• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Kanał przeciwpowodziowy

  Przeczytaj także...
  Kanał wodny – sztuczny ciek, fragment drogi wodnej, którego celem jest połączenie istniejących naturalnych dróg wodnych. Tak powstałe drogi wodne znacznie ułatwiają żeglugę i wydatnie skracają czas podróży statków.Wezbranie (wyżówka) – wysoki stan wody w rzece, wywołany zwiększonym zasileniem koryta podczas opadów lub roztopów, spiętrzeniem wody spowodowanym zatorem lodowym lub podwyższeniem bazy drenażu w ujściowym odcinku rzeki podczas sztormu. W polskiej terminologii geograficznej wezbrania przynoszące szkody materialne i społeczne nazywa się powodziami.
  Regulacja rzeki – przekształcenie naturalnego koryta rzecznego przez zmianę jego kształtu oraz materiału, z którego jest utworzone.
  Kanał powodziowy w Wielkiej Brytanii
  Kanał Zyblikiewicz łączący Dunajec z Wisłą w okolicy miejscowości Samocice (z zamknięciami)

  Kanał przeciwpowodziowy (Kanał ulgi), to kanał wodny, który wybudowany został w celu bezpiecznego przeprowadzenia wód przez określony teren. Kanały przeciwpowodziowe najczęściej stosuje się do przeprowadzenia wód wezbraniowych (jako podstawowe zadanie danego kanału). Takie rozwiązanie hydrotechniczne ma zapobiec wystąpieniu powodzi na określonym obszarze zalewowym. Kanał taki może być wykorzystywany do przeprowadzania części wód rzeki.

  Odra (czes. i dł. Odra, niem. Oder, gł. Wodra, łac. starożytna Viadua, Suevus, łac. średniowiecza Oddera (w Dagome iudex), Odera; łac. renesansowa Viadrus (od 1543)) – rzeka w Europie Środkowej, w zlewisku Morza Bałtyckiego, na terenie Czech, Polski i Niemiec. Pod względem całkowitej długości jest drugą (po Wiśle) rzeką Polski. Biorąc pod uwagę tylko jej część w granicach Polski jest trzecią rzeką pod względem długości (po jej dopływie Warcie).Gmina Medyka – gmina wiejska w województwie podkarpackim, w powiecie przemyskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie przemyskim.

  Kanały ulgi buduje się w tych rejonach, w których gęsta zabudowa lub inne istotne wykorzystanie przez człowieka terenu przy cieku oraz jego regulacja, spowodowały zmniejszenie jego przekroju poprzecznego lub przekroju poprzecznego doliny, zmniejszenie spadków przez budowę stopni wodnych i podniesienie przez to także zwierciadła wielkiej wody. Kanał ulgi pozwala przeprowadzić wody nowym, sztucznie stworzonym ramieniem bocznym cieku poza obszarem zwiększonego zagrożenia powodziowego.

  Malbork (łac. Mariaeburgum, Mariae castrum, Marianopolis, niem. Marienburg) – miasto w północnej Polsce, w województwie pomorskim nad Nogatem. Siedziba powiatu malborskiego.Stan wody jest to wzniesienie zwierciadła wody w cieku ponad umowny poziom odniesienia (co nie jest równoznaczne z głębokością cieku). Należy rozróżnić pojęcia stan wody i poziom wody. Są to te same wielkości fizyczne, jednak podawane względem różnych odniesień. Poziomy terenu liczymy od przyjętego poziomu morza, dlatego wysokość na której znajdują się obiekty na Ziemi wyrażamy w metrach nad poziomem morza. W Polsce sieć wodowskazowa odniesiona jest obecnie do poziomu morza w Kronsztadzie w Rosji.

  Kanały ulgi można podzielić na: kanały z zamknięciami  które stanowią element czynnej ochrony przeciwpowodziowej; wyposażenie kanału w zamknięcia umożliwia kontrolowanie i sterownie przepływem wód przez kanał, kanały bez zamknięć  które stanowią element biernej ochrony przeciwpowodziowej; brak możliwości sterownia przepływem wód przez kanał.

  Kanały powodziowe chronią dany obszar przeprowadzając bezpiecznie w swoim korycie wody rzeki, często skróconą drogą, do położonego niżej przekroju danej rzeki, np. Kanał Powodziowy we Wrocławiu. Innym rodzajem kanałów ulgi są kanały przerzucające część wód przez dział wodny do innego cieku, np. Kanał Odpływowy, umożliwiający przed centrum miasta Wrocław, przerzut pewnej ilości wód z Odry do rzeki Widawa przepływającej przez miej zurbanizowane obszary miasta. Budowane są także kanały przejmujące część wód danej rzeki i odprowadzające te wody do tego samego recypienta, co dana rzeka, np. Kanał Kłokoczycki we Wrocławiu odprowadzający pewną część wód rzeki Dobra do Widawy.

  Widawa (niem. Weide) - rzeka w zachodniej Polsce. Prawy dopływ Odry. Nazwa rzeki pochodzi od prasłowiańskiego "vid" - kręcić, wić się.Koryto rzeki – najniższa część doliny rzeki, która znajduje się w obrębie jej dna i przez którą okresowo lub ciągle płynie woda dokonując zmian w kształcie powierzchni. Jeśli rzeka ma silny nurt, następuje erozja denna, jeżeli słaby – akumulacja niesionego materiału, a jeśli meandruje, dochodzi do erozji bocznej. Koryto stanowi fragment łożyska rzeki.

  Stosunkowo często nazwa "kanał ulgi" jest traktowany jak nazwa własna. Komisja Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych uznała za nazwy własne następujące nazwy kanałów i rowów: Kanał Powodziowy (Wrocław), Kanał Odpływowy (Wrocław), Kanał Nowa Ulga (w Warszawie), potok Ulga (dopływ Kisieliny), rów Ulga Uszewska (dopływ Uszwicy), Kanał Ulga (w Malborku), Kanał Ulgi (dopływ Kanału Bucowskiego) (gmina Medyka), Kanał Ulgi (Racibórz), Kanał Ulgi (dopływ Raczyny) (gmina Otmuchów), Kanał Ulgi (Opole), Kanał Ulgi (Gorzów Śląski), Kanał Ulgi (dopływ Czarnej Koneckiej) (gmina Końskie), Kanał Ulgi (Karczew), Kanał Ulgi (Koło), Kanał Ulgi (Gorzów Wielkopolski), Kanał Ulgi (dopływ Wisły) (gmina Wielka Nieszawka).

  Teren - każdy dowolnie określony fragment powierzchni lądowej. Termin spełniający taką samą funkcję jak akwen w odniesieniu do powierzchni wodnej.Obszar zalewowy, równina zalewowa – naturalny płaski i szeroki teren, położony bezpośrednio wzdłuż rzeki, stanowiący część doliny rzecznej, zalewany w okresach wezbrań i powodzi, gdy ilość wody prowadzonej przez rzekę przekracza pojemność koryta.

  Przypisy

  Zobacz też[]

 • kanał wodny
 • kanały ulgi
 • Bibliografia[]

  1. Wiesław Depczyński, Andrzej Szamowski, Budowle i zbiorniki wodne, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1997 r., Inżynieria Środowiska, ISBN 83-87012-66-1
  2. Julian Wołoszyn, Włodzimierz Czamara, Ryszard Eliasiewicz, Jerzy Krężel, Regulacja rzek i potoków, Wydawnictwo Akademii Rolniczej we Wrocławiu, wydanie II zmienione, Wrocław 1994, ISBN 83-85582-45-2
  (window.RLQ=window.RLQ||).push(function(){mw.log.warn("Gadget \"edit-summary-warning\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"wikibugs\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"ReferenceTooltips\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"main-page\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");});
  Recypient (łac. recipiens, -tis – przyjmujący) – termin używany w hydrologii i hydrografii, oznaczający ciek, do którego uchodzi jego dopływ, każda rzeka jest więc swoistym recypientem swoich dopływów. Np. Odra lub Wisła są recypientami wszystkich bezpośrednich ich dopływów.Wisła (łac. Vistula) – najdłuższa rzeka Polski, o długości 1047 km. Jest także najdłuższą rzeką uchodzącą do Morza Bałtyckiego.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Miasto (od prasłow. „местьце", „mě́sto"–„miejsce”) – historycznie ukształtowana jednostka osadnicza charakteryzująca się dużą intensywnością zabudowy, małą ilością terenów rolniczych, ludnością pracującą poza rolnictwem (w przemyśle lub w usługach) prowadzącą specyficzny miejski styl życia.
  Nazwy własne, imiona własne (łac. nomina propria) – nazwy przysługujące jednostkom, w odróżnieniu od nazw pospolitych, które odnoszą się do dowolnych klas jednostek (egzemplarzy określonej klasy przedmiotów).
  Kanał Ulgi – kanał przepływowy Odry, znajdujący się w Opolu. Jego długość wynosi około 5 km, a szerokość około 25 metrów. Okala on od zachodu Wyspę Bolko i część Opola znajdującą się pomiędzy nim i Odrą.
  Kanał Kłokoczycki (dawny potok Elsbach) – kanał o charakterze melioracyjnym i powodziowym, położony we Wrocławiu, w północno-wschodniej części miasta. Swój początek kanał bierze na rzece Dobra (bifurkacja), na prawym jej brzegu, w rejonie Ulicy Białych Goździków, pomiędzy osiedlami Pawłowice i Kłokoczyce, z tyłu terenu zakładów Polar (Zakrzów). Kanał biegnie w kierunku południowo-zachodnim. Po minięciu osiedla Kłokoczyce, następuje ujście kanału do rzeki Widawa, pomiędzy osiedlem Kłokoczyce a Biskupicami Widawskimi. Kanał Kłokoczycki jest prawostronnym dopływem Widawy. Kanał należy do kategorii cieków z wodami płynącymi, co czyni go odnogą rzeki Dobra. Kanał został utworzony w 1974 roku podczas przebudowy układu koryt rzeki Dobra. Przebiega w przybliżeniu po trasie dawnego ramienia północnego rzeki Dobra, natomiast sama rzeka została uregulowana, a jej koryto współczesne zostało poprowadzone bliżej przebiegu jej południowego ramienia, choć samo ujście zostało zlokalizowane około 1 km powyżej dawnego ujścia.
  Powódź – przejściowe zjawisko hydrologiczne polegające na wezbraniu wód rzecznych lub morskich w ciekach wodnych, zbiornikach lub na morzu powodujące po przekroczeniu przez wodę stanu brzegowego zatopienie znacznych obszarów lądu - dolin rzecznych, terenów nadbrzeżnych lub depresyjnych, doprowadzające do wymiernych strat społecznych i materialnych. Jest jedną z najbardziej groźnych i niszczycielskich w skutkach klęsk żywiołowych. Walka z nią jest stale aktualnym problemem ogólnoświatowym. Poważny wpływ na występowanie powodzi ma istniejący układ rzek oraz występująca w poszczególnych okresach roku sytuacja hydrologiczno-meteorologiczna.
  Komisja Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych (w latach 1934-1948: Komisja Ustalania Nazw Miejscowości, w latach 1948-2003: Komisja Ustalania Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych) – organ opiniodawczy w sprawach ustalania, dokonywania zmian i znoszenia urzędowych nazw miejscowości i ich części oraz obiektów fizjograficznych, działający przy ministrze właściwym do spraw administracji publicznej (aktualnie przy ministrze administracji i cyfryzacji).
  Kanał Ulgi – kanał wodny w południowej nizinnej części Gorzowa Wielkopolskiego, w województwie lubuskim. Kanał Ulgi jest częścią systemu odprowadzania nadmiaru wody z Warty w Gorzowie Wielkopolskim. Sam kanał pozwala na skierowanie części wysokich wód poza granice zabudowanej części miasta. Przepływy w obrębie Kanału Ulgi są bezpośrednio uzależnione od stanów wody w Warcie.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.034 sek.