• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Jan Jacek Bruski  Podstrony: 1 [2] [3]
  Przeczytaj także...
  Stopnie naukowe są uregulowane w ustawie z 14 marca 2003 o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2003 r. Nr 65, poz. 595). Ustawa przewiduje następujące stopnie naukowe:Polski Instytut Spraw Międzynarodowych (PISM) to państwowa jednostka organizacyjna powołana w obecnej formie ustawą z dnia 20 grudnia 1996 r. w celu prowadzenia działalności badawczej, analitycznej, szkoleniowej i archiwistycznej w zakresie spraw międzynarodowych. Dyrektora PISM powołuje Prezes Rady Ministrów na kadencje pięcioletnie. Bieżący nadzór nad pracą instytutu sprawuje minister spraw zagranicznych.

  Jan Jacek Bruski (ur. 1969), polski historyk, doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie historii. Specjalność: historia powszechna XX w. Od r. 2000 adiunkt w Zakładzie Historii Najnowszej Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

  Życiorys[ | edytuj kod]

  Doktorat uzyskał w r. 1999 na podstawie pracy Centrum Państwowe Ukraińskiej Republiki Ludowej na wychodźstwie w latach 1919-1924. Monografia polityczna. Promotorem pracy był prof. dr hab. Michał Pułaski. Habilitował się w roku 2011 na podstawie pracy Między prometeizmem a Realpolitik. II Rzeczpospolita wobec Ukrainy Sowieckiej, 1921-1926, uzyskując stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie historii, specjalność : historia powszechna XX w..

  Habilitacja (z łac. habilitas – zdatność, zręczność) – posiadające różny zakres, w zależności od sytuacji prawnej w danym kraju, uprawnienie do:„Polityka” – polski liberalno-lewicowy, opiniotwórczy tygodnik społeczno-polityczny, wydawany od 1957 w Warszawie. "Polityka" utrzymuje się na czołowych miejscach pod względem wielkości sprzedaży wśród polskich tygodników opinii, w tym często na pierwszym miejscu (ogólna sprzedaż na poziomie ok. 130 tys. egzemplarzy – stan na lipiec 2012).

  Od 2000 Członek Komisji Wschodnioeuropejskiej Polskiej Akademii Umiejętności (Wydział II Historyczno-Filozoficzny). Członek Polsko-Czeskiego Towarzystwa Naukowego i Instytutu Kaszubskiego (od 2007).

  Stypendysta The Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund (dwukrotnie), Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (dwukrotnie), Funduszu im. Adama Krzyżanowskiego, Fundacji z Brzezia Lanckorońskich, Funduszu im. Jana i Suzanne Brzękowskich (Biblioteka Polska w Paryżu). Laureat nagrody Ministra Kultury i Sztuki (1999, konkurs „Ślady Pamięci”), Nagrody Krajowej Przeglądu Wschodniego i nagrody indywidualnej Ministra Edukacji Narodowej (2001). Za pracę Między prometeizmem a Realpolitik. II Rzeczpospolita wobec Ukrainy Sowieckiej 1921-1926 otrzymał w 2010 roku nagrodę im. Henryka Wereszyckiego i Wacława Felczaka.

  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – urząd administracji rządowej w Polsce, obsługujący Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, obecnie właściwego do spraw jednego działu administracji rządowej - kultura i dziedzictwo narodowe. Ministerstwo utworzone zostało w dniu 26 października 1999 roku, z mocą od dnia 10 listopada 1999 roku. W okresie od dnia 23 października 2001 roku do dnia 31 października 2005 roku funkcjonowało pod nazwą Ministerstwo Kultury.Uniwersytet Jagielloński (historyczne nazwy: Akademia Krakowska, Szkoła Główna Koronna, Szkoła Główna Krakowska, Uniwersytet Krakowski; łac. Universitas Jagellonica Cracoviensis) – najstarsza polska szkoła wyższa, jeden z najstarszych uniwersytetów na świecie, mieszczący się w Krakowie.

  Autor prac nominowanych do nagród im. Jerzego Giedroycia (2002) i Nagrody Historycznej Polityki (2008).

  Jego zainteresowania badawcze obejmują dzieje najnowsze Europy Środkowo-Wschodniej, ze szczególnym uwzględnieniem historii Ukrainy, Czech i Słowacji; historię dyplomacji i stosunków międzynarodowych okresu międzywojennego.

  Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego (IH UJ) - jednostka organizacyjna Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, powołana do życia 24 kwietnia 1970. Jeden z 6 instytutów tworzących Wydział Historyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego.Jerzy Władysław Giedroyc książę herbu Hippocentaurus (ur. 27 lipca 1906 w Mińsku, zm. 14 września 2000 w Maisons-Laffitte) – polski wydawca, publicysta, polityk i działacz emigracyjny, epistolograf, w dwudziestoleciu międzywojennym związany z obozem młodokonserwatystów, autor wspomnień. Po przewrocie majowym jeden z liderów Myśli Mocarstwowej i Związku Pracy Mocarstwowej. Był m.in. prezesem Związku Drużyn Ludowych Mocarstwowej Polski.


  Podstrony: 1 [2] [3]
  Warto wiedzieć że... beta

  Stypendium (w znaczeniu prawnym) – jednostronne świadczenie pieniężne ze strony osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, przyznane za osiągnięcie określonego wyniku w danej dziedzinie nauki lub sztuki albo w celu umożliwienia kontynuowania nauki, prowadzenia badań naukowych lub prac w dziedzinie sztuki.
  Andrzej Edward Chojnowski (ur. 2 października 1945 w Warszawie) – polski historyk, profesor, członek Kolegium oraz Rady IPN.
  Biblioteka Polska w Paryżu (fr. Bibliothèque polonaise à Paris) – polska placówka kulturalna, założona w 1838 m.in. przez Adama Jerzego Czartoryskiego, Juliana Ursyna Niemcewicza, Karola Sienkiewicza jako fundacja Wielkiej Emigracji. Miała za zadanie zbierać, ocalałe od grabieży i zniszczeń, książki, archiwa i pamiątki narodowe. Stała się ośrodkiem dokumentacyjnym otwartym do dyspozycji Polaków i cudzoziemców.
  Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN) – polskie ministerstwo przywrócone 5 maja 2006 w wyniku podziału Ministerstwa Edukacji i Nauki. Nowo powstałym resortem zostało Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
  Fundacja Lanckorońskich jest kontynuacją założonego w 1960 przez Antoniego Lanckorońskiego Funduszu im. Karola Lanckorońskiego. Działająca dziś Fundacja będąca dziełem Karoliny Lanckorońskiej obecną nazwę nosi od 1967. Siedziba Fundacji mieści się w Londynie i w szwajcarskim Fryburgu.
  Instytut Kaszubski – instytucja naukowa (formalnie i faktycznie stowarzyszenie) o profilu humanistycznym i regionalnym – kaszubsko-pomorskim, i charakterze badawczo-popularyzatorskim, istniejąca od 1996 r. w Gdańsku. Skupia ponad 100 osób ze środowiska naukowego, głównie z Pomorza, organizuje i koordynuje badania, integruje środowisko, promuje zagadnienia pomorskie, prowadzi m.in. działalność wydawniczą i gospodarczą. Jej prezesem od początku jest prof. Józef Borzyszkowski, a sekretarzem prof. Cezary Obracht-Prondzyński.
  Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (FNP) – niezależna i samofinansująca się polska instytucja pozarządowa typu non-profit z siedzibą w Warszawie. Została założona w lutym 1991 r. i od tamtego czasu realizuje misję wspierania nauki w Polsce. Jako fundusz założycielski otrzymała kwotę 95 mln zł, z części likwidowanego wówczas Centralnego Funduszu Rozwoju Nauki i Techniki. Jest największym w Polsce pozabudżetowym źródłem finansowania nauki.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.014 sek.