• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Jan Bestry

  Przeczytaj także...
  Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej – partia polityczna, odwołująca się w różnych okresach swojej działalności głównie do idei narodowo-lewicowych, chrześcijańsko-lewicowych, socjaldemokratycznych, chrześcijańsko-demokratycznych, nacjonalistycznych, narodowo-katolickich i agrarnych, najczęściej łącząca poszczególne elementy tych nurtów, założona 10 stycznia 1992 (zarejestrowana sądownie 12 czerwca 1992) z inicjatywy działaczy ZZR "Samoobrona" Andrzeja Leppera, do 17 stycznia 2000 pod nazwą Przymierze Samoobrona. W latach 2006–2007 współtworzyła koalicyjny rząd wraz z Prawem i Sprawiedliwością i Ligą Polskich Rodzin. 4 marca 2012 weszła w skład partii Samoobrona, powołanej w styczniu 2010 przez część działaczy Samoobrony RP.Wybory parlamentarne w Polsce, odbyły się 25 września 2005 roku na terenie Polski oraz w 166 obwodowych komisjach ulokowanych poza Polską. Wbrew wcześniejszym spekulacjom, nie zostały one przeprowadzone razem z wyborami prezydenckimi i referendum 2005 w sprawie traktatu konstytucyjnego UE.
  Gospodarstwo rolne – grunty rolne wraz z gruntami leśnymi, budynkami lub ich częściami, urządzeniami i inwentarzem, jeżeli stanowią lub mogą stanowić zorganizowaną całość gospodarczą oraz prawami i obowiązkami związanymi z prowadzeniem gospodarstwa rolnego. Gospodarstwo rolne nie stanowi przedmiotu samodzielnego obrotu prawnego. Nie można, zatem zbyć go jedną czynnością prawną. Przedmiotem zbycia są tu poszczególne nieruchomości, na których gospodarstwo rolne zostało zorganizowane.

  Jan Bestry (ur. 18 maja 1954 w Szczecinie) – polski polityk, nauczyciel, matematyk, przedsiębiorca, poseł na Sejm V kadencji.

  Życiorys[]

  Wykształcenie i praca zawodowa[]

  Z wykształcenia matematyk. W 1986 ukończył studia na Uniwersytecie Szczecińskim. Uzyskał stopień doktora nauk matematycznych. Początkowo pracował w Polskich Kolejach Państowych, w latach 80. był nauczycielem techniki w szczecińskiej szkole podstawowej.

  Narodowe Koło Parlamentarne (NKP) – koło poselskie w Sejmie V kadencji, działające od 13 maja do 22 września 2006.Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna (PKP S.A.) – powstała w wyniku komercjalizacji istniejącego od 1926 przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe. Ich jedynym akcjonariuszem jest Skarb Państwa, który reprezentuje obecnie Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Spółka pełni dominującą rolę w Grupie PKP. Do jej podstawowych zadań należą:

  Od 1989 prowadzi własną działalność gospodarczą w zakresie doradztwa podatkowego i doradztwa rolniczego oraz gospodarstwo rolne o powierzchni 540 ha na Żuławach Wiślanych. Był też sędzią Międzynarodowej Unii Kolarskiej. W 1989 utworzył Stowarzyszenie Kupców Warszawskich. W 2002 był współtwórcą Krajowej Federacji Producentów Zbóż. Pełnił także funkcję wiceprezesa Polskiego Związku Pracodawców i Usługodawców Rolnych. Był także współwłaścicielem i prezesem biura podróży.

  Przedsiębiorca – w polskim systemie prawa podmiot, który prowadzi we własnym imieniu działalność gospodarczą (art. 43 k.c.; art. 4 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Uważa się także za niego wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.

  Po 2007 powrócił do działalności biznesowej. Był m.in. prezesem zarządu spółki z o.o. Goop Poligrafia (od 2007 do 2010). Objął również funkcję prezesa Warszawskiego Towarzystwa Cyklistów oraz prezesa WKS Legia Masters. Został także prezesem Krajowej Izby Gospodarczej Taksówkarzy.

  Koło Posłów Bezpartyjnych – koło poselskie w Sejmie RP V kadencji założone 1 grudnia 2006. Do 26 kwietnia 2007 funkcjonowało pod nazwą Ruch Ludowo-Narodowy, nawiązującą do nazwy klubu parlamentarnego, z którego wcześniej wystąpili założyciele koła. Przestało istnieć 23 sierpnia 2007, po przejściu posłanki Haliny Molki do klubu parlamentarnego PiS.Posłowie na Sejm RP V kadencji zostali wybrani podczas wyborów parlamentarnych, które odbyły się w dniu 25 września 2005.

  Działalność polityczna[]

  W 2005 wstąpił do Samoobrony RP. W wyborach parlamentarnych w tym samym roku wybrany na posła do Sejmu V kadencji z okręgu bydgoskiego liczbą 6941 głosów. Przez rok był wiceprzewodniczącym sejmowej Komisji Infrastruktury. Zasiadał też w Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich. Przewodniczył również dwóm podkomisjom: ds. budownictwa oraz gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, a także ds. ustawy o drogach krajowych.

  Klub – w polskim parlamencie: grupa ludzi, która została powołana na zasadzie politycznej, tworząca pewną frakcję.Uniwersytet Szczeciński – polska wyższa uczelnia publiczna znajdująca się w Szczecinie. Został powołany 1 października 1985 r. na mocy ustawy z 21 lipca 1984 r. Powstał z połączenia Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu Politechniki Szczecińskiej oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Szczecinie. W jego skład wchodziły 4 wydziały, 2 instytuty kierunkowe działające na prawach wydziałów oraz pięć jednostek międzywydziałowych. Rektorami byli: prof. dr hab. Kazimierz Jaskot (1985-1989), prof. dr hab. Tadeusz Wierzbicki (1989-1993), prof. dr hab. Hubert Bronk (1993-1999), prof. dr hab. Zdzisław Chmielewski (1999-2005), prof. dr hab. Waldemar Tarczyński (2005-2012). Obecnym rektorem jest prof. dr hab. Edward Włodarczyk.

  We wrześniu 2006 został wykluczony z klubu parlamentarnego i partii Samoobrona RP. Dzień później wraz z siedmioma innymi posłami Samoobrony RP, dwójką posłów niezrzeszonych i członkami Narodowego Koła Parlamentarnego stworzył klub parlamentarny pod nazwą Ruch Ludowo-Narodowy, którego został przewodniczącym. Funkcję tę pełnił do listopada 2006. W grudniu tego samego roku wraz z trojgiem posłów wystąpił z klubu (który przestał w związku z tym istnieć) i założył koło o tej samej nazwie (od kwietnia 2007 do sierpnia 2007 działało ono jako Koło Posłów Bezpartyjnych). Po rozwiązaniu się koła był posłem niezrzeszonym. Nie kandydował w przedterminowych wyborach parlamentarnych w 2007. W 2015 został prezesem Związku Polskich Parlamentarzystów.

  Międzynarodowa Unia Kolarska (franc. Union Cycliste Internationale, UCI) - to instytucja zajmująca się propagowaniem kolarstwa, organizowaniem zawodów, ustanawianiem standardów sprzętowych, kontrolowaniem zawodników oraz ustalaniem ich list rankingowych w sportach kolarskich. Siedziba Unii znajduje się w Aigle, południowo zachodniej w Szwajcarii.Sejm Rzeczypospolitej Polskiej (Sejm RP), Sejm – izba niższa dwuizbowego parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej; Izba Poselska wyłoniła się z Sejmu walnego w 1493; od uchwalenia konstytucji Nihil novi (1505) Sejm jest najwyższym organem władzy ustawodawczej w Polsce.

  Przypisy

  1. O pośle, który lubił latać. pomorska.pl, 25 listopada 2005. [dostęp 4 listopada 2010].
  2. Informacje na stronie Krajowej Izby Gospodarczej Taksówkarzy. [dostęp 14 stycznia 2012].
  3. Poseł Jan Bestry wykluczony z klubu Samoobrony. wp.pl, 21 września 2006. [dostęp 23 lutego 2011].
  4. Powstał nowy klub w Sejmie. wp.pl, 22 września 2006. [dostęp 23 lutego 2011].
  5. Bestry zrezygnował z szefowania klubem RLN. wp.pl, 27 października 2006. [dostęp 20 lipca 2014].
  6. Klub Ruchu Ludowo-Narodowego już nie istnieje. wp.pl, 1 grudnia 2006. [dostęp 23 lutego 2011].
  7. Zarząd. parlamentarzysci.pl. [dostęp 18 lipca 2015].

  Bibliografia[]

 • Strona sejmowa posła V kadencji. [dostęp 14 lipca 2010].
 • Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. V kadencja. Przewodnik, Warszawa 2006
 • Żuławy Wiślane (313.54) – jednostka fizjograficzna wchodząca w skład makroregionu Pobrzeże Gdańskie (313.5) i podprowincji Pobrzeża Południowobałtyckie (313). Obejmują rozległą równinę deltową Wisły przypominającą w ogólnym zarysie kształt odwróconego trójkąta, którego wierzchołek znajduje się w rozwidleniu Wisły na Leniwkę i Nogat, zaś podstawa wyznaczona jest przez Mierzeję Wiślaną. Wysokość tak wyznaczonej figury osiąga około 50 km, a podstawa – około 40 km. Obszar Żuław jako jednostki fizjograficznej zbliżony jest do obszaru wydzielanej w geobotanicznym podziale Polski krainy Żuławy Wisły.Wybory do Sejmu i Senatu w 2007 roku zostały przeprowadzone w dniu 21 października 2007 roku (niedziela) w związku z podjęciem przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej V kadencji Uchwały z dnia 7 września 2007 r. w sprawie skrócenia kadencji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 163, poz. 1154) i wydanym w jej następstwie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Postanowieniem z dnia 7 września 2007 r. o zarządzeniu wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 162, poz. 1145).  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Komisja Regulaminowa i Spraw Poselskich (skrót: RSP) wchodzi w skład stałych komisji sejmowych. Do zakresu jej zadań należą sprawy związane z wyrażeniem przez Sejm zgody na pociągnięcie posła do odpowiedzialności za przestępstwa lub wykroczenia albo aresztowanie bądź zatrzymanie, z warunkami wykonywania przez posłów mandatu poselskiego, jego wygaśnięcia, z działalnością biur poselskich, dotyczące wykładni i stosowania Regulaminu Sejmu oraz dokonywania analiz skarg i wniosków kierowanych do Sejmu i jego organów. Rozpatruje zarzuty niewykonywania przez posłów obowiązków poselskich. Sprawowuje stały nadzór nad pracą Kancelarii Sejmu
  Okręg wyborczy nr 4 do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej obejmuje obszar miasta na prawach powiatu Bydgoszcz oraz powiatów: bydgoskiego, inowrocławskiego, mogileńskiego, nakielskiego, sępoleńskiego, świeckiego, tucholskiego i żnińskiego (województwo kujawsko-pomorskie). W obecnym kształcie został utworzony w 2001. Wybieranych jest w nim 12 posłów w systemie proporcjonalnym.
  Polityk – osoba działająca w sferze polityki, którą w klasycznym rozumieniu pojmujemy jako sztukę zdobywania władzy i rządzenia państwem, przy czym celem jest tu dobro wspólne, a przyporządkowanie działania temu celowi ostateczne. Polityk dąży więc do udziału we władzy lub do wywierania wpływu na podział władzy.
  Nauczyciel – osoba posiadająca potwierdzone osobiste predyspozycje i kompetencje poparte odpowiednim wykształceniem wyższym – kierunkowym oraz przygotowaniem pedagogicznym i zawodowym do nauczania formalnego w oświacie.
  Stowarzyszenie – organizacja społeczna (zrzeszenie) powoływana przez grupę osób mających wspólne cele lub zainteresowania.
  Matematyka (z łac. mathematicus, od gr. μαθηματικός mathēmatikós, od μαθηματ-, μαθημα mathēmat-, mathēma, „nauka, lekcja, poznanie”, od μανθάνειν manthánein, „uczyć się, dowiedzieć”; prawd. spokr. z goc. mundon, „baczyć, uważać”) – nauka dostarczająca narzędzi do otrzymywania ścisłych wniosków z przyjętych założeń, zatem dotycząca prawidłowości rozumowania. Ponieważ ścisłe założenia mogą dotyczyć najróżniejszych dziedzin myśli ludzkiej, a muszą być czynione w naukach ścisłych, technice a nawet w naukach humanistycznych, zakres matematyki jest szeroki i stale się powiększa.
  Szczecin (niem. Stettin, szw. Stettin, łac. Sedinum lub Stetinum – miasto na prawach powiatu, stolica i największe miasto województwa zachodniopomorskiego, położone nad Odrą oraz jeziorem Dąbie. Szczecin jest trzecim pod względem zajmowanej powierzchni (300,55 km² z czego prawie 24% zajmują grunty pod wodami) i siódmym pod względem liczby ludności miastem Polski. Centrum aglomeracji szczecińskiej. Według danych z 30 czerwca 2012 roku miasto miało 409 211 mieszkańców.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.038 sek.