• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Klasyfikacja dziedzin i dyscyplin naukowych w Polsce  Podstrony: [1] 2 [3]
  Przeczytaj także...
  Nauki ekonomiczne – jedna z dziedzin naukowych w Polsce zgodnie z Uchwałą Centralnej Komisji do spraw Stopnii i Tytułów z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie określania dziedzin nauki i dziedzin sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych (M.P. z 2003 r. Nr 40, poz. 586).Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym – polska ustawa, uchwalona przez Sejm, regulująca kwestie prawne związane ze szkolnictwem wyższym.
  Obecna systematyka obszarów, dziedzin i dyscyplin naukowych (od 1 października 2011 r.)[]

  1. obszar nauk humanistycznych

 • dziedzina nauk humanistycznych
 • archeologia
 • bibliologia i informatologia
 • etnologia
 • filozofia
 • historia
 • historia sztuki
 • językoznawstwo
 • kulturoznawstwo
 • literaturoznawstwo
 • nauki o rodzinie
 • nauki o sztuce
 • nauki o zarządzaniu
 • religioznawstwo
 • dziedzina nauk teologicznych
 • 2. obszar nauk społecznych

 • dziedzina nauk społecznych
 • nauki o bezpieczeństwie
 • nauki o obronności
 • nauki o mediach
 • nauki o polityce
 • nauki o polityce publicznej
 • nauki o poznaniu i komunikacji społecznej
 • pedagogika
 • psychologia
 • socjologia
 • dziedzina nauk ekonomicznych
 • ekonomia
 • finanse
 • nauki o zarządzaniu
 • towaroznawstwo
 • dziedzina nauk prawnych
 • nauki o administracji
 • prawo
 • prawo kanoniczne
 • 3. obszar nauk ścisłych

  Rybactwo – (gospodarka rybacka) – zespół planowanych i skoordynowanych czynności mających na celu racjonalne gospodarowanie organizmami wodnymi w myśl zasad ekonomii i zgodnie z założeniami ochrony przyrody. Pojęcie to obejmuje: 1. rybołówstwoLiteraturoznawstwo (także: nauka o literaturze, wiedza o literaturze) – dyscyplina humanistyczna, której przedmiotem zainteresowania jest literatura, a przede wszystkim analiza poszczególnych utworów literackich oraz rekonstruowanie historycznoliterackich procesów. W obrębie literaturoznawstwa formułuje się także ogólne teorie oraz metodologie badań literackich.
 • dziedzina nauk matematycznych
 • matematyka
 • informatyka
 • dziedzina nauk fizycznych
 • astronomia
 • biofizyka
 • fizyka
 • geofizyka
 • dziedzina nauk chemicznych
 • biochemia
 • biotechnologia
 • chemia
 • ochrona środowiska
 • technologia chemiczna
 • 4. obszar nauk przyrodniczych

 • dziedzina nauk biologicznych
 • biochemia
 • biofizyka
 • biologia
 • biotechnologia
 • ekologia
 • mikrobiologia
 • ochrona środowiska
 • dziedzina nauk o Ziemi
 • geofizyka
 • geografia
 • geologia
 • oceanologia
 • 5. obszar nauk technicznych

 • dziedzina nauk technicznych
 • architektura i urbanistyka
 • automatyka i robotyka
 • biocybernetyka i inżynieria biomedyczna
 • biotechnologia
 • budowa i eksploatacja maszyn
 • budownictwo
 • elektronika
 • elektrotechnika
 • energetyka
 • geodezja i kartografia
 • górnictwo i geologia inżynierska
 • informatyka
 • inżynieria chemiczna
 • inżynieria materiałowa
 • inżynieria produkcji
 • inżynieria rolnicza
 • inżynieria środowiska
 • mechanika
 • metalurgia
 • technologia chemiczna
 • telekomunikacja
 • transport
 • włókiennictwo
 • 6. obszar nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych

  Pedagogika – zespół nauk o wychowaniu, istocie, celach, treściach, metodach, środkach i formach organizacji procesów wychowawczych. Pedagogika jako nauka o edukacji (nauczaniu i kształceniu), należy do nauk społecznych (humanistycznych) i zajmuje się rozwojem i zmianami mechanizmów wychowania oraz uczenia się, przez całe życie człowieka.Prawo kanoniczne – w Kościołach chrześcijańskich różnych tradycji system norm prawnych określających funkcjonowanie poszczególnych Kościołów, prawa i obowiązki poszczególnych członków (duchownych i świeckich), sposób zarządzania Kościołem, jego strukturę, przestępstwa i kary za nie oraz elementarne przepisy liturgiczne.
 • dziedzina nauk rolniczych
 • agronomia
 • biotechnologia
 • inżynieria rolnicza
 • kształtowanie środowiska
 • ogrodnictwo
 • rybactwo
 • technologia żywności i żywienia
 • zootechnika
 • dziedzina nauk leśnych
 • drzewnictwo
 • leśnictwo
 • dziedzina nauk weterynaryjnych
 • 7. obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu

 • dziedzina nauk medycznych
 • biologia medyczna
 • medycyna
 • stomatologia
 • dziedzina nauk farmaceutycznych
 • dziedzina nauk o zdrowiu
 • dziedzina nauk o kulturze fizycznej
 • 8. obszar sztuki

  Medycyna (łac. medicina „sztuka lekarska”) – nauka empiryczna (oparta na doświadczeniu) obejmująca całość wiedzy o zdrowiu i chorobach człowieka oraz sposobach ich zapobiegania, oraz ich leczenia. Medycyna weterynaryjna rozszerza zakres zainteresowań medycyny na stan zdrowia zwierząt. Za prekursora medycyny starożytnej uważa się Hipokratesa, a nowożytnej Paracelsusa. W czasach najnowszych wprowadza się zasady medycyny opartej na faktach.Biologia (z gr. βίος (bios) - życie i λόγος (logos) - słowo, nauka) – nauka przyrodnicza zajmująca się badaniem życia i organizmów żywych.
 • dziedzina sztuk filmowych
 • dziedzina sztuk muzycznych
 • dyrygentura
 • instrumentalistyka
 • kompozycja i teoria muzyki
 • reżyseria dźwięku
 • rytmika i taniec
 • wokalistyka
 • dziedzina sztuk plastycznych
 • sztuki piękne
 • sztuki projektowe
 • konserwacja i restauracja dzieł sztuki
 • dziedzina sztuk teatralnych
 • Historyczna systematyka dziedzin i dyscyplin naukowych w Polsce, w latach 2005-2011[]

  Zgodnie z Uchwałą Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 24 października 2005 roku w sprawie określenia dziedzin nauki i dziedzin sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych (M.P. 2005 nr 79 poz. 1120), Uchwałą Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 10 grudnia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia dziedzin nauki i dziedzin sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych (M.P. 2008 nr 97 poz. 843) oraz Uchwałą Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 28 stycznia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia dziedzin nauki i dziedzin sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych (M.P. 2011 nr 14 poz. 149), dziedzinami nauki i dziedzinami sztuki oraz wchodzącymi w ich skład dyscyplinami naukowymi i artystycznymi są:

  Finanse – ogół procesów związanych z gromadzeniem, rozporządzaniem i wydawaniem pieniądza oraz jego surogatów. Gromadzenie może następować w postaci bezzwrotnej lub zwrotnej (pożyczka). Wydatkowanie pieniądza może dokonywać się w formie transferu lub w postaci realizacji swojego prawa do produktu czy usługi.Energetyka – dział nauki i techniki, a także gałąź przemysłu, które zajmują się przetwarzaniem dostępnych form energii na postać łatwą do wykorzystania przy zasilaniu wszelkich procesów przemysłowych, a także napędzaniu maszyn i urządzeń używanych w życiu codziennym.


  Podstrony: [1] 2 [3]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Elektrotechnika (inżynieria elektryczna) - dziedzina techniki i nauki, która zajmuje się zagadnieniami związanymi z wytwarzaniem, przetwarzaniem (przekształcaniem), przesyłaniem, rozdziałem, magazynowaniem i użytkowaniem energii elektrycznej.
  Psychologia (od stgr. ψυχή Psyche = dusza, i λόγος logos = słowo, myśl, rozumowanie) – nauka badająca mechanizmy i prawa rządzące psychiką oraz zachowaniami człowieka. Psychologia bada również wpływ zjawisk psychicznych na interakcje międzyludzkie oraz interakcję z otoczeniem. Psychologia jako nauka dotyczy ludzi, ale mówi się również o psychologii zwierząt (czyli zoopsychologii), chociaż zachowaniem się zwierząt zajmuje się także dziedzina biologii – etologia.
  Etnologia – jedna z dyscyplin, obok etnografii, antropologii kulturowej i antropologii społecznej, wchodzących w zakres antropologii - nauki o człowieku i jego kulturze. Powyższe terminy często traktowane są jako synonimy tej samej dziedziny badań. Etnologia jest terminem używanym przez przedstawicieli europejskiej i kontynentalnej nauki o człowieku i odpowiada niemieckiemu terminowi Völkerkunde (badania ludów pierwotnych). Etnologia klasyfikuje ludy na podstawie cech środowiskowych i kulturowych oraz opisuje poszczególne kultury.
  Ekonomia – nauka społeczna analizująca oraz opisująca produkcję, dystrybucję oraz konsumpcję dóbr. Słowo „ekonomia” wywodzi się z języka greckiego i tłumaczy się jako oikos, co znaczy dom i nomos, czyli prawo, reguła. Starożytni Grecy stosowali tę definicję do określania efektywnych zasad funkcjonowania gospodarstwa domowego.
  Nauki prawne – zbiór nauk społecznych zawierających elementy nauk humanistycznych i nauk ścisłych, zajmujących się prawem.
  Inżynieria produkcji – dyscyplina inżynieryjna zajmująca się zasadami projektowania wyrobów i procesów, jak również podstawami sterowania, eksploatacji, organizacji i zarządzania procesami wytwarzania.
  Farmacja (nauki farmaceutyczne) – nauka o lekach, także ogólna nazwa wszystkich kierunków studiów farmaceutycznych. Nazwa pochodzi ze starożytnego egipskiego: ph-ar-maki znaczącego kto zapewnia bezpieczeństwo .

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.017 sek.