• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Katastrofa budowlana

  Przeczytaj także...
  Tąpnięcie – wyrzucenie materiału skalnego do wyrobiska lub zniszczenie jego obudowy wywołane gwałtownym rozładowaniem energii potencjalnej sprężystości skał. Jest jednym z zagrożeń naturalnych występujących w górnictwie. Często błędnie utożsamiane z każdym wstrząsem sejsmicznym pochodzenia górniczego.Zatrucie – zespół objawów chorobowych wywołanych działaniem na organizm żywy substancji trującej podanej w szkodliwej dla niego dawce.
  Huragan – zjawisko silnego wiatru, w którym średnia prędkość wynosi powyżej 33 m/s (nie mniej niż 12° w skali Beauforta). Siłę huraganów mierzy się za pomocą skali Saffira-Simpsona, gdzie 5 stanowi zjawisko o nasileniu ekstremalnym. Najczęściej mianem huraganów określa się odpowiednio silne cyklony tropikalne. Huragan jest nazwą stosowaną dla zjawisk występujących nad akwenami Oceanu Atlantyckiego, natomiast tajfun – dla sztormów nad akwenami Oceanu Indyjskiego czy Oceanu Spokojnego.

  Katastrofa budowlana – niezamierzone, gwałtowne zniszczenie obiektu lub jego części także konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów urządzeń formujących, ścianek szczelnych i obudowy wykopu.

  Technologia – metoda przygotowania i prowadzenia procesu wytworzenia lub przetwarzania jakiegoś dobra (także informacji). Technologia może oznaczać konkretny proces (np. technologia klejenia, technologia malowania).Ogrzewanie – proces dostarczania energii termicznej do ciała, pomieszczenia, w celu podniesienia lub utrzymania jego temperatury.

  Przyczyny katastrof budowlanych[]

 • błędy przy projektowaniu
 • błędnie przyjęty model pracy konstrukcji
 • niedostateczna nośność
 • niedostateczna rysoodporność
 • wadliwe zaprojektowanie połączenia
 • wadliwe zaprojektowana wentylacja oraz izolacja cieplno – wilgotnościowa powodująca korozję
 • nieprawidłowe wykonanie projektu adaptacji (bez ekspertyzy stanu technicznego)
 • niepełne uwzględnienie strat sprężenia
 • błędy w czasie wykonawstwa
 • realizacja niezgodna z dokumentacją techniczną
 • złą jakość materiałów, prefabrykatów
 • nieodpowiednie warunki transportu i składowania
 • niewłaściwa technologia wykonania
 • zła jakość wykonywania robót
 • nieodpowiednie warunki eksploatacji
 • zbyt duże obciążenie
 • przeróbki niezgodne z zasadami budowlanymi
 • utrzymanie i remont danego obiektu
 • Przypadki losowe
 • wybuchy
 • pożary
 • wstrząsy sejsmiczne
 • huragany
 • usuwiska
 • tąpnięcia
 • powodzie
 • Zagrożenia od instalacji i sieci[]

 • instalacja elektryczna – może powodować porażenie ofiar lub ratowników, dodatkowo może inicjować zapalenie się materiałów, a w połączeniu z utleniającym się gazem wybuchy.
 • instalacja wodociągowa – stwarza zagrożenie zatopienia ofiar katastrofy znajdujących się w niższych częściach budynku oraz utratę stabilności niektórych elementów rumowiska.
 • instalacja kanalizacyjna – ze względu na swoją specyfikę stwarza mniejsze zagrożenie niż inne instalacje, gdyż w przekrojach przewodu nie występuje ciągły przepływ. Może ona być wykorzystana do przesyłania powietrza osobom zagrożonym.
 • instalacja ciepłownicza – stwarza zagrożenie podobnie jak instalacje wodne, szczególnie w okresach grzewczych.
 • instalacja gazowa – jest jedną z najbardziej niebezpiecznych, gdyż jej rozszczelnienie i uszkodzenie bezpośrednio stwarza zagrożenie wybuchu lokalnego oraz może powodować zatrucie ofiar.
 • Zobacz też[]

 • budowa
 • wypadek przy pracy - częsty wynik katastrof budowlanych
 • (window.RLQ=window.RLQ||).push(function(){mw.log.warn("Gadget \"edit-summary-warning\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"wikibugs\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"ReferenceTooltips\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"main-page\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");});
  Pożar – niekontrolowany proces spalania w miejscu do tego nieprzeznaczonym. Warunkiem zapoczątkowania pożaru (podobnie jak w procesie spalania) jest istnienie trójkąta spalania:Powódź – przejściowe zjawisko hydrologiczne polegające na wezbraniu wód rzecznych lub morskich w ciekach wodnych, zbiornikach lub na morzu powodujące po przekroczeniu przez wodę stanu brzegowego zatopienie znacznych obszarów lądu - dolin rzecznych, terenów nadbrzeżnych lub depresyjnych, doprowadzające do wymiernych strat społecznych i materialnych. Jest jedną z najbardziej groźnych i niszczycielskich w skutkach klęsk żywiołowych. Walka z nią jest stale aktualnym problemem ogólnoświatowym. Poważny wpływ na występowanie powodzi ma istniejący układ rzek oraz występująca w poszczególnych okresach roku sytuacja hydrologiczno-meteorologiczna.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Rusztowanie – tymczasowa konstrukcja, umożliwiająca pracę na wysokości od dwóch do kilkudziesięciu metrów ponad podłożem (ziemią, podłogą pomieszczenia, powierzchnią pokładu statku itp.), tzn. poza zasięgiem rąk stojącego człowieka.
  Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą (art. 3. ust. 1. ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych):
  Instalacja wodna lub instalacja wodociągowa (wodociąg) – układ połączonych przewodów, armatury i urządzeń, służący do zaopatrywania budynku w zimną i ciepłą wodę, spełniający wymagania jakościowe (określone w przepisach) warunków, jakim powinna odpowiadać woda do spożycia przez ludzi.
  Instalacja gazowa – Instalację gazową zasilaną z sieci gazowej stanowi układ przewodów za kurkiem głównym, prowadzonych na zewnątrz lub wewnątrz budynku, wraz z armaturą, kształtkami i innym wyposażeniem, a także urządzeniami do pomiaru zużycia gazu, urządzeniami gazowymi oraz przewodami spalinowymi lub powietrzno-spalinowymi, jeżeli są one elementem wyposażenia urządzeń gazowych.
  Instalacja elektryczna – część sieci niskiego napięcia stanowiąca układ przewodów w budynku wraz ze sprzętem elektroinstalacyjnym, mający początek na zaciskach wyjściowych wewnętrznej linii zasilającej w złączu i koniec w gniazdkach wtyczkowych, wypustach oświetleniowych i zainstalowanych na stałe odbiornikach energii elektrycznej. Służy do dostarczania energii elektrycznej lub sygnałów elektrycznych do odbiorników.
  Nośność jest to pojęcie odnoszące się do możliwości przejęcia przez materiał, złącze lub konstrukcję obciążeń zewnętrznych - wytrzymałość materiałów, używane także dla określenia parametrów dopuszczalnego obciążenia (nośność wiaduktu lub mostu).
  Wybuch – w mowie potocznej – gwałtowne wydzielenie w jednym miejscu dużych ilości energii. Wybuchowi towarzyszy zwykle nagły wzrost temperatury i wzrost ciśnienia. Wybuch powoduje powstanie fali uderzeniowej. W zależności od prędkości rozchodzenia się tej fali oraz mechanizmu wybuchu rozróżnia się deflagrację (zwaną inaczej wybuchem właściwym), eksplozję i detonację.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.008 sek.