• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Katolicyzm  Podstrony: [1] [2] [3] 4 [5] [6]
  Przeczytaj także...
  Inkwizycja, Inquisitio haeretica pravitatis, Sanctum officium (łac. Inquisitio – śledztwo, badanie) – nazwa systemu śledczo-sądowniczego Kościoła katolickiego działającego od XIII do XIX wieku, utworzonego w celu wyszukiwania, nawracania i karania heretyków w oparciu o postanowienia ujęte w dokumentach soborowych, synodalnych oraz bullach papieskich.Sąd Ostateczny – tryptyk malarza niderlandzkiego Hansa Memlinga stworzony między 1467 a 1471 rokiem. Wykonany został w technice temperowo-olejnej (mieszanej) na desce. Autor dzieła pozostawał nieznany aż do połowy XVII wieku. Od tego czasu zaczęto przypisywać go braciom van Eyck. Dopiero w 1843 roku Heinrich Gustav Hotho stwierdził autorstwo Memlinga, co zostało później dowiedzione.
  Ważniejsze święta[]
 • Triduum Paschalne – uroczystości wspominające mękę i zmartwychwstanie Jezusa, obejmujące wieczór Wielkiego Czwartku, Wielki Piątek, Wielką Sobotę, oraz Wielkanoc. Ten ostatni dzień stanowi w myśl zasad liturgii integralną część Triduum, lecz w potocznym rozumieniu jest oddzielnym świętem, a Triduum stanową: Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wigilia Paschalna.
 • Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego - przypada na pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej pełni księżyca, może wypaść najwcześniej 22 marca, a najpóźniej 25 kwietnia
 • Narodzenie Pańskie – uroczystość upamiętniająca narodziny Jezusa (25 grudnia). Jest po Wielkanocy największym i najważniejszym świętem chrześcijańskim.
 • Wniebowstąpienie Pańskie – 40 dni po Wielkanocy
 • Zesłanie Ducha Świętego – 50 dni po Wielkanocy
 • Uroczystość Trójcy Świętej – niedziela po Uroczystości Zesłania Ducha Świętego
 • Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – czwartek po Uroczystości Trójcy Świętej, 60 dni po Wielkanocy. W Polsce zwana potocznie Bożym Ciałem.
 • Objawienie Pańskie – tradycyjnie określane jako Trzech Króli (6 stycznia)
 • Wszystkich Świętych – ku czci wszystkich znanych i nieznanych świętych i męczenników (1 listopada)
 • Oprócz wyżej wymienionych uroczystości istnieją liczne święta ku czci Maryi Panny, świętych i męczenników. Niektóre wspólnoty zakonne posiadają odrębne wspomnienia liturgiczne i uroczystości.

  Msza – w części wyznań chrześcijańskich porządek celebracji liturgicznej będącej odniesieniem do Ostatniej Wieczerzy Jezusa.Chrześcijańskie wyznania wiary lub symbole wiary, to zazwyczaj krótkie i zwięzłe, układane przez wspólnotę uczniów Chrystusa zbiory podstawowych prawd wiary. Tradycja spisywania krótkich formuł wyznania wiary sięga czasów apostolskich, szereg z nich można odnaleźć już w pismach nowotestamentalnych.

  Przypisy

  1. Por. hasło καθολικός,ή,όν, które tłumaczy to słowo jako „powszechny”, „ogólny”, w: Słownik Grecko-Polski. Zofia Abramowiczówna (red.). Warszawa: PWN, 1958.
  2. Por. Rozdział X Sytuacja obecna, przypis 425 w: Henri de Lubac SJ: Katolicyzm : społeczne aspekty dogmatu. Maria Stokowska (przekład). W drodze, 2011, seria: Alfa - Omega 27. ISBN 978-83-7033-791-9.
  3. X Sytuacja obecna – Kościół i Eucharystia. W: Henri de Lubac SJ: Katolicyzm : społeczne aspekty dogmatu. Maria Stokowska (przekład). W drodze, 2011, seria: Alfa - Omega 27. ISBN 978-83-7033-791-9.
  4. J. Keller, Katolicyzm, w: Zarys dziejów religii, red. J. Keller, s. 628.
  5. L. Bouyer: From the Jewish Qahal to the Christian Ecclesia. s. 24-27.
  6. J. Keller, Katolicyzm, w: Zarys dziejów religii, red. J. Keller, s. 629.
  7. Por. Thurian M.: Tożsamość kapłana. Jan Machniak (przekład), Andrzej Bardecki (wstęp). Kraków: ZNAK, 1996, s. 35-36, seria: Teologia żywa. ISBN 83-7006-581-3.
  8. Meier, John P.: Antioch. W: Brown, Raymond E. S.S., Meier, John P.: Antioch and Rome. New Testament Cradles of Catholic Christianity. Nowy Jork – Ramsey: Paulist Press, 1983, s. 74.
  9. J. Keller, Katolicyzm, w: Zarys dziejów religii, red. J. Keller, s. 630–631.
  10. Papieska Komisja Biblijna: Instruction on Scripture and Christology: 1.1.4. Christology and History of Religions. W: Boston College [on-line]. 1984.
  11. Por. Orygenes, Przeciw Celsusowi VI, 74 (tłum. S. Kalinkowski) Warszawa 1986 (2 wyd.) s. 334
  12. A. Grillmeier: Christus vobis licet invitis deus. Ein Beitrag zur Diskussion űber die Hellenisierung der christlischen Botschaft. W: Kerygma und Logos (Fs. Andresen). A.M. Ritter (red.). Getynga: 1979, s. 227-234.
  13. Por. Schönborn, Christoph OP: Bóg zesłał Syna swego : chrystologia. Michael Konrad, Hubert Philipp Weber (współpraca), Lucjan Balter (przekł. i oprac.). Poznań: Pallottinum, 2002, s. 91-92.
  14. Salij J. OP: Prymat papieża na tle dwóch koncepcji urzędu biskupiego. W: Tenże: Królestwo Boże w was jest. Poznań: W drodze, 1980, s. 296-298.
  15. J. Keller, Katolicyzm, w: Zarys dziejów religii, red. J. Keller, s. 629–630.
  16. J. Keller, Katolicyzm, w: Zarys dziejów religii, red. J. Keller, s. 631.
  17. J. Keller, Katolicyzm, w: Zarys dziejów religii, red. J. Keller, s. 632.
  18. Artykuł XIII: O liczbie i o korzystaniu z sakramentów, [w:] Apologia Konfesji Augsburskiej, www.luteranie.pl [dostęp 2016-04-22].
  19. Por. Sobór watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu Bożym Dei Verbum 8; Papież Franciszek, encyklika o wierze Lumen Fidei 40.
  20. Por. Tomasz Płonka OFMCap, Stopniowalność orzeczeń Magisterium Kościoła w nauczaniu Stolicy Apostolskiej podczas pontyfikatu Jana Pawła II, Instytut Papieża Jana Pawła II, Warszawa 2011, s. 563.
  21. Por. L. Balter SAC: Nieomylność encyklik papieskich. Studium teologiczno-historyczne. Warszawa: ATK, 1975, s. 525.
  22. Jan Paweł II w konstytucji apostolskiej ogłaszającej wydanie Katechizmu powiedział: „Każdy katechizm powinien wiernie i w sposób uporządkowany przedstawiać nauczanie Pisma świętego, żywej Tradycji w Kościele i autentycznego Urzędu Nauczycielskiego, a także duchowe dziedzictwo Ojców, Doktorów i świętych Kościoła, by umożliwiać lepsze poznanie tajemnic chrześcijańskich i ożywiać wiarę Ludu Bożego. Musi brać pod uwagę wyjaśnienia nauki, które w ciągu dziejów Duch Święty wskazał Kościołowi. Konieczne jest także, by pomagał rozjaśniać światłem wiary nowe sytuacje i problemy, które w przeszłości nie zostały wyjaśnione”. Konstytucja Apostolska Fidei depositum
  23. Por. Pius XII, encyklika Humani generis (12 sierpnia 1950 r.):„Nic zatem dziwnego, że niektóre z tych pojęć /filozoficznych/ nie tylko zostały użyte przez Sobory Powszechne, ale zyskały tak zdecydowaną ich aprobatę, ze nie możemy od nich odejść”.
  24. Por. Kongregacja Nauki Wiary, Deklaracja «Mysterium Ecclesiae» (24 czerwca 1973 r.):„Samo znaczenie formuł dogmatycznych zawsze pozostaje w Kościele prawdziwe i stałe, nawet wtedy, gdy jest głębiej wyjaśniane i pełniej rozumiane” Acta Apostolicae Sedis 65 (1973),s. 403
  25. Gerald O'Collins: Chrystologia. Jezus Chrystus w ujęciu biblijnym, historycznym i systematycznym. Katarzyna Franek, Klementyna Chrzanowska, (przekład). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2008, s. 15, seria: Mysterion.
  26. Por. Podstawowe dane katechizmowe w Opoka.org.
  27. Jarema Piekutowski. Prawdy znikąd. „Tygodnik Powszechny”, 26 czerwca 2016. 
  28. Wymowna jest opinia Henriego de Lubaca SJ z 1937 r., por. Rozdział X – Sytuacja obecna: Kościół i Eucharystia. W: Henri de Lubac SJ: Katolicyzm : społeczne aspekty dogmatu. Maria Stokowska (przekład). W drodze, 2011, seria: Alfa – Omega 27. ISBN 978-83-7033-791-9. Cytat: Czyż nie widzieliśmy, że w nowoczesnej teologii Kościoła niekiedy daje się wyczuć indywidualizm protestancki, któremu starała się ona zaradzić podchodząc do zagadnienia „od zewnątrz”? (...) w praktyce niejednokrotnie zapominano o duchowej solidarności członków Ciała Mistycznego. (...) Łatwiej zaradzić złu, gdy widzi się jego przyczyny. Dają się już zauważyć zapowiedzi pożądanego odnowienia. Sprzyjającą mu atmosferę stworzyło poczucie zawodu, jaki w każdej niemal dziedzinie wywołały gorzkie owoce indywidualizmu. (...) Jeden z teologów w twardych nieco słowach nawołuje do tego, mówiąc: «Trzeba wyrwać nasze nauczanie spod wpływu indywidualizmu, któremu poddaliśmy się, zdaje się od XVI wieku, dla uzyskania tym większej jasności i dla potrzeb kontrowersji. Dość układania traktatów o łasce, sakramentach, Eucharystii, a nawet o Kościele w taki sposób, jak gdyby w obliczu Boga Zbawiciela nie było nic poza mrowiem jednostek, z których każda na własny rachunek układa bilans swych osobistych stosunków z Bogiem...(E. Masure, Semaine sociale de Nice, 1934, s. 230-231)».
  29. St.C. Napiórkowski w „Jak uprawiać teologię” (Wrocław 1996 s.99-100) podaje, że Sobór Trydencki w dekrecie „Sacrosancta” o Piśmie Świętym i Tradycji (1546) zajął stanowisko, iż tworzą one jedno źródło „wszelkiej zbawczej prawdy i zasad postępowania”. Napiórkowski twierdzi, że do błędnego wydania dekretu z zapisem o dwóch źródłach przyczynił się Melchior Cano, który złożył pod obrady soboru swój projekt z tym zapisem. Chociaż Sobór Trydencki opowiedział się za jednym źródłem to i tak Cano opublikował niepoprawny tekst. (Melchior Cano, „De locis theologicis”, III, s. 6). Nauczanie o jedności Pisma świętego i Tradycji, jako jednego źródła podjął Sobór watykański II w konstytucji dogmatycznej Dei Verbum, n.7-9. Przypomniał je Katechizm Kościoła Katolickiego: „ «Tradycja święta i Pismo święte ściśle się z sobą łączą i komunikują... wypływając z tego samego źródła Bożego, zrastają się jakoś w jedno i zdążają do tego samego celu» (Dei verbum 9). Tradycja i Pismo święte uobecniają i ożywiają w Kościele misterium Chrystusa, który obiecał pozostać ze swoimi „przez wszystkie dni, aż do skończenia świata” (Mt 28, 20)” (KKK 80).
  30. Por. Servais Theodore Pinckaers OP: Źródła moralności chrześcijańskiej. Poznań: W drodze, 1994.
  31. Czystość jako życie wedle Ducha. W: Jan Paweł II: Mężczyzną i Niewiastą stworzył ich. Wyd. 2. Lublin: 2008, s. 157-187.
  32. W marcu 2008 kard. Christoph Schönborn stwierdził, że po ukazaniu się encykliki "Humanae vitae" w 1968 r. biskupi austriaccy i niemieccy nie mieli odwagi jej bronić z obawy przed niezrozumieniem przez naszych wiernych, por. Gość Niedzielny, nr 24/2008.
  33. http://www.opoka.org.pl/aktualnosci/news.php?id=47750&s=opoka#
  34. Unici.pl: Kościół Powszechny. [dostęp 2011-02-28].
  35. Komunikat Konferencji Episkopatu Polski.
  36. W Polsce przykładem jest ks. Piotr Natanek suspendowany przez kard. Stanisława Dziwisza 20 lipca 2011, któremu publicznie wypowiedział posłuszeństwo 23 lipca 2011.

  Bibliografia[]

 • Bouyer L.: From the Jewish Qahal to the Christian Ecclesia. W: Tenże: Life and Liturgy. Londyn: 1956, s. 23-37.
 • Sobór watykański II – Konstytucje, dekrety, deklaracje. Tekst łacińsko-polski, Paryż 1967.
 • Breviarium fidei. Wybór doktrynalnych wypowiedzi Kościoła, red. S. Głowa, I. Bieda, Poznań 1988.
 • Denzinger, H., Schönmetzer, A.,Enchiridion symbolorum, wyd. 36, Freiburg/B 1976.
 • Katechizm Kościoła Katolickiego, wyd. pol. 1994 (od 1998 z poprawkami) wersja elektroniczna.
 • Granat W.,Ku człowiekowi i Bogu w Chrystusie, Lublin 1972.
 • Katolicyzm A-Z, Poznań 1982.
 • Lexikon für Theologie und Kirche, t. 10, wyd. 2, Freiburg/B 1993.
 • Lubac, H. de – Katolicyzm, Kraków 1988.
 • New Catholic Encyclopedia, t. 15, Nowy Jork 1967 (dwa suplementy 1974 i 1978).
 • Théo. L’Encyclopédie catholique por tous, wyd. 2, Paryż 1992.
 • Szafrański A.L., Kairologia. Zarys nauki o Kościele w świecie współczesnym, Lublin 1990.
 • Zarys dziejów religii, red. J. Keller, Warszawa 1986. ISBN 83-207-0849-4.
 • Zuberbier A., Wierzę, Katowice 1979.
 • Bonn, Bundesstadt Bonn – miasto federalne, miasto na prawach powiatu w zachodnich Niemczech, w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia, po obu stronach rzeki Ren. Bonn leży ok. 30 km na południe od Kolonii. Liczy 324 899 mieszkańców (2010). W połowie drogi do Kolonii leży port lotniczy Köln/Bonn. Historia miasta liczy ponad 2 000 lat i sięga do czasów germańskich i rzymskich osad. Od 1597 do 1794 Bonn było rezydencją książąt kolońskich, a w 1770 r. przyszedł tu na świat Ludwig van Beethoven.Post – dobrowolne powstrzymanie się od jedzenia w ogóle, lub od spożywania pewnych rodzajów pokarmów (np. mięsa), przez określony czas. Pości się przede wszystkim z przyczyn religijnych.


  Podstrony: [1] [2] [3] 4 [5] [6]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Wszystkich Świętych (łac. festum omnium sanctorum) – rzymskokatolicka uroczystość (część innych kościołów również ją uznaje, w tym anglikański i wiele z luterańskich) obchodzona 1 listopada ku czci wszystkich znanych i nieznanych świętych.
  Sobór efeski – trzeci sobór powszechny, zwołany w Efezie przez cesarza Teodozjusza II w 431, w celu zakończenia sporu wywołanego przez Nestoriusza dotyczącego rozumienia osoby Jezusa i tytułu Marii z Nazaretu, Theotokos (Bogarodzica).
  Jadwiga Andegaweńska (ur. między 3 października 1373 a 18 lutego 1374 w Budzie, zm. 17 lipca 1399 w Krakowie) – najmłodsza córka Ludwika Węgierskiego i Elżbiety Bośniaczki, król Polski od 1384, święta Kościoła katolickiego, patronka Polski.
  Teologia (gr. θεος, theos, „Bóg”, + λογος, logos, „nauka”) – dyscyplina wiedzy posługująca się metodami filozoficznymi w wyjaśnianiu świata w jego relacji do Boga. Klasycznie uznawana za dziedzinę naukową, także w Polsce znajduje się na liście dziedzin naukowych, ustalonej przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów. Stanowi metodyczne studium prawd religijnych objawionych przez Boga, w myśl maksymy (łac.) fides quaerens intellectum – wiara szukająca zrozumienia. Współcześnie zasadność uznawania pytań o Boga za naukowe jest kwestionowana. Według części autorów teologia nie spełnia współczesnych wymagań stawianych nauce, chociażby poprzez brak weryfikowalności stawianych przez nią hipotez oraz oparcie na dogmatach jako punkcie wyjściowym swoich rozważań zamiast na metodzie naukowej, czy paradygmatach naukowych. Polemikę z tymi zarzutami przedstawił m.in. papież Benedykt XVI w Wykładzie ratyzbońskim.
  Polski Narodowy Kościół Katolicki w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, PNKK (ang. Polish National Catholic Church, PNCC) – Kościół starokatolicki działający na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki i Kanady którego znaczną część wiernych stanowią przedstawiciele Polonii w Ameryce Północnej. Obecnie Kościół prowadzi też działalność we Włoszech, gdzie posiada 3 parafie. Od 13 stycznia 2012 pod jurysdykcją PNKK znajduje się Polski Narodowy Katolicki Kościół w Polsce. Kościół utrzymuje jedność wiary i moralności z Kościołem Polskokatolickim w RP.
  Dekalog (stgr. δεκάλογος dekalogos, dziesięć słów) inaczej Dziesięć przykazań (w tradycji żydowskiej Dziesięć Oświadczeń עשרת הדיברות, Aseret ha-Dibrot) – zbiór podstawowych nakazów moralnych obowiązujących pierwotnie wyznawców judaizmu, a następnie przejęty przez chrześcijan, dla których spełnia się on w Jezusie Chrystusie (Por. Mt 5,17-19) poprzez tajemnicę paschalną.
  Brazylijski Katolicki Kościół Apostolski (ICAB – Igreja Católica Apostólica Brasileira) powołujący się na tradycję katolicką kościół założony w Brazylii w 1945 roku przez rzymskokatolickiego biskupa Carlos Duarte Costa. Obecnie liczy 48 diecezji.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.122 sek.