• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Kara nagany  Podstrony: 1 [2] [3]
  Przeczytaj także...
  Recydywa (powrót do przestępstwa) – słowo to wywodzi się z języka łacińskiego, od słów: recidivus co oznacza – powrotny, powtórny, od recidere - popadać w coś na nowo, wracać.Droga – wydzielony pas terenu składający się z jezdni, pobocza, chodnika, drogi dla pieszych lub drogi dla rowerów, łącznie z torowiskiem pojazdów szynowych znajdującym się w obrębie tego pasa. Przeznaczona do ruchu pojazdów, ruchu pieszych, jazdy wierzchem lub pędzenia zwierząt. (Prawo o ruchu drogowym, art. 2 pkt 1)

  Kara nagany – najrzadziej stosowana i najłagodniejsza kara za wykroczenie. Nie wywołuje ona faktycznych skutków względem osoby ukaranej, ma na celu wyłącznie przywrócenie jej do porządku prawnego. Ukaranie naganą nie powoduje umieszczenia w Krajowym Rejestrze Karnym. Kary nagany nie można warunkowo zawiesić, tak jak innych kar orzekanych za wykroczenia, z wyjątkiem kary aresztu.

  Porządek prawny – wyznaczony przez obowiązujące normy prawne (system prawa) układ organów i instytucji oraz procedur dotyczących rozstrzygania określonych spraw wpływający na zachowania podmiotów prawa względem siebie. Cechuje go wysoki stopień sformalizowania, wynikający z dużej złożoności i szczegółowości regulacji dotyczących budowy struktur organizacyjnych państwa oraz praw i obowiązków podmiotów prawa.Kodeks wykroczeń (ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń) – polska ustawa, uchwalona przez Sejm PRL, regulująca prawo wykroczeń. Określa ona zasady ponoszenia odpowiedzialności za wykroczenia. Zawiera katalog wykroczeń i kar przewidzianych za ich popełnienie.

  Wykroczenia zagrożone naganą[ | edytuj kod]

  Karą nagany są zagrożone następujące wykroczenia:

 • naruszenie przepisów porządkowych (art. 54 kodeksu wykroczeń)
 • kąpiel w miejscu zabronionym (art. 55 kw)
 • żebractwo w miejscu publicznym, o ile nie jest dokonywane w sposób natarczywy lub oszukańczy (art. 58 § 1 kw)
 • przywłaszczenie sobie nieposiadanego stanowiska, stopnia, tytułu albo nieuprawnione noszenie lub używanie odznaczenia, odznaki, stroju lub munduru (art. 61 § 1 kw)
 • uchybienie obowiązkowi oznakowania nieruchomości (art. 64 § 1 kw)
 • niszczenie, usuwanie i uszkadzanie znaku umieszczonego przez organ państwowy celem stwierdzenia tożsamości przedmiotu, zamknięcia go lub poddania rozporządzeniu władzy (art. 69 kw)
 • niezachowanie należytej ostrożności przy wystawianiu lub wywieszaniu ciężkich przedmiotów lub płynów, z wyjątkiem dokonanego ze złośliwości lub swawoli (art. 75 § 2 kw)
 • niezachowanie zasad ostrożności przy trzymaniu zwierząt (art. 77 kw)
 • drażnienie lub płoszenie zwierząt (art. 78 kw)
 • zaniechanie oświetlenia miejsc publicznych (art. 79 § 1 kw)
 • działania stwarzające zagrożenie dla wału przeciwpowodziowego (art. 80 § 1 kw)
 • niszczenie lub uszkodzenie umocnienia brzegów wodnych (art. 81 kw)
 • naruszenie przepisów przeciwpożarowych (art. 82 § 1 kw)
 • pozostawienie małoletniego do 7 lat w okolicznościach umożliwiających mu wzniecenie pożaru (art. 82 § 2 kw)
 • nieostrożne obchodzenie się z materiałami wybuchowymi, łatwo zapalnymi lub promieniotwórczymi (art. 83 § 1 kw)
 • pozostawienie dziecka na drodze lub torach (art. 89 kw)
 • utrudnianie bądź tamowanie ruchu (art. 90 kw)
 • zanieczyszczenie lub utrudnienie ruchu na drodze publicznej poprzez pozostawienie przedmiotu (art. 91 kw)
 • niepodporządkowanie się znakowi, sygnałowi znaku bądź osoby uprawnionej (art. 92 § 1 kw)
 • prowadzenie pojazdu bez posiadania przy sobie wymaganych dokumentów (art. 95 kw)
 • wykroczenie przeciwko niektórym przepisom o bezpieczeństwie lub porządku ruchu na drogach publicznych (art. 97 kw)
 • zagrożenie bezpieczeństwa na drodze niepublicznej (art. 98 kw)
 • naruszenie stanu drogi (art. 99 § 1-2 kw)
 • uszkodzenie drogi (art. 100 kw)
 • uchybienie obowiązkowi oczyszczania drogi (art. 101 kw)
 • zaniedbanie zjazdów z dróg publicznych (art. 102 kw)
 • uchylanie się od świadczeń osobistych lub rzeczowych mających na celu zwalczenia zagrożeń komunikacyjnych na skutek zasp śnieżnych, powodzi lub usuwisk (art. 103 kw)
 • zaniedbanie obowiązków rodzicielskich (art. 105 § 1-2 kw)
 • pozostawienie małoletniego do lat 7 lub osoby bezradnej w okolicznościach niebezpiecznych dla zdrowia (art. 106 kw)
 • złośliwe wprowadzenie w błąd lub niepokojenie osoby (art. 107 kw)
 • szczucie psem człowieka (art. 108 kw)
 • zanieczyszczanie wody pitnej (art. 109 § 1 kw)
 • utrudnianie zwalczania choroby zakaźnej przez odmowę składania wyjaśnień (art. 114 kw)
 • odmowa poddania się szczepieniu ochronnemu lub obowiązkowemu badaniu (art. 115 § 1 kw)
 • niestawienie małoletniego lub bezradnego do szczepienia lub badania (art. 115 § 2 kw)
 • naruszenie nakazów lub zakazów zwartych w przepisach o chorobach zakaźnych przez chorego lub nosiciela (art. 116 § 1 kw)
 • uchylanie obowiązku zachowania czystości w obrębie nieruchomości (art. 117 kw)
 • kradzież płodów ziemi w nieznacznej ilości (art. 123 § 1 kw)
 • niezawiadomienie organu państwowego o znalezieniu cudzej rzeczy w przeciągu dwóch tygodni o znalezieniu (art. 125 kw)
 • zabranie, przywłaszczenie rzeczy o wartości niemajątkowej (art. 126 § 1 kw)
 • używanie cudzej rzeczy ruchomej (art. 127 § 1 kw)
 • nieposiadanie dokumentów sprzedaży (art. 137 § 2 kw)
 • dopuszczenie się nieobyczajnego wybryku (art. 140 kw)
 • publiczne nieprzyzwoite zachowanie lub umieszczenie nieprzyzwoitej treści (art. 141 kw)
 • niszczenie roślinności lub deptanie trawnika (art. 144 § 1 kw)
 • zaśmiecanie lub zanieczyszczanie miejsc publicznych (art. 145 kw)
 • niezgłoszenie urodzenia lub zgonu (art. 146 § 1 kw)
 • niektóre formy wypasu zwierząt w niedozwolonym miejscu (art. 151 § 1 kw)
 • niszczenie lub uszkadzanie naturalnie rosnącej kosodrzewiny (art. 152 § 1 kw)
 • niszczenie cudzych płodów leśnych (art. 153 § 1 kw)
 • wydobywanie dóbr naturalnych lub niszczenie albo uszkadzanie urządzeń służących do utrzymania zwierząt lub ptaków na cudzym gruncie leśnym albo kopanie rowu lub dołu (art. 154 § 1 kw)
 • niszczenie zasiewu, sadzonki lub trawy (art. 156 § 1 kw)
 • nieopuszczenie cudzego lasu, pola, ogrodu, pastwiska, łąki lub grobli (art. 157 § 1 kw)
 • zanieczyszczenie gleby lub wody albo zaśmiecanie lasu (art. 162 § 1 kw)
 • niszczenie roślinności leśnej lub ściółki (art. 163 kw)
 • niszczenie gniazd, lęgowisk, nor lub mrowisk albo wywieranie jaj lub piskląt w lecie lub na cudzym gruncie rolnym (art. 164 kw)
 • płoszenie, ściganie, chwytania, ranienie lub zabijanie dziko żyjących zwierząt poza czynnościami związanymi z polowaniem lub ochroną lasów, o ile czyn z mocy innego niż art. 165 kw przepisu nie jest zagrożony karą surowszą (art. 165 kw)
 • puszczenie w lesie luzem psa poza czynnościami związanymi z polowaniem (art. 166 kw).
 • Kara nagany może zostać orzeczona także jako kara łagodniejszego rodzaju w warunkach nadzwyczajnego złagodzenia kary zgodnie z art. 39 § 1-2 kw.

  Policja – umundurowana i uzbrojona formacja przeznaczona do ochrony bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego. Do jej głównych zadań należy pilnowanie przestrzegania prawa i ściganie przestępców, jak również zapewnienie ochrony i pomocy w sytuacjach kryzysowych zarówno wobec ludzi jak i mienia. Jeżeli jest to konieczne, policja nadzoruje na poziomie operacyjnym także wszelkie służby ratownicze.Mandat karny – uproszczony tryb postępowania w sprawach o wykroczenia nakładania grzywny za wykroczenie. Dokument, z którym na gruncie prawa karnego i prawa wykroczeń (art 115 § 14 k.k. oraz art 47 § 8 k.w.) związane jest określone prawo rodzące skutek w postaci sankcji za czyn zabroniony.


  Podstrony: 1 [2] [3]
  Warto wiedzieć że... beta

  Krajowy Rejestr Karny (KRK) – to instytucja, której zadaniem jest prowadzenie stale aktualizowanej bazy danych dotyczącej karanych osób i podmiotów zbiorowych. Powołana została na podstawie ustawy z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2000 r. Nr 50, poz. 580 z późn. zm.) i zastąpiła wcześniej działający Centralny Rejestr Skazanych (CRS).
  Straż gminna – funkcjonująca w niektórych krajach instytucja powołana w celu utrzymywania porządku publicznego i bezpieczeństwa ludzi, która podlega lokalnemu samorządowi a nie władzy centralnej. Zazwyczaj straż gminna dysponuje bardziej ograniczonymi uprawnieniami w porównaniu z policją państwową.
  Obwiniony – zgodnie z kodeksem postępowania w sprawach o wykroczenia obwinionym jest osoba, przeciwko której wniesiono wniosek o ukaranie w sprawie o wykroczenie. Sprawy przeciwko obwinionym rozpatrywane były dawniej w pierwszej instancji przez kolegia do spraw wykroczeń oraz wydziały grodzkie sądów rejonowych. Od 2010 roku rozpatrywane są przez wydziały karne sądów rejonowych.
  Warunkowe zawieszenie wykonania kary, warunkowe zawieszenie wykonania orzeczonej kary – jeden z przewidzianych w prawie karnym środków probacyjnych, polegający na wstrzymaniu realizacji orzeczonej represji prawnokarnej na ściśle oznaczony okres próby, którego przebieg decyduje, czy represja ta zostanie ostatecznie zastosowana.
  Sprawstwo – jedna z form popełnienia przestępstwa (forma zjawiskowa). Polega na zrealizowaniu ustawowych znamion czynu zabronionego samemu, albo wspólnie i w porozumieniu z inną osobą (współsprawstwo), albo kierowaniu popełnieniem czynu zabronionego przez inną osobę (sprawstwo kierownicze), albo też na poleceniu innej osobie wykonania czynu zabronionego przy wykorzystaniu jej uzależnienia od siebie (sprawstwo polecające).
  Grzywna – kara kryminalna o charakterze majątkowym orzekana za przestępstwa, przestępstwa skarbowe, wykroczenia lub wykroczenia skarbowe. We współczesnych systemach prawnych kara grzywny występuje w dwóch formach. Pierwszą jest grzywna kwotowa, polegająca na wskazaniu przez sąd konkretnej kwoty pieniężnej, którą skazany musi zapłacić. Drugą natomiast jest grzywna orzekana w stawkach dziennych, której wysokość ustalana jest na podstawie możliwości zarobkowych skazanego. W Polsce przyjęto koncepcję stawek dziennych, mającą w założeniu bardziej sprawiedliwy charakter.
  Areszt – wspólna nazwa instytucji znanych różnym gałęziom prawa, których cechę wspólną stanowi przymusowe odizolowanie poddanej mu osoby od świata zewnętrznego. Różne natomiast są cele, którym instytucje te służą.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.012 sek.