• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Kazimierz Działocha

  Przeczytaj także...
  Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach - niepubliczna uczelnia wyższa, powstała w 1997. Jej założycielami są: Tadeusz Dziekan, Andrzej Juszczyk, Zdobysław Kuleszyński, Andrzej Mroczek i Zbigniew Szczepańczyk, w większości związani uprzednio z Uniwersytetem Jana KochanowskiegoPaństwo i Prawo – miesięcznik wydawany przez Komitet Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Jedno z najbardziej prestiżowych polskich czasopism prawniczych.
  Uniwersytet Wrocławski (UWr) – jeden z osiemnastu państwowych uniwersytetów klasycznych w Polsce z siedzibą we Wrocławiu, kształcący na kierunkach humanistycznych i ścisłych. Powstał pierwotnie w 1702 roku jako Leopoldina, a 24 sierpnia 1945 roku został przekształcony na polską uczelnię akademicką. Uczelnia swoimi tradycjami odwołuje się do niemieckich uczelni wrocławskich oraz Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Jest jedną z najważniejszych i najstarszych uczelni we Wrocławiu, na której studiuje blisko 31,6 tysięcy studentów.

  Kazimierz Działocha (ur. 29 stycznia 1932 w Wysocku Wielkim) – polski profesor nauk prawnych, prawnik konstytucjonalista, były sędzia Trybunału Konstytucyjnego, senator III kadencji, poseł na Sejm III kadencji.

  Życiorys[]

  Absolwent I Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowie Wielkopolskim. W 1955 ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Doktorat obronił w 1962, habilitację w 1968. W 1977 został profesorem nadzwyczajnym, siedem lat później otrzymał nominację na profesora zwyczajnego. W latach 1978–1981 pełnił funkcję prodziekana Wydziału Prawa i Administracji UWr, od 1996 do 2002 był kierownikiem Katedry Prawa Konstytucyjnego na tej uczelni. Związany również z Wyższą Szkołą Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach.

  Prawo konstytucyjne (dawniej: prawo polityczne, prawo państwowe) – zespół norm prawnych określających ustrojowe zasady funkcjonowania państwa, treść i sposoby zagwarantowania praw człowieka i obywatela oraz zaspokajania potrzeb społecznych, sposób tworzenia prawa, hierarchię źródeł prawa a także kompetencje i wzajemne relacje pomiędzy organami władzy państwowej.Rada Legislacyjna przy Prezesie Rady Ministrów - organ opiniodawczo-doradczy Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów istniejący od 1972 roku, jako zespół teoretyków i praktyków prawa powoływany przez premiera spośród wybitnych przedstawicieli nauki i praktyki prawa. Ma za zadanie opiniowanie założeń i projektów ważniejszych ustaw kierowanych pod obrady sejmu (inicjatywa ustawodawcza rządu). Działa na podstawie ustawy o Radzie Ministrów i wydanego na jej podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie zadań Rady Legislacyjnej [...] .

  W latach 1985–1993 zasiadał w Trybunale Konstytucyjnym. Był wśród założycieli Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego, pełnił funkcję prezesa tej organizacji, w 2002 został prezesem honorowym. Zasiada w Komitecie Wykonawczym Międzynarodowego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego. Dwukrotnie był członkiem Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów, dwukrotnie też członkiem w Komitecie Nauk Prawnych PAN. Do 2006 wchodził w skład Rady Służby Cywilnej.

  Habilitacja (z łac. habilitas – zdatność, zręczność) – posiadające różny zakres, w zależności od sytuacji prawnej w danym kraju, uprawnienie do:Komisja Konstytucyjna Zgromadzenia Narodowego została utworzona przez ustawę konstytucyjną z dnia 23 kwietnia 1992 r. o trybie przygotowania i uchwalenia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1992 r. Nr 67, poz. 336; zm.: Dz. U. z 1994 r. Nr 61, poz. 251).

  Należał do współzałożycieli Fundacji Międzynarodowego Festiwalu Chopinowskiego w Dusznikach-Zdroju oraz od 1989 przewodniczącym jego rady tej fundacji.

  W październiku 1995 w wyborach uzupełniających po śmierci Henryka Rota został wybrany senatorem III kadencji z ramienia Sojuszu Lewicy Demokratycznej w województwie wrocławskim (uzyskując 26% głosów). Zasiadał w Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego najpierw jako ekspert (przewodniczył Zespołowi Ekspertów Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego), następnie jej członek (jako senator).

  Senatorowie III kadencji (od 14 października 1993 do 20 października 1997) zostali wybrani 19 września 1993. W kilku przypadkach mandaty wygasły przed upływem kadencji i zostały obsadzone w drodze wyborów uzupełniających.Duszniki-Zdrój (niem. Bad Reinerz, czes. Dušníky) – miasto i gmina uzdrowiskowa w województwie dolnośląskim, w powiecie kłodzkim. Historycznie miejscowość znajdowała się w hrabstwie kłodzkim. Położone w dolinie rzeki Bystrzycy Dusznickiej, oddzielającej Góry Orlickie od Gór Bystrzyckich.

  W latach 1997–2001 sprawował mandat posła III kadencji Sejmu, przewodniczył Komisji Etyki Poselskiej. W 2001 nie ubiegał się o reelekcję.

  Opublikował około 200 prac naukowych, jest współautorem pięciotomowego komentarza do Konstytucji pod redakcją Lecha Garlickiego. Redaktor dwóch serii publikacji poświęconych prawu konstytucyjnemu: Podstawowe dylematy teoretyczne nowej konstytucji RP (1997) oraz Podstawowe problemy stosowania konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (2005–2006). Do 2006 był prezesem Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, zasiada we władzach Międzynarodowego Festiwalu Chopinowskiego w Dusznikach-Zdroju. Jako wykładowca na Uniwersytecie Wrocławskim sprawował opiekę nad Studenckim Naukowym Kołem Prawa Parlamentarnego. Zajmuje stanowisko zastępcy redaktora naczelnego miesięcznika "Państwo i Prawo".

  Nauki prawne – zbiór nauk społecznych zawierających elementy nauk humanistycznych i nauk ścisłych, zajmujących się prawem.Trybunał Konstytucyjny (TK) – organ sądownictwa konstytucyjnego w Polsce, znany także w ustrojach innych państw. Jego podstawowym zadaniem jest kontrolowanie zgodności norm prawnych niższego rzędu (rangi ustawowej lub podustawowej) z normami prawnymi wyższego rzędu, przede wszystkim z Konstytucją i niektórymi umowami międzynarodowymi (tzw. "sąd nad prawem").

  Przypisy

  1. Łada Ponikowska, Działocha Kazimierz, [w:] Janusz Laska, Mieczysław Kowalcze (red.), Popularna Encyklopedia Ziemi Kłodzkiej, t. 1, KTO, Kłodzko 2009, s. 161

  Bibliografia[]

 • Nota biograficzna na stronie Trybunału Konstytucyjnego • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.
  Prezes Rady Ministrów (potocznie premier) – polityk, osoba kierująca Radą Ministrów w ustroju politycznym Polski. Zwyczajowo Prezes Rady Ministrów nazywany jest premierem. W Polsce występuje w podwójnej roli, jako przewodniczący Rady Ministrów oraz jako odrębny naczelny organ administracji rządowej.
  Posłowie III kadencji (od 20 października 1997 do 18 października 2001) – posłowie na Sejm RP, wybrani 21 września 1997.
  Komisja Etyki Poselskiej (skrót EPS) – stała komisja sejmowa zajmująca się sprawami opracowania "Zasad Etyki Poselskiej", ich uzupełnianiem i korygowaniem oraz upowszechnianiem ich wśród posłów. Komisja zajmuje się też rozpatrywaniem spraw posłów, którzy zachowują się w sposób nieodpowiadający godności posła oraz rozpatrywaniem spraw wynikających z Rejestru Korzyści i majątkowych oświadczeń poselskich.
  Profesor (z łac. professor) – termin, który może oznaczać: tytuł naukowy nadawany samodzielnym pracownikom naukowym, stanowisko nauczycieli akademickich, tytuł honorowy nadawany w Polsce nauczycielom szkolnictwa podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego oraz tytuł zwyczajowy używany w polskim szkolnictwie średnim.
  Polskie Towarzystwo Prawa Konstytucyjnego – utworzone w 1992 roku stowarzyszenie naukowe skupiające specjalistów prawa konstytucyjnego. Kolejnymi prezesami Towarzystwa byli: prof. dr hab. Kazimierz Działocha (1992-2001), prof. dr hab. Leszek Garlicki (2001-2002), prof. dr hab. Andrzej Szmyt (2002-2006). Obecnie funkcję tę pełni prof. dr hab. Marian Grzybowski.
  Tytuł naukowy (tytuł naukowy profesora) – nadawany przez Prezydenta RP osobie, która uzyskała już stopień naukowy doktora habilitowanego przez to jest samodzielnym pracownikiem nauki, ma osiągnięcia naukowe lub artystyczne znacznie przekraczające wymagania stawiane w przewodzie habilitacyjnym oraz posiada poważne osiągnięcia dydaktyczne, w tym w kształceniu kadry naukowej. Wyjątkowo może być nadany osobie ze stopniem doktora, o wybitnych osiągnięciach naukowych lub artystycznych.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.081 sek.