• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Jerzy Sobkowski

  Przeczytaj także...
  Biblioteka Narodowa (BN) – polska biblioteka narodowa w Warszawie, na Ochocie, na Polu Mokotowskim, narodowa instytucja kultury założona w 1928.Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM) – powstały w 1919 państwowy uniwersytet z siedzibą w Poznaniu. Według ogólnoświatowego rankingu szkół wyższych Webometrics Ranking of World Universities ze stycznia 2013, opracowanego przez hiszpański instytut Consejo Superior de Investigaciones Científicas uczelnia zajmuje 3. miejsce w Polsce wśród uniwersytetów, a na świecie 393. pośród wszystkich typów uczelni.
  Chemia fizyczna, fizykochemia – jeden z głównych działów chemii zajmujący się poznaniem zjawisk fizycznych występujących w trakcie i na skutek przemian (reakcji) chemicznych. Chemia fizyczna zajmuje się także własnościami fizycznymi związków chemicznych wynikającymi bezpośrednio z ich struktury chemicznej. Ze względu na najwyższy spośród głównych działów chemii stopień użycia metod matematycznych jest też działem najbliższym fizyce. Zob. też fizyka chemiczna.

  Jerzy Sobkowski (ur. 1929) – polski chemik, profesor nauk chemicznych, specjalizujący się w chemii fizycznej i elektrochemii.

  Życiorys naukowy[ | edytuj kod]

  Tytuł magistra chemii uzyskał w roku 1951, a stopień doktora nauk chemicznych w roku 1958 na Uniwersytecie Poznańskim. W roku 1973 otrzymał tytuł profesora nauk chemicznych. Związany z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, przez wiele lat był kierownikiem Pracowni Radiochemii i Chemii Radiacyjnej. Prowadził wykłady z chemii jądrowej. Obecnie na emeryturze.

  Eugenia Sobkowska (ur. 3 września 1926 w Częstochowie) – polska technolog żywności, profesor nauk rolniczych, specjalizująca się w biochemii i technologii owoców i warzyw.Institute of Scientific Information (ISI) zwany popularnie Instytutem Filadelfijskim - to komercyjna instytucja naukowa, będąca częścią Thomson Reuters Corporation, z siedzibą w Filadelfii (USA), która zajmuje się gromadzeniem, przetwarzaniem i udostępnianiem różnego rodzaju naukowych baz danych tworzonych na podstawie ogólnodostępnych danych, takich jak czasopisma naukowe, książki, patenty i wydawnictwa konferencyjne.

  Autor i współautor blisko 100 publikacji naukowych oraz podręczników akademickich z tematyki radiochemii i chemii jądrowej:

 • Jerzy Sobkowski: Chemia jądrowa. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1981. ISBN 83-01-02060-1.
 • Jerzy Sobkowski, Małgorzata Jelińska-Kazimierczuk: Chemia jądrowa. Warszawa: Wydawnictwo Adamantan, 2006. ISBN 83-7350-080-4.
 • Jerzy Sobkowski: Chemia radiacyjna i ochrona radiologiczna. Warszawa: Adamantan, 2009. ISBN 978-83-7350-135-5.
 • Jerzy Sobkowski (red.): Zastosowanie nuklidów promieniotwórczych w chemii (praca zbiorowa). Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1989. ISBN 83-01-08755-2.
 • Rodzina[ | edytuj kod]

  Bratowa, Eugenia Sobkowska, jest emerytowanym profesorem nauk rolniczych.

  Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego – jeden z 19. wydziałów Uniwersytetu Warszawskiego kształcący w trybie dziennym na kierunku chemia.International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Sobkowski, Jerzy (1929- ). Katalog Biblioteki Narodowej. [dostęp 2013-09-10].
  2. Prof. zw. dr hab. Jerzy Wojciech Sobkowski, [w:] baza „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI) [online] [dostęp 2012-10-09].
  3. Jerzy Sobkowski: Chemia radiacyjna i ochrona radiologiczna. Warszawa: Adamantan, 2009, s. obwoluta. ISBN 978-83-7350-135-5.
  4. Jerzy Sobkowski, Małgorzata Jelińska-Kazimierczuk: Chemia jądrowa. Warszawa: Wydawnictwo Adamantan, 2006, s. obwoluta. ISBN 83-7350-080-4.
  5. Baza Web of Science, Author=(Sobkowski J)
  Magister (z łac. mistrz, nauczyciel), mgr – tytuł zawodowy nadawany przez wyższe uczelnie po ukończeniu studiów drugiego stopnia (dawniej: studiów jednolitych magisterskich lub magisterskich studiów uzupełniających), a w przypadku niektórych kierunków (farmacja, prawo, psychologia, często także teologia) – studiów jednolitych.Chemia jądrowa – dział chemii poświęcony badaniom własności oraz przemian chemicznych i jądrowych nuklidów. Tematyka chemii jądrowej nie jest ściśle zdefiniowana; obejmuje budowę i trwałość jąder atomowych, ich przemiany naturalne (na Ziemi, w gwiazdach i w przestrzeni kosmicznej) i sztuczne, syntezę nowych pierwiastków, syntezę, rozdział i wpływ izotopów na przebieg reakcji chemicznych, radiometrię, zagadnienia związane z energetyką jądrową oraz innymi zastosowaniami nuklidów promieniotwórczych (np. radioterapię, georadiochemię i radiogeologię).
  Warto wiedzieć że... beta

  WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.
  Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie.
  Elektrochemia – dział chemii fizycznej, zajmujący się badaniem elektrycznych aspektów reakcji chemicznych, a także w mniejszym stopniu własnościami elektrycznymi związków chemicznych.
  Tytuł naukowy (tytuł naukowy profesora) – nadawany przez Prezydenta RP osobie, która uzyskała już stopień naukowy doktora habilitowanego przez to jest samodzielnym pracownikiem nauki, ma osiągnięcia naukowe lub artystyczne znacznie przekraczające wymagania stawiane w przewodzie habilitacyjnym oraz posiada poważne osiągnięcia dydaktyczne, w tym w kształceniu kadry naukowej. Wyjątkowo może być nadany osobie ze stopniem doktora, o wybitnych osiągnięciach naukowych lub artystycznych.
  Radiochemia – dział chemii jądrowej poświęcony badaniom przemian chemicznych substancji promieniotwórczych (np. transuranowców) oraz własności fizykochemicznych związków zawierających określone izotopy (np. wymiana izotopowa, efekt izotopowy, wskaźniki izotopowe). Przedmiotem zainteresowania radiochemii jest także oczyszczanie i zastosowanie radioizotopów w nauce i technice oraz wytwarzanie i utylizacja paliwa jądrowego.
  Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny (NUKAT) – katalog centralny polskich bibliotek naukowych i akademickich funkcjonujący od lipca 2002 roku. Katalog obejmuje pozycje ze wszystkich katalogów rozproszonych naukowych bibliotek uniwersyteckich tworzących NUKAT. Obecnie jest to 130 bibliotek naukowych, w tym 37 z Warszawy oraz 17 z Krakowa, w dalszej kolejności są biblioteki gdańskie (10), wrocławskie (10) oraz łódzkie (9).
  Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI) - jednostka badawczo-rozwojowa nadzorowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (wcześniej przez Komitet Badań Naukowych). Jej zadaniem jest ułatwienie szybkiego dostępu do aktualnej i kompleksowej informacji o nauce polskiej.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.012 sek.