• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Jolanta Chwastyk-Kowalczyk

  Przeczytaj także...
  Uniwersytet Wrocławski (UWr) – jeden z osiemnastu państwowych uniwersytetów klasycznych w Polsce z siedzibą we Wrocławiu, kształcący na kierunkach humanistycznych i ścisłych. Powstał pierwotnie w 1702 roku jako Leopoldina, a 24 sierpnia 1945 roku został przekształcony na polską uczelnię akademicką. Uczelnia swoimi tradycjami odwołuje się do niemieckich uczelni wrocławskich oraz Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Jest jedną z najważniejszych i najstarszych uczelni we Wrocławiu, na której studiuje blisko 31,6 tysięcy studentów.Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (daw. Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach) – państwowa publiczna szkoła wyższa w Kielcach.
  Literaturoznawstwo (także: nauka o literaturze, wiedza o literaturze) – dyscyplina humanistyczna, której przedmiotem zainteresowania jest literatura, a przede wszystkim analiza poszczególnych utworów literackich oraz rekonstruowanie historycznoliterackich procesów. W obrębie literaturoznawstwa formułuje się także ogólne teorie oraz metodologie badań literackich.

  Jolanta Elżbieta Chwastyk-Kowalczyk (ur. 1958) – polska literaturoznawczyni, bibliolog, doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor nadzwyczajny w Instytucie Dziennikarstwa i Informacji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach (od 2012 jego dyrektor). Związana również z londyńskim Polskim Uniwersytetem na Obczyźnie.

  Habilitacja (z łac. habilitas – zdatność, zręczność) – posiadające różny zakres, w zależności od sytuacji prawnej w danym kraju, uprawnienie do:Prasa (łac. presso tłoczyć) – określenie dzienników, czasopism i "środków masowego przekazywania powstałych w wyniku postępu technicznego" o charakterze informacyjnym, wydawanych periodycznie, nie rzadziej niż raz do roku, wyróżniających się stałym tytułem i kolejnym numerem. Określenie "prasa" pochodzi od nazwy maszyny drukarskiej i sposobu powstawania "prasy", który polega na odciskaniu znaków na papierze. Informacja jest podawana za pomocą pisma i obrazu stałego lub, w przypadku mediów elektronicznych, za pomocą dźwięku, wizji lub innej metody przekazywania informacji. Prasa zalicza się do mediów jednokierunkowych, co oznacza pewną pasywność i powoduje brak bezpośredniej reakcji odbiorcy w stronę nadawcy.

  Rozprawę doktorską pt. Problemy kultury i literatury na łamach „Bluszczu” w latach 1918–1939, której promotorem był Jerzy Jarowiecki, obroniła w 2000 roku na Wydziale Humanistycznym Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskała w 2009 roku na Uniwersytecie Wrocławskim w oparciu o pracę Londyński „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” 1944–1989. Gazeta codzienna jako środek przekazu komunikatów kulturowych. Specjalizuje się w historii kultury książki i historii prasy.

  Polski Uniwersytet Na Obczyźnie (ang. The Polish University Abroad) – polski uniwersytet w Londynie, założony w 1939 w Paryżu, w 1940 reaktywowany w Londynie.Profesor nadzwyczajny (z łac. professor extraordinarius) – stanowisko na uczelni przewidziane dla pracownika naukowego lub naukowo-dydaktycznego, który ma stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy profesora. Ustawodawca dopuszcza także zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego osoby, która ma tylko stopień naukowy doktora oraz znaczne i twórcze osiągnięcia w pracy naukowej, jednak tylko na podstawie umowy o pracę. Stanowisko profesora nadzwyczajnego jest niższe rangą od stanowiska profesora zwyczajnego. Na uczelniach morskich na stanowisku profesora nadzwyczajnego można zatrudnić doktora, który dodatkowo ma najwyższy dyplom morski, tj. kapitana żeglugi wielkiej bądź starszego mechanika.

  Wybrane publikacje[]

 • „Bluszcz” w latach 1918–1939. Tematyka społeczna oraz problemy kultury i literatury, Kielce 2003
 • Londyński Dziennik Polski 1940–1943, Kielce 2005
 • Londyński „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” 1944–1989. Gazeta codzienna jako środek przekazu komunikatów kulturowych, Kielce 2008
 • Katyń, dipisi, PKPR ma łamach polskich czasopism uchodźczych, Kielce 2011
 • Obraz edukacji Polaków na obczyźnie na łamach czasopism emigracyjnych, Kielce 2014
 • Przypisy

  1. J. Pyłat, Spacer po „polskim Londynie”, w: Polski misjonarz na ziemi argentyńskiej. Studia historyczne i politologiczne, pod red. M. Szczerbińskiego i K. Wasilewskiego, Gorzów Wielkopolski 2011, s. 409.
  2. Instytut Dziennikarstwa i Informacji. ujk.edu.pl. [dostęp 2015-02-22].
  3. Kadra PUNO. puno.edu.pl. [dostęp 2015-02-22].
  4. Jolanta Chwastyk-Kowalczyk w bazie „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI).
  Bibliologia, zwana też księgoznawstwem – nauka humanistyczna, której przedmiotem badań jest książka we wszystkich jej aspektach, czyli jako obiekt materialny, nośnik treści a także społeczne narzędzie kultury. Zajmuje się ona zarówno książką dawną jak i współczesną, oraz instytucjami z nią związanymi tj. wydawnictwa, drukarnie, księgarnie, biblioteki, ośrodki informacji.Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI) - jednostka badawczo-rozwojowa nadzorowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (wcześniej przez Komitet Badań Naukowych). Jej zadaniem jest ułatwienie szybkiego dostępu do aktualnej i kompleksowej informacji o nauce polskiej.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej (ang. Pedagogical University of Cracow) – państwowa wyższa uczelnia pedagogiczna w Krakowie.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.016 sek.