• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Klasa ochronności

  Przeczytaj także...
  Urządzenia elektryczne to urządzenia niskiego napięcia o mocach znamionowych rzędu do kilku kilowatów, wchodzące w skład instalacji elektrycznych w obiektach nieprzemysłowych i przemysłowych, a także urządzenia oraz instalacje teletechniczne i elektroniczne, przyrządy i obwody pomiarowe, sygnalizacje, sterowania, monitorowania i inne.Izolacja wzmocniona – środek ochrony przeciwporażeniowej w formie izolacji pojedynczej zastosowanej do części czynnych, która zapewnia stopień ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym, równoważna izolacji podwójnej. Stosowana jest w urządzeniach II klasy ochronności.
  Przewód ochronno-neutralny PEN (ang. PEN conductor) - przewód łączący funkcje przewodu ochronnego uziemiającego (PE) oraz przewodu neutralnego N. Przewód ten stosowany jest w układach sieciowych TNC i TN-C-S.

  Klasa ochronności – umowne oznaczenie cech urządzeń elektrycznych i elektrotechnicznych z punktu widzenia ochrony przeciwporażeniowej. Wyróżniamy cztery klasy ochronności: 0, I, II i III.

  Klasa 0[]

  Urządzenia klasy 0 mają zapewnioną jedynie ochronę przed dotykiem bezpośrednim (ochrona podstawowa), którą zapewnia izolacja podstawowa. W przypadku uszkodzenia izolacji ochroną przeciwporażeniową powinno zapewnić umieszczenie urządzenia poza zasięgiem ręki oraz izolowanie stanowiska. W Polsce urządzenia tej klasy dopuszcza się do użytkowania w przypadku braku jednoczesnego kontaktu człowieka z urządzeniem oraz potencjałem ziemi. W przypadku klasy 0 nie stosuje się żadnych oznaczeń.

  Napięcie dotykowe - napięcie między dwoma punktami jednocześnie dostępnymi nie należącymi do obwodu elektrycznego, które może dotknąć dwiema częściami ciała, np. dwiema rękami lub ręką i stopą.Izolacja dodatkowa – izolacja stosowana dodatkowo, oprócz izolacji podstawowej, jako środek ochrony przeciwporażeniowej w razie uszkodzenia izolacji podstawowej. Izolacja dodatkowa powinna być skonstruowana tak, aby wytrzymywała takie same narażenia, jakie są określone dla izolacji podstawowej.

  Klasa I[]

  Symbol, którym oznacza się zacisk ochronny w urządzeniach I klasy ochronności

  Urządzenia klasy I posiadają izolację podstawową, która zapewnia ochronę przed dotykiem bezpośrednim. Ponadto w celu zapewnienia ochrony przed dotykiem pośrednim (ochrona przy zakłóceniu lub ochrona dodatkowa) stosuje się przyłączenie do zacisku ochronnego urządzenia, przewodu ochronnego (PE) lub przewodu ochronno-neutralnego (PEN). Dzięki temu osiąga się:

  Henryk Markiewicz (ur. 13 listopada 1906 w Spale Podolskiej, zm. 2 stycznia 1987) – inżynier, profesor Politechniki Gdańskiej, organizator i kierownik Katedry Elektrotechniki Okrętowej oraz Zakładu Elektrotechniki Morskiej.Krzysztof Majka (ur. 1 października 1936 w Wadowicach) – profesor, polski specjalista z dziedziny energetyki oraz elektrotechniki. Dziekan Wydziału Elektrycznego Politechniki Lubelskiej w latach 1993-1996.
 • ochronę przez samoczynne wyłączenie zasilania przez zastosowanie odpowiednich urządzeń
 • ograniczenie napięć dotykowych do poziomów nieprzekraczających wartości napięcia dotykowego bezpiecznego (UL) ustalonego dla danych warunków środowiskowych.
 • Zacisk ochronny oznacza się odpowiednim symbolem.

  Język polski (polszczyzna) – język naturalny należący do grupy zachodniosłowiańskich (do których należą również czeski, słowacki, kaszubski, dolnołużycki, górnołużycki i wymarły połabski), stanowiących część rodziny indoeuropejskiej.Przewód ochronny PE (ang. protective conductor) - uziemiony przewód niepodlegający obciążeniu prądami roboczymi, z którym łączy się części przewodzące dostępne i który stanowi element ochronny przez samoczynne wyłączenie zasilania. Przewód ochronny łączący zacisk ochronny PE z uziomem, nie będący przewodem linii nazywany jest przewodem uziemiającym.

  Klasa II[]

  Symbol, którym oznacza się urządzenia II klasy ochronności z izolacją podwójną

  Urządzenia klasy II charakteryzują się zastosowaniem izolacji wzmocnionej, która zapewnia zarówno ochronę przed dotykiem bezpośrednim, jak i pośrednim. Innym sposobem zapewnienia ochrony przeciwporażeniowej w urządzeniach II klasy ochronności jest zastosowanie izolacji podstawowej oraz dodatkowej. Ponieważ zastosowana jest izolacja wzmocniona lub dodatkowa, to nie jest konieczne połączenie obudowy urządzenia z przewodem ochronnym uziemiającym, i można zasilać urządzenia tej klasy np. przez kable dwużyłowe ze złączami IEC C7 (tzw. "ósemka"). Urządzenia II klasy ochronności oznaczane są, np. na tabliczce znamionowej, odpowiednim symbolem (tzw. kwadrat w kwadracie).

  Ochroną przeciwporażeniową nazywa się cykl działań oraz instalacji mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa człowieka podczas pracy z urządzeniami zasilanymi elektrycznie. Szereg działań w niej zawartych dzielimy na dwie główne grupy, tj.:Samoczynne szybkie wyłączanie zasilania (s.w.z.) - spowodowanie przerwy w jednym lub większej liczbie przewodów linii, w wyniku samoczynnego zadziałania urządzenia ochronnego w przypadku uszkodzenia.

  Klasa III[]

  Symbol III klasy ochronności

  W urządzeniach klasy III ochronę przeciwporażeniową zapewnia się przez zasilanie napięciem bardzo niskim (ELV) o wartości nieprzekraczającej dopuszczalnego napięcia dotykowego bezpiecznego (UL) dla danych warunków środowiskowych. Urządzenia tej klasy oznacza się odpowiednim symbolem.

  Izolowanie stanowiska - forma ochrony przeciwporażeniowej wchodząca w skład ochrona przed dotykiem pośrednim (ochrona dodatkowa). Polega ona na pokryci stanowiska pracy warstwą z materiału izolacyjnego. W otoczeniu miejsca pracy nie mogą znajdować się przedmioty będącymi dostępnymi przewodzącymi częściami obcymi. Na stanowisku izolowanym można zastosować nieuziemione połączenia wyrównawcze. Stanowisko izolowane musi spełniać warunki: części przewodzące dostępne w odległości mniejszej niż 2 metry muszą być oddzielone przeszkodą ochronną; podłoga i ściany są tak izolowane, że w każdym punkcie rezystancja izolacji jest większa od 50 kΩ dla napięcia do 500 volt i 100 kΩ dla napięcia do 1000 V.Izolacja części czynnych (izolacja podstawowa, izolacja robocza) – środek ochrony od porażeń. Jeden z środków ochrony przed dotykiem bezpośrednim (ochrona podstawowa).

  Przypisy

  1. Krzysztof Majka: Ochrona przeciwporażeniowa w urządzeniach elektroenergetycznych niskiego napięcia. Wyd. II, poprawione. Lublin: Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2003, s. 19. ISBN 83-89246-80-5. (pol.)
  2. Krzysztof Majka: Ochrona przeciwporażeniowa w urządzeniach elektroenergetycznych niskiego napięcia. Wyd. II, poprawione. Lublin: Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2003, s. 20. ISBN 83-89246-80-5. (pol.)
  3. Henryk Markiewicz: Instalacje elektryczne. Wyd. szóste. Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2005, s. 28-30. ISBN 83-204-3072-0. (pol.)
  (window.RLQ=window.RLQ||).push(function(){mw.log.warn("Gadget \"edit-summary-warning\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"wikibugs\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"ReferenceTooltips\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"main-page\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");});
  Zasięg ręki – w tematyce ochrony przeciwporażeniowej jest to przestrzeń dostępna dla dotyku zawarta pomiędzy dowolnym punktem powierzchni, gdzie człowiek zwykle stoi lub porusza się, a granicą, którą może człowiek dosięgnąć ręką w dowolnym kierunku bez użycia innych przedmiotów.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama