• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Kampania reklamowa

  Przeczytaj także...
  Złoty Lew (wł. Il Leone d’Oro) – główna nagroda filmowa na europejskim festiwalu filmowym odbywającym się corocznie w Wenecji. Nagroda jest przyznawana przez komitet organizacyjny od 1949 roku. W 1970 roku wprowadzono drugiego Złotego Lwa - nagrodę honorową dla wybitnych twórców kina światowego. Od 1974 Złote Lwy przyznaje się na Międzynarodowym Biennale Sztuki, a od 1978 także na Międzynarodowym Biennale Architektury.Grupa docelowa- (ang. target group) – grupa, do której skierowany jest komunikat, reklama, produkt. Szczególnie w reklamie ważne jest dobre określenie grupy docelowej.
  Sprzedaż – umowa cywilna, w której sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę rzeczy w gotówce lub równowartości gotówki.

  Kampania reklamowa – zespół działań marketingowych, odbywających się w mediach masowych, mających na celu osiągnięcie zakładanego celu marketingowego reklamodawcy. Działania te skierowane są do wybranej grupy docelowej. Cele kampanii reklamowej mogą być określone różnie. Do głównych celów kampanii reklamowych zalicza się:

  Heyah (czytaj: heja) – polska marka usług telefonii komórkowej, działającej w systemie prepaid. Operatorem sieci Heyah jest T-Mobile Polska, do której należy także sieć T-Mobile. Do 2009 roku Heyah oferowała jedynie karty SIM, doładowania i usługi, później uzupełniła ofertę o sprzedaż telefonów komórkowych. Logo Heyah jest stylizowany kształt pięciopalczastej dłoni uzupełniony stylizowaną na uliczne graffiti nazwą.Produkt w marketingu – każdy obiekt rynkowej wymiany oraz wszystko co może być oferowane na rynku. Produktem może być dobro materialne, usługa, miejsce, organizacja bądź idea.
 • wzrost sprzedaży
 • wzrost świadomości danego produktu, usługi, marki itp.
 • wprowadzenie produktu na rynek (launch)
 • ponowne wprowadzenie produktu na rynek w przypadku produktu o bardzo niskiej sprzedaży lub świadomości (relaunch)
 • repozycjonowanie produktu na rynku
 • Kampanie reklamowe mogą odbywać się w jednym medium lub być multimedialne, czyli obejmować działania w wielu różnych mediach (np. w internecie). Kampanię przygotowują agencje reklamowe, a za dobór i zakup mediów odpowiadają domy mediowe

  Dom mediowy – organizacja marketingowa, której zadaniem jest planowanie oraz zakup kampanii reklamowych w mediach masowych.Marketing – handel aktywny, wychodzący naprzeciw potrzebom klienta, próbujący odgadnąć skryte potrzeby klienta, usiłujący te potrzeby uświadamiać oraz pobudzać, a nawet kreować i zaspokajać je. Pojęcie marketingu zdefiniowano po raz pierwszy w 1941 roku i opisano je jako „prowadzenie działalności gospodarczej, odnoszącej się do przepływu towarów i usług od producenta do konsumenta lub użytkownika”.

  Podstawowym parametrem kampanii reklamowej jest jej zasięg całkowity oraz (zdaniem starej szkoły marketingowej) zasięg efektywny. Intensywność kampanii w poszczególnych mediach z osobna mierzy się ilością GRP, czyli sumą cząstkowych oglądalności (lub słuchalności, czytelnictwa itp.) poszczególnych emisji w poszczególnych mediach. Intensywności GRP nie sumuje się pomiędzy mediami ze względu na różnice metodologiczne pomiarów pomiędzy mediami oraz z uwagi na różny charakter komunikatów.

  CATI (ang. Computer Assisted Telephone Interview, czyli wspomagany komputerowo wywiad telefoniczny) to metoda zbierania informacji w ilościowych badaniach rynku i opinii publicznej.Agencja reklamowa – firma zajmująca się tworzeniem na zlecenie reklam np. radiowych, telewizyjnych, prasowych, internetowych. Pierwsza tego typu agencja została otwarta w Filadelfii w 1843 roku. Ważną dziedziną jest identyfikacja wizualna oraz kompleksowe przeprowadzanie kampanii reklamowych. Obecnie zauważalne jest rozszerzanie zakresu usług – oprócz Internetu, outdooru to np. reklamy ambientowe i guerilla marketing.

  Miernikiem skuteczności kampanii reklamowej może być:

 • wzrost sprzedaży;
 • wzrost świadomości marki;
 • zmiana percepcji marki, produktu itp.
 • Z racji na wpływ kampanii reklamowych na prosperowanie i postrzeganie przedsiębiorstw, mierzy się nie tylko ww. parametry ich realizacji, ale także i samą skuteczność – stanowiące jeden z obszarów badań rynku badania skuteczności reklamy mają na celu określenie stopnia, w jakim wpisujący się w grupę docelową kampanii respondenci zapamiętali treść czy hasło reklamowego użytego spotu, a także ustalenie,  które jego elementy okazały się najbardziej zapamiętywane.

  Reklama (z łac. reclamo, reclamare) – informacja połączona z komunikatem perswazyjnym. Zazwyczaj ma na celu skłonienie do nabycia lub korzystania z określonych towarów czy usług, popierania określonych spraw lub idei (np. promowanie marki).Zasięg całkowity - jest to procent grupy celowej, który w czasie trwania kampanii reklamowej zetknął się z komunikatem reklamowym przynajmniej jednokrotnie. Zasięg całkowity kampanii reklamowej zwany jest też zasięgiem "1+". Jest to jedna z najważniejszych miar statystycznych kampanii reklamowej. Z uwagi na różne metodologie badań konsumpcji mediów w polskich badaniach marketingowych podawane są zasięgi całkowite kampanii reklamowych osobno dla każdego medium (TV, prasy, radia, itd.).

  Badanie skuteczności reklamy realizuje się zazwyczaj drogą ankietyzacji telefonicznej (CATI) lub internetowej (CAWI) i prowadzone jest co najmniej dwuetapowo – przed i po realizacji kampanii reklamowej. Proces ankietyzacji uzupełnić mogą wywiady grupowe i indywidualne z przedstawicielami docelowej grupy  odbiorców kampanii. Ocenę efektywności przekazu reklamowego dokonuje się najczęściej w oparciu o pomiar:

  Badania rynku to zespół czynności polegających na gromadzeniu informacji o zjawiskach i procesach na rynku, ich przyczynach, stanie aktualnym i tendencjach rozwojowych. Celem badań rynku jest zdobycie informacji o kształtowaniu się mechanizmów rynkowych takich, jak popyt, podaż, ceny, zachowania i preferencje konsumentów, działania konkurencji, funkcjonowanie systemu dystrybucji, sprzedaży itp. Badania rynku są częścią badań marketingowych. Prowadzenie badań rynku zarówno polepsza pozycje konkurencyjną przedsiębiorstwa jak i jest zalecane przez normy ISO 9000.Marka, inaczej znak fabryczny, znak firmowy (ang. brand, trade mark) – znak określający producenta: nazwa lub symbol graficzny (znak towarowy) umieszczany na wyrobach w celu ochrony przed naśladownictwem lub podrabianiem, podszywaniem się, przypisywaniem sobie autorstwa. Traktowana jest jako rodzaj świadectwa: producent nie wstydzi się swego wyrobu, „podpisując” go, gwarantuje jego jakość. Stąd „marka” jest synonimem opinii.
 • świadomości promowanej marki – pozwala on na ustalenie stopnia, w jakim reklamowana marka była obecna w świadomości klientów przed i po kampanii reklamowej oraz bazuje na wyznaczeniu wspomaganej, spontanicznej i natychmiastowej znajomości marki (tzw. TOM – Top of mind);
 • lojalności klientów – realizowany cyklicznie z wykorzystaniem wskaźnika NPS (Net Promoter Score)pozwala monitorować zmienność liczby klientów skłonnych polecić reklamowany produkt innym, niezdecydowanych co do takiej rekomendacji produktu oraz skłonnych do jego odradzenia.
 • Najbardziej znaną polską kampanią reklamową ostatnich lat jest wprowadzenie marki Heyah na rynek. Kampania ta została nagrodzona na Festiwalu Reklamy w Cannes nagrodą Grand Prix, czyli złotym lwem. Jest to jedyny Złoty Lew otrzymany przez polski dom mediowy.

  Świadomość – podstawowy i fundamentalny stan psychiczny, w którym jednostka zdaje sobie sprawę ze zjawisk wewnętrznych, takich jak własne procesy myślowe, oraz zjawisk zachodzących w środowisku zewnętrznym i jest w stanie reagować na nie (somatycznie lub autonomicznie).Usługa – działanie podejmowane w celu zaspokojenia określonej potrzeby (lub potrzeb) klienta i realizowane z udziałem klienta, często - w celach komercyjnych. Klientem może być osoba fizyczna, organizacja i każdy inny podmiot. Usługa w sensie gospodarczym jest użytecznym procesem niematerialnym, który wytwarza praca ludzka w procesie produkcji poprzez oddziaływanie na strukturę określonego obiektu.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • agencja reklamowa
 • reklama
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Jak projektować reklamy w e-biznesie? w PRNews (Dostęp: 2011-11-29)
  2. Badanie reklamy, www.badania-rynku.com.pl [dostęp 2018-01-17].
  3. Reklama Heyah zdobyła Złotego Lwa w Cannes, „gazetapl” [dostęp 2018-01-17] (pol.).
  Środki masowego przekazu (mass media, publikatory) – środki społecznego komunikowania o szerokim zasięgu, czyli prasa, radio, telewizja, Internet, a w szerszym znaczeniu także książka, film, plakat, kino. Środki masowego przekazu to element kultury masowej.Net Promoter Score (NPS) – narzędzie oceny lojalności klientów danej firmy. Jest alternatywną metodą oceny dla tradycyjnych badań satysfakcji klientów. Zakłada się, że wartość NPS jest skorelowana ze wzrostem przychodów.
  Warto wiedzieć że... beta

  Zasięg efektywny - według starej szkoły marketingu i reklamy - procent grupy celowej, który zetknął się z przekazem reklamowym przynajmniej z efektywną częstotliwością.
  CAWI (ang. Computer-Assisted Web Interview – wspomagany komputerowo wywiad przy pomocy strony www) – metoda zbierania informacji w ilościowych badaniach rynku i opinii publicznej, w której respondent jest proszony o wypełnienie ankiety w formie elektronicznej.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.013 sek.