• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Jezioro Nadroskie

  Przeczytaj także...
  Jezioro rynnowe – rodzaj jeziora polodowcowego, wypełniającego obniżenie rynny polodowcowej, zazwyczaj długie, wąskie, kręte, głębokie i o stromych brzegach. Często tworzą ciągi, które wyznaczają przebieg dawnych rynien.Powiat rypiński – powiat w Polsce (we wschodniej części województwa kujawsko-pomorskiego), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Rypin.
  Jezioro polodowcowe – rodzaj jeziora powstałego w zagłębieniu terenu utworzonym wskutek działalności lodowca lub lądolodu, charakterystyczny dla obszarów młodoglacjalnych. Woda tych jezior nie jest roztopową wodą lodowcową, bo ta dawno uległa wymianie, a nawet w pewnych przypadkach w jeziorze nigdy nie było wód roztopowych. W niektórych miejscach pojawiły się stale podmokłe obszary bagien i torfowisk.

  Jezioro Nadroskiejezioro w woj. kujawsko-pomorskim, w powiecie rypińskim, w gminie Rogowo, leżące na terenie Pojezierza Dobrzyńskiego. Jezioro polodowcowe, rynnowe z urozmaiconą linią brzegową.

  Na zachodnim brzegu jeziora znajduje się ośrodek wczasowy. Według kryterium rybackiego uznawane jest jako jezioro leszczowe. Oprócz leszcza w wodach jeziora występuje węgorz, szczupak, płoć, sum, wzdręga i karp. Wśród roślinności nawodnej porastającej 90% linii brzegowej przeważa trzcina pospolita, pałka wąskolistna, pałka szerokolistna i tatarak. Z roślinności zanurzonej spotykana jest moczarka kanadyjska, grzybień biały, rdestnica i rogatek sztywny.

  Jezioro – naturalny śródlądowy zbiornik wodny, którego występowanie uwarunkowane jest istnieniem zagłębienia (misy jeziornej), w którym mogą gromadzić się wody powierzchniowe, oraz zasilaniem przewyższającym straty wody wskutek parowania lub odpływu. Większość jezior występuje na obszarach zajmowanych niegdyś przez lodowiec. Woda z topniejącego lodowca wypełniała doliny i tworzyła jeziora. Powstanie mis jeziornych wiąże się przede wszystkim z procesami geologicznymi. Zasilanie należy natomiast przede wszystkim od warunków klimatycznych. Jezioro różni się od stawu występowaniem strefy afotycznej – światło nie dociera do dna uniemożliwiając tam rozwój roślinności.Pojezierze Dobrzyńskie (315.14) - mezoregion wchodzący w skład Pojezierza Chełmińsko-Dobrzyńskiego, położony na północ od Kotliny Płockiej i południe od Doliny Drwęcy, w obrębie form polodowcowych fazy leszczyńskiej i poznańskiej ostatniego zlodowacenia. Jezior jest niewiele i nie zajmują one dużych powierzchni. Największe jeziora: Ostrowite i Żalskie mają po 1,6 km powierzchni. Krajobraz miejscami silnie pagórkowaty. Wysokości nie przekraczają 150 m n.p.m. W okolicach Zbójna występuje krajobraz drumlinowy oraz ozy. U ujscia Skrwy do Wisły utworzono Brudzeński Park Krajobrazowy.

  Dane morfometryczne[ | edytuj kod]

  Powierzchnia zwierciadła wody wynosi 30,5 ha. Zwierciadło wody położone jest na wysokości 111,5 m n.p.m. Średnia głębokość jeziora wynosi 6,6 m, natomiast głębokość maksymalna 21,2 m.

  Rdestnica (Potamogeton L.) – rodzaj roślin wodnych należących do rodziny rdestnicowatych (Potamogetonaceae Dumort.), liczący 90 gatunków i 49 mieszańców, występujących na całym świecie. W Polsce występuje 26 gatunków.Komisja Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych (w latach 1934-1948: Komisja Ustalania Nazw Miejscowości, w latach 1948-2003: Komisja Ustalania Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych) – organ opiniodawczy w sprawach ustalania, dokonywania zmian i znoszenia urzędowych nazw miejscowości i ich części oraz obiektów fizjograficznych, działający przy ministrze właściwym do spraw administracji publicznej (aktualnie przy ministrze administracji i cyfryzacji).

  W oparciu o badania przeprowadzone w 2003 roku wody jeziora zaliczono do III klasy czystości i II kategorii podatności na degradację.

  Hydronimia[ | edytuj kod]

  Według urzędowego spisu opracowanego przez Komisję Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych (KNMiOF) nazwa tego jeziora to Jezioro Nadroskie. Występuje ono również pod nazwą Sitnica i Huta.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Opis Jeziora Nadroskiego na stronie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy. [dostęp 2014-11-07].
  2. Gminny Ośrodek Wczasowy Sitnica
  3. Marek Stanisław Tyburski: Przyroda Powiatu Rypińskiego. Toruń: Polskie Wydawnictwa Reklamowe, 2013, s. 52. ISBN 978-83-62826-35-3.
  4. Marek Stanisław Tyburski: Przyroda Powiatu Rypińskiego. Toruń: Polskie Wydawnictwa Reklamowe, 2013, s. 53. ISBN 978-83-62826-35-3.
  5. Komisja Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych: Hydronimy. Izabella Krauze-Tomczyk, Jerzy Ostrowski (oprac. red). Warszawa: Główny Urząd Geodezji i Kartografii, 2006, s. 225. ISBN 83-239-9607-5. [dostęp 7 listopada 2014].

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Opis Jeziora Nadroskiego na stronie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy. [dostęp 2014-11-07].
 • Marek Stanisław Tyburski: Przyroda Powiatu Rypińskiego. Toruń: Polskie Wydawnictwa Reklamowe, 2013, s. 53-54. ISBN 978-83-62826-35-3.
 • Klasy czystości wód – sposób klasyfikacji wód na podstawie ich przeznaczenia użytkowego i czystości stosowany w Polsce w latach 1970–2004.Szczupak pospolity, szczupak (Esox lucius) – szeroko rozprzestrzeniona, drapieżna ryba z rodziny szczupakowatych (Esocidae). Jej okołobiegunowy zasięg występowania jest największym naturalnym zasięgiem ryb wyłącznie słodkowodnych.
  Warto wiedzieć że... beta

  Karp (Cyprinus carpio) – gatunek słodkowodnej ryby z rodziny karpiowatych (Cyprinidae). Hodowany i poławiany na dużą skalę jako ryba konsumpcyjna.
  Grzybienie białe (Nymphaea alba L.), zwyczajowo nazywane także nenufarem lub lilią wodną – gatunek byliny z rodziny grzybieniowatych (Nymphaeaceae). Jeden z około 50 gatunków z rodzaju grzybienie Nymphaea. Typ nomenklatoryczny dla rodzaju. Ze względu na efektowne, duże kwiaty pływające na powierzchni wody gatunek ten rozpowszechniony jest w uprawie, zwłaszcza w postaci odmian barwnie kwitnących. Jest to także roślina lecznicza, a dawniej także barwierska. W wielu krajach gatunek z powodu zagrożenia naturalnych stanowisk objęty został ochroną prawną, w tym także chroniony jest w Polsce.
  Rogatek sztywny (Ceratophyllum demersum L.) – gatunek byliny należący do rodziny rogatkowatych (Ceratophyllaceae). Występuje w stanie dzikim na całym globie. W Polsce pospolity na niżu i pogórzu. Rozprzestrzenia się i zwiększa liczebność wraz ze wzrostem trofii wód powierzchniowych. W wielu jeziorach i stawach porasta rozległe powierzchnie wypierając inne gatunki roślin.
  Gmina Rogowo – gmina wiejska w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie rypińskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie włocławskim.
  Pałka szerokolistna (Typha latifolia L.) – gatunek rośliny należący do rodziny pałkowatych (Typhaceae). Roślina nazywana też rogożą.
  Pałka wąskolistna (Typha angustifolia, L.) – gatunek rośliny należący do rodziny pałkowatych (Typhaceae). W Polsce roślina dość pospolita, nazywana też rogożką.
  Województwo kujawsko-pomorskie – jedno z 16 województw leżące w północnej części Polski centralnej. Zostało utworzone na mocy ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. w przybliżeniu z dawnych województw: bydgoskiego, toruńskiego i włocławskiego.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.015 sek.