Kadencja (politologia)

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Kadencja prezydenta w Polsce trwa 5 lat (na zdjęciu Andrzej Duda)

Kadencja (łac. cadentia „upadek”) – określony przez prawo okres pełnienia danej funkcji (urzędu) przez urzędnika lub organ pochodzący z wyboru. Na przykład określona w konstytucji kadencja prezydenta w Polsce trwa 5 lat, a Sejmu i Senatu – 4.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej – zgodnie z Konstytucją, najwyższy przedstawiciel polskich władz, gwarant ciągłości władzy państwowej, najwyższy organ państwa w zakresie władzy wykonawczej, czuwa nad przestrzeganiem postanowień i przepisów Konstytucji, zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.Prezydenci Polski – lista prezydentów Polski i innych osób sprawujących urząd głowy państwa polskiego od 1918 roku.

Kadencje w Konstytucji RP[ | edytuj kod]

Z terminem kadencji w Konstytucji RP spotykamy się m.in. w:

 • Rozdziale IV dotyczącym Sejmu i Senatu, m.in. w art. 98 pkt.1, który mówi, że kadencje tych organów są 4-letnie i rozpoczynają się z dniem zebrania się Sejmu na pierwsze posiedzenie i trwają do dnia poprzedzającego dzień zebrania się Sejmu następnej kadencji oraz dalszych punktach określających np. możliwość skrócenia kadencji Sejmu i Senatu;
 • Rozdziale V dotyczącym Prezydenta, w art 127 pkt. 2, w którym określa się, że kadencja prezydencka trwa 5 lat i można ją powtórzyć tylko raz, a także w art 128 pkt 1, w którym określa się, że kadencja prezydencka rozpoczyna się w dniu objęcia przez niego urzędu;
 • Rozdziale VIII dotyczącym Sądów i Trybunałów, gdzie art. 183 pkt 3 określa, że kadencja Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego trwa 6 lat, art. 185 wskazuje, że kadencja Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego trwa również 6 lat, art. 187 pkt 3 określa, że kadencja wybranych członków Krajowej Rady Sądownictwa trwa 4 lata.
 • Rozdziale X dotyczącym Finansów Publicznych, gdzie w art. 227 pkt. 3 określa się, że kadencja Prezesa Narodowego Banku Polskiego trwa 6 lat.
 • Limity kadencyjności[ | edytuj kod]

  Niektóre urzędy – np. wójt, prezydent miasta i inne urzędy szczebla administracji samorządowej – pozwalają na nieograniczoną liczbę kadencji sprawowania urzędu przez jedną osobę. W takim przypadku kadencyjność wyraża się w konieczności potwierdzania w wyborach samorządowych zasadności sprawowania urzędu po upływie danej kadencji. Polski ustawodawca przewiduje jednak również limity możliwości sprawowania funkcji przez jedną osobę w okresie dłuższym, niż określona liczba kadencji, np. funkcję Prezesa Narodowego Banku Polskiego można pełnić tylko przez 1 kadencję, a funkcję Prezydenta RP – przez 2.

  Prezydent miasta – w Polsce organ władzy wykonawczej gminy w gminach miejskich powyżej 50 tys. mieszkańców, wybierany w wyborach bezpośrednich. W mniejszych miastach i gminach miejsko-wiejskich odpowiednikiem prezydenta miasta jest burmistrz, a w gminach wiejskich - wójt. W miastach na prawach powiatu prezydent pełni ponadto funkcję zarządu powiatu i wykonuje zadania starosty. Urząd prezydenta miasta występuje również w Niemczech i w Szwajcarii, przy czym w Niemczech funkcji tej odpowiada funkcja nadburmistrza (Oberbürgermeister), zaś nazwą prezydenta miasta (Stadtpräsident) określa się przewodniczącego rady miasta.Administracja samorządowa - zespół organów publicznych powołanych do realizowania zadań państwa w terenie. Samorząd gminny, powiatowy czy samorząd województwa to utworzone z mocy prawa zrzeszenia wszystkich mieszkańców danej gminy, powiatu czy województwa, mające osobowość prawną i wypełniające zadania z zakresu administracji publicznej. Samorząd wykonuje zadania samodzielnie, na podstawie upoważnień i w ramach środków przyznanych mu przez Konstytucję i ustawy.

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Opracowanie Kancelarii Senatu wyjaśniające nieporozumienia związane z ustalaniem rozpoczęcia i zakończenia kadencji Sejmu i Senatu (plik PDF)
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483)
 • Warto wiedzieć że... beta

  Sejm Rzeczypospolitej Polskiej (Sejm RP), Sejm – izba niższa dwuizbowego parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej; Izba Poselska wyłoniła się z Sejmu walnego w 1493; od uchwalenia konstytucji Nihil novi (1505) Sejm jest najwyższym organem władzy ustawodawczej w Polsce.
  Krajowa Rada Sądownictwa (KRS) – konstytucyjny organ kolegialny istniejący od 8 kwietnia 1989, a powołany 29 grudnia 1989.
  Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego – jeden z organów Naczelnego Sądu Administracyjnego, obok Kolegium Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego.
  Prezydent (od łac. praesidens – zasiadający na czele) – najwyższy urząd w państwie będącym republiką, zwykle jednoznaczny z pełnieniem funkcji głowy państwa. W systemie prezydenckim prezydent jest również szefem rządu (np. w USA).
  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej – najważniejszy akt prawny (ustawa zasadnicza) Rzeczypospolitej Polskiej, uchwalony 2 kwietnia 1997 roku przez Zgromadzenie Narodowe, zatwierdzony w ogólnonarodowym referendum 25 maja 1997 roku. Ogłoszony w Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483, wszedł w życie 17 października 1997. Konstytucja złożona jest z preambuły i 13 rozdziałów, w tym z 243 artykułów.
  Łacina, język łaciński (łac. lingua Latina, Latinus sermo) – język indoeuropejski z podgrupy latynofaliskiej języków italskich, wywodzący się z Lacjum (łac. Latium), krainy w starożytnej Italii, na północnym skraju której znajduje się Rzym.

  Reklama