• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Jerzy Hauziński

  Przeczytaj także...
  Orientalistyka – nauka o kulturach orientalnych: językach, literaturze, sztuce, historii, społeczeństwie, życiu codziennym i obyczajach, polityce, religii, filozofii itp. Na ogół przyjmuje się, że odnosi się do kultur (ludów, cywilizacji) Orientu, czyli Azji, Bliskiego Wschodu, Maghrebu, ale często w obręb jej zainteresowania włącza się także kultury obszaru Sahelu i tzw. Czarnej Afryki, a w interpretacjach skrajnych (np. francuska, zob. INALCO) także kultury Oceanii, a nawet Europy Środkowo-Wschodniej.Uniwersytet Jagielloński (historyczne nazwy: Akademia Krakowska, Szkoła Główna Koronna, Szkoła Główna Krakowska, Uniwersytet Krakowski; łac. Universitas Jagellonica Cracoviensis) – najstarsza polska szkoła wyższa, jeden z najstarszych uniwersytetów na świecie, mieszczący się w Krakowie.
  Polacy – naród zamieszkujący głównie obszar Rzeczypospolitej Polskiej i będący jej głównym składnikiem ludnościowym, a poza granicami Polski tworzący Polonię.

  Jerzy Hauziński (ur. 7 kwietnia 1945 w Poznaniu) – polski historyk, mediewista i orientalista.

  Życiorys[]

  W 1970 ukończył studia historyczne na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, a w 1973 obronił pracę doktorską. Habilitował się w 1977 na Wydziale Historycznym UAM na podstawie rozprawy Polityka orientalna cesarza Fryderyka II Hohenstaufa. Pracował na Uniwersytecie Wrocławskim, a od 1988 w Akademii Pomorskiej w Słupsku. W latach 1991-1994 wykładał historię krajów muzułmańskich w Instytucie Filologii Orientalnej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

  Poznań (niem. Posen, łac. Posnania, jidysz פּױזן Pojzn) – miasto na prawach powiatu w zachodniej Polsce, położone na Pojezierzu Wielkopolskim, nad Wartą, u ujścia Cybiny. Historyczna stolica Wielkopolski, od 1999 r. siedziba władz województwa wielkopolskiego i powiatu poznańskiego. Miasto jest istotnym węzłem drogowym i kolejowym, funkcjonuje tu również międzynarodowy port lotniczy.Historia – nauka humanistyczna i społeczna, która zajmuje się badaniem przeszłości, a w znaczeniu ścisłym badaniem działań i wytworów ludzkich, aż do najstarszych poświadczonych pismem świadectw, w odróżnieniu od prehistorii, archeologii, antropologii lub historii naturalnej. Wynikiem badań historycznych jest opis dziejów (historiografia).

  Obecnie jest profesorem zwyczajnym w Instytucie Historii Akademii Pomorskiej w Słupsku (rektor w latach 1997-2002). Jego zainteresowania badawcze skupiają się na średniowiecznej historii świata muzułmańskiego. Od 1988 jest członkiem Komitetu Nauk Orientalistycznych Polskiej Akademii Nauk.

  Order Odrodzenia Polski, Polonia Restituta – drugie najwyższe polskie państwowe odznaczenie cywilne (po Orderze Orła Białego), nadawane za wybitne osiągnięcia na polu oświaty, nauki, sportu, kultury, sztuki, gospodarki, obronności kraju, działalności społecznej, służby państwowej oraz rozwijania dobrych stosunków z innymi krajami. Ustanowione przez Sejm Rzeczypospolitej ustawą z dnia 4 lutego 1921 jako najwyższe odznaczenie państwowe po Orderze Orła Białego. Na straży honoru Orderu stoi Kapituła Orderu.Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM) – powstały w 1919 państwowy uniwersytet z siedzibą w Poznaniu. Według ogólnoświatowego rankingu szkół wyższych Webometrics Ranking of World Universities ze stycznia 2013, opracowanego przez hiszpański instytut Consejo Superior de Investigaciones Científicas uczelnia zajmuje 3. miejsce w Polsce wśród uniwersytetów, a na świecie 393. pośród wszystkich typów uczelni.

  W 2002 został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

  Wybrane publikacje[]

 • (redakcja) Islam w feudalnych państwach arabskich i krajach ościennych (VII-XV w.), wybór, przekład i oprac. Jerzy Hauziński, Poznań: UAM 1976.
 • Muzułmańska sekta asasynów w europejskim piśmiennictwie wieków średnich, Poznań: UAM 1978.
 • Polityka orientalna Fryderyka II Hohenstaufa, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM 1978.
 • W kręgu uniwersalizmu średniowiecznego "Sacrum Imperium Romanum" : apogeum i załamanie niemieckiej polityki imperialnej w pierwszej połowie XIII wieku, Słupsk: WSP 1988.
 • (redakcja) Kraje i kultury śródziemnomorskie, wybór Jerzy Hauziński, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM 1990 (Średniowiecze powszechne od VI do połowy XV wieku : wykaz tekstów źródłowych, t. 1).
 • Burzliwe dzieje Kalifatu Bagdadzkiego, Warszawa - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN 1993.
 • (współautor: Jan Leśny), Historia Albanii, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich 1992 (wyd. 2 zmienione - 2009).
 • Imperator "końca świata". Fryderyk II Hohenstauf (1194-1250), Gdańsk: "Marpress" 2000.
 • (wstęp) Jean de Joinville, Czyny Ludwika Świętego króla Francji, słowo wstępne Jerzy Hauziński, przekł. i komentarz Marzena Głodek, Warszawa: "Dialog" 2002 (wyd. 2 - 2004).
 • Irańskie intermezzo. Dzieje Persji w średniowieczu (VII - koniec XV w.), Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek 2008.
 • Bibliografia[]

 • Jerzy Hauziński w bazie „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI).
 • Akademia Pomorska w Słupsku – słupska uczelnia wyższa, powstała z przekształcenia Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Pomorską Akademię Pedagogiczną, oferująca studia na kierunkach pedagogicznych i nienauczycielskich. Aktualna strategia rozwoju uczelni jest nakierowana na zdobycie statusu uniwersytetu, a pierwszym krokiem na tej drodze była zmiana samego procesu dydaktycznego - wprowadzenie na wszystkich kierunkach podziału na trzyletnie studia zawodowe (licencjackie) i dwuletnie uzupełniające (magisterskie) oraz zmiana 22 listopada 2006 nazwy uczelni, z Pomorska Akademia Pedagogiczna na Akademia Pomorska. Miało to na celu podkreślić różnorodność oferty kształceniowej, w tym wprowadzenia szeregu kierunków i specjalności typowo o charakterze uniwersyteckim.Polska Akademia Nauk (PAN) – państwowa instytucja naukowa będąca z jednej strony placówką skupiającą najwybitniejszych polskich uczonych, na wzór Francuskiej Akademii Nauk, a z drugiej - siecią wspólnie zarządzanych państwowych instytutów naukowych, których celem jest prowadzenie badań naukowych o możliwie najwyższym poziomie naukowym.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI) - jednostka badawczo-rozwojowa nadzorowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (wcześniej przez Komitet Badań Naukowych). Jej zadaniem jest ułatwienie szybkiego dostępu do aktualnej i kompleksowej informacji o nauce polskiej.
  Mediewista (fr. médiéviste), średniowiecznik – historyk, badacz okresu średniowiecza, specjalista w zakresie mediewistyki. Do zawodu przygotowują studia mediewistyczne w instytutach historii wyższych uczelni.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.027 sek.