• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Kazimierz Korzan

  Przeczytaj także...
  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (KUL, łac. Catholica Universitas Lublinensis Ioannis Pauli II) – niepubliczny katolicki uniwersytet mieszczący się w Lublinie, posiadający pełne prawa uczelni publicznej i finansowany z budżetu państwa na zasadach uczelni publicznych. Założony w 1918, do 1928 pod nazwą Uniwersytet Lubelski, od 16 października 2005, na podstawie uchwały Senatu zatwierdzonej przez Episkopat Polski, uczelnia zmieniła nazwę na Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. W 1938 roku KUL uzyskał prawo do nadawania stopni naukowych.Profesor zwyczajny (skrót: prof. zw., z łac. professor ordinarius) – stanowisko na uczelni przewidziane dla pracownika naukowego lub naukowo-dydaktycznego, który posiada tytuł naukowy profesora (art. 114, ust. 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.). Stanowisko profesora zwyczajnego jest ukoronowaniem kariery naukowej pracowników uczelni. Wiąże się bowiem z największym prestiżem – jest przyznawane szczególnie zasłużonym dla uczelni i wyróżniającym się naukowcom z tytułem naukowym profesora. Do roku 1990 profesor zwyczajny i profesor nadzwyczajny były to dwa odrębnie tytuły naukowe nadawane przez Przewodniczącego Rady Państwa. Profesor zwyczajny był wyższy rangą niż profesor nadzwyczajny.
  Cmentarz przy ul. Henryka Sienkiewicza w Katowicach to jedna z najważniejszych nekropolii Katowic, założona w 1911. Jest własnością katowickiej parafii pod wezwaniem Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Na terenie cmentarza znajdują się zabytkowe nagrobki.

  Kazimierz Korzan (ur. 8 stycznia 1925, zm. 10 sierpnia 2015) – polski prawnik, specjalista prawa cywilnego, profesor nauk prawnych, sędzia Sądu Najwyższego.

  Życiorys[ | edytuj kod]

  W 1951 ukończył studia prawnicze na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Stopień naukowy doktora uzyskał w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 1979 otrzymał tytuł naukowy profesora nauk prawnych. Był m.in. nauczycielem akademickim Uniwersytetu Śląskiego, gdzie na Wydziale Prawa i Administracji pełnił funkcję kierownika Katedry Postępowania Cywilnego i zajmował stanowisko profesora zwyczajnego.

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM) – powstały w 1919 państwowy uniwersytet z siedzibą w Poznaniu. Według ogólnoświatowego rankingu szkół wyższych Webometrics Ranking of World Universities ze stycznia 2013, opracowanego przez hiszpański instytut Consejo Superior de Investigaciones Científicas uczelnia zajmuje 3. miejsce w Polsce wśród uniwersytetów, a na świecie 393. pośród wszystkich typów uczelni.Nauki prawne – zbiór nauk społecznych zawierających elementy nauk humanistycznych i nauk ścisłych, zajmujących się prawem.

  Pod jego kierunkiem stopień naukowy doktora otrzymał m.in. Andrzej Torbus.

  Był członkiem Rady Państwowego Arbitrażu Gospodarczego, sędzią sądów różnych instancji, w tym Sądu Najwyższego. Był autorem ponad 400 publikacji, w tym ponad 20 książkowych.

  Uhonorowany został publikacją: Wokół problematyki cywilnoprocesowej: studium teoretycznoprawne: księga pamiątkowa dla uczczenia pracy naukowej profesora Kazimierza Korzana (red. nauk. Arkadiusz Nowak, 2001).

  Polacy – naród zamieszkujący głównie obszar Rzeczypospolitej Polskiej i będący jej głównym składnikiem ludnościowym, a poza granicami Polski tworzący Polonię.International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji.

  Miejsce spoczynku[ | edytuj kod]

  13 sierpnia 2015 został pochowany na cmentarzu przy ul. Sienkiewicza w Katowicach.

  Wybrane publikacje[ | edytuj kod]

 • Arbitraż i postępowanie arbitrażowe. Skrypt dla studentów prawa i administracji, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1980.
 • Komornicy jako organy egzekucyjne w nowych warunkach ustrojowych (poszukiwanie optymalnych rozwiązań), Sopot: Wydawnictwo Stowarzyszenia Komorników Sądowych, 1994.
 • Koszty postępowania cywilnego a nakłady państwa na utrzymanie wymiaru sprawiedliwości, Gdańsk: „Lex”, 1992.
 • Kurator w postępowaniu cywilnym, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1966.
 • Ochrona praw człowieka oraz wpływ nauki na ugruntowanie praworządności, Katowice: [„Res-Type”], 2000.
 • Orzeczenia konstytutywne w postępowaniu cywilnym, Warszawa: Wydawnictwa Prawnicze, 1972.
 • Orzeczenia zastępujące oświadczenia woli w sądowym postępowaniu cywilnym, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1977.
 • Postępowanie nieprocesowe, Warszawa: C. H. Beck, 2004.
 • Postępowanie nieprocesowe, Katowice: UŚ, 1983 (wiele kolejnych wydań)
 • Przestrzeganie norm cywilnoprocesowych jako instrumentu zapobiegającego powstaniu szkody w przedsiębiorstwie, Katowice: UŚ, 1977.
 • Sądowe postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne w sprawach cywilnych, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1986.
 • Studia z procesu cywilnego, Katowice: UŚ, 1986.
 • Wykonanie orzeczeń w sprawach o roszczenia pracowników ze stosunku pracy. Studium teoretycznoprocesowe, Katowice: UŚ, 1985.
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Odeszli do Pana... (pol.). tnkul.pl. [dostęp 2015-08-13].
  2. Zmarł profesor Kazimierz Korzan. Miał 90 lat (pol.). fakty.interia.pl. [dostęp 2015-08-13].
  3. Prof. Kazimierz Korzan, [w:] baza „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI) [online] [dostęp 2015-08-13].
  4. Zmarł prof. zw. dr hab. Kazimierz Korzan (pol.). www.wpia.us.edu.pl. [dostęp 2015-08-14].
  5. Potrącenie wierzytelności zgłoszonej do postępowania upadłościowego w bazie „Prace badawcze” portalu Nauka Polska (OPI).
  6. Korzan, Kazimierz. (pol.). alpha.bn.org.pl. [dostęp 2015-08-13].
  Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców. Prawo cywilne (łac. ius civile) – gałąź prawa obejmująca zespół norm prawnych regulujących stosunki między podmiotami prawa prywatnego, stanowiąca zarazem trzon prawa prywatnego.
  Warto wiedzieć że... beta

  Sędzia – funkcjonariusz publiczny uprawniony do orzekania w sprawach należących do właściwości sądów i trybunałów, na zasadach niezawisłości i bezstronności.
  WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.
  Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie.
  Arkadiusz Nowak – polski prawnik, doktor habilitowany nauk prawnych, nauczyciel akademicki różnych uczelni, w tym Uniwersytetu Śląskiego, specjalista w zakresie prawa pracy.
  Tytuł naukowy (tytuł naukowy profesora) – nadawany przez Prezydenta RP osobie, która uzyskała już stopień naukowy doktora habilitowanego przez to jest samodzielnym pracownikiem nauki, ma osiągnięcia naukowe lub artystyczne znacznie przekraczające wymagania stawiane w przewodzie habilitacyjnym oraz posiada poważne osiągnięcia dydaktyczne, w tym w kształceniu kadry naukowej. Wyjątkowo może być nadany osobie ze stopniem doktora, o wybitnych osiągnięciach naukowych lub artystycznych.
  Prawnik – osoba pełniąca funkcję lub zawód albo posiadająca wykształcenie prawnicze. Rozumienie tego pojęcia jest niejednolite i zależy od takich czynników jak kultura prawna, czas czy przyjęte teorie socjologiczne. Teorią pojęcia „prawnik” zajmuje się komparatystyka prawnicza.
  Uniwersytet Śląski w Katowicach – polski uniwersytet w Katowicach; powstał 8 czerwca 1968 roku jako dziewiąta tego typu placówka w kraju.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.02 sek.