• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Jerzy Strzelczyk  Podstrony: [1] [2] 3 [4]
  Przeczytaj także...
  Instytut Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (IH UAM) – jednostka organizacyjna Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, jeden z 5 instytutów tworzących Wydział Historyczny UAM. Dzieli się na 16 zakładów i 3 pracownie naukowe oraz dwie techniczne. Posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego oraz wnioskowania o nadanie tytułu naukowego profesora. Prowadzi działalność dydaktyczną i badawczą związaną z historią polityczną, społeczną i gospodarczą w jej poszczególnych epokach i aspektach. Instytut oprócz „klasycznej” historii oferuje także studia z archiwistyki, kultury politycznej, socjoekonomiki, historii wojskowości, mediewistyki oraz studia w ramach specjalności nauczycielskiej. Aktualnie w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym podejmuje je ponad 1300 studentów. Instytut wydaje własne czasopisma oraz posiada też własne wydawnictwo naukowe. Dysponuje też samodzielną biblioteką instytutową z ok. 134 tys. woluminów wydawnictw zwartych i 40 tys. woluminów czasopism. Przy Instytucie Historii działają dwie ekspedycje archeologiczne (EA Łekno i EA Novae). Siedzibą Instytutu jest gmach Collegium Historicum przy ul. Święty Marcin 78.Biblioteka Narodowa (BN) – polska biblioteka narodowa w Warszawie, na Ochocie, na Polu Mokotowskim, narodowa instytucja kultury założona w 1928.
  Wybrane publikacje[ | edytuj kod]
 • Po tamtej stronie Odry. Dzieje i upadek Słowian połabskich, Warszawa 1968,
 • Drzewianie połabscy, Warszawa 1968,
 • Gerwazy z Tilbury. Studium z dziejów uczoności geograficznej w średniowieczu, 1970,
 • "Męczennicy ebstorfscy": dzieje kształtowania się jednej legendy zachodniosłowiańskiej, 1971,
 • Słowianie na południowym Pogórzu Harzu i na Złotej Niwie, Warszawa 1974,
 • Helmolda Kronika Słowian, wstęp i kom. Jerzy Strzelczyk, tłum. Józef Matuszewski, Warszawa 1974,
 • Brandenburgia, Warszawa 1975,
 • Słowianie i Germanie w Niemczech środkowych we wczesnym średniowieczu, Poznań 1976,
 • Historia starożytna ziem polskich: przewodnik metodyczny, Poznań 1976,
 • Germanie i początki osadnictwa słowiańskiego na obszarze dzisiejszej Czechosłowacji, Poznań 1976,
 • Nowa hipoteza o pochodzeniu Gotów, Poznań 1978,
 • Słowiańszczyzna Połabska między Niemcami a Polską, Poznań 1981,
 • Iroszkocki biskup w Salzburgu, problem Antypodów i "Kosmografia" Aethicusa z Istrii, Warszawa 1983,
 • Goci – rzeczywistość i legenda, Warszawa 1984, ​ISBN 83-06-00654-2​,
 • Zarys dziejów Niemiec i państw niemieckich powstałych po II wojnie światowej, Antoni Czubiński, Jerzy Strzelczyk, Poznań 1986, ​ISBN 83-210-0619-1​,
 • Iroszkoci w kulturze średniowiecznej Europy Warszawa 1987, ​ISBN 83-06-01344-1​,
 • Od Prasłowian do Polaków (w serii Dzieje Narodu i Państwa Polskiego) Kraków 1987, ​ISBN 83-03-02015-3​,
 • Szkice średniowieczne, Poznań 1987, ​ISBN 83-210-0681-7​,
 • Historia i kultura cystersów w dawnej Polsce i ich europejskie związki, Poznań 1987, ​ISBN 83-232-0035-1
 • Wybitni historycy wielkopolscy [redakcja], Poznań 1989
 • Cystersi w kulturze średniowiecznej Europy, Poznań 1992, ​ISBN 83-232-0357-1​,
 • Mieszko Pierwszy, Poznań 1992, ​ISBN 83-900370-2-5​, (wydanie II, Poznań 1999, ​ISBN 83-85811-64-8​),
 • Wandalowie i ich afrykańskie państwo, Warszawa 1992, ​ISBN 83-06-02205-X​, (wydanie II 2005, ​ISBN 83-06-02964-X​),
 • Żegluga świętego Brendana opata (Navigatio sancti Brendani abbatis) przekł. Ignacy Lewandowski; oprac., wstęp, koment., bibliogr. Jerzy Strzelczyk, Poznań 1992, ​ISBN 83-85337-08-3​,
 • Spotkanie dwóch światów: Stolica Apostolska a świat mongolski w połowie XIII wieku: relacje powstałe w związku z misją Jana di Piano Carpiniego do Mongołów, Poznań 1993, ​ISBN 83-85337-24-5​,
 • Monarchia pierwszych Piastów, Zofia Kurnatowska, Gerard Labuda, Jerzy Strzelczyk, Warszawa 1994, ​ISBN 83-7115-015-6​,
 • Pisma. Św. Kolumban. Żywot Kolumbana. Jonasz z Bobbio, wstęp, oprac. i koment. Jerzy Strzelczyk, przekł. Elżbieta Zakrzewska-Gębka, Stanisław Kalinkowski, Aleksander Mikołajczak, Warszawa 1995, ​ISBN 83-7072-048-X​,
 • Apostołowie Europy, Poznań 1997, ​ISBN 83-211-1202-1​,
 • Mity, podania i wierzenia dawnych Słowian, Poznań 1998, ​ISBN 83-7120-688-7​, (wydanie II, Poznań 2007, ​ISBN 978-83-7301-973-7​),
 • Bolesław Chrobry, Poznań 1999, ​ISBN 83-85811-70-2​, (wydanie II Poznań 2003 ​ISBN 83-85811-88-5​),
 • Otto III, Wrocław 2000, ​ISBN 83-04-04536-2​,
 • Odkrywanie Europy, Poznań 2000, ​ISBN 83-7177-010-3​,
 • Zjazd gnieźnieński, Wrocław 2000, ​ISBN 83-04-04536-2​,
 • 1000 lat Archidiecezji Gnieźnieńskiej, pod red. Jerzego Strzelczyka i Janusza Górnego, Gniezno 2000, ​ISBN 83-87926-31-0​,
 • Kanonizacja św. Wojciecha i dziedzictwo jego kultu, red. Jerzy Strzelczyk, Czesław Pest, Wojciech Polak, Lublin 2001, ​ISBN 83-85854-69-X​,
 • Historia powszechna. Średniowiecze, Poznań 2001, ​ISBN 83-7177-139-8​,
 • Słowianie połabscy, Poznań 2002, ​ISBN 83-7177-087-1​,
 • Prawda o bitwie z Mongołami pod Legnicą (1241), Gerard Labuda, Jerzy Strzelczyk, Legnica 2002,
 • Naukowe pokłosie milenium śmierci św. Wojciecha, Kraków 2002,
 • Święty Patryk. Pisma i najdawniejsze żywoty, wstęp i oprac. Jerzy Strzelczyk; przekł. Kazimierz Panuś, Anna Strzelecka; Kraków 2003, ​ISBN 83-7354-029-6​,
 • "Klucz do poznania nieba": z dziejów myśli racjonalistycznej w średniowieczu, Gdańsk 2003, ​ISBN 83-85560-94-7​,
 • Średniowieczny obraz świata, Poznań 2004, ​ISBN 83-7063-403-6​,
 • Wędrówka i etnogeneza w starożytności i średniowieczu pod red. Macieja Salamona i Jerzego Strzelczyka, Kraków 2004, ​ISBN 83-88737-86-4​,
 • W poszukiwaniu królestwa kapłana Jana, Gdańsk 2006, ​ISBN 83-89730-01-4​,
 • Chrystianizacja Irlandii, Poznań 2006, ​ISBN 83-7015-867-6​,
 • Zapomniane narody Europy, Wrocław 2006, ​ISBN 83-04-04769-1​, ​ISBN 978-83-04-04769-3
 • Pióro w wątłych dłoniach. O twórczości kobiet w dawnych wiekach, Warszawa 2007, ​ISBN 978-83-7181-489-1
 • Średniowiecze - jakie? Jak?, Poznań 2009, ​ISBN 978-83-89407-54-2
 • Otton I Wielki, 2018
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Członkowie Polskiej Akademii Nauk, czlonkowie.pan.pl [dostęp 2017-03-14].
  2. INFORMACJE » Doctor Honoris Causa » prof. dr hab. Jerzy Strzelczyk, www.old.ajd.czest.pl [dostęp 2017-11-14].
  3. M.P. z 2014 r. poz. 314
  Nagroda na rzecz Nauki Polskiej – polska nagroda naukowa przyznawana od marca 1992 przez Radę Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w następujących dziedzinach:Profesor zwyczajny (skrót: prof. zw., z łac. professor ordinarius) – stanowisko na uczelni przewidziane dla pracownika naukowego lub naukowo-dydaktycznego, który posiada tytuł naukowy profesora (art. 114, ust. 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.). Stanowisko profesora zwyczajnego jest ukoronowaniem kariery naukowej pracowników uczelni. Wiąże się bowiem z największym prestiżem – jest przyznawane szczególnie zasłużonym dla uczelni i wyróżniającym się naukowcom z tytułem naukowym profesora. Do roku 1990 profesor zwyczajny i profesor nadzwyczajny były to dwa odrębnie tytuły naukowe nadawane przez Przewodniczącego Rady Państwa. Profesor zwyczajny był wyższy rangą niż profesor nadzwyczajny.


  Podstrony: [1] [2] 3 [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM) – powstały w 1919 państwowy uniwersytet z siedzibą w Poznaniu. Według ogólnoświatowego rankingu szkół wyższych Webometrics Ranking of World Universities ze stycznia 2013, opracowanego przez hiszpański instytut Consejo Superior de Investigaciones Científicas uczelnia zajmuje 3. miejsce w Polsce wśród uniwersytetów, a na świecie 393. pośród wszystkich typów uczelni.
  Doctor honoris causa (z łac. [doktor] dla zaszczytu) – akademicki tytuł honorowy nadawany przez uczelnie osobom szczególnie zasłużonym dla nauki i kultury. Nie wymaga posiadania formalnego wykształcenia, ale nadawany jest zazwyczaj osobom o wysokim statusie społecznym lub naukowym.
  International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji.
  Instytut Herdera do Badań Historycznych nad Europą Środkowo-Wschodnią – Instytut Wspólnoty Leibniza (niem. Herder-Institut für historische Ostmitteleuropaforschung – Institut der Leibniz-Gemeinschaft) – ponadregionalny, pozauniwersytecki ośrodek badań historycznych nad Europą Środkowo-Wschodnią z siedzibą w Marburgu. Założony w roku 1950 przez Radę Naukową im. Johanna Gottfrieda Herdera Instytut należy do Wspólnoty im. Leibniza. Instytut zajmuje się Polską, Czechami, Słowacją, Estonią, Łotwą i Litwą.
  Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców.
  WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.
  Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.849 sek.