnego, kształtująca studentów w zakresie nauk teologiczno-pedagogicznych. Założona w 1968 roku, początkowo funkcjonowała pod nazwą Szkoły Biblijnej, następnie Warszawskiego Seminarium Teologicznego, a od października 2012 funkcjonuje pod obecną nazwą.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Uczelnie teologiczne w Polsce
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Władysław Kopaliński: Kleryk (pol.). Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych. [dostęp 2012-08-28].
  2. kleryk, [w:] Encyklopedia PWN [online] [dostęp 2012-08-28].
  3. Kan. 1035 KPK.
  4. Wyższa Szkoła Teologiczno-Humanistyczna
  5. Wyższe Baptystyczne Seminarium Teologiczne W Warszawie

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Codex Iuris canonici auctoritate Joannis Pauli PP. II promulgatus, Kodeks prawa kanonicznego.Przekład polski zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu. tekst dwujęzyczny, Edward Sztafrowski (tłumaczenie) i komisja naukowa pod redakcją Kazimierza Dynarskiego. Poznań: Pallottinum, 1984.
 • Kościół Ewangelicko-Augsburski w Rzeczypospolitej Polskiej – najstarszy i największy Kościół ewangelicki (protestancki) w Polsce, kościół luterański prawnie działający na terenie Polski, będący członkiem takich organizacji, jak Światowa Rada Kościołów, Światowa Federacja Luterańska, Konferencja Kościołów Europejskich, Polska Rada Ekumeniczna. Organem prasowym jest Zwiastun Ewangelicki. Zwierzchnikiem Kościoła jest bp Jerzy Samiec.Kościół katolicki – największa na świecie chrześcijańska wspólnota wyznaniowa, głosząca zasady wiary i życia określane mianem katolicyzmu. Kościół katolicki jest jednym z trzech głównych nurtów chrześcijaństwa, obok Cerkwi prawosławnej i Kościołów protestanckich.
  Warto wiedzieć że... beta

  Wyższa Szkoła Teologiczno-Humanistyczna im. Michała Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej (WSTH) (dawniej: Wyższe Seminarium Duchowne Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP, krócej: Wyższe Adwentystyczne Seminarium Duchowne WASD) – niepubliczna uczelnia wyższa należąca do Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, kształcąca studentów w zakresie nauk teologicznych i pedagogicznych oraz turystyki, zdrowia i mediów.
  Kościół Ewangelicko-Metodystyczny w Rzeczypospolitej Polskiej – chrześcijański kościół protestancki nurtu metodystycznego, prawnie działający na terenie Polski, będący członkiem Polskiej Rady Ekumenicznej. Organem prasowym wspólnoty jest "Pielgrzym Polski". Przy Kościele działa Szkoła Języka Angielskiego, podlegającą Radzie Kościoła. Szkoła ta używa nazwy własnej "English Language College". Zwierzchnikiem Kościoła jest ks. Andrzej Malicki.
  Egzorcysta – osoba sprawująca egzorcyzm, czyli liturgiczny obrzęd wypędzania złego ducha, bądź też niszczenia jego wpływów.
  Sakrament święceń, święcenia kapłańskie, kapłaństwo, święcenia – sakrament w Kościele katolickim, także Kościołach prawosławnych, anglikańskich i starokatolickich, który nadaje władzę uświęcania, tj. udzielania innych sakramentów.
  Ostiariusz - duchowny katolicki, który otrzymał pierwsze ze święceń niższych (kolejne to lektor, egzorcysta i akolita). W Starym Testamencie istnieli wyznaczeni stróże, którzy otwierali o świcie bramy świątyni, pilnowali do niej wchodzących. W pierwotnym Kościele wprowadzono taką posługę w miejscach gromadzenia się wyznawców Chrystusa. Czuwali oni, by na zgromadzenie nie przychodzili nieochrzczeni, w razie niebezpieczeństwa ostrzegali, a po homilii pilnowali opuszczenia budynku zborowego przez katechumenów oraz pokutników. Pełnili też funkcje posłów biskupich. Nałożono na nich również obowiązek dzwonienia na nabożeństwa.
  Uczelnie teologiczne w Polsce – polskie szkoły wyższe zarówno publiczne, niepubliczne jak i seminaria duchowne kształcące teologów.
  Rektor - osoba sprawująca funkcję przełożonego w niższym, bądź wyższym seminarium duchownym. Rektor powoływany jest najczęściej przez biskupa diecezjalnego.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.629 sek.