• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Jezioro Kownackie

  Przeczytaj także...
  Województwo wielkopolskie – województwo utworzone w 1999 w środkowo-zachodniej Polsce, na Pojezierzu Wielkopolskim i Nizinie Południowowielkopolskiej, w dorzeczu środkowej Warty; dzieli się na 4 miasta na prawach powiatu, 31 powiatów i 226 gmin, które zamieszkuje 3 447 441 osób (31 marca 2011); siedzibą wojewody i władz samorządu województwa jest Poznań.Jezioro rynnowe – rodzaj jeziora polodowcowego, wypełniającego obniżenie rynny polodowcowej, zazwyczaj długie, wąskie, kręte, głębokie i o stromych brzegach. Często tworzą ciągi, które wyznaczają przebieg dawnych rynien.
  Jezioro polodowcowe – rodzaj jeziora powstałego w zagłębieniu terenu utworzonym wskutek działalności lodowca lub lądolodu, charakterystyczny dla obszarów młodoglacjalnych. Woda tych jezior nie jest roztopową wodą lodowcową, bo ta dawno uległa wymianie, a nawet w pewnych przypadkach w jeziorze nigdy nie było wód roztopowych. W niektórych miejscach pojawiły się stale podmokłe obszary bagien i torfowisk.
  Jezioro Kownackie, widok ze wsi Mrówki

  Jezioro Kownackie (Mrówieckie)jezioro polodowcowe typu rynnowego w woj. wielkopolskim, w pow. konińskim, w gminie Wilczyn, leżące na terenie Pojezierza Gnieźnieńskiego

  Według urzędowego spisu opracowanego przez Komisję Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych (KNMiOF) nazwa tego jeziora to Jezioro Kownackie. W różnych publikacjach i na mapach topograficznych jezioro to jest łączone w jeden zbiornik z jeziorem Mrówieckim lub także z jeziorem Wójcińskim.

  Adam Choiński (ur. 1951 w Mielnie) – profesor, geograf, nauczyciel akademicki, dyrektor Instytutu Geografii Fizycznej i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego oraz kierownik Zakładu Hydrologii i Gospodarki Wodnej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, autor licznych opracowań z dziedziny hydrologii i limnologii.Komisja Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych (w latach 1934-1948: Komisja Ustalania Nazw Miejscowości, w latach 1948-2003: Komisja Ustalania Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych) – organ opiniodawczy w sprawach ustalania, dokonywania zmian i znoszenia urzędowych nazw miejscowości i ich części oraz obiektów fizjograficznych, działający przy ministrze właściwym do spraw administracji publicznej (aktualnie przy ministrze administracji i cyfryzacji).

  Powierzchnia zwierciadła wody według różnych źródeł wynosi od 89,7 ha (łącznie z jez. Mrówieckim) przez 147,5 ha(łącznie z jez. Wójcińskim i Mrówieckim) do 160,4 ha. Zwierciadło wody położone jest na wysokości 98,9 m n.p.m. Średnia głębokość jeziora wynosi 5,7 m lub 6,4 m, natomiast głębokość maksymalna 22,7 m lub 21,6 m.

  Klasy czystości wód – sposób klasyfikacji wód na podstawie ich przeznaczenia użytkowego i czystości stosowany w Polsce w latach 1970–2004.Hektar – jednostka powierzchni używana między innymi w rolnictwie i leśnictwie. 1 hektar jest to pole powierzchni kwadratu o boku 100 m. Oznaczana symbolem ha.

  Objętość jeziora według różnych źródeł wynosi 5731,7 tys. m³ (łącznie z jez. Mrówieckim) lub 9218,6 tys. m³.

  W oparciu o badania przeprowadzone w 2003 roku wody jeziora zaliczono do III klasy czystości i II kategorii podatności na degradację. W oparciu o badania przeprowadzone w 1998 roku wody jeziora zaliczono do II klasy czystości.

  Z powodu działalności kopalni węgla brunatnego, jezioro znajduje się w stanie zaniku.

  Metr – jednostka podstawowa długości w układach: SI, MKS, MKSA, MTS, oznaczenie m. Metr został zdefiniowany 26 marca 1791 roku we Francji w celu ujednolicenia jednostek odległości. W myśl definicji zatwierdzonej przez XVII Generalną Konferencję Miar i Wag w 1983 jest to odległość, jaką pokonuje światło w próżni w czasie 1/299 792 458 s.Powiat koniński – powiat w Polsce (województwo wielkopolskie), przywrócony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Konin. Powiat zajmuje powierzchnię 1578,7 km² i jest czwartym, co do wielkości powiatem w województwie oraz jednym z większych w kraju.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. według IRŚ za Adam Choiński: Katalog jezior Polski. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2006, s. 534. ISBN 83-232-1732-7.
  2. Raport o stanie środowiska w Wielkopolsce w roku 2003. s. 1,10,13. [dostęp 14 czerwca 2009].
  3. Komisja Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych: Hydronimy. Izabella Krauze-Tomczyk, Jerzy Ostrowski (oprac. red). T. 1. Cz. 2: Wody stojące. Warszawa: Główny Urząd Geodezji i Kartografii, 2006, s. 155. ISBN 83-239-9607-5. [dostęp 22 kwietnia 2009].
  4. Adam Choiński: Katalog jezior Polski. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2006, s. 534. ISBN 83-232-1732-7.
  5. Mapa topograficzna dostępna w serwisie geoportal.gov.pl. [dostęp 8 listopada 2009].
  6. Katastrofa przyrodnicza. Z Gopła zostanie tylko kałuża
  Pojezierze Gnieźnieńskie (albo Wysoczyzna Gnieźnieńska) - leży we wschodniej części Pojezierza Wielkopolskiego. Średnia wysokość od 100 do 125 metrów. Najwyższy punkt położony 167 m n.p.m. to Wał Wydartowski. Do największych jezior należą Gopło, Powidzkie oraz Popielewskie.Gmina Wilczyn (do 1954 gmina Wilczogóra) - gmina wiejska w województwie wielkopolskim, w powiecie konińskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie konińskim.
  Warto wiedzieć że... beta

  Skrót n.p.m.nad poziomem morza – używany jest przy mierzeniu wysokości bezwzględnej danego obiektu na Ziemi. Wielkość ta wyrażona jest najczęściej w metrach (m  n.p.m.) i określa wysokość nad punktem odniesienia, którym jest średni poziom morza (p.m.).

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.014 sek.