• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Jan Piechocki  Podstrony: 1 [2] [3]
  Przeczytaj także...
  Filologia polska, in. polonistyka – filologia, której przedmiotem jest język polski, literatura polska i kultura polska.Kronika Bydgoska – regionalne czasopismo popularnonaukowe, wydawane przez Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy.
  Nagrobek Jana Piechockiego na cmentarzu Nowofarnym w Bydgoszczy.

  Jan Michał Piechocki (ur. 1899, zm. 1978) – bydgoski działacz kultury, nauczyciel, publicysta, dziennikarz, działacz Stronnictwa Demokratycznego.

  Życiorys[ | edytuj kod]

  Urodził się 30 sierpnia 1899 r. w Inowrocławiu. Był synem Wacława, kupca i Anny z domu Szpek. Uczył się w Gimnazjum Klasycznym w Gnieźnie, dokąd przenieśli się jego rodzice. Po uzyskaniu w 1919 r. matury, podjął studia filologii polskiej na Uniwersytecie Poznańskim.

  Biblioteka Narodowa (BN) – polska biblioteka narodowa w Warszawie, na Ochocie, na Polu Mokotowskim, narodowa instytucja kultury założona w 1928.Emerytura (zwana dawniej rentą starczą) — świadczenie pieniężne mające służyć jako zabezpieczenie bytu na starość dla osób, które ze względu na wiek nie posiadają już zdolności do pracy zarobkowej.

  Dwudziestolecie międzywojenne[ | edytuj kod]

  W 1924 r. uzyskał prawo nauczania języka polskiego w szkołach średnich. Pracował początkowo w Państwowym Gimnazjum Humanistycznym w Środzie Wielkopolskiej (1925-1928), a potem, po przeniesieniu się do Bydgoszczy – w Państwowym Gimnazjum Humanistycznym (1928-1931) i Państwowym Gimnazjum Klasycznym (1931-1939). W 1926 r. uzyskał na Uniwersytecie Poznańskim stopień doktora filozofii. W latach 1930-1931 przebywał jako stypendysta Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w Szwajcarii i Francji, gdzie był słuchaczem Instytutu Jean-Jacques Rousseau w Genewie oraz wizytował szkoły francuskie w Paryżu i w Normandii.

  Medal 10-lecia Polski Ludowej – polskie cywilne odznaczenie państwowe ustanowione dekretem Rady Państwa 12 maja 1954 roku, jako odznaczenie jubileuszowe w związku ze zbliżającą się dziesiątą rocznicą powstania Polski Ludowej. Medal zaprojektowany został w 1954 roku przez Józefa Gosławskiego. Odznaczenie przyznawano w okresie od 22 lipca 1954 do 22 lipca 1955.„Tygodnik Demokratyczny” – polski tygodnik wydawany w latach 1953–1990 w Warszawie, organ prasowy Stronnictwa Demokratycznego.

  Pracę w szkole łączył z czynną działalnością społeczną. Współpracował z prasą bydgoską i poznańską („Dziennik Poznański”, „Wici Wielkopolskie”, „Dziennik Bydgoski”, „Gazeta Bydgoska”, „Kurier Bydgoski”, „Przegląd Bydgoski”); był też stałym recenzentem teatralnym, systematycznie omawiał w miejscowej prasie nowości wydawnicze. Na łamach „Wici” ogłosił swój programowy artykuł „Do czego możemy, do czego powinniśmy dążyć”, w którym wyjaśnił i zinterpretował zadania i cele stojące przed bydgoskim regionalizmem. Jako członek zarządu bydgoskiej Rady Artystyczno-Kulturalnej kierował literacką sekcją radiową Rozgłośni Pomorskiej Polskiego Radia w Bydgoszczy, wygłaszając w latach 1936-1939 cykle odczytów o literaturze i teatrze oraz tradycjach regionalnych Wielkopolski.

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM) – powstały w 1919 państwowy uniwersytet z siedzibą w Poznaniu. Według ogólnoświatowego rankingu szkół wyższych Webometrics Ranking of World Universities ze stycznia 2013, opracowanego przez hiszpański instytut Consejo Superior de Investigaciones Científicas uczelnia zajmuje 3. miejsce w Polsce wśród uniwersytetów, a na świecie 393. pośród wszystkich typów uczelni.Odznaka 1000-lecia Państwa Polskiego została ustanowiona przez Ogólnopolski Komitet Frontu Jedności Narodu w celu upamiętnienia tysiącletniej tradycji Państwa Polskiego, popularyzacji wartości patriotycznych, historycznych, gospodarczych i społecznych, walk wyzwoleńczych oraz dorobku Polski Ludowej. Odznakę tzw.„sztandarówkę” (większy rozmiar) przyznawano także dla zakładów pracy, szkół, zespołów ludowych, itp.

  Wśród jego opracowań naukowych wydanych w dwudziestoleciu międzywojennym znalazła się m.in. „Norwidowska koncepcja sztuki-pracy” (1929).

  Okupacja niemiecka[ | edytuj kod]

  Okupację niemiecką przeżył w Bydgoszczy. Dwukrotnie internowany, szczęśliwie uniknął śmierci. Pracował jako robotnik budowlany, kancelista w Kasie Chorych oraz w fabryce amunicji DAG Fabrik Bromberg w Łęgnowie. Odmówił podpisania niemieckiej listy narodowej. Przeżycia okupacyjne opisywał w artykułach drukowanych po wojnie w bydgoskiej prasie („Pomorze pod okupacją” – „Arkona” 1945-1946).

  Volkslista (niem. Deutsche Volksliste DVL) – niemiecka lista narodowościowa wprowadzona 2 września 1940 na podstawie reskryptu Heinricha Himmlera. Na terenach Rzeczypospolitej Polskiej anektowanych przez III Rzeszę w czasie II wojny światowej, volkslistę wprowadzono zarządzeniem z 4 marca 1941.Jean-Jacques Rousseau (ur. 28 czerwca 1712 w Genewie, zm. 2 lipca 1778 w Ermenonville) – genewski pisarz tworzący w języku francuskim, filozof i pedagog, autor koncepcji swobodnego wychowania.

  Działalność kulturalna[ | edytuj kod]

  Po wyzwoleniu miasta spod okupacji niemieckiej w styczniu 1945 r. włączył się do pracy nad normalizacją życia w Bydgoszczy jako tymczasowy inspektor szkolny. W okresie 1945-1947 był dyrektorem Państwowego Wyższego Kursu Nauczycielskiego w Bydgoszczy oraz przewodniczącym Komisji Weryfikacyjno-Klasyfikacyjnej dla słuchaczy szkół wyższych w Bydgoszczy. W latach 1945-1948 prowadził również zajęcia z historii literatury i kultury w bydgoskiej Szkole Dramatycznej. Od wiosny 1945 r. współpracował z Towarzystwem Uniwersytetów Robotniczych, w którym kierował Studium Wychowania Estetycznego. Od maja 1945 r. wchodził w skład Zarządu Klubu Literacko-Artystycznego w Bydgoszczy i działał w nim do połowy 1949 r. Inspirował spotkania autorskie, wygłaszał odczyty, organizował uroczystości rocznicowe oraz jubileusze literackie pisarzy dawnych i współczesnych. W latach 1947-1952 uczył języka polskiego w bydgoskich szkołach średnich.

  Towarzystwo Uniwersytetu Robotniczego (TUR) – socjalistyczna organizacja oświatowo-kulturalna, działająca od 1923 do 1948 roku.Ilustrowany Kurier Polski – niewydawany już dziennik ogólnopolski, organ Stronnictwa Pracy (1945-1950), później Stronnictwa Demokratycznego (1950-1991), w latach 90. ukazujący się tylko w regionie kujawsko-pomorskim.

  Jego pasją była publicystyka. Pisywał do „Arkony”, „Ziemi Pomorskiej” (redaktor kolumny Literatura i Sztuka) i dwutygodnika „Pomorze”. Od 1952 r. objął stanowisko redaktora i kierownika działu kulturalno-oświatowego „Ilustrowanego Kuriera Polskiego”. Od 1960 r. poświęcił się wyłącznie pracy dziennikarskiej. Liczne szkice, felietony i recenzje ogłaszał również na łamach „Gazety Pomorskiej”, „Pomorza”, „Tygodnika Demokratycznego”, „Kroniki Bydgoskiej”. Ogółem napisał kilkaset artykułów oraz pracę popularnonaukową pt. „Jan Kasprowicz”. Zostawił kilka zeszytów pamiętników. W 1959 r. otrzymał nagrodę literacką miasta Bydgoszczy za całokształt twórczości.

  Kurier Bydgoski – polski dziennik ukazujący się w Bydgoszczy w latach 1933-1939, następca Gazety Bydgoskiej; druga pod względem popularności gazeta codzienna w Bydgoszczy w dwudziestoleciu międzywojennym.Towarzystwo Wiedzy Powszechnej (TWP) - stowarzyszenie rozwijające działalność oświatową i kulturalną wśród dorosłych, dzieci i młodzieży, oraz kształcące umiejętności praktycznych wśród dorosłych, głównie poprzez uniwersytety powszechne, odczyty, wystawy i kluby. Powstało w roku 1950 w Warszawie w miejsce rozwiązanego wówczas Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego i Ludowego oraz Instytutu Kulturalno-Oświatowego Spółdzielni "Czytelnik".

  Działalność polityczna[ | edytuj kod]

  Od 1945 r. aktywnie uczestniczył w życiu politycznym miasta i województwa. Należał do współorganizatorów Stronnictwa Demokratycznego w Bydgoszczy i był, zwłaszcza w pierwszych latach jego istnienia, jednym z czołowych działaczy tej partii. Wchodził w skład Wojewódzkiego Komitetu Stronnictwa (1946–1957), a w latach 1957-1959 był zastępcą przewodniczącego Prezydium Wojewódzkiego Komitetu SD. W latach 1958-1961 był członkiem Centralnego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego. W latach następnych nie zasiadał już we władzach SD, choć nadal należał do aktywniejszych działaczy Stronnictwa w Bydgoskiem.

  International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji. Recenzja (z łac. recensio oznaczającego ‘spis ludności, przegląd’, w jęz. pol. za pośrednictwem niem. Recension) – analiza i ocena dzieła artystycznego, publikacji naukowej, projektu, przewodnika, poradnika, wystawy, przedstawienia teatralnego, publikacji multimedialnej, filmu, przemówienia, meczu, mszy itp. Pełni funkcję informacyjną, wartościującą i postulatywną, nakłaniającą lub zniechęcającą.

  W latach 1945-1958 nieprzerwanie zasiadał w Miejskiej Radzie Narodowej, reprezentując w niej Stronnictwo Demokratyczne. Udzielał się zwłaszcza w Komisji Oświaty i Kultury. W latach 1958-1961 był radnym Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy i członkiem Komisji Kultury tej Rady.

  Działalność społeczna[ | edytuj kod]

  Uczestniczył także w działalności rozlicznych organizacji i stowarzyszeń: Miejskiego Komitetu Obrońców Pokoju (1949), Frontu Jedności Narodu (od 1956), Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza, Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego, Towarzystwa Przyjaciół Sztuki, Kujawsko-Pomorskiego Towarzystwa Kulturalnego, Towarzystwa Wiedzy Powszechnej. Był człowiekiem pracowitym i zdyscyplinowanym. Gdy przeszedł na emeryturę brał czynny udział w życiu kulturalnym miasta.

  Gazeta Pomorska – codzienna gazeta (wychodzi we wszystkie dni tygodnia oprócz niedziel) województwa kujawsko-pomorskiego, z redakcją główną i drukiem w Bydgoszczy.Felieton (fr. feuilleton – zeszycik, odcinek powieści) – specyficzny rodzaj publicystyki, krótki utwór dziennikarski (prasowy, radiowy, telewizyjny) utrzymany w osobistym tonie, lekki w formie, wyrażający - często skrajnie złośliwie - osobisty punkt widzenia autora. Charakterystyczne jest częste i sprawne "prześlizgiwanie" się po temacie. Gatunek ten wprowadzony został w XIX wieku na łamach francuskiego "Journal des Débats". Felieton jest zwykle umieszczany na stałej kolumnie (tzn. stronie gazety lub czasopisma - stąd po angielsku stały felietonista to columnist), zwanej kolumną felietonową.

  Zmarł 6 września 1978 r. w Bydgoszczy. Pochowano go na cmentarzu Nowofarnym.

  Rodzina[ | edytuj kod]

  Jan Piechocki od 1933 r. był żonaty z Marią Haliną z Kużajów. Miał córkę Ewę Krystynę - magistra filologii polskiej i syna Andrzejahydrobiologa, profesora Uniwersytetu Łódzkiego.

  Dziennik Bydgoski – polski dziennik ukazujący się w Bydgoszczy w latach 1907-1939, a od 1920 roku także w województwie poznańskim i pomorskim. Główne polskie pismo codzienne w Bydgoszczy z okresu zaboru pruskiego i okresu międzywojennego.Front Jedności Narodu – organizacja społeczno-polityczna utworzona w 1952 (do 1956 roku działał pod nazwą Frontu Narodowego).


  Podstrony: 1 [2] [3]
  Warto wiedzieć że... beta

  WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.
  Gimnazjum nr 1 im. Zjazdu Gnieźnieńskiego w Gnieźnie – najstarsza szkoła w mieście. Założona w 1810 roku mieściła się obok kościoła św. Jana, dlatego została nazwana Świętojańską. Od 1945 roku Szkoła Podstawowa nr 1, a od 1999 Gimnazjum nr 1.
  Środa Wielkopolska (do 1968 Środa; niem. Schroda, Neumarkt) – miasto w województwie wielkopolskim, w powiecie średzkim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Środa Wielkopolska, lokalny węzeł komunikacyjny i ośrodek usługowo-przemysłowy.
  Andrzej Krzysztof Piechocki (ur. 14 maja 1938 w Bydgoszczy) – polski uczony, profesor nauk biologicznych, zoolog (malakolog) i hydrobiolog, pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Łódzkiego (1961-2010) i Uniwersytetu Szczecińskiego (2002-2003). Od 2010 emerytowany. Wieloletni członek Komitetu Zoologii PAN. Żonaty z Grażyną z d. Rosiak, ojciec dwóch córek – Aleksandry (1977) i Marty (1985).
  Historia Polski (1918–1939) – historia Polski w dwudziestoleciu międzywojennym, od odzyskania przez Polskę niepodległości do zakończenia regularnych działań wojennych Wojska Polskiego przeciw Wehrmachtowi i Armii Czerwonej po agresji III Rzeszy i ZSRR na Polskę i przeniesienia siedziby władz II Rzeczypospolitej poza granice kraju w związku z okupacją terytorium kraju przez agresorów.
  Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie.
  I Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Bydgoszczy, liceum ogólnokształcące w Bydgoszczy, położone przy pl. Wolności 9. Obecnie dyrektorem szkoły jest mgr Mariola Mańkowska. Szkoła szczyci się wysokimi wynikami egzaminów maturalnych oraz dobrym poziomem nauczania.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.847 sek.