Klany szkockie

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Rozmieszczenie klanów szkockich

Klany szkockie – grupy spokrewnionych ze sobą Szkotów, tworzących jedną z lepiej zachowanych struktur klanowych w Europie. Jako zasadnicza forma organizacji społecznej przetrwały klany w Wyżynnej Szkocji (Highlands) do połowy XVIII wieku. Stanowiły jedną z głównych grup oporu przeciw zjednoczeniu z Anglią i angielskiej dominacji. Stąd wszystkie góralskie klany (z wyjątkiem klanu Campbell) popierały prawowitą szkocką dynastię Stuartów, masowo biorąc udział w szkockich powstaniach m.in. w 1715 i 1745. Polityka angielskich najeźdźców próbujących zniszczyć strukturę klanową przyczyniła się paradoksalnie do jej umocnienia, a renesans szkockiej kultury narodowej na początku XIX wieku pozwolił przetrwać klanom do współczesności.

Zawołanie bojowe klanów szkockich in. War Cry (ang – slogan z gael sluagh-ghairm ,wym.slogorn) – krótkie hasło identyfikujące i zwołujące członków klanu, głównie na polu bitwy.Powstania szkockie – narodowowyzwoleńcze powstania wzniecane przez jakobickich zwolenników legitymistycznej dynastii Stuartów.

Klany szkockie nie są jednolite. Obok wielkich klanów, grupujących mniejsze klany, rody i rodziny złączone jedynie legendarnym pochodzeniem od wspólnego przodka (Klan Chattan, Klan Alpin, Klan Donald), istnieją mniejsze klany, będące w zasadzie rodami (Colquhoun, Graham, Buchanan).

Primogenitura (z łac.: primus – pierwszy; gens lub genus – ród), inaczej pierworództwo (prawo pierworództwa) – prawo pierwszeństwa dziedziczenia tronu przysługujące najstarszemu synowi lub najstarszemu potomkowi w linii prostej. Stosowane było w feudalizmie przy następstwie tronu i w dziedziczeniu. Pozwala na zachowanie niepodzielności dóbr szlacheckich.Heraldyka – jedna z nauk pomocniczych historii, zajmuje się badaniem rozwoju i znaczenia oraz zasadami kształtowania się herbów. Wywodzi się od słowa herold – oznaczającego urzędnika dworskiego, wywołującego nazwiska rycerzy biorących udział w turniejach. W innych językach europejskich nazywana jest podobnie (ang. heraldry, franc. heraldique , niem. Heraldik) lub słowami pochodzącymi od nazwy herb (niem. Wappenkunde).

Społeczność klanowa dzieli się zwykle na trzy grupy – ród naczelnika, członków klanu o tym samym nazwisku co naczelnik, zachowujących tradycje wspólnego, często legendarnego pochodzenia i tzw. ludzi złączonych – dawnych mieszkańców ziem zajętych przez klan, członków dawnych podbitych klanów, noszących różne nazwiska, ale uznawanych za współklanowców. Anglicy próbowali odnieść stosunki klanowe do swoich układów społecznych, traktowali wodzów klanu jak posiadaczy ziemskich, drugą grupę jak dzierżawców, a trzecią jak poddzierżawców. Nie było to ścisłe odniesienie, ponieważ tradycyjnie wódz nie był właścicielem ziemi klanu, lecz tylko jej głównym zarządcą i dyspozytorem.

MacKintosh (Mackintosh, McKintosh, MacIntosh) – szkocki klan góralski, wraz z klanem Macpherson i kilkoma mniejszymi klanami tworzyli federację klanów zwaną klanem Chattan. Nazwisko Mackintosh (gael. – Mac-an-Toiseach – syn wodza). Według klanowej tradycji pierwszy wódz Mackintoshów pochodził z rodu Shaw i był młodszym synem Duncana MacDuff, hrabiego Fife z rodu władców Dalriady.Klan – grupa ludzi, którzy wywodzą swe pochodzenie od wspólnego przodka, mają często ten sam totem i wykonują razem wiele zadań. Każda z nich posiada nazwę, swe kolektywne poczucie jedności, zwykle specjalny mit określający jej charakter. Klan jest często poddziałem plemienia opartym na zasadzie dwudzielności, gdzie mamy dwa, cztery lub osiem klanów. Większość ludów posiada jednak nieparzystą liczbę klanów. Ten podział łączy się zazwyczaj z zakazem zawierania małżeństw w obrębie własnego klanu (egzogamia).

Niektóre klany kultywują tradycję sprzed zasiedlenia królestwa Dal Riady i mają swoje irlandzkie gałęzie (Klan Donald, Kennedy, Neill). Moda na szkocką tradycję doprowadziła do tworzenia klanów z rodów, które nigdy nie funkcjonowały w klanowej strukturze społecznej, także na Nizinach Szkockich (Lowlands). Obecnie istnieje w Szkocji ponad 50 organizacji używających nazwy klan.

Dalriada (Dál Riata) - królestwo celtyckie (szkockie) rozciągające się na wybrzeżach Irlandii i dzisiejszej Szkocji, a właściwie Hebrydów Wewnętrznych i Argyll. Istniało już w V w n.e., pierwotnie jako podkrólestwo irlandzkie należące do królestwa Ulaid, a następnie rozprzestrzeniło się na Argyll i Hebrydy Wewnętrzne. Do Dalriady należała wyspa Iona. Dalriada walczyła z Piktami i Nortumbrią, a od VIII wieku broniła się też przed wikingami. Od najazdu Normanów na Irlandię (IX w n.e.) irlandzka część królestwa utraciła znaczenie, natomiast część szkocka rozwijała się, by w 843 roku, połączyć się (za sprawą króla Kennetha I) z Piktami tworząc królestwo Alby i dać podwaliny dzisiejszej Szkocji.Klan Macpherson (MacPherson, McPherson) - szkocki klan góralski, wraz z klanem Mackintosh i kilkoma mniejszymi klanami tworzyli federację klanów zwaną klanem Chattan.

Zewnętrznymi wyróżnikami przynależności klanowej były – i są nadal przy uroczystych okazjach – tartan, zawołanie, godło i marsz klanowy, grany na dudach szkockich. Tradycyjnie członków klanu wiąże przywiązanie i szacunek do rodu naczelnika klanu. Z klejnotu jego herbu pochodzi najczęściej godło klanu. Funkcja ta jest dziedziczna z prawem primogenitury. Dawniej naczelnicy byli często wybierani, ale w obrębie jednego, wodzowskiego rodu. Na skutek budowania struktury feudalnej w oparciu o strukturę klanową przez królów szkockich większość naczelników klanów posiada jednocześnie tytuły arystokratyczne (m.in. książęta Argyll w klanie Campbell, książęta Montrose w klanie Graham, baron Slate w klanie Macdonald) lub jest lokalnymi posiadaczami ziemskimi (laird). Naczelnicy klanów nieposiadający tytułów arystokratycznych nazywani są tradycyjnie według schematu MacX of MacX (MacDonald of MacDonald, Murray of Murray itp.) lub MacX of that Ilk (np. Macgregor of that Ilk, Cameron of that Ilk).

Lista klanów szkockich – lista zawiera prócz faktycznych klanów – w większości góralskich, także nazwiska wielkich rodów i rodzin, głównie z nizin (Lowlands), które przyjęły współcześnie tradycyjne formy i atrybuty klanowe. Renesans szkockiego poczucia tożsamości narodowej i atrakcyjność zewnętrznych atrybutów klanowych sprawiają, że powstają wciąż nowe, wzorowane na klanach, organizacje rodzinne. Rejestrowane są nowe wzory tartanów. Wiele mniejszych rodów czy nawet poszczególnych rodzin, bez większego znaczenia historycznego ma zarejestrowane w szkockiej heroldii swoje tartany, godła czy herby. Dlatego ta lista nie jest kompletna, zawiera najważniejsze klany i rody. Niektóre wymienione klany były pierwotnie gałęziami wielkich klanów, z czasem uzyskały samodzielność, zazwyczaj zachowując tradycje dawnej przynależności.Tartan – tkanina, zwykle z wełny owczej, o kraciastym wzorze utworzonym z krzyżujących się różnej szerokości i barwy pasów przebiegających w takim samym porządku zarówno wzdłuż osnowy, jak i wątku. W klasycznej szkockiej kracie zespół pasków zostaje w sposób lustrzany odwzorowany w pionie i poziomie. W niektórych szkockich kratach (np. tartanie Jukonu) zamiast lustrzanego odbicia stosuje się zwykłe kopiowanie, lub (w kracie zwanej American with eagle) wprowadza się dodatkowe prążki burzące symetrię. Jest to najbardziej charakterystyczny wizualny wyróżnik identyfikujący, wraz z godłem (Badge), zawołaniem wojennym i marszem klanowym przynależność do konkretnego klanu szkockiego.

Tradycyjne nazwy niektórych starych klanów nie zawsze są tożsame z nazwiskiem, np. klan Mackayów nazywany jest klanem Morgan, klan Robertsonów – klanem Struan, federacja klanów Macphersonów i Mackintoshówklanem Chattan.

Zobacz też[ | edytuj kod]

 • zawołanie bojowe klanów szkockich
 • lista klanów szkockich
 • lista tartanów
 • Armigerous clan
 • Literatura[ | edytuj kod]

 • R.W. Munro: L’Ecosse des clans et de tartans, Paris 1978
 • Stanisław Grzybowski: Pretendenci i górale. Z dziejów unii szkocko-angielskiej. Wydawn.Wiedza Powszechna, Warszawa 1971
 • Warto wiedzieć że... beta

  Szkoci (ang. i scots Scots, gael. Albannaich) – naród celtycki zamieszkujący Szkocję i Irlandię Północną. Mówią językami: angielskim (70% ludności), szkockim lallans (30% ludności) i celtyckim językiem gaelickim (1% ludności, głównie wyspy Hebrydy); te dwa ostatnie języki są stopniowo wypierane przez język angielski.
  Armigerous clan – określenie klanu szkockiego zarejestrowanego w Court of Lord Lyon, lecz niemającego wodza, który byłby uznany przez Court of Lord Lyon.

  Reklama