• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Kąt tarcia wewnętrznego

  Przeczytaj także...
  Minerał (fr. minéral, od celt. mina – kopalnia) – pierwiastek lub związek chemiczny będący normalnie ciałem krystalicznym, którego struktura ukształtowała się w toku procesów geologicznych.Grunt – zespół cząstek mineralnych (niekiedy z substancją organiczą) w postaci osadu, który może zostać rozdrobniony przez rozcieranie w ręku. Grunt składa się z fazy suchej, gazowej (powietrze, a niekiedy inne gazy) oraz ciekłej (najczęściej woda). Termin gruntu stosuje się także przy mieszankach zawierających materiały wytworzone przez człowieka, ale wykazujące podobne właściwości (np. żużle, popioły lotne).
  Skały – duże skupiska minerałów jednorodnych lub różnorodnych. Ze względu na sposób powstania wyróżnia się skały magmowe, osadowe i metamorficzne.
  Kąt naturalnego zsypu

  Kąt tarcia wewnętrznego szkieletu ziarnowego (oznaczany symbolem φ) – jeden z parametrów wytrzymałości na ścinanie skał i gruntów (pokrewnym parametrem jest spójność). Kąt tarcia wewnętrznego zależy od składu mineralnego, stopnia obtoczenia i wysortowania cząsteczek a także ich wzajemnego ułożenia, czyli stopnia zagęszczenia.

  Kohezja – ogólna nazwa zjawiska stawiania oporu przez ciała fizyczne, poddawane rozdzielaniu na części. Jej miarą jest praca potrzebna do rozdzielenia określonego ciała na części, podzielona przez powierzchnię powstałą na skutek tego rozdzielenia.Piasek – skała osadowa, luźna, złożona z niezwiązanych spoiwem ziaren mineralnych, przede wszystkim kwarcu. Wielkość ziaren waha się od 0,0625 do 2 mm, gęstość ziaren piasku kwarcowego wynosi około 2,62 g/cm.
  Pułapka mrówkolwa i kąt naturalnego zsypu

  Wartość tan(φ) jest proporcjonalna do siły normalnej działającej na płaszczyznę, jednak jest ona niezależna od powierzchni. Uważa się, że kąt tarcia wewnętrznego jest wynikiem oddziaływania pomiędzy cząsteczkami gruntu. Czasami określany jest on jako kąt naturalnego zsypu i oznacza kąt, jaki tworzy stok suchego gruntu niespoistego (np. piasku), który gdy zostaje przekroczony, ziarna tracą równowagę i zaczynają się osuwać w dół stoku.

  Stopień zagęszczenia, (ID) – miara zagęszczenia gruntów sypkich. Jest to stosunek zagęszczenia występującego w stanie naturalnym do zagęszczenia maksymalnego i oblicza ze wzoru:Mechanika gruntu jest dyscypliną, która stosuje zasady mechaniki inżynieryjnej np. kinematyki, dynamiki, mechaniki cieczy i mechaniki materiałów na potrzeby przewidywania mechanicznych zachowań gruntów. Wspólnie z mechaniką skał (geomechaniką) jest podstawą w rozwiązywaniu wielu problemów inżynierskich (inżynierii geotechnicznej) i geologii inżynierskiej.

  W mechanice gruntów pełni ważną rolę, na przykład przy wyznaczaniu naprężeń poziomych. Jedną z metod określania kąta tarcia wewnętrznego jest badanie aparatem trójosiowego ściskania.
  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Kąt naturalnego zsypu - minimalny kąt, który powinien być utworzony między płaszczyzną a poziomą podstawą, przy którym rozpoczyna się zsypywanie materiału sypkiego, przy czym płaszczyzna z materiałem sypkim zajmuje początkowo położenie poziome i równoległe do podstawy. Kąt naturalnego zsypu jest wariantem kąta tarcia wewnętrznego przy spoistości równej zero.
  Wytrzymałość gruntu na ścinanie w geotechnice, mechanice gruntów oznacza maksymalną siłę ścinającą lub też maksymalny opór stawiany tej sile przez grunt, po przekroczeniu którego dochodzi do znacznej deformacji plastycznej.
  Funkcje trygonometryczne (etym.) – funkcje matematyczne wyrażające między innymi stosunki między długościami boków trójkąta prostokątnego względem miar jego kątów wewnętrznych.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.024 sek.