Jan Bestry

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Jan Bestry (ur. 18 maja 1954 w Szczecinie) – polski polityk, nauczyciel, matematyk, przedsiębiorca, poseł na Sejm V kadencji.

Narodowe Koło Parlamentarne (NKP) – koło poselskie w Sejmie V kadencji, działające od 13 maja do 22 września 2006.Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna (PKP S.A.) – powstała w wyniku komercjalizacji istniejącego od 1926 przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe. Ich jedynym akcjonariuszem jest Skarb Państwa, który reprezentuje obecnie Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Spółka pełni dominującą rolę w Grupie PKP. Do jej podstawowych zadań należą:

Życiorys[ | edytuj kod]

Wykształcenie i praca zawodowa[ | edytuj kod]

Z wykształcenia matematyk. W 1986 ukończył studia na Uniwersytecie Szczecińskim. Uzyskał stopień doktora nauk matematycznych. Początkowo pracował w Polskich Kolejach Państwowych, w latach 80. był nauczycielem techniki w szczecińskiej szkole podstawowej.

Przedsiębiorca – w polskim systemie prawa podmiot, który prowadzi we własnym imieniu działalność gospodarczą (art. 43 k.c.; art. 4 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Uważa się także za niego wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.

Od 1989 prowadzi własną działalność gospodarczą w zakresie doradztwa podatkowego i doradztwa rolniczego oraz gospodarstwo rolne o powierzchni 540 ha na Żuławach Wiślanych. Był też sędzią Międzynarodowej Unii Kolarskiej. W 1989 utworzył Stowarzyszenie Kupców Warszawskich. W 2002 był współtwórcą Krajowej Federacji Producentów Zbóż. Pełnił także funkcję wiceprezesa Polskiego Związku Pracodawców i Usługodawców Rolnych. Był także współwłaścicielem i prezesem biura podróży.

Koło Posłów Bezpartyjnych – koło poselskie w Sejmie RP V kadencji założone 1 grudnia 2006. Do 26 kwietnia 2007 funkcjonowało pod nazwą Ruch Ludowo-Narodowy, nawiązującą do nazwy klubu parlamentarnego, z którego wcześniej wystąpili założyciele koła. Przestało istnieć 23 sierpnia 2007, po przejściu posłanki Haliny Molki do klubu parlamentarnego PiS.Klub – w polskim parlamencie: grupa ludzi, która została powołana na zasadzie politycznej, tworząca pewną frakcję.

Po 2007 powrócił do działalności biznesowej. Był m.in. prezesem zarządu spółki z o.o. Goop Poligrafia (od 2007 do 2010). Objął również funkcję prezesa Warszawskiego Towarzystwa Cyklistów oraz prezesa WKS Legia Masters. Został także prezesem Krajowej Izby Gospodarczej Taksówkarzy.

Posłowie na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej V kadencji – posłowie wybrani podczas wyborów parlamentarnych, które odbyły się w dniu 25 września 2005, na czas kadencji od 19 października 2005 do 4 listopada 2007. Pierwotnie miała upłynąć pomiędzy 31 sierpnia 2009 a 20 października 2009, jednak została skrócona na mocy uchwały Sejmu. Uniwersytet Szczeciński – polska wyższa uczelnia publiczna znajdująca się w Szczecinie. Został powołany 1 października 1985 r. na mocy ustawy z 21 lipca 1984 r. Powstał z połączenia Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu Politechniki Szczecińskiej oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Szczecinie. W jego skład wchodziły 4 wydziały, 2 instytuty kierunkowe działające na prawach wydziałów oraz pięć jednostek międzywydziałowych. Rektorami byli: prof. dr hab. Kazimierz Jaskot (1985-1989), prof. dr hab. Tadeusz Wierzbicki (1989-1993), prof. dr hab. Hubert Bronk (1993-1999), prof. dr hab. Zdzisław Chmielewski (1999-2005), prof. dr hab. Waldemar Tarczyński (2005-2012). Obecnym rektorem jest prof. dr hab. Edward Włodarczyk.

Działalność polityczna[ | edytuj kod]

W 2005 wstąpił do Samoobrony RP. W wyborach parlamentarnych w tym samym roku wybrany na posła do Sejmu V kadencji z okręgu bydgoskiego liczbą 6941 głosów. Przez rok był wiceprzewodniczącym sejmowej Komisji Infrastruktury. Zasiadał też w Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich. Przewodniczył również dwóm podkomisjom: ds. budownictwa oraz gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, a także ds. ustawy o drogach krajowych.

Międzynarodowa Unia Kolarska (franc. Union Cycliste Internationale, UCI) - to instytucja zajmująca się propagowaniem kolarstwa, organizowaniem zawodów, ustanawianiem standardów sprzętowych, kontrolowaniem zawodników oraz ustalaniem ich list rankingowych w sportach kolarskich. Siedziba Unii znajduje się w Aigle, południowo zachodniej w Szwajcarii.Sejm Rzeczypospolitej Polskiej (Sejm RP), Sejm – izba niższa dwuizbowego parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej; Izba Poselska wyłoniła się z Sejmu walnego w 1493; od uchwalenia konstytucji Nihil novi (1505) Sejm jest najwyższym organem władzy ustawodawczej w Polsce.

We wrześniu 2006 został wykluczony z klubu parlamentarnego i partii Samoobrona RP. Dzień później wraz z siedmioma innymi posłami Samoobrony RP, dwójką posłów niezrzeszonych i członkami Narodowego Koła Parlamentarnego stworzył klub parlamentarny pod nazwą Ruch Ludowo-Narodowy, którego został przewodniczącym. Funkcję tę pełnił do listopada 2006. W grudniu tego samego roku wraz z trojgiem posłów wystąpił z klubu (który przestał w związku z tym istnieć) i założył koło o tej samej nazwie (od kwietnia 2007 do sierpnia 2007 działało ono jako Koło Posłów Bezpartyjnych). Po rozwiązaniu się koła był posłem niezrzeszonym. Nie kandydował w przedterminowych wyborach parlamentarnych w 2007. W 2015 został prezesem Związku Polskich Parlamentarzystów.

Żuławy Wiślane (313.54) – jednostka fizjograficzna wchodząca w skład makroregionu Pobrzeże Gdańskie (313.5) i podprowincji Pobrzeża Południowobałtyckie (313). Obejmują rozległą równinę deltową Wisły przypominającą w ogólnym zarysie kształt odwróconego trójkąta, którego wierzchołek znajduje się w rozwidleniu Wisły na Leniwkę i Nogat, zaś podstawa wyznaczona jest przez Mierzeję Wiślaną. Wysokość tak wyznaczonej figury osiąga około 50 km, a podstawa – około 40 km. Obszar Żuław jako jednostki fizjograficznej zbliżony jest do obszaru wydzielanej w geobotanicznym podziale Polski krainy Żuławy Wisły.Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych (skrót: RSP) – stała komisja sejmowa. Do zakresu jej zadań należą sprawy związane z wyrażeniem przez Sejm zgody na pociągnięcie posła do odpowiedzialności za przestępstwa lub wykroczenia albo aresztowanie bądź zatrzymanie, z warunkami wykonywania przez posłów mandatu poselskiego, jego wygaśnięcia, z działalnością biur poselskich, dotyczące wykładni i stosowania Regulaminu Sejmu oraz dokonywania analiz skarg i wniosków kierowanych do Sejmu i jego organów. Rozpatruje zarzuty niewykonywania przez posłów obowiązków poselskich. Sprawuje stały nadzór nad pracą Kancelarii Sejmu

Przypisy[ | edytuj kod]

 1. O pośle, który lubił latać. pomorska.pl, 25 listopada 2005. [dostęp 4 listopada 2010].
 2. Informacje na stronie Krajowej Izby Gospodarczej Taksówkarzy. [dostęp 14 stycznia 2012].
 3. Poseł Jan Bestry wykluczony z klubu Samoobrony. wp.pl, 21 września 2006. [dostęp 23 lutego 2011].
 4. Powstał nowy klub w Sejmie. wp.pl, 22 września 2006. [dostęp 23 lutego 2011].
 5. Bestry zrezygnował z szefowania klubem RLN. wp.pl, 27 października 2006. [dostęp 20 lipca 2014].
 6. Klub Ruchu Ludowo-Narodowego już nie istnieje. wp.pl, 1 grudnia 2006. [dostęp 23 lutego 2011].
 7. Zarząd. parlamentarzysci.pl. [dostęp 18 lipca 2015].

Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Strona sejmowa posła V kadencji. [dostęp 14 lipca 2010].
 • Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. V kadencja. Przewodnik, Warszawa 2006
 • Wybory do Sejmu i Senatu w 2007 roku zostały przeprowadzone w dniu 21 października 2007 roku (niedziela) w związku z podjęciem przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej V kadencji Uchwały z dnia 7 września 2007 r. w sprawie skrócenia kadencji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 163, poz. 1154) i wydanym w jej następstwie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Postanowieniem z dnia 7 września 2007 r. o zarządzeniu wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 162, poz. 1145).Okręg wyborczy nr 4 do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej obejmuje obszar miasta na prawach powiatu Bydgoszcz oraz powiatów: bydgoskiego, inowrocławskiego, mogileńskiego, nakielskiego, sępoleńskiego, świeckiego, tucholskiego i żnińskiego (województwo kujawsko-pomorskie). W obecnym kształcie został utworzony w 2001. Wybieranych jest w nim 12 posłów w systemie proporcjonalnym.
  Warto wiedzieć że... beta

  Polityk – osoba działająca w sferze polityki, którą w klasycznym rozumieniu pojmujemy jako sztukę zdobywania władzy i rządzenia państwem, przy czym celem jest tu dobro wspólne, a przyporządkowanie działania temu celowi ostateczne. Polityk dąży więc do udziału we władzy lub do wywierania wpływu na podział władzy.
  Nauczyciel – osoba posiadająca potwierdzone osobiste predyspozycje i kompetencje poparte odpowiednim wykształceniem wyższym – kierunkowym oraz przygotowaniem pedagogicznym i zawodowym do nauczania formalnego w oświacie.
  Stowarzyszenie – organizacja społeczna (zrzeszenie) powoływana przez grupę osób mających wspólne cele lub zainteresowania.
  Matematyka (z łac. mathematicus, od gr. μαθηματικός mathēmatikós, od μαθηματ-, μαθημα mathēmat-, mathēma, „nauka, lekcja, poznanie”, od μανθάνειν manthánein, „uczyć się, dowiedzieć”; prawd. spokr. z goc. mundon, „baczyć, uważać”) – nauka dostarczająca narzędzi do otrzymywania ścisłych wniosków z przyjętych założeń, zatem dotycząca prawidłowości rozumowania. Ponieważ ścisłe założenia mogą dotyczyć najróżniejszych dziedzin myśli ludzkiej, a muszą być czynione w naukach ścisłych, technice a nawet w naukach humanistycznych, zakres matematyki jest szeroki i stale się powiększa.
  Szczecin (niem. Stettin, szw. Stettin, łac. Sedinum lub Stetinum – miasto na prawach powiatu, stolica i największe miasto województwa zachodniopomorskiego, położone nad Odrą oraz jeziorem Dąbie. Szczecin jest trzecim pod względem zajmowanej powierzchni (300,55 km² z czego prawie 24% zajmują grunty pod wodami) i siódmym pod względem liczby ludności miastem Polski. Centrum aglomeracji szczecińskiej. Według danych z 30 czerwca 2012 roku miasto miało 409 211 mieszkańców.

  Reklama