• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Klasyfikacja dziedzin i dyscyplin naukowych według OECD

  Przeczytaj także...
  Nauki przyrodnicze (w terminologii angielskiej zwane natural sciences) to mało precyzyjne określenie dziedzin nauki, które zajmują się badaniem różnych aspektów świata materialnego, ożywionego i nieożywionego, zazwyczaj z zastosowaniem aparatu matematycznego, jak również właściwej sobie metodologii.Biologia (z gr. βίος (bios) - życie i λόγος (logos) - słowo, nauka) – nauka przyrodnicza zajmująca się badaniem życia i organizmów żywych.
  Dziedzina nauki to trwale ukształtowana i wyodrębniona grupa dyscyplin naukowych, w ramach której nadawane są stopnie i tytuły naukowe.

  W 2004 Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) przyjęła systematykę nauk obejmującą sześć dziedzin nauki oraz jedną dziedzinę sztuki. Obecnie w Polsce trwają prace nad dostosowaniem polskiej klasyfikacji dziedzin i dyscyplin naukowych do klasyfikacji OECD.

  Informatyka – dyscyplina nauki zaliczana do nauk ścisłych oraz techniki zajmująca się przetwarzaniem informacji, w tym również technologiami przetwarzania informacji oraz technologiami wytwarzania systemów przetwarzających informację. Początkowo stanowiła część matematyki, później rozwinęła się do odrębnej dyscypliny – pozostaje jednak nadal w ścisłej relacji z matematyką, która dostarcza informatyce podstaw teoretycznych.Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (ang. Organization for Economic Co-operation and Development, OECD, fr. Organisation de Coopération et de Développement Economiques, OCDE) – organizacja międzynarodowa o profilu ekonomicznym skupiająca 34 wysoko rozwinięte i demokratyczne państwa. Utworzona na mocy Konwencji o Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju podpisanej przez 20 państw 14 grudnia 1960.
 • Nauki przyrodnicze (ang. natural sciences)
 • matematyka
 • informatyka
 • fizyka
 • chemia
 • nauki o Ziemi i środowisku
 • biologia
 • inne nauki przyrodnicze
 • Nauki inżynieryjne i techniczne (ang. engineering and technology)
 • inżynieria cywilna
 • elektrotechnika, elektronika, inżyniera informatyczna
 • inżynieria mechaniczna
 • inżynieria chemiczna
 • inżynieria materiałowa
 • inżynieria medyczna
 • inżynieria środowiskowa
 • biotechnologia środowiskowa
 • biotechnologia przemysłowa
 • nanotechnologia
 • inne nauki techniczne i inżynieryjne
 • Nauki medyczne i nauki o zdrowiu (ang. medical and health sciences)
 • medycyna podstawowa
 • medycyna kliniczna
 • nauki o zdrowiu
 • biotechnologia zdrowotna
 • inne nauki medyczne
 • Nauki rolnicze (ang. agricultural sciences)
 • rolnictwo, leśnictwo i rybołówstwo
 • nauka o zwierzętach i nabiale
 • nauki weterynaryjne
 • biotechnologia rolnicza
 • inne nauki rolnicze
 • Nauki społeczne (ang. social sciences)
 • psychologia
 • ekonomia i zarządzanie (ang. economics and business)
 • pedagogika
 • socjologia
 • prawo
 • politologia
 • geografia społeczna i ekonomiczna
 • media i komunikowanie
 • inne nauki społeczne
 • Nauki humanistyczne (ang. humanities)
 • historia i archeologia
 • językoznawstwo i literaturoznawstwo
 • filozofia, etyka i religioznawstwo
 • inne nauki humanistyczne
 • Sztuka (ang. art)
 • sztuki plastyczne
 • muzyka
 • historia sztuki
 • Przypisy

  Linki zewnętrzne[]

 • http://web.archive.org/web/20111015195401/http://nauka-polska.pl/download/klasyfikacje_cdh/klasyfikacja_dziedzin_nauki_i_techniki.pdf
 • Chemia (grec. χημεία – chemeia) – nauka badająca naturę i właściwości substancji, a zwłaszcza przemiany zachodzące pomiędzy nimi. Współcześnie wiadomo, że przemiany substancji wynikają z praw, według których atomy łączą się poprzez wiązania chemiczne w mniej lub bardziej trwałe związki chemiczne, a także praw według których wiązania pękają i tworzą się ponownie prowadząc do przemian jednych związków w drugie co jest nazywane reakcjami chemicznymi. Chemia zajmuje się także rozmaitymi właściwościami substancji wynikającymi bezpośrednio z ich budowy atomowej.Fizyka (z stgr. φύσις physis – "natura") – nauka przyrodnicza zajmująca się badaniem właściwości i przemian materii i energii oraz oddziaływań między nimi. Do opisu zjawisk fizycznych używają wielkości fizycznych, wyrażonych za pomocą pojęć matematycznych, takich jak liczba, wektor, tensor. Tworząc hipotezy i teorie fizyki, budują relacje pomiędzy wielkościami fizycznymi.



  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Matematyka (z łac. mathematicus, od gr. μαθηματικός mathēmatikós, od μαθηματ-, μαθημα mathēmat-, mathēma, „nauka, lekcja, poznanie”, od μανθάνειν manthánein, „uczyć się, dowiedzieć”; prawd. spokr. z goc. mundon, „baczyć, uważać”) – nauka dostarczająca narzędzi do otrzymywania ścisłych wniosków z przyjętych założeń, zatem dotycząca prawidłowości rozumowania. Ponieważ ścisłe założenia mogą dotyczyć najróżniejszych dziedzin myśli ludzkiej, a muszą być czynione w naukach ścisłych, technice a nawet w naukach humanistycznych, zakres matematyki jest szeroki i stale się powiększa.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.274 sek.