• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Karta Nauczyciela

  Przeczytaj także...
  Język prawny – język, w którym formułowane jest prawo, a więc język przepisów i norm prawnych. Jest zawarty w tekstach prawnych - Konstytucji, ustawach, rozporządzeniach, dekretach (aktach normatywnych).Pragmatyka (także: pragmatyka zawodowa, służbowa lub urzędnicza) – pojęcie z zakresu języka prawniczego, określające każdy akt prawny regulujący kompetencje, zasady hierarchii służbowej a także prawa i obowiązki pracowników administracji publicznej (także wyodrębnionej ich kategorii, zatrudnionych w danego rodzaju służbie, np. żołnierzy, funkcjonariuszy służby więziennej). Przepisy te w zakresie przez siebie regulowanym wyłączają zastosowanie odpowiednich przepisów Kodeksu pracy. W niektórych przypadkach pragmatyka może wyłączać prawo pracownika do ochrony swoich praw przed sądem pracy.
  Dzień Edukacji Narodowej – polskie święto oświaty i szkolnictwa wyższego ustanowione 27 kwietnia 1972 r. określone ustawą – Karta praw i obowiązków nauczyciela jako Dzień Nauczyciela. Od 1982, na mocy ustawy – Karta Nauczyciela obchodzone jako Dzień Edukacji Narodowej.

  Karta Nauczyciela – polska ustawa z 1982 r. regulująca prawa i obowiązki nauczycieli. Jest ona pragmatyką zawodową, co oznacza, że przy regulacji stosunku pracy osób jej podlegających, ma ona pierwszeństwo przed Kodeksem pracy.

  Zakres przedmiotowy i podmiotowy obowiązywania[ | edytuj kod]

  Ustawie podlegają głównie nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni, zatrudnieni w:

  Język prawniczy – specyficzny język używany przez osoby stosujące i interpretujące prawo. Jest to język, w którym prawnicy rozmawiają o prawie.Awans zawodowy nauczycieli – proces obejmowania przez nauczycieli kolejnych stanowisk w hierarchii zawodowej potwierdzający podnoszenie przez nich kwalifikacji i służący poprawie jakości funkcjonowania zatrudniających ich placówek w systemie oświaty. Uregulowany jest przede wszystkim w art. 9a-9i ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191) i w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2013 r. poz. 393). Wprowadzony został w roku 2000.
 • publicznych przedszkolach,
 • publicznych szkołach podstawowych, szkołach ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych,
 • publicznych szkołach artystycznych,
 • placówkach, zakładach kształcenia i placówkach doskonalenia nauczycieli,
 • zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich oraz rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych,
 • publicznych kolegiach pracowników służb społecznych.
 • W szkolnictwie niepublicznym Karta Nauczyciela nie obowiązuje albo obowiązuje w ograniczonym zakresie.

  Prawo pracy – gałąź prawa obejmująca ogół regulacji w zakresie stosunku pracy konkretnego pracownika i pracodawcy jako stron stosunku pracy oraz regulacji dotyczących organizacji pracodawców i pracowników, układów i sporów zbiorowych, a także partycypacji pracowniczej i dialogu w zbiorowych stosunkach pracy.Związek Miast Polskich – organizacja samorządów miejskich powołana do opracowywania wspólnego stanowiska wobec rządu i promocji miast członkowskich w Polsce i za granicą.

  Karta Nauczyciela jest krytykowana ze względu na demotywujący i kosztowny dla Skarbu Państwa system wynagrodzeń, liczne przywileje oraz obszerność definicji zawodu „nauczyciela” (w myśl ustawy nauczycielami są też np. bibliotekarze czy logopedzi).

  Według Związku Miast Polskich największymi problemami Karty są roczne urlopy „na poratowanie zdrowia”, długie urlopy (łącznie 79 dni), niskie pensum przy nieweryfikowalnym czasie pracy poza szkołą, praca nauczycieli na kilku etatach, odpisy na doskonalenie nauczycieli, demotywująca i nieweryfikowana ścieżka awansu nauczycielskiego, jednorazowe zasiłki w wysokości dwóch miesięcznych pensji.

  System oświaty w Polsce – struktura szkolnictwa w Polsce, obejmująca przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, policealne, artystyczne i inne.Kodeks pracy – akt normatywny stanowiący zbiór przepisów regulujących prawa i obowiązki objęte stosunkiem pracy w odniesieniu do wszystkich pracowników, bez względu na podstawę prawną ich zatrudnienia (w niektórych przypadkach tylko w zakresie nieuregulowanym przez ustawodawstwo szczególne, np. ustawa o służbie cywilnej) oraz pracodawców.

  Pisownia nazwy ustawy[ | edytuj kod]

  W tytule ustawy (języku prawnym) i najczęściej w języku prawniczym, nazwa Karta Nauczyciela pisana jest wielką literą. Zgodnie z zasadą polskiej ortografii, wyrażoną w Wielkim Słowniku Ortograficznym PWN, nazwę tego aktu prawnego powinno pisać się tak, jak nazwy tytułów utworów literackich i naukowych, tzn. pierwsza litera pierwszego słowa – wielka, kolejne słowa rozpoczynające się małymi literami (Karta nauczyciela).

  Wydawnictwo Naukowe PWN SA – wydawnictwo z siedzibą w Warszawie, założone w 1951, w obecnej formie prawnej działające od 1997. Wydawnictwo Naukowe PWN SA stanowi jednostkę dominującą Grupy kapitałowej PWN, w skład której wchodzi kilkanaście przedsiębiorstw, głównie wydawnictw.Nauczyciel – osoba posiadająca potwierdzone osobiste predyspozycje i kompetencje poparte odpowiednim wykształceniem wyższym – kierunkowym oraz przygotowaniem pedagogicznym i zawodowym do nauczania formalnego w oświacie.

  Treść Karty Nauczyciela[ | edytuj kod]

  Karta Nauczyciela składa się z 15 rozdziałów:

 • Rozdział 1 Postanowienia wstępne
 • Rozdział 2 Obowiązki nauczycieli
 • Rozdział 3 Wymagania kwalifikacyjne
 • Rozdział 3a Awans zawodowy nauczycieli
 • Rozdział 4 Nawiązanie, zmiana i rozwiązanie stosunku pracy
 • Rozdział 5 Warunki pracy i wynagrodzenie
 • Rozdział 6 Nagrody i odznaczenia
 • Rozdział 7 Uprawnienia socjalne i urlopy
 • Rozdział 7a Finansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli
 • Rozdział 8 Ochrona zdrowia
 • Rozdział 9 Dzień Edukacji Narodowej
 • Rozdział 10 Odpowiedzialność dyscyplinarna
 • Rozdział 11 Uprawnienia emerytalne
 • Rozdział 11a Przepisy szczególne
 • Rozdział 12 Przepisy przejściowe i końcowe.
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Zmotywować pedagoga. Rzeczpospolita, 2012.
  2. Gminy walczą z Kartą. Rzeczpospolita, 2012.
  3. Karta szkodzi uczniom. Rzeczpospolita, 2012.
  4. Karta nauczyciela tylko dla nauczyciela. Gazeta.pl, 2012.
  5. Kraków pisze nową Kartę Nauczyciela. Praca w wakacje. gazeta.pl, 2012.
  6. Zasada ortograficzna WSO PWN 18.16. Wielki Słownik Ortograficzny PWN.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • System oświaty w Polsce
 • Prawo pracy
 • Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Oficjalna strona internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej
 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 1982 r. nr 3, poz. 19, z późn. zm)
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2019 r. poz. 2215)
 • Reklama

  Czas generowania strony: 0.012 sek.