• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Jakobida

  Przeczytaj także...
  Błona komórkowa, plazmolema, plazmolemma (cytolemma, plasmolemma) – półprzepuszczalna błona biologiczna oddzielająca wnętrze komórki od świata zewnętrznego. Jest ona złożona z dwóch warstw fosfolipidów oraz białek, z których niektóre są luźno związane z powierzchnią błony (białka peryferyjne), a inne przebijają błonę lub są w niej mocno osadzone białkowym lub niebiałkowym motywem (białka błonowe).Wiciowce (łac. Mastigota, Flagellata, Mastigophora) - pierwotniaki, zazwyczaj jednojądrowe haplonty. Poruszają się przy pomocy wici, rozmnażają się przez podział podłużny (bezpłciowo). Heterotrofy, niektóre z nich posiadają zdolności autotroficzne (więc są miksotrofami).
  Excavata – takson eukariotów o kategorii supergrupy. Obejmuje wyłącznie jednokomórkowe protisty, w większości heterotroficzne wiciowce, wśród nich chorobotwórcze. Niektórzy jej przedstawiciele drogą wtórnej endosymbiozy zdobyli chloroplasty. Inni mają silnie zmodyfikowane mitochondria i żyją w środowiskach beztlenowych, np. wewnątrz jelit. Niektóre tworzą agregacje komórek przypominające śluzowce.

  Jakobidy (Jakobida) – małe, wolnożyjące wiciowce heterotroficzne (cudzożywne). Wszystkie dobrze zbadane gatunki mają dwie wici. Mają wyraźny „aparat gębowy” (cytostom) wzmocniony przez zestaw rozmieszczonych pod błoną komórkową elementów cytoszkieletu, które powstają w połączeniu z ciałem podstawowym wici tylnej.

  Bakterie (łac. bacteria, od gr. bakterion – pałeczka) – grupa mikroorganizmów, stanowiących osobne królestwo. Są to jednokomórkowce lub zespoły komórek o budowie prokariotycznej. Badaniem bakterii zajmuje się bakteriologia, gałąź mikrobiologii.Glony, algi (łac. Algae, gr. Phykos) – grupa morfologiczno-ekologiczna, składająca się tradycyjnie z kilku niespokrewnionych linii ewolucyjnych organizmów plechowych, tj. beztkankowych.

  Formalnie opisano mniej niż 20 opisanych gatunków jakobidów. Część gatunków, należących do rodzajów Jakoba, Moramonas, Andalucia, Stygiella i Velundella, to formy ruchliwe, pływające, podczas gdy te należące do rodziny Histionidae są osiadłe.

  Występowanie[ | edytuj kod]

  Jakobidy zaobserwowano i wykryto w wielu siedliskach, w tym w wodach, zarówno słodkich jak i w środowisku morskim/słonowodnym, takich jak morskie wody płynące, morskie wody stojące. Zostały one również znalezione w glebie i kałużach. Jakobidy w większości siedlisk nie występują bardzo licznie. Jedyny wyjątek to beztlenowe środowiska morskie, w których mogą pełnić ważną rolę w ekosystemach.

  Heterotrofizm, cudzożywność (gr. héteros - inny. różny + gr. trophikós - odżywczy) – jeden z dwóch podstawowych (obok autotrofizmu) sposobów odżywiania się organizmów. Heterotrofy (organizmu cudzożywne) odżywiają się ma związkami organicznymi.Cytoszkielet – sieć włóknistych struktur białkowych w komórce eukariotycznej, dzięki którym organella i substancje nie pływają swobodnie w cytoplazmie, ale zajmują pewne przypisane sobie miejsca.

  Gatunek Jakoba libera został pierwotnie zaobserwowany w silnie zasolonym siedlisku. Wszystkie opisane gatunki Stygiella i Velundella były wyizolowane z beztlenowej wody morskiej albo bardzo zasolonego materiału. Podobne i pokrewne sekwencje genetyczne zostały wykryte w różnych ubogich w tlen próbkach wody bogatej w siarczki, w tym niektórych związanych z głębokimi hipersalinowymi basenami beztlenowymi. Histionidae wydają się być ograniczone do słodkiej wody. Przylegają do powierzchni, takich jak duże glony lub kamienie.

  DOI (ang. digital object identifier – cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego) – identyfikator dokumentu elektronicznego, który w odróżnieniu od identyfikatorów URL nie zależy od fizycznej lokalizacji dokumentu, lecz jest do niego na stałe przypisany.Eukarionty, eukariota, eukarioty, organizmy eukariotyczne (Eukaryota, Eukarya), określane też jako jądrowce, jądrowe, organizmy jądrowe, karioty, kariota (Karyobionta) – organizmy zbudowane z komórek posiadających jądro komórkowe z chromosomami, co jest jednym z elementów odróżniających je od prokariotów. Jądro komórkowe odgraniczone jest od cytoplazmy podwójną błoną białkowo-lipidową. Nazwa naukowa pochodzi od greckich słów ευ ("dobry", "prawdziwy") i κάρυον ("orzech", "jądro").

  Tryb życia[ | edytuj kod]

  Podobnie jak inne typowe Excavata, jakobidy są heterotrofami żywiącymi się bakteriami, choć czasem spożywają również małe eukarionty, takie jak Ostreococcus tauri. Pozostają w bezruchu, filtrując wodę, lub polują na ofiarę, poruszając się przy użyciu tylnej wici. Tylna wić jest organem napędzającym ruch, a poprzez ruch wici przedniej zmieniany jest kierunek ruchu.

  Te Jakobidy, które się ruszają, są stosunkowo powolnymi pływakami. To sprawia, że ich szybkość zdobywania ofiary może być niska w porównaniu do innych wiciowców karmiących się planktonem.

  Rozmnażanie[ | edytuj kod]

  Jakobidy rozmnażają się przez podział, w wyniku którego powstają dwa potomne organizmy. Nie stwierdzono występowania rozmnażania płciowego.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Alastair G.B. Simpson, Jakobida, John M. Archibald, Alastair G.B. Simpson, Claudio H. Slamovits (red.), Cham: Springer International Publishing, 2017, s. 973–1003, DOI10.1007/978-3-319-28149-0_6, ISBN 978-3-319-28147-6 [dostęp 2019-05-30] (ang.).
  Reklama

  Czas generowania strony: 0.012 sek.