• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Kancelaria

  Przeczytaj także...
  Akta – grupa dokumentów o podobnej treści (Akta sprawy) złączona w jeden ciąg w celu łatwiejszego ich przechowywania.Aktotwórca – urząd, instytucja, przedsiębiorstwo, organizacja, osoba fizyczna itp., która w wyniku swojej działalności wytwarza i gromadzi akta.
  Kancelaria tajna – wyodrębniona komórka organizacyjna, w zakresie ochrony informacji niejawnych podległą pełnomocnikowi ochrony, obsługiwaną przez pracowników pionu ochrony, odpowiedzialną za właściwe rejestrowanie, przechowywanie, obieg i wydawanie materiałów uprawnionym osobom.

  Kancelaria – termin określający samodzielny urząd bądź instytucję wytwarzającą własną dokumentację (zarówno na etapie formalnym, jak i merytorycznym). W terminologii archiwalnej kancelaria jest terminem wieloznacznym:

  System kancelaryjny – zbiór zorganizowanych i powiązanych ze sobą elementów organizacji (przyjmowanie i redagowanie dokumentów, sposób ich rejestracji, obiegu i układu akt powstających w toku bieżącej działalności organizacji) mających wpływ na formę akt.Biuro (fr. bureau) to miejsce pracy pracowników administracyjnych instytucji lub firmy albo administracyjna instytucja, wykonująca właściwe sobie prace urzędnicze.
 • w szerokim rozumieniu za kancelarię można uznać wszystkie komórki organizacyjne twórcy zespołu wytwarzające akta
 • jest to również komórka lub zespół komórek organizacyjnych jednostki powołany wyłącznie do pełnienia czynności aktotwórczych formalnych - związanych z przyjęciem i rejestracją pism wpływających, przechowywaniem dokumentacji niezbędnej do bieżącego funkcjonowania instytucji, prowadzeniem akt spraw, przygotowywaniem czystopisów i ekspedycją pism na zewnątrz.
 • termin ten bywa używany zamiennie z terminem system kancelaryjny, który oznacza określony sposób tworzenia dokumentacji, mówimy więc na przykład o kancelarii staropolskiej, rosyjskiej, pruskiej, o kancelarii akt spraw.
 • jest to również pomieszczenie biurowe przeznaczone dla kancelarii w znaczeniu komórki organizacyjnej, jest to zatem fizyczne miejsce wykonywania czynności kancelaryjnych.
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • kancelaria parafialna
 • Kancelaria prawna
 • kancelaria tajna
 • Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Robótka Halina, „Wprowadzenie do archiwistyki”, Toruń 2003.
 • Robótka Halina, Ryszewski Bohdan, Tomczak Andrzej, „Archiwistyka”, Warszawa 1989.
 • „Polski Słownik Archiwalny” , pod red. W. Maciejewskiej, Warszawa-Łódź 1974.
 • Kancelaria prawna (łac. cancellaria) - miejsce wykonywania zawodu przez prawnika oraz zespół osób tam zatrudnionych (biuro prawnika). Oprócz doradztwa w zakresie praw i obowiązków prawnych, kancelarie reprezentują klientów przed sądami i organami administracji, w transakcjach biznesowych, negocjacjach oraz wszędzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc prawna.Archiwistyka – humanistyczna dyscyplina naukowa, wywodząca się z historii, powiązana również z bibliotekoznawstwem i informacją naukową. Przedmiotem badań archiwistyki są archiwa i dokumentacja.
  Warto wiedzieć że... beta

  Dokumentacja – zbiór dokumentów ustanowiony ze względu na wspólny temat, np. dotyczących danego obiektu, problemu lub zadania. Inaczej, to działalność informacyjna (albo jej część) związana z opracowywaniem i gromadzeniem dokumentów, zbiór bądź spis dokumentów o pewnym zagadnieniu bądź dobranych wg innych kryteriów.
  Kancelaria parafialna lub kancelaria zboru – biuro lub pokój urzędowy przeznaczony do spraw administracyjnych lub duszpasterskich parafii bądź zboru. Zazwyczaj jest to pomieszczenie wydzielone na plebanii lub w kościele. Miejsce składowania ksiąg parafialnych/zborowych.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.01 sek.