• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Kartograficzne metody prezentacji  Podstrony: [1] 2 [3]
  Przeczytaj także...
  Znaki kartograficzne to umowny zestaw znaków używanych na mapie, służący do przedstawiania różnych zjawisk, zdarzeń i obiektów. W zależności od dokładności i rodzaju mapy są różne znaki. Znaki kartograficzne przeważnie utożsamia się z sygnaturową metodą prezentacji kartograficznej Przykładowe znaki kartograficzne to: rzeka (niebieska linia), las (zielona przestrzeń) lub np. hotel (litera H w domku). Do znaków kartograficznych zalicza się również m. in. poziomice.Izohieta – izolinia łącząca punkty na mapie klimatycznej o takich samych wartościach sum opadów frontalnych (np. miesięcznych albo rocznych).
  Metody ilościowe[ | edytuj kod]

  1. | edytuj kod]

  Mapa wielkości miast jako przykład mapy wykonanej metodą kartodiagramu (kartodiagram punktowy prosty skokowy)

  Jest to zbiór diagramów umiejscowionych w pozycji geograficznej, tzn. na mapie we wzajemnych stosunkach położenia lub w odniesieniu powierzchniowym. Każdy z poniższych rodzajów kartodiagramów należy do jednej z dwóch grup: kartodiagramów ciągłych lub kartodiagramów skokowych.

  Kartodiagram – jedna z kartograficznych metod prezentacji, mapa tematyczna przedstawiająca zmienność wybranych atrybutów obiektów przestrzennych za pomocą umieszczonych na niej diagramów lub wykresów. Ich lokalizacja odpowiada punktom pomiaru lub jednostkom przestrzennym, do których dane się odnoszą (np. gminom, województwom, państwom). Kartodiagram przedstawia wartości w ujęciu bezwzględnym.Izolinia (w kartografii izarytma, w meteorologii izograma) – krzywa na mapie łącząca punkty o jednakowych wartościach liczbowych danej cechy. Termin ten i pokrewne terminy pochodzą od stgr. ίσος ísos, „równy” i słowa „linia”, bądź odpowiednich innych słów.
 • kartodiagramy punktowe
 • kartodiagramy punktowe proste
 • kartodiagramy punktowe sumaryczne
 • kartodiagramy punktowe złożone
 • kartodiagramy punktowe strukturalne
 • kartodiagramy punktowe porównawcze
 • kartodiagramy punktowe dynamiczne
 • kartodiagramy powierzchniowe
 • kartodiagramy powierzchniowe naturalne
 • kartodiagramy powierzchniowe naturalne proste
 • kartodiagramy powierzchniowe naturalne sumaryczne
 • kartodiagramy powierzchniowe naturalne złożone
 • kartodiagramy powierzchniowe naturalne strukturalne
 • kartodiagramy powierzchniowe naturalne porównawcze
 • kartodiagramy powierzchniowe naturalne dynamiczne
 • kartodiagramy powierzchniowe geometryczne
 • kartodiagramy powierzchniowe geometryczne proste
 • kartodiagramy powierzchniowe geometryczne sumaryczne
 • kartodiagramy powierzchniowe geometryczne złożone
 • kartodiagramy powierzchniowe geometryczne strukturalne
 • kartodiagramy powierzchniowe geometryczne porównawcze
 • kartodiagramy powierzchniowe geometryczne dynamiczne
 • kartodiagramy powierzchniowe eumorficzne
 • kartodiagramy powierzchniowe eumorficzne proste
 • kartodiagramy powierzchniowe eumorficzne sumaryczne
 • kartodiagramy powierzchniowe eumorficzne złożone
 • kartodiagramy powierzchniowe eumorficzne strukturalne
 • kartodiagramy powierzchniowe eumorficzne porównawcze
 • kartodiagramy powierzchniowe eumorficzne dynamiczne
 • kartodiagramy liniowe
 • kartodiagramy wektorowe
 • kartodiagramy wektorowe zasięgowe
 • kartodiagramy wektorowe potokowe
 • kartodiagramy wstęgowe
 • kartodiagramy wstęgowe proste
 • kartodiagramy wstęgowe proste jednokierunkowe
 • kartodiagramy wstęgowe proste dwukierunkowe
 • kartodiagramy wstęgowe złożone
 • kartodiagramy wstęgowe sumaryczne
 • kartodiagramy wstęgowe sumaryczne jednokierunkowe
 • kartodiagramy wstęgowe sumaryczne dwukierunkowe
 • kartodiagramy wstęgowe sumaryczne dwukierunkowe wycinkowe
 • kartodiagramy wstęgowe strukturalne
 • kartodiagramy wstęgowe porównawcze
 • kartodiagramy wstęgowe dynamiczne
 • kartodiagramy wstęgowe izochroniczne
 • kartotypogramy
 • 2. | edytuj kod]

  Mapa ludności wiejskiej jako przykład mapy wykonanej metodą kropkową (metoda kropkowa topograficzna jednowagowa)

  Jest metodą ciągłą, polega na zastąpieniu sygnatury kropką reprezentującą nie jeden obiekt, lecz ich pewną liczbę, która nazywa się wagą kropki

  Mapa kropkowa - mapa, na której wielkość i przestrzenne rozmieszczenie pewnego zjawiska przedstawiono za pomocą kropek. Najczęściej spotyka się mapy kropkowe prezentujące rozmieszczenie ludności. Wagą kropki nazywa się wielkość zjawiska odpowiadającą jednej kropce (np. 1000 mieszkańców).Mapa (z łac. mappa – obrus) – uogólniony obraz powierzchni Ziemi lub jej części (także nieba lub planety czy innego ciała niebieskiego), wykonywany na płaszczyźnie, w skali, według zasad odwzorowania kartograficznego, przy użyciu umownych znaków graficznych. Mapa stanowi podstawowe narzędzie badań i prezentacji wyników w historii, geografii i geodezji. Najstarszą znaną mapą jest mapa na ścianie w anatolijskiej osadzie Çatalhöyük.
 • metoda kropkowa topograficzna
 • metoda kropkowa topograficzna jednowagowa
 • metoda kropkowa topograficzna różnowagowa
 • metoda kropkowa kartogramiczna
 • metoda kropkowa kartogramiczna jednowagowa
 • metoda kropkowa kartogramiczna różnowagowa
 • 3. | edytuj kod]

  Mapa gęstości zaludnienia jako przykład mapy wykonanej metodą kartogramu (kartogram właściwy prosty)

  Przedstawiają średnią intensywność zjawiska, w granicach określonych pól odniesienia

  Izoterma – linia na mapie pogody, łącząca punkty na Ziemi mające tę samą temperaturę w danym czasie lub tę samą średnią temperaturę w danym czasie. Izotermy zwykle przedstawiają temperaturę przy założeniu, że pomiar przeprowadzony był na poziomie morza. Dla stacji pomiarowych usytuowanych na innej wysokości wprowadza się poprawkę odpowiadającą pionowemu gradientowi temperatury (1 °C na 165 m wysokości).Izogona – linia biegnąca na mapie (geograficznej lub magnetycznej) wzdłuż miejsc o takiej samej wartości deklinacji magnetycznej. Szczególną odmianą izogony jest agona – linia łącząca punkty o zerowej deklinacji magnetycznej.
 • kartogramy właściwe (kartogramy skokowe)
 • kartogramy proste
 • kartogramy proste jednorodne
 • kartogramy proste kwalifikatywne
 • kartogramy proste selektywne (kartogramy proste przeciwstawne)
 • kartogramy proste desenia kropkowego
 • kartogramy proste geometryczne
 • kartogramy złożone
 • kartogramy strukturalne
 • kartogramy strukturalne ciągłe
 • kartogramy strukturalne skokowe
 • kartogramy strukturalne selektywne
 • kartogramy ciągłe
 • kartogramy bryłowe
 • kartogramy eumorficzne (anamorficzne)
 • pseudokartogramy
 • metoda dazymetryczna (kartogram dazymetryczny) - ukazuje obszary posiadające zjawiska takiej samej gęstości, przy czym wyraz liczbowy tej gęstości ma charakter skokowy.
 • kartogramy diagramiczne (czasem opisywane razem z kartodiagramami)
 • 4. Metoda izolinii[ | edytuj kod]

  Mapa wysokości jako przykład mapy wykonanej metodą izoliniową (izolinie natężenia → linie izometryczne)

  Izolinie są liniami łączącymi jednakowe wartości liczbowe zjawiska. Za pomocą izolinii przedstawia się zjawiska charakteryzujące się ciągłą przestrzenną zmiennością natężenia (np. wysokości n.p.m.), ale także zjawiska występujące wyspowo, które mogą być interpretowane jako ciągłe, jeżeli zostaną odniesione do innego zjawiska o charakterze ciągłym (gęstość zaludnienia, lesistość) – są to tzw. izoplety (pseudoizolinie).

  Kartogram - jedna z kartograficznych metod prezentacji, sposób przedstawienia średniej wartości dowolnego zjawiska w określonych jednostkach przestrzennych (administracyjnych lub geometrycznych) zwanych polami podstawowymi lub jednostkami odniesienia.Izochrona – linia na mapie łącząca punkty, w których występuje to samo zjawisko w tym samym czasie. Innymi słowy izochrony wyznaczają obszary o jednakowej osiągalności czasowej.
 • izolinie natężenia
 • linie izometryczne (np. poziomice)
 • izarytmy
 • izarytmy rzeczywiste (np. izotermy, izohiety, izogony)
 • izarytmy teoretyczne (izarytmy abstrakcyjne, izoplety)
 • izolinie odległości (ekwidystanty)
 • izolinie ruchu
 • izotachy
 • izochrony
 • izodaty
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • mapa


 • Podstrony: [1] 2 [3]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Izodata to rodzaj izolinii służący do ukazywania regresji lub ekspansji przestrzennej zjawisk. Przykładem może być początek zamarzania rzek.
  Izopleta - linia przedstawiająca na wykresach używanych np. w meteorologii, funkcję dwóch zmiennych rozkładów temperatur gleby w określonym czasie na różnych głębokościach.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.02 sek.