• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Kalendarium historii Polski  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5] [6]
  Przeczytaj także...
  Układ Warszawski (oficjalna nazwa: Układ o Przyjaźni, Współpracy i Pomocy Wzajemnej ang. Warsaw Pact ros. Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи) – sojusz polityczno-wojskowy państw tzw. bloku wschodniego z dominującą rolą ZSRR. Formalnie powstał na podstawie Deklaracji Bukaresztańskiej, jako odpowiedź na militaryzację tzw. Niemiec Zachodnich i włączenie ich w strukturę NATO, a sankcjonował istniejące od zakończenia II wojny światowej podporządkowanie poszczególnych państw i ich armii ZSRR.Bitwa - zbrojne starcie sił zbrojnych stron prowadzących wojnę, mające zwykle duży lub decydujący wpływ na przebieg lub wynik operacji, kampanii a nawet wojny. We współczesnej terminologii wojskowej bitwa to kilka jednoczesnych lub kolejnych operacji prowadzonych siłami kilku współdziałających ze sobą frontów lub grup armii przy udziale lotnictwa i ewentualnie marynarki wojennej. Potocznie bitwą określa się każde większe starcie zbrojne.

  Kalendarium historii Polski – uporządkowany chronologicznie, począwszy od czasów najdawniejszych aż do współczesności, wykaz dat i wydarzeń z historii Polski.

  Spis treści

 • 1 Czasy najdawniejsze
 • 2 Panowanie Piastów
 • 2.1 Panowanie Mieszka I (ok. 960–992)
 • 2.2 Panowanie Bolesława Chrobrego (992–1025)
 • 2.3 Panowanie Mieszka II Lamberta (1025–1031)
 • 2.4 Panowanie Kazimierza Odnowiciela (1034–1058)
 • 2.5 Panowanie Bolesława II Szczodrego (1058–1079)
 • 2.6 Panowanie Władysława I Hermana (1079–1102)
 • 2.7 Panowanie Bolesława III Krzywoustego (1102–1138)
 • 2.8 Rozbicie dzielnicowe (1138–1320)
 • 2.9 Panowanie Władysława Łokietka (1320–1333)
 • 2.10 Panowanie Kazimierza Wielkiego (1333–1370)
 • 3 Panowanie Andegawenów
 • 4 Panowanie Jagiellonów
 • 4.1 Panowanie Władysława Jagiełły (1386–1434)
 • 4.2 Panowanie Władysława Warneńczyka (1434–1444)
 • 4.3 Panowanie Kazimierza Jagiellończyka (1447–1492)
 • 4.4 Panowanie Jana Olbrachta (1492–1501)
 • 4.5 Panowanie Aleksandra Jagiellończyka (1501–1506)
 • 4.6 Panowanie Zygmunta Starego (1506–1548)
 • 4.7 Panowanie Zygmunta Augusta (1548–1572)
 • 5 Panowanie królów elekcyjnych
 • 5.1 Bezkrólewie (1572–1573)
 • 5.2 Panowanie Henryka Walezego (1573–1574)
 • 5.3 Panowanie Stefana Batorego (1575–1586)
 • 5.4 Panowanie Zygmunta Wazy (1587–1632)
 • 5.5 Panowanie Władysława Wazy (1632–1648)
 • 5.6 Panowanie Jana Kazimierza Wazy (1648–1668)
 • 5.7 Panowanie Michała Korybuta Wiśniowieckiego (1669–1673)
 • 5.8 Panowanie Jana III Sobieskiego (1674–1696)
 • 5.9 Panowanie Augusta II Mocnego (1697–1704)
 • 5.10 Panowanie Stanisława Leszczyńskiego (1704–1709)
 • 5.11 Panowanie Augusta II Mocnego (1709–1733)
 • 5.12 wojna o sukcesję polską i panowanie Augusta III Sasa (1733–1763)
 • 5.13 Panowanie Stanisława Augusta Poniatowskiego (1764–1795)
 • 6 Okres zaborów
 • 6.1 Pierwsze lata zaborów (1795–1815)
 • 6.2 Królestwo Polskie (1815–1918)
 • 6.3 Do wybuchu powstania listopadowego (1815–1830)
 • 6.4 powstanie listopadowe (1830–1831)
 • 6.5 Okres do powstania styczniowego (1831–1863)
 • 6.6 powstanie styczniowe (1863–1864)
 • 6.7 Do wybuchu I wojny światowej (1864–1914)
 • 6.8 I wojna światowa (1914–1918)
 • 7 Okres międzywojenny
 • 7.1 Demokratyczna II Rzeczpospolita (1918–1926)
 • 7.2 Rządy sanacji (1926–1939)
 • 8 II wojna światowa (1939–1945)
 • 9 Komunistyczna Polska
 • 9.1 Rządy Bolesława Bieruta (1945–1956)
 • 9.2 Rządy Władysława Gomułki (1956–1970)
 • 9.3 Rządy Edwarda Gierka (1970–1980)
 • 9.4 Ostatnie lata komunizmu (1980–1989)
 • 10 Demokratyczna Polska
 • 10.1 Transformacja (1989–2004)
 • 10.2 Polska w Unii Europejskiej (2004–obecnie)
 • 11 Zobacz też
 • 12 Przypisy
 • Komitet Obrony Robotników – polska organizacja opozycyjna działająca od września 1976 do września 1977, sprzeciwiająca się polityce władz PRL, niosąca pomoc osobom represjonowanym w wyniku wydarzeń Czerwca 1976, przede wszystkim w Radomiu i Ursusie. Po częściowym spełnieniu jej postulatów przez władze PRL przekształciła się w Komitet Samoobrony Społecznej KOR.Jan Karol Chodkiewicz herbu własnego (ur. 1560, zm. 24 września 1621 r. w Chocimiu) – hetman wielki litewski od 1605, hetman polny litewski od 1600, wojewoda wileński od 1616, starosta generalny żmudzki od 1599, w 1596 mianowany podczaszym litewskim, hrabia na Szkłowie, Nowej Myszy i Bychowie, pan na Mielcu i Kraśniku (w latach 1593-1611). Jeden z najwybitniejszych europejskich dowódców wojskowych początku XVII w.

  Czasy najdawniejsze[]

   Osobne artykuły: prehistoriaprehistoria ziem polskich.
 • ok. 500–400 tys. lat p.n.e. – pierwsze ślady łowców-zbieraczy z gatunku Homo erectus na ziemiach polskich odkryte w Trzebnicy pod Wrocławiem
 • ok. 250–40 tys. lat p.n.e.neandertalska kultura mustierska na terenach Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej
 • ok. 38–8,3 tys. p.n.e. górnopaleolityczne osadnictwo człowieka współczesnego kopalnego, myśliwego
 • ok. 4,5 tys. lat p.n.e. – początek neolitu na ziemiach polskich. Początki rolnictwa i hodowli zwierząt
 • ok. 1700 r. p.n.e.epoka brązu objęła tereny całej dzisiejszej Polski
 • ok. 1250 r. p.n.e. – Rozwój kultury łużyckiej, zwanej także kulturą pól popielnicowych, na ziemiach polskich
 • VIII w. p.n.e. – złoty wiek kultury łużyckiej. Jej przykładem jest powstała około 740 r. p.n.e. osada obronna w Biskupinie
 • IV–III w. p.n.e. – Pojawienie się Celtów na południowych ziemiach polskich. Ich ośrodkami były m.in. Ślęża, Łysa Góra i Góra Świętej Anny
 • I–V w. n.e. – Wpływy cywilizacji rzymskiej na ziemiach polskich
 • V–VII w. – na terenie obecnej Polski osiedlili się pierwsi Słowianie
 • VIII–połowa X w. – tereny dzisiejszej Polski zamieszkiwali: Pomorzanie, Kaszubi, Lubuszanie, Goplanie, Polanie, Lędzianie, Wiślanie, Mazowszanie, Prusowie
 • ok. 632 – powstało tzw. Państwo Samona
 • 940–941 – w Gnieźnie, na Wzgórzu Lecha, wzniesiono pierwszy gród, jeden z grodów centralnych plemienia Polan
 • Wacław Potocki (ur. 1625 w Woli Łużańskiej, zm. przed 9 lipca 1696 w Łużnej) – sędzia skarbowy, podstarości biecki i sędzia grodzki biecki (w latach 1667-1676), podczaszy krakowski (1678-1685), jeden z głównych twórców barokowych w Polsce, poeta, epik, satyryk i moralista.Samuel Bogumił Linde (ur. 11 (24) kwietnia 1771 w Toruniu, zm. 8 sierpnia 1847 w Warszawie) – polski leksykograf, językoznawca, tłumacz, bibliograf, pedagog i bibliotekarz.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5] [6]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Wielkie Księstwo Poznańskie 1815-1848 (dawniej Wielkie Xięstwo Poznańskie, niem. Großherzogtum Posen, fr. Grand Duché de Posnanie) – autonomiczne księstwo, wchodzące w skład Prus (pozostające - z wyjątkiem lat 1848-1851 - obok Prus Zachodnich i Wschodnich, poza Związkiem Niemieckim), powstałe na mocy kongresu wiedeńskiego, mające w zamierzeniu mocarstw zaspokoić narodowe dążenia wielkopolskich Polaków w związku z odłączeniem decyzją kongresu terytorium Wielkopolski od reszty terytorium Księstwa Warszawskiego, które otrzymało status Królestwa Polskiego, państwa konstytucyjnego, związanego jedynie unią personalną z Imperium Rosyjskim. Po powstaniu listopadowym w Królestwie Polskim, popartym przez Poznaniaków, autonomia Księstwa została ograniczona w 1831, a po powstaniach wielkopolskich z 1846 i 1848 - całkowicie zniesiona. Administracja pruska bez żadnego aktu prawnego zmieniła nazwę na Prowincja Poznańska (Provinz Posen), ale w użyciu społecznym nadal pozostawała nazwa Wielkie Księstwo Poznańskie (choć polskie elity polityczne również używały nowej nazwy). Nazwa ta pozostała w pełnej tytulaturze królów Prus, a następnie cesarzy niemieckich aż do abdykacji Wilhelma II.
  Grzegorz VII (łac. Gregorius VII, zwany też Odkupicielem, właśc. Hildebrand OSB; ur. ok. 1020 w Sovanie, zm. 25 maja 1085 w Salerno) – święty Kościoła katolickiego, papież w okresie od 22 kwietnia 1073 do 25 maja 1085.
  Prusowie – ludy bałtyckie zamieszkujące w średniowieczu tereny między Pomorzem, Mazowszem, Litwą a Bałtykiem (wybrzeże Bałtyku między dolną Wisłą a dolnym Niemnem). Obecnie na ich terytorium znajdują się: województwo warmińsko-mazurskie oraz obwód kaliningradzki.
  V wojna litewsko-moskiewska miała miejsce w latach 1534–1537, pomiędzy Polską, wspieraną przez Wielkie Księstwo Litewskie, a Wielkim Księstwem Moskiewskim.
  Barbara Radziwiłłówna (ur. 6 grudnia 1520 lub 1523 w Wilnie, zm. 8 maja 1551 w Krakowie) – druga żona Zygmunta Augusta, królowa polska, wielka księżna litewska.
  Waldemar Pawlak (ur. 5 września 1959 w Modelu) – polski polityk, dwukrotny prezes Rady Ministrów: w 1992 (nie stworzył rządu) oraz w latach 1993–1995.
  Odra (czes. i dł. Odra, niem. Oder, gł. Wodra, łac. starożytna Viadua, Suevus, łac. średniowiecza Oddera (w Dagome iudex), Odera; łac. renesansowa Viadrus (od 1543)) – rzeka w Europie Środkowej, w zlewisku Morza Bałtyckiego, na terenie Czech, Polski i Niemiec. Pod względem całkowitej długości jest drugą (po Wiśle) rzeką Polski. Biorąc pod uwagę tylko jej część w granicach Polski jest trzecią rzeką pod względem długości (po jej dopływie Warcie).

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.15 sek.