• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Kapnometria  Podstrony: [1] [2] 3 [4] [5]
  Przeczytaj także...
  Rurka intubacyjna − gładka rurka z tworzywa sztucznego wprowadzana do tchawicy przez jamę ustną lub nos (w przypadku intubacji przez-nosowej), w celu zapobiegania niedrożności dróg oddechowych lub niewydolności oddechowej. Najczęściej rurka wyposażona jest w mankiecik z zaworkiem w celu uszczelnienia jej w tchawicy.Ciśnienie cząstkowe (ciśnienie parcjalne) - ciśnienie, jakie wywierałby dany składnik mieszaniny gazów, gdyby w tej samej temperaturze sam zajmował objętość całej mieszaniny.
  Spektrofotometria[]

  W większości obecnych urządzeń w pomiarze wykorzystuje się fakt, że dwutlenek węgla pochłania światło w zakresie podczerwieni o długości fali około 4,3 μm. Zgodnie z prawem Lamberta-Beera stopień absorbancji jest wprost proporcjonalny do stężenia gazu. Istnieje wysoka korelacja między mierzonym stężeniem (lub ciśnieniem parcjalnym) dwutlenku węgla w powietrzu pęcherzykowym (PACO2) a ciśnieniem tego gazu we krwi tętniczej i rzutem serca. Skład powietrza pęcherzykowego można uzyskać analizując końcowowydechowe stężenie dwutlenku węgla, tuż przed rozpoczęciem nowego wdechu. Wartości odczytane w tej fazie przyjmuje się za miarę poprawności wentylacji.

  Spektrofotometria – technika pomiarowa polegająca na ilościowym pomiarze transmisji lub odbicia światła przez próbkę. Od połowy XX wieku stanowi główne narzędzie spektroskopii absorpcyjnej i odbiciowej w bliskim nadfiolecie i świetle widzialnym, a dawniej również w podczerwieni, znajdując szerokie zastosowanie w chemii analitycznej, biologii, medycynie i badaniach materiałowych.Dwutlenek węgla (nazwa systematyczna: ditlenek węgla; nazwa Stocka: tlenek węgla(IV)), CO2 – nieorganiczny związek chemiczny z grupy tlenków, w którym węgiel występuje na IV stopniu utlenienia.

  Oprócz dwutlenku węgla inne gazy takie jak podtlenek azotu, para wodna lub wziewne anestetyki również pochłaniają światło w zakresie podczerwieni, stąd konieczne są dodatkowe mechanizmy eliminujące ten wpływ. Aby unikać kondensacji pary wodnej komora z czujnikiem jest podgrzewana. Nowoczesne urządzenia stosują różne długości fali aby wyeliminować wpływ innych gazów.

  Kolorymetria - technika analityczna określania stężenia roztworów barwnych za pomocą wizualnego porównania intensywności barwy roztworu badanego z intensywnością barwy wzorca. W kolorymetrii wykorzystuje się liniową zależność absorpcji promieniowania widzialnego od stężenia roztworu (prawo Lamberta-Beera). Uważana za metodę prostą, szybką i dokładną.Pulsoksymetria – nieinwazyjna metoda przezskórnego oznaczania wysycenia krwi tlenem. Metoda polega na zasadzie spektrofotometrycznego pomiaru wysycenia (saturacji – Sp02) tlenem hemoglobiny, gdyż hemoglobina utlenowana i odtlenowana wykazuje odmienne właściwości optyczne. Jednocześnie rejestrowana jest również częstotliwość pracy serca (puls).

  Z uwagi na konstrukcję mierników rozróżnia się urządzenia pomiarowe strumienia bocznego lub głównego.

  Pomiar w strumieniu bocznym[]

  Jest to najczęściej stosowany typ pomiaru. Polega on na zasysaniu niewielkiej objętości gazu wydechowego w sposób ciągły za pomocą wąskiej rurki z układu oddechowego pacjenta do urządzenia z komorą pomiarową. Prędkość przepływu mieści się w granicach od 50 do 500 ml/min. Długość przewodu nie przekracza 3 m. Dłuższe przewody mogą powodować błędy pomiarowe z uwagi na możliwość mieszania się gazów z kolejnych cyklów oddechowych lub obecność wody. Zaletą tego typu urządzeń jest wygodniejszy sposób obsługi ze względu na poręczne, a jednocześnie solidne połączenie z pacjentem. Wadą jest konieczność stosowania specjalnych filtrów usuwających parę wodną oraz dłuższy czas pomiaru ze względu na jego opóźnienie.

  Prawo Lamberta-Beera (prawo Beera-Lamberta-Bouguera również prawo Beera-Lamberta-Bouguera-Waltera) – opisuje pochłanianie promieniowania elektromagnetycznego przy przechodzeniu przez częściowo absorbujący i rozpraszający ośrodek.Intubacja – umieszczenie plastikowej rurki długości ok. 25 - 28 cm, zwanej rurką intubacyjną, w tchawicy pacjenta. Rurka jest wprowadzana z pomocą laryngoskopu.

  Pomiar w strumieniu głównym[]

  Polega na umieszczeniu czujnika pomiarowego w głównym torze układu oddechowego lub respiratorze. Zaletą jest prostota systemu i krótki czas pomiaru korzystny zwłaszcza u dzieci, u których występuje wysoka częstotliwość oddechu. Wadą jest delikatność, rozmiar i waga czujnika, który może łatwo ulec uszkodzeniu.

  Dokładność pomiaru[]

  Błędy pomiaru wahają się na poziomie 0,5%. Czas pomiaru nie przekracza 0,5 s, i typowo wynosi około 0,25 s. Przed każdym pomiarem urządzenie musi zostać skalibrowane przepuszczając przez nie gaz o znanym stężeniu CO2. Wyniki podawane są w jednostkach ciśnienia cząstkowego (mmHg) lub jednostkach stężenia (%obj.). Wartość błędu nie przekracza ±2 mmHg na poziomie pCO2 40-60 mmHg. Wymagane jest aby urządzenie gwarantowało stabilne wyniki wciągu 24 godzin od kalibracji.

  Czynniki wpływające na pomiar CO2:

 • ciśnienie atmosferyczne
 • para wodna
 • obecność innych gazów anestetycznych
 • bezwładność systemu
 • Teoretyczna różnica stężenia CO2 w tętnicach i pęcherzykach płucnych powinna wynosić 0 mmHg. Jednak w warunkach klinicznych zawsze istnieje stały błąd, w którym ciśnienie końcowowydechowe jest niższe od ciśnienia tętniczego. Wartość tę nazywa się tętniczo-pęcherzykowym gradientem pCO2 i wynosi ona zwykle 3-5 mmHg lub 0,7 kPa. Różnicę na poziomie 5 mmHg uznaje się za fizjologiczną przy prawidłowych wartościach 34-46 mmHg.

  Kapnogram[]

  Prawidłowa krzywa kapnograficzna:
  2 - wydech
  1 - wdech

  Prawidłowa krzywa kapnograficzna przypomina falę prostokątną:

 • faza zero - wdech, powietrze przestrzeni martwej
 • stromy wzrost CO2 tuż po rozpoczęciu wydechu, stopniowa wymiana powietrza przestrzeni martwej w powietrze pęcherzykowe
 • plateau - powietrze pęcherzykowe, powolny wzrost, w którym maksimum uznaje się za stężenie końcowowydechowe
 • stromy spadek - rozpoczęcie wdechu


 • Podstrony: [1] [2] 3 [4] [5]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.013 sek.